Главная

golovna_93-page0001

титульна сторінка

зміст

Кравченко М.Г. Позасудовий порядок реалізації права на державну компенсацію в Україні

Стаття присвячена дослідженню позасудового порядку відшкодування матеріальної шкоди публічною адміністрацією приватній особі. У результаті проведеного дослідження констатовано те, що вітчизняне законодавство не містить чіткої процедури такого відшкодування, яка б була орієнтована на стандарти, що існують у країнах-членах ЄС. Зважаючи на це, запропоновано створення спеціального закону про матеріальну відповідальність держави, який закладе правовий механізм реалізації права приватних осіб на державну компенсацію.

Ключові слова: право на державну компенсацію, публічна адміністрація, матеріальна відповідальність, законодавство, умови відповідальності.

Відкрити статтю>>>

Кабанов В.І., Мацелик Т.О. Моделі виконання судових рішень в адміністративних справах: досвід України та перспективи розвитку

Стаття присвячена теоретико-методологічному аналізу моделей виконання судових рішень. Виявлено проблеми із модернізацією окремих аспектів адміністративного судочинства, що не може не вплинути на швидкість та ефективність виконання судових рішень в адміністративних справах. У публікації визначено сутність та механізм виконання судових рішень, з’ясовано особливості централізованої, децентралізованої та змішаної моделей виконання судових рішень, здійснено огляд сучасної зарубіжної практики організаційно-правового регулювання відносин у сфері виконання судових рішень.

Ключові слова: судове рішення, виконавче провадження, виконання судового рішення, адміністративне судочинство, адміністративна справа, публічно-правові відносини, гарантії.

Відкрити статтю>>>

Личенко І.О. Реалізація земельної реформи в Україні: сучасні еколого-правові реалії

Стаття присвячена комплексному аналізу проблем забезпечення екологічної безпеки в аспекті проведення земельної реформи в Україні. Особлива увага присвячена потребі визначення правової основи збереження земельного фонду держави і його раціонального використання. Наголошено на потребі розробки заходів щодо підвищення продуктивності використання земель, більш раціонального (менш виснажливого) їх використання, розширення можливостей ознайомлення землекористувачів з кадастровою інформацією, посилення механізмів управління екологічними ризиками, пов’язаними з реалізацією права власності на землю, забезпечення інституційної відособленості суб’єктів реалізації контрольних повноважень у сфері використання земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: екологія, екологічна безпека, земля, земельна реформа, землі сільськогосподарського призначення.

Відкрити статтю>>>

Марисюк К.Б., Маськовіта М.М. Поняття корупції: становлення та розвиток підходів 

У статті проаналізовано наукові підходи до поняття корупції. За результатами дослідження зроблено висновок, що дати вичерпне визначення поняття корупції є досить складним завданням, оскільки кваліфікація діянь як корупційних змінюється залежно від цінностей і особливостей різних культур. Зокрема, Конвенція ООН проти корупції 2003 року, яка наразі є найважливішим глобальним антикорупційним актом передбачає описовий підхід до визначення поняття корупції через характеристику її форм.

Ключові слова: корупція, кримінальне правопорушення, держава, покарання, закон.

Відкрити статтю>>>

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Розгляд судом справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами

У науковій статті досліджується процесуальний порядок розгляду судом справ про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами. Визначається склад осіб, які беруть участь у таких справах, предмет доказування, зміст рішення суду. Як підсумок, зазначається, що у такий спосіб суд здійснює захист сімейних прав та інтересів шляхом встановлення юридичного факту, який є підставою для виникнення відповідних правовідносин.

Ключові слова: розгляд судом справ; встановлення факту, родинні відносини, окреме провадження, особи, які беруть участь у справі, предмет доказування.

Відкрити статтю>>>

Шлоер Б., Кравченко К.В. Постмортальний захист прав особистості в німецькому праві 

Стаття присвячена дослідженню постмортального захисту прав особистості в німецькому праві. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз німецького законодавства, доктрини німецького права, а також судової практики. В доктрині німецького права не має одностайності щодо посмертного захисту основних прав та людської гідності.

Ключові слова: основні права, людська гідність, постмортальний захист прав, права особистості, німецьке право.

Відкрити статтю>>>

Добровольська Н.В., Хамходера О.П. Позбавлення судді доплат через нездійснення правосуддя: хибна універсальність

Статтю присвячено проблематиці доплат до посадового окладу суддів, які не здійснюють правосуддя. Загальний законодавчий припис про відсутність у таких суддів права на доплати піддається критиці у зв’язку з тим, що він: залишає поза увагою змістовну відмінність доплат, нехтує онтологічною різницею причин нездійснення правосуддя, супроводжується позитивістською деталізацією з нульовою регламентаційною сутністю, суперечить правовим позиціям Конституційного Суду України.

Ключові слова: адміністративне судочинство, джерело права, незалежність суддів, правова визначеність, предмет конституційного подання, суддівська винагорода.

Відкрити статтю>>>

Заболотна Н.Я. Правовий статус адвоката в цивільному судочинстві

У статті розкриваються правовий статус адвоката в цивільному судочинстві, ним виступає сама особа адвоката як кваліфікованого спеціаліста, що вправі надавати громадянам послуги з правової допомоги, захищати їхні порушені права, свободи та законні інтереси. Проведено дослідження щодо елементів поведінки та власне ставлення адвоката до виконання ним своїх професійних прав та обов’язків з метою надання належного, якісного захисту своїх довірителів. Розглянуто поняття адвокатської таємниці та умов її збереження; коло повноважень адвокатів у межах цивільної  форми судочинства.

Ключові слова: правова допомога, представництво законних прав та інтересів, адвокат, адвокатська таємниця, судова практика, цивільний процес.

Відкрити статтю>>>

Крижановський А.С. До питання про суб’єктивну сторону шахрайства 

У статті проаналізовано наукові підходи до аналізу суб’єктивної сторони шахрайства. На підставі аналізу підходів провідних вчених констатовано, що обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу будь-якого кримінального правопорушення, яка визначає його психологічний зміст і є необхідною умовою кримінальної відповідальності, є вина, яка при  шахрайстві виражається у формі прямого умислу. Також ознаками суб’єктивної сторони шахрайства є корисливий мотив і корислива мета.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, шахрайство, власність, кримінальне право, закон.

Відкрити статтю>>>

Ланцедова Ю.О., Борщ Ю. О. Проблемні питання розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства

Викладено проблемні питання розуміння взаємодії слідчого з прокурором, слідчим суддею та іншими учасниками кримінального судочинства. Окрему увагу приділено висвітленню основних положень співвідношення концепції процесуальної самостійності слідчого та його взаємодії у цьому аспекті з прокурором та слідчим суддею при отриманні дозволу на проведення окремих слідчих розшукових дій та негласних слідчих розшукових дій, а також у процесі застосування заходів забезпечення кримінального провадження, перш за все, запобіжних заходів.

Ключові слова: взаємодія учасників кримінального провадження, слідчий, прокурор, слідчий суддя, слідчі і негласні слідчі розшукові дії, запобіжні заходи.

Відкрити статтю>>>

Лисько Т.Д., Гасимов Е.В.о. Співвідношення провокації кримінального правопорушення та співучасті у вчиненні кримінального правопорушення за кримінальним правом України

У статті запропонована кримінально-правова оцінка провокації кримінального правопорушення та його співвідношення з інститутом співучасті у кримінальному праві України. Проведено аналіз даних феноменів, на підставі якого визначено зовнішню подібність провокації та співучасті, однак встановлено відсутність їх змістовної єдності. Наведено широкий спектр діянь провокаційного характеру, яке не охоплюється різними проявами співучасті, що визначені ст. 27 КК України.

Ключові слова: провокація кримінального правопорушення, співучасть, підбурювання до вчинення кримінального правопорушення.

Відкрити статтю>>>

Брайко Ю.В. Oб’єкт зловживання владою або службовим становищем: кримінально-правова характеристика

Стаття присвячена кримінально-правовій характеристиці об’єкта зловживання владою або службовим становищем. Проаналізовано наукові підходи щодо розуміння сутності об’єкта зазначеного кримінально-протиправного діяння, що склалися у сучасній доктрині кримінального права. Визначено об’єкт зловживання владою або службовим становищем за ступенем узагальнення об’єктів складу кримінального правопорушення, а саме: загальний, родовий і безпосередній.

Ключові слова: зловживання владою, зловживання службовим становищем, кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, службова особа, об’єкт кримінального правопорушення.

Відкрити статтю>>>

Яковлєва С.В. Участь неповнолітніх осіб у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів: кримінологічна характеристика

В науковій статті досліджується стан злочинності серед неповнолітніх осіб у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Наводяться та аналізуються статистичні дані про вчинення неповнолітніми особами або за їх участю кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Ключові слова: злочинність неповнолітніх, кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відкрити статтю>>>

Стрільчук В.О. Особливості форм захисту прав в Україні: завдання Служби безпеки України та цивільного процесу

Автором проведений загальний аналіз юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту цивільних прав учасників правовідносин. В даній роботі зроблений акцент на юрисдикційних формах захисту цивільних прав (судовій, адміністративній та нотаріальній). Також опосередковано було висвітлено питання місця третейських судів та міжнародного арбітражу в системі судової форми захисту прав у цивільних правовідносинах.Окрім того було розглянуто питання місця Служби безпеки України у системі захисту прав та свобод в контексті цивільних правовідносин.

Ключові слова: захист цивільних прав, форми захисту, судовий захист, Служба безпеки України.

Відкрити статтю>>>

Брановицький В.В. Поняття та ознаки права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України

Статтю присвячено визначенню поняття та ознак права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України. Обґрунтовано виділення основних рис названого права з урахуванням його змісту і на підставі чинних нормативно-правових актів. Проаналізовано дефініції суміжних категорій та встановлено можливість і доцільність їх застосування для побудови дефініції права громадян на користування природними об’єктами права власності народу України. Сформульовано авторську дефініцію цього права.

Ключові слова: право власності народу на природні об’єкти, народна власність, користування природними об’єктами права власності народу України, поняття права на користування природними об’єктами права власності народу України, реалізація права на користування природними об’єктами права власності народу України, нормативно-правові засади реалізації права на користування природними об’єктами права власності народу України.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS