Шпортюк О.М. Деякі питання дослідження злочинності серед співробітників правоохоронних органів

Стаття присвячена розгляду соціальних та правових сторін правопорушень, які вчиняються співробітниками правоохоронних органів України. Досліджується система суспільних відносин, що виникають під час здійснення правоохоронної діяльності персоналом силових структур, та обставини, які спонукають їх до порушення закону. Розглядаються фактори зовнішнього впливу на особистість співробітника правоохоронного органу, який вчинив злочин, в аспекті його особливого правового становища, обумовленого спеціальним статусом.

Ключові слова: вчинення  злочинів, правоохоронні органи, кримінальна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шамрук Н.Б. Діяльність недержавних організацій з протидії насильству в сім’ї

Стаття присвячена дослідженню участі недержавних організацій у протидії насильству в сім’ї. Проаналізовано основні форми діяльності недержавних громадських організацій, окремо зосереджено увагу на особливих недержавних утвореннях – юридичних клініках, співпраці з іншими громадськими інституціями, державними установами та засобами масової інформації, виокремлено форми взаємодії  між громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо протидії насильству в сім’ї.

Ключові слова: насильство в сім’ї, громадська організація, юридична клініка, тренінг, круглий стіл, майстер-клас, консультація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Николина К.В. Правовий текст як об’єкт юридичної інтерпретації

В статті аналізуються сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до розуміння тлумачення в праві. Автором з’ясовано співвідношення категорій «герменевтика» та «тлумачення» і обґрунтовано, що їх слід розглядати як загальне і частину відповідно. Визначено, що об’єктом інтерпретації можна вважати не лише письмові джерела права, а й правові принципи, дії, усні висловлювання або навіть наміри, які дозволяють конструювати юридичну норму.

Ключові слова: тлумачення права, юридична інтерпретація, герменевтика, об’єкт юридичної інтерпретації, текст права.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ільков В.В. Загальнотеоретичні підходи до розуміння джерел права як основа дослідження проблем джерел права в адміністративному судочинстві

У статті автор робить аналіз існуючих наукових поглядів про джерела права, висвітлює загальні тенденції до розуміння джерел права та з’ясувує можливості запозичення відповідних здобутків теоретичної науки для формування поглядів на джерела права в адміністративному судочинстві.

Ключові слова: право, джерела права, форми права, адміністративне право, адміністративне судочинство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бугрим М.П. Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування

Засада змагальності та рівності сторін обвинувачення і захисту реалізується як на стадії судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування. Реалізація даної засади на стадії досудового розслідування має низку проблем. У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування. Приділено значну увагу проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, відсутність гарантій щодо реалізації процесуальних прав сторін, а також ряду інших проблем.

Ключові слова: принцип, змагальність, досудове розслідування, сторони, рівність, докази.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.S. Puzyrov Classification of U.S. Penal Institutions and Its Influence on European Penitentiary Practice

Наведено класифікацію установ виконання покарань у США за такими рівнями безпеки: мінімального рівня безпеки, середнього рівня безпеки, високого/закритого рівня безпеки, максимального рівня безпеки, супермаксимального рівня безпеки. Обґрунтовано вплив такої класифікації на європейську пенітенціарну практику. У розвиток положень трансформованої пенітенціарної доктрини України запропоновано диференціацію вітчизняних установ виконання покарань.

Ключові слова: порівняльно-правові (компаративні) дослідження, установи виконання покарань, рівні безпеки, ізоляція, засуджені.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

P.V. Kolomiiets Principles of Tax Law in Researches of Ukrainian Scientists: an Analytical Review

Стаття присвячена аналітичному огляду наукових досліджень українських учених щодо проблематики визначення основних засад національного податкового законодавства. Результати проведеного моніторингу стану розробки проблеми визначили тенденції трансформацій принципів, на яких, відповідно до статті 4 Податкового кодексу України, ґрунтується сучасне податкове законодавство, у контексті новітньої реформації вітчизняної податкової системи.

Ключові слова: принципи податкового законодавства, податкові принципи, податкова система.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.M. Baraniak, K.B. Marysyuk The Possibilities of Using Diffusion and Contact Method for the Analysis of the Traces of the Firearms on Clothes and Body of the Person

У статті розглянуті можливості використання дифузно-контактного методу для встановлення факту незаконного носіння вогнепальної зброї за слідами на одязі і тілі підозрюваної особи під час розслідування злочинів, пов’язаних з її застосуванням. Запропонована методика виявлення та дослідження слідів вогнепальної зброї на долоні умовно підозрюваної особи, яка дає можливість встановити факт незаконного носіння та застосування вогнепальної зброї, а в окремих випадках її ідентифікувати.

Ключові слова: сліди вогнепальної зброї, дифузно-контактний метод, криміналістика, пістолет Макарова, пістолет Марголіна, сліди вогнепальної зброї.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник Р.С. Неопределённые юридические понятия в праве мирных собраний и их толкование через призму европейского опыта

Стаття присвячена аналізу сутності та значення невизначених юридичних понять у праві мирних зібрань. У роботі робиться висновок, що юридична наука має шукати способи не вивільнення права та законодавства від невизначених юридичних понять, а розроблювати рекомендації, спрямовані на правомірне використання таких понять у правотворчій та правозастосовній діяльності.

Ключові слова: невизначені юридичні поняття, тлумачення, суд, Європейський суд з прав людини, право на свободу мирних зібрань.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 34

golovna_34-page0001

титульна сторінка

зміст

Бережний О.І. Проблеми реалізації засади змагальності на досудовому розслідуванні під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги слідчим суддею

berezhnij-_foto

У статті дається загальний аналіз підстав оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора. Аналізується процесуальний порядок подачі слідчому судді скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Розглянуто практичний вплив засади змагальності на процедуру розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора.

Ключові слова: змагальність, скарга, досудове розслідування, оскарження, дія, бездіяльність.

Відкрити статтю>>>

Гордієнко Т.О. Оскарження податкової консультації як спосіб захисту прав платника податків

У статті розглядаються поняття та правове значення податкової консультації. Автором проаналізовано порядок судового оскарження податкових консультацій та визначено особливості розгляду справ даної категорії. За результатами дослідження надано пропозиції з удосконалення чинного законодавства, направлені на підвищення ефективності правового регулювання податкових правовідносин.

Ключові слова : податки, податкова консультація, оскарження, позов, суд.

Відкрити статтю>>>

Губарєв С.В. Проблемні питання реєстрації права власності на садибу

В статті здійснено аналіз розвитку законодавств України щодо врегулювання порядку реєстрації прав власності на садибу (присадибної земельної ділянки та будинку на ній) як єдиного об’єкту цивільних прав. Висвітлений порядок реєстрації прав власності на присадибний будинок та земельну ділянку починаючи з радянського періоду по сьогодення.

Ключові слова: садиба як єдиний об’єкт цивільних прав; реєстрація прав на землю; реєстрація прав на житловий будинок; набуття прав на землю під житловим будинком.

Відкрити статтю>>>

P.V. Kolomiiets Tax Principles in the Works of Foreign Scientists 

Стаття присвячена аналітичному огляду наукових праць зарубіжних вчених, які стосуються раціональної структуризації та вдосконалення системи податкових принципів. Автор акцентує увагу на неоднозначні поглядів зарубіжних науковців щодо місця і ролі окремих податкових принципів як складових податкової системи.

Ключові слова: податкові принципи, принципи податкового законодавства, податкова система.

Відкрити статтю>>>

N.V. Lesko State Policy on Domestic Violence Prevention: the Notion and Current Situation

В статті досліджується поняття та сучасний стан державної політики у сфері попередження насильства в сім’ї. Висвітлюються проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства. Аналізуються основні вимоги Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 11 травня 2011 р.

Ключові слова: державна політика, насильство в сім’ї, діти, неповнолітні особи, органи і служби у справах дітей.

Відкрити статтю>>>

Самофалов О.Л. Деякі особливості звільнення від покарання з випробуванням та їх недоліки

У статті досліджено питання стосовно проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням,  їх особливості при застосуванні різних  норм  та  сучасний  стан  відповідності до чинного кримінального законодавства.  Зроблені у статті висновки і  пропозиції дають підстави  внести зміни та доповнення до деяких законодавчих актів.

Ключові слова: звільнення, засуджений, випробування, іспитовий строк, позбавлення волі, покарання.

Відкрити статтю>>>

Шиян Д.С.  Історія розвитку позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду

У статті проводиться історико-правовий аналіз розвитку покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду. Обґрунтовано висновок, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю утворилось у результаті поєднання трьох окремих видів покарань: звільнення з посади; заборони зайняття тією чи іншою діяльністю або промислом та підвиду уражень прав – позбавлення права обіймати відповідальні державні посади або виборні посади в громадських організаціях.

Ключові слова: позбавлення права, обіймати посади, займатися діяльністю, історія розвитку, ураження прав, кримінальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

Шапенко Л.О. Правові передумови модернізації системи державного регулювання ринку страхових послуг в Україні

Стаття присвячена вивченню передумов реформування системи державного регулювання страхової діяльності в Україні. Особлива увага приділена з’ясуванню правових аспектів реструктуризації регуляторів ринків фінансових послуг, зокрема проаналізовано положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Ключові слова: державне регулювання, оптимізація державного управління, страховий ринок, мегарегулятор, консолідація функцій.

Відкрити статтю>>>

Єременко Ю.А. Суб’єкти, які здійснюють функції військової прокуратури в Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі

У статті досліджено органи, які виконують функції військової прокуратури у сфері діяльності Збройних сил США та Армії оборони Ізраїлю. Проаналізовано питання організації, правового регулювання, та історії цих органів. Визначено, що пріоритетним аспектом  регулювання, та організації їх діяльності є їх незалежність від військового командування.

Ключові слова: військова прокуратура; військові суди; Збройні сили США; Армія оборони Ізраїлю; організація; правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

Олійник В.М.  Взаємодія судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні: системний підхід

Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних передумов застосування системного підходу при дослідженні процесу взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні. Актуалізовані питання розробки теорії системного аналізу та розширення сфер її практичного застосування в організації судової влади, визначено систему взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні, досліджено системоутворюючі елементи процесу взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні.

Ключові слова: система, судова влада, інститути громадянського суспільства, взаємодія судової влади з громадськістю, об’єкт, суб’єкт, правовідносини, правові засоби.

Відкрити статтю>>>

Плотнікова К.О. Проблемні питання визначення бюджетної системи України 

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань визначення бюджетної системи України. В статті проводиться аналіз законодавства та детальний аналіз поглядів вчених стосовно визначення бюджетної системи та факторів впливу на бюджетну систему в цілому. На підставі проаналізованого доцільно зробити висновок про те, що такі поняття як «державний бюджет» та «Державний бюджет України» є тотожніми, але цьому питанню необхідно приділити більш детальне вивчення.

Ключові слова: Бюджетна система України, Державний бюджет України, місцеві бюджети, бюджетний устрій, Бюджетний кодекс України, розмежування бюджетів.

Відкрити статтю>>>

Чечин М.Ю. До питання визначення та основних ознак освіти осіб, засуджених до позбавлення волі

Стаття присвячена розгляду існуючих наукових підходів до визначення поняття «освіта». На підставі отриманих знань визначається який зміст має вкладатися в поняття освіти засуджених під час відбування покарання у виді позбавлення волі. Розглядається освіта засуджених з двох боків.

Ключові слова: позбавлення волі, освіта засуджених, виправлення, ресоціалізація, професійна освіта.

Відкрити статтю>>>

Шутлів Д.С. Зменшення бюджетних асигнувань як захід впливу за порушення бюджетного законодавства

Досліджено порядок та особливості застосування зменшення бюджетних асигнувань, як особливого, правовідновлюваного заходу впливу за порушення бюджетного законодавства, що не лише сприяє припиненню протиправної поведінки відповідного розпорядника бюджетних коштів, а й спрямоване на поновлення, існуючого до вчинення правопорушення, правового становища держави й територіальних громад як власників бюджетних коштів.

Ключові слова: Бюджетний кодекс України, асигнування, бюджет, розпорядники бюджетних коштів, бюджетні повноваження, бюджетні зобов’язання, протокол про порушення бюджетного законодавства, акт ревізії, довідка про порушення бюджетного законодавства, бюджетна програма.

Відкрити статтю>>>

Курило В.О. Бельгійський  досвід  реалізації  медіаційних процедур при  вирішенні  податкових  спорів

Стаття присвячена науковому дослідженню особливостей бельгійського досвіду реалізації медіаційних процедур при вирішенні податкових спорів. Розглянуто норми діючого у Бельгії процесуального законодавства норми якого регламентують правовідносини в сфері порушеного питання, проаналізовано наукові погляди сучасних авторів. Відмічається, що процедури податкової медіації можуть бути ініційовані тільки після початку досудових (адміністративних) процедур із вирішення податкових спорів.

Ключові слова: податкові спори, податкові органи, Служба податкової медіації, загальнообов’язкові платежі, платник податків, податкові медіатори, медіаційні процедури.

Відкрити статтю>>>

Старикова С.І. Основні принципи кримінального провадження на підставі угод та проблеми їх реалізації

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам інституту кримінального провадження на підставі угод. Особливий акцент зроблено на розкритті основних принципів кримінального провадження на підставі угод, їх значенні для реалізації прав учасників процесу. Внесено пропозиції щодо вирішення практичних проблем здійснення кримінального провадження на підставі угод.

Ключові слова: кримінальне провадження на підставі угод; угода про примирення; угода про визнання винуватості; принципи кримінального провадження на підставі угод; загальні засади кримінального провадження.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шутлів Д.С. Зменшення бюджетних асигнувань як захід впливу за порушення бюджетного законодавства

Досліджено порядок та особливості застосування зменшення бюджетних асигнувань, як особливого, правовідновлюваного заходу впливу за порушення бюджетного законодавства, що не лише сприяє припиненню протиправної поведінки відповідного розпорядника бюджетних коштів, а й спрямоване на поновлення, існуючого до вчинення правопорушення, правового становища держави й територіальних громад як власників бюджетних коштів.

Ключові слова: Бюджетний кодекс України, асигнування, бюджет, розпорядники бюджетних коштів, бюджетні повноваження, бюджетні зобов’язання, протокол про порушення бюджетного законодавства, акт ревізії, довідка про порушення бюджетного законодавства, бюджетна програма.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шиян Д.С. Історія розвитку позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду

У статті проводиться історико-правовий аналіз розвитку покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду. Обґрунтовано висновок, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю утворилось у результаті поєднання трьох окремих видів покарань: звільнення з посади; заборони зайняття тією чи іншою діяльністю або промислом та підвиду уражень прав – позбавлення права обіймати відповідальні державні посади або виборні посади в громадських організаціях.

Ключові слова: позбавлення права, обіймати посади, займатися діяльністю, історія розвитку, ураження прав, кримінальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шапенко Л.О. Правові передумови модернізації системи державного регулювання ринку страхових послуг в Україні

Стаття присвячена вивченню передумов реформування системи державного регулювання страхової діяльності в Україні. Особлива увага приділена з’ясуванню правових аспектів реструктуризації регуляторів ринків фінансових послуг, зокрема проаналізовано положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Ключові слова: державне регулювання, оптимізація державного управління, страховий ринок, мегарегулятор, консолідація функцій.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чечин М.Ю. До питання визначення та основних ознак освіти осіб, засуджених до позбавлення волі

Стаття присвячена розгляду існуючих наукових підходів до визначення поняття «освіта». На підставі отриманих знань визначається який зміст має вкладатися в поняття освіти засуджених під час відбування покарання у виді позбавлення волі. Розглядається освіта засуджених з двох боків.

Ключові слова: позбавлення волі, освіта засуджених, виправлення, ресоціалізація, професійна освіта.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

N.V. Lesko State Policy on Domestic Violence Prevention: the Notion and Current Situation

В статті досліджується поняття та сучасний стан державної політики у сфері попередження насильства в сім’ї. Висвітлюються проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства. Аналізуються основні вимоги Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 11 травня 2011 р.

Ключові слова: державна політика, насильство в сім’ї, діти, неповнолітні особи, органи і служби у справах дітей.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Старикова С.І. Основні принципи кримінального провадження на підставі угод та проблеми їх реалізації

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам інституту кримінального провадження на підставі угод. Особливий акцент зроблено на розкритті основних принципів кримінального провадження на підставі угод, їх значенні для реалізації прав учасників процесу. Внесено пропозиції щодо вирішення практичних проблем здійснення кримінального провадження на підставі угод.

Ключові слова: кримінальне провадження на підставі угод; угода про примирення; угода про визнання винуватості; принципи кримінального провадження на підставі угод; загальні засади кримінального провадження.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самофалов О.Л. Деякі особливості звільнення від покарання з випробуванням та їх недоліки

У статті досліджено питання стосовно проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням,  їх особливості при застосуванні різних  норм  та  сучасний  стан  відповідності до чинного кримінального законодавства.  Зроблені у статті висновки і  пропозиції дають підстави  внести зміни та доповнення до деяких законодавчих актів.

Ключові слова: звільнення, засуджений, випробування, іспитовий строк, позбавлення волі, покарання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник В.М. Взаємодія судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні: системний підхід

Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних передумов застосування системного підходу при дослідженні процесу взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні. Актуалізовані питання розробки теорії системного аналізу та розширення сфер її практичного застосування в організації судової влади, визначено систему взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні, досліджено системоутворюючі елементи процесу взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні.

Ключові слова: система, судова влада, інститути громадянського суспільства, взаємодія судової влади з громадськістю, об’єкт, суб’єкт, правовідносини, правові засоби.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плотнікова К.О. Проблемні питання визначення бюджетної системи України

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань визначення бюджетної системи України. В статті проводиться аналіз законодавства та детальний аналіз поглядів вчених стосовно визначення бюджетної системи та факторів впливу на бюджетну систему в цілому. На підставі проаналізованого доцільно зробити висновок про те, що такі поняття як «державний бюджет» та «Державний бюджет України» є тотожніми, але цьому питанню необхідно приділити більш детальне вивчення.

Ключові слова: Бюджетна система України, Державний бюджет України, місцеві бюджети, бюджетний устрій, Бюджетний кодекс України, розмежування бюджетів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Курило В.О. Бельгійський досвід реалізації медіаційних процедур при вирішенні податкових спорів

Стаття присвячена науковому дослідженню особливостей бельгійського досвіду реалізації медіаційних процедур при вирішенні податкових спорів. Розглянуто норми діючого у Бельгії процесуального законодавства норми якого регламентують правовідносини в сфері порушеного питання, проаналізовано наукові погляди сучасних авторів. Відмічається, що процедури податкової медіації можуть бути ініційовані тільки після початку досудових (адміністративних) процедур із вирішення податкових спорів.

Ключові слова: податкові спори, податкові органи, Служба податкової медіації, загальнообов’язкові платежі, платник податків, податкові медіатори, медіаційні процедури.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

P.V. Kolomiiets Tax Principles in the Works of Foreign Scientists

Стаття присвячена аналітичному огляду наукових праць зарубіжних вчених, які стосуються раціональної структуризації та вдосконалення системи податкових принципів. Автор акцентує увагу на неоднозначні поглядів зарубіжних науковців щодо місця і ролі окремих податкових принципів як складових податкової системи.

Ключові слова: податкові принципи, принципи податкового законодавства, податкова система.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Єременко Ю.А. Суб’єкти, які здійснюють функції військової прокуратури в Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі

У статті досліджено органи, які виконують функції військової прокуратури у сфері діяльності Збройних сил США та Армії оборони Ізраїлю. Проаналізовано питання організації, правового регулювання, та історії цих органів. Визначено, що пріоритетним аспектом  регулювання, та організації їх діяльності є їх незалежність від військового командування.

Ключові слова: військова прокуратура; військові суди; Збройні сили США; Армія оборони Ізраїлю; організація; правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Губарєв С.В. Проблемні питання реєстрації права власності на садибу

В статті здійснено аналіз розвитку законодавств України щодо врегулювання порядку реєстрації прав власності на садибу (присадибної земельної ділянки та будинку на ній) як єдиного об’єкту цивільних прав. Висвітлений порядок реєстрації прав власності на присадибний будинок та земельну ділянку починаючи з радянського періоду по сьогодення.

Ключові слова: садиба як єдиний об’єкт цивільних прав; реєстрація прав на землю; реєстрація прав на житловий будинок; набуття прав на землю під житловим будинком.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гордієнко Т.О. Оскарження податкової консультації як спосіб захисту прав платника податків

У статті розглядаються поняття та правове значення податкової консультації. Автором проаналізовано порядок судового оскарження податкових консультацій та визначено особливості розгляду справ даної категорії. За результатами дослідження надано пропозиції з удосконалення чинного законодавства, направлені на підвищення ефективності правового регулювання податкових правовідносин.

Ключові слова : податки, податкова консультація, оскарження, позов, суд.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Проблеми реалізації засади змагальності на досудовому розслідуванні під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги слідчим суддею

У статті дається загальний аналіз підстав оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора. Аналізується процесуальний порядок подачі слідчому судді скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Розглянуто практичний вплив засади змагальності на процедуру розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора.

Ключові слова: змагальність, скарга, досудове розслідування, оскарження, дія, бездіяльність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 33

golovna_33-page0001

зміст

титульна сторінка

Отраднова О.О. Особлива цивільно-правова відповідальність  Європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням Європейського законодавства

У статті аналізуються спеціальні правила цивільно-правової (матеріальної) відповідальності держав-членів Європейського Союзу за шкоду, заподіяну приватній особі порушенням норм Європейського права. Проаналізовані основні рішення Європейського Суду Справедливості, що базуються на загальних принципах Європейського права. У статті досліджені загальні умови цивільно- відповідальності держав-членів, які проілюстровані прикладами із практики Європейського суду Справедливості.

Ключові слова: Європейський Союз, Європейське право, принципи Європейського права, порушення Європейського права, шкода, причинно-наслідковий зв’язок, компенсація.

Відкрити статтю>>>

Бережний О.І. Значення обставин встановлених у вироку та ухвалі  суду про закриття кримінального провадження при вирішенні інших кримінальних  проваджень 

berezhnij-_foto

У статті дається загальний аналіз правових властивостей вироку суду. Розглядаються питання прояву правила преюдиціальності у правових властивостях вироку суду. Проаналізовано відмінність доказових фактів від преюдиціально встановлених фактів. Також в статті розглянуто доказове значення обставин встановлених у вироку суду, ухвалі про закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення для суду, який розглядає інше кримінальне провадження.

Ключові слова: вирок, докази, доказування,  пізнання, преюдиція.

Відкрити статтю>>>

Даниленко А.В. Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб

У статті наголошено, що досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень про злочини глухих, німих і глухонімих, а також проваджень за участю свідків і потерпілих, що мають зазначені фізичні вади, викликають на практиці великі труднощі. Автор зазначає, що вони обумовлені не тільки психологічними особливостями, які мають особи із дефектами слуху та мовлення, а й тим, що без перекладача неможливо успішне здійснення правосуддя у таких справах.

Ключові слова: перекладач, засада державної мови кримінального провадження, захист прав і свобод, захисник, особа, яка має фізичні вади.

Відкрити статтю>>>

Качинська М.О.  Причини латентності насильства в сім’ї 

У статті розглянуто причини летентності насильства в сімї. Наведено  поняття, види, статистику насильства в сім’ї в Україн та світі.  Окрему увагу автор приділив проблемі відсутності «нульової терпимості» працівників поліції до проявів насильства у сім’ї. Проаналізовано психологічний стан потерпілої особи, як одного із найбільш вагомих факторів латентності насильства в сім’ї. Виокремлено збройні конфлікти в Україні як важливі загальнодержавні події країни на макрорівні, які неодмінно впливають на взаємовідносини на мікрорівні однієї сім’ї.

Ключові слова: насильство в сім’ї, види насильства в сім’ї, причини, латентність правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті.

Відкрити статтю>>>

Короленко В.М. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви у цивільному судочинстві України

korolenko_foto

У статті досліджуються підстави відкладення розгляду справи та оголошення перерви, відмінності між процесуальними наслідками оголошення перерви та відкладенням розгляду справи у цивільному судочинстві України. Розкриваються деякі практичні проблеми, пов’язані з оголошенням перерви та відкладення розгляду справи. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення Цивільного процесуального кодексу України.

Ключові слова: відкладення розгляду справи, оголошення перерви, цивільне судочинство.

Відкрити статтю>>>

Кочура О.О. Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців

В даній статті проведено дослідження особливостей досудового розслідування за участю іноземців. Зроблено спробу визначитися з поняттям «іноземний громадянин» у кримінальному провадженні України та з тими ускладненнями, що виникають у тих кримінальних провадженнях де учасником є особа, яка користується дипломатичним імунітетом.

Ключові слова: досудове розслідування, іноземний громадянин, кримінальне провадження, дипломатичний імунітет, статус недоторканності.

Відкрити статтю>>>

K.B. Marysyuk Issues of the International Normative Legal Regulation of the Problems of Criminal Executive Law

marisyuk_foto

Дослідження міжнародно-правового регулювання основних прав та свобод людини та громадянина є надзвичайно важливим та актуальним. Найвищу юридичну силу мають акти Організації Об’єднаних Націй, які, в свою чергу, можна поділити на акти загального характеру, які, закріплюючи основні принципи взаємовідносин держави і окремої особи, приписи, які закріплюють загальні положення у сфері виконання покарань та акти, які стосуються лише певного, вузького кола питань у досліджуваній сфері.

Ключові слова: кримінально-виконавче право, регулювання проблем, приписи, правовий статус, правовідносини.

Відкрити статтю>>>

Новіков О.В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності


novikov_foto

Стаття присвячена дослідженню спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор зазначає, що спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності потрібно проводити в межах трьох основних стратегічних напрямів впливу: 1) обмеження обігу контрафактної продукції; 2) посилення захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності; 3) мінімізація наслідків вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Відкрити статтю>>>

Ya.V. Stupnyk The Mechanism of Drug-Related Crime Prevention 

123_500x726

У статті виконано аналіз основних елементів механізму протидії наркозлочинності та сформульовано на цій основі його поняття, а також визначені відмінності від суміжних категорій.

Ключові слова: механізм протидії наркозлочинності, наркотики, злочинність, діяльність, функціонування та ефективність.

Відкрити статтю>>>

Шуміло І.А. Деякі аспекти імплементації заборони катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання в Україні

shumilo_foto

У статті визначаються основні етапи розвитку наукової доктрини в аспекті застосування катувань, правової природи міжнародних стандартів щодо заборони катувань з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також вказуються основні поточні проблеми щодо забезпечення застосування ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в Україні.

Ключові слова: права людини, катування, тортури, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, практика Європейського суду з прав людини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шуміло І.А. Деякі аспекти імплементації заборони катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання в Україні

У статті визначаються основні етапи розвитку наукової доктрини в аспекті застосування катувань, правової природи міжнародних стандартів щодо заборони катувань з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також вказуються основні поточні проблеми щодо забезпечення застосування ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в Україні.

Ключові слова: права людини, катування, тортури, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, практика Європейського суду з прав людини.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ya.V. Stupnyk The Mechanism of Drug-Related Crime Prevention

У статті виконано аналіз основних елементів механізму протидії наркозлочинності та сформульовано на цій основі його поняття, а також визначені відмінності від суміжних категорій.

Ключові слова: механізм протидії наркозлочинності, наркотики, злочинність, діяльність, функціонування та ефективність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності

Стаття присвячена дослідженню спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор зазначає, що спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності потрібно проводити в межах трьох основних стратегічних напрямів впливу: 1) обмеження обігу контрафактної продукції; 2) посилення захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності; 3) мінімізація наслідків вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

K.B. Marysyuk Issues of the International Normative Legal Regulation of the Problems of Criminal Executive Law

Дослідження міжнародно-правового регулювання основних прав та свобод людини та громадянина є надзвичайно важливим та актуальним. Найвищу юридичну силу мають акти Організації Об’єднаних Націй, які, в свою чергу, можна поділити на акти загального характеру, які, закріплюючи основні принципи взаємовідносин держави і окремої особи, приписи, які закріплюють загальні положення у сфері виконання покарань та акти, які стосуються лише певного, вузького кола питань у досліджуваній сфері.

Ключові слова: кримінально-виконавче право, регулювання проблем, приписи, правовий статус, правовідносини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочура О.О. Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців

В даній статті проведено дослідження особливостей досудового розслідування за участю іноземців. Зроблено спробу визначитися з поняттям «іноземний громадянин» у кримінальному провадженні України та з тими ускладненнями, що виникають у тих кримінальних провадженнях де учасником є особа, яка користується дипломатичним імунітетом.

Ключові слова: досудове розслідування, іноземний громадянин, кримінальне провадження, дипломатичний імунітет, статус недоторканності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Короленко В.М. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви у цивільному судочинстві України

У статті досліджуються підстави відкладення розгляду справи та оголошення перерви, відмінності між процесуальними наслідками оголошення перерви та відкладенням розгляду справи у цивільному судочинстві України. Розкриваються деякі практичні проблеми, пов’язані з оголошенням перерви та відкладення розгляду справи. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення Цивільного процесуального кодексу України.

Ключові слова: відкладення розгляду справи, оголошення перерви, цивільне судочинство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качинська М.О. Причини латентності насильства в сім’ї

У статті розглянуто причини летентності насильства в сімї. Наведено  поняття, види, статистику насильства в сім’ї в Україн та світі.  Окрему увагу автор приділив проблемі відсутності «нульової терпимості» працівників поліції до проявів насильства у сім’ї. Проаналізовано психологічний стан потерпілої особи, як одного із найбільш вагомих факторів латентності насильства в сім’ї. Виокремлено збройні конфлікти в Україні як важливі загальнодержавні події країни на макрорівні, які неодмінно впливають на взаємовідносини на мікрорівні однієї сім’ї.

Ключові слова: насильство в сім’ї, види насильства в сім’ї, причини, латентність правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Даниленко А.В. Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб

 У статті наголошено, що досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень про злочини глухих, німих і глухонімих, а також проваджень за участю свідків і потерпілих, що мають зазначені фізичні вади, викликають на практиці великі труднощі. Автор зазначає, що вони обумовлені не тільки психологічними особливостями, які мають особи із дефектами слуху та мовлення, а й тим, що без перекладача неможливо успішне здійснення правосуддя у таких справах.

Ключові слова: перекладач, засада державної мови кримінального провадження, захист прав і свобод, захисник, особа, яка має фізичні вади.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Отраднова О.О. Особлива цивільно-правова відповідальність Європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням Європейського законодавства

У статті аналізуються спеціальні правила цивільно-правової (матеріальної) відповідальності держав-членів Європейського Союзу за шкоду, заподіяну приватній особі порушенням норм Європейського права. Проаналізовані основні рішення Європейського Суду Справедливості, що базуються на загальних принципах Європейського права. У статті досліджені загальні умови цивільно- відповідальності держав-членів, які проілюстровані прикладами із практики Європейського суду Справедливості.

Ключові слова: Європейський Союз, Європейське право, принципи Європейського права, порушення Європейського права, шкода, причинно-наслідковий зв’язок, компенсація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Значення обставин встановлених у вироку та ухвалі суду про закриття кримінального провадження при вирішенні інших кримінальних проваджень

У статті дається загальний аналіз правових властивостей вироку суду. Розглядаються питання прояву правила преюдиціальності у правових властивостях вироку суду. Проаналізовано відмінність доказових фактів від преюдиціально встановлених фактів. Також в статті розглянуто доказове значення обставин встановлених у вироку суду, ухвалі про закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення для суду, який розглядає інше кримінальне провадження.

Ключові слова: вирок, докази, доказування,  пізнання, преюдиція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 32

golovna_32-page0001

титульна сторінка

зміст

S.O. Kasapoglu The Ratio of Effectiveness of the Performance of Criminal Procedure Standards with their Quality

У статті ефективність норми кримінального процесуального права розглянута як один з елементів її якості. Доведено, що за одних і тих же умов реалізації норма, яка в цілому або її структурні елементи є більш якісними, буде реалізована з більшою ефективністю. Чим суттєвішим є дефект норми процесуального права, тим більше зусиль суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на подолання цього дефекту з метою досягнення цілей норми. Наскільки ефективність реалізації норми процесуального права залежить від її якості можна визначити лише в перебігу практичної діяльності і отримання певного результату.

Ключові слова: норма, реалізація, якість, ефективність, кримінальний процес.

Відкрити статтю>>>

O. Kolohoida The Main Directions of Developing the Ukrainian Stock Market’s Infrastructure

imgonline-com-ua-resize-ryekm2dux8

У статті розглядаються основні напрямки реформування депозитарної системи України. Базовою в країнах ЄС визначенo дворівневу централізовану модель з єдиним ЦД (верхній рівень) і кастодіальними депозитаріями (нижній рівень). Проаналізовано норми Закону «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року, що регулює депозитарну систему та здійснення депозитарної діяльності. Визначено напрямки реформування депозитарної системи відповідно до Комплексної програми розвитку финасового сектора України до 2020 року, а саме отримання ЦД статусу банку і передача до ЦД державних і муніципальних цінних паперів, ліквідація Розрахункового центру.

Ключові слова: фондовий ринок, депозитарій, депозитарна система, цінні папери.

Відкрити статтю>>>

Уваров В.Г. Гарантії прав підозрюваного у кримінальному провадженні

uvarov_foto

У статті здійснено аналіз проблем удосконалення правового статусу підозрюваного та гарантій захисту його прав, свобод  і законних інтересів. Досліджено проблему реформування інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі. Акцентовано увагу на необхідності застосування загальновизнаних норм і принципів, викладених у міжнародних правових актах та прецедентних рішеннях Європейського Суду з прав людини в контексті реформування системи гарантій прав підозрюваного.

Ключові слова: підозрюваний, повідомлення про підозру, запобіжні заходи, міжнародні стандарти, верховенство права.

Відкрити статтю>>>

Гулак Л.С. Сутність методів діяльності органів місцевого самоврядування

У статті розкрито юридичну природу та специфіку методів діяльності органів місцевого самоврядування через характеристику його як організаційно-структурованого інституту у державно-владних стосунках, що є інструментом суб’єкта самоврядування з організації життєдіяльності, децентралізації державного управління та деконцентрації виконавчої влади.

Ключові слова: місцеве самоврядування, повноваження, метод, структуру методу, класифікація.

Відкрити статтю>>>

Маркін В.І. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті досліджено проблеми конкуренції кримінально-правових норм, що виникає між нормою, передбаченою ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» КК України та нормами інших статей КК України. З’ясовано, що норма ст. 375 може конкурувати, зокрема, із нормами ст. 364, ст. 366 та ст. 371 КК України; на основні встановлення виду такої конкуренції обґрунтовані правила її подолання.

Ключові слова: кримінально-правова кваліфікація, конкуренція кримінально-правових норм, конкуренція загальної та спеціальної норм, завідомо неправосудний судовий акт, кримінальна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

Новіков О.В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

novikov_foto

У статті надана кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007-2015 рр. Автор зазначає, що в Україні щорічно реєструється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності, а динаміка досліджуваної злочинності характеризується певними коливаннями. На підставі аналізу кількісних та якісних показників, робиться висновок про негативні тенденції розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, показники вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Відкрити статтю>>>

Пузирна Н.С. Правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

puzirna_foto

Досліджено правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю в Україні. Проаналізовано правовий статус Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Зазначено, що необхідність особливої уваги до людей з інвалідністю з боку держави рівною мірою обумовлено їх великою чисельністю й об’єктивною обмеженістю їх можливостей повноцінної участі в житті суспільства, праці, самообслуговуванні. Увагу акцентовано на тому, що завданнями держави щодо людей з інвалідністю повинно бути забезпечення пріоритетів державної соціальної політики таких людей  в матеріальних благах і послугах.

Ключові слова: правове регулювання, уповноважений, інвалід, інвалідність.

Відкрити статтю>>>

Христич І.О. Проблеми вдосконалення статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні

xristich_foto

У статті розглянуто стан статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на незадовільний стан обліково-статистичної роботи щодо внесення інформації про вчинені кримінальні правопорушення. Запропоновано основні напрямки вдосконалення обліку вчинених кримінальних правопорушень.

Ключові слова: обліково-статистична робота, обліковані кримінальні правопорушення, зареєстровані кримінальні правопорушення, невнесення даних по ЄРДР, протидія злочинності.

Відкрити статтю>>>

Ахметов Р.Р. Особливості правового регулювання енергетичних відносин в ЄС

axmetov_foto

У статті розглянуті поняття «енергетична політика», «енергетичне право», «енергетичне законодавство» по відношенню до правового регулювання енергетичних відносин у Європейському Союзі, які різняться між собою за формально-юридичним значенням. При різноманітності наукових поглядів більш широко вживаним в правовій доктрині є термін «енергетичне право ЄС».

Ключові слова: енергетичне право, Європейський Союз, законодавство ЄС, енергетична політика, законодавча процедура, принципи енергетичного права ЄС, енергетична компетенція.

Відкрити статтю>>>

Феданяк Р.В. Порівняльно-правовий аналіз транспортних злочинів у кримінальному законодавстві зарубіжних держав

fedanyak-r-v

Транспортні злочини відносяться до тих злочинних посягань, відповідальність за які встановлена у законодавстві більшості країн світу, адже кількість транспорту щорічно зростає, як і зростає ймовірність заподіяння шкоди суспільним відносинам, пов’язаним з дорожніх рухом і експлуатацією транспортних засобів. Проведено дослідження теоретичних та правових питань транспортних злочинів у законодавстві зарубіжних держав. Проведено порівняльно-правовий аналіз цих складів злочинів у законодавствах зарубіжних держав.

Ключові  слова: транспорт, дорожній рух, транспортні злочини, транспортний засіб, правила безпеки руху.

Відкрити статтю>>>

Бондаренко С.О. Суб’єктивне право на податкову пільгу: теоретичний аспект

Стаття присвячена аналізу місця податкової пільги у податково-правовому механізмі справляння податків. Автор дійшов висновку, що податкова пільга є  суттєвим елементом механізму справляння  податків та  зборів та запропонував її розуміти  універсальним необов’язковим елементом правового механізму податкового платежу.

Ключові слова: платник податків, податкові права, елементи податкового механізму, податкові пільги, об’єкт оподаткування.

Відкрити статтю>>>

Гребенюк Н.В. Поняття та особливості реалізації превентивної функції податково-правового примусу

Статтю присвячено проблемам застосування державного примусу у сфері оподаткування та характеристиці превентивної функції податково-правового примусу. Наведено визначення превентивної функції податково-правового примусу, визначено її особливості. Обґрунтовано необхідність виділення превентивних заходів серед форм податково-правового примусу.

Ключові слова: податкові відносини, державний примус, податково-правовий примус, превентивна функція податково-правового примусу, превентивні заходи податково-правового примусу.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гребенюк Н.В. Поняття та особливості реалізації превентивної функції податково-правового примусу

Статтю присвячено проблемам застосування державного примусу у сфері оподаткування та характеристиці превентивної функції податково-правового примусу. Наведено визначення превентивної функції податково-правового примусу, визначено її особливості. Обґрунтовано необхідність виділення превентивних заходів серед форм податково-правового примусу.

Ключові слова: податкові відносини, державний примус, податково-правовий примус, превентивна функція податково-правового примусу, превентивні заходи податково-правового примусу.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко С.О. Суб’єктивне право на податкову пільгу: теоретичний аспект

Стаття присвячена аналізу місця податкової пільги у податково-правовому механізмі справляння податків. Автор дійшов висновку, що податкова пільга є  суттєвим елементом механізму справляння  податків та  зборів та запропонував її розуміти  універсальним необов’язковим елементом правового механізму податкового платежу.

Ключові слова: платник податків, податкові права, елементи податкового механізму, податкові пільги, об’єкт оподаткування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Феданяк Р.В. Порівняльно-правовий аналіз транспортних злочинів у кримінальному законодавстві зарубіжних держав

Транспортні злочини відносяться до тих злочинних посягань, відповідальність за які встановлена у законодавстві більшості країн світу, адже кількість транспорту щорічно зростає, як і зростає ймовірність заподіяння шкоди суспільним відносинам, пов’язаним з дорожніх рухом і експлуатацією транспортних засобів. Проведено дослідження теоретичних та правових питань транспортних злочинів у законодавстві зарубіжних держав. Проведено порівняльно-правовий аналіз цих складів злочинів у законодавствах зарубіжних держав.

Ключові  слова: транспорт, дорожній рух, транспортні злочини, транспортний засіб, правила безпеки руху.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ахметов Р.Р. Особливості правового регулювання енергетичних відносин в ЄС

У статті розглянуті поняття «енергетична політика», «енергетичне право», «енергетичне законодавство» по відношенню до правового регулювання енергетичних відносин у Європейському Союзі, які різняться між собою за формально-юридичним значенням. При різноманітності наукових поглядів більш широко вживаним в правовій доктрині є термін «енергетичне право ЄС».

Ключові слова: енергетичне право, Європейський Союз, законодавство ЄС, енергетична політика, законодавча процедура, принципи енергетичного права ЄС, енергетична компетенція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Христич І.О. Проблеми вдосконалення статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні

У статті розглянуто стан статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на незадовільний стан обліково-статистичної роботи щодо внесення інформації про вчинені кримінальні правопорушення. Запропоновано основні напрямки вдосконалення обліку вчинених кримінальних правопорушень.

Ключові слова: обліково-статистична робота, обліковані кримінальні правопорушення, зареєстровані кримінальні правопорушення, невнесення даних по ЄРДР, протидія злочинності.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пузирна Н.С. Правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Досліджено правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю в Україні. Проаналізовано правовий статус Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Зазначено, що необхідність особливої уваги до людей з інвалідністю з боку держави рівною мірою обумовлено їх великою чисельністю й об’єктивною обмеженістю їх можливостей повноцінної участі в житті суспільства, праці, самообслуговуванні. Увагу акцентовано на тому, що завданнями держави щодо людей з інвалідністю повинно бути забезпечення пріоритетів державної соціальної політики таких людей  в матеріальних благах і послугах.

Ключові слова: правове регулювання, уповноважений, інвалід, інвалідність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

У статті надана кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007-2015 рр. Автор зазначає, що в Україні щорічно реєструється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності, а динаміка досліджуваної злочинності характеризується певними коливаннями. На підставі аналізу кількісних та якісних показників, робиться висновок про негативні тенденції розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, показники вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маркін В.І. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації

У статті досліджено проблеми конкуренції кримінально-правових норм, що виникає між нормою, передбаченою ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» КК України та нормами інших статей КК України. З’ясовано, що норма ст. 375 може конкурувати, зокрема, із нормами ст. 364, ст. 366 та ст. 371 КК України; на основні встановлення виду такої конкуренції обґрунтовані правила її подолання.

Ключові слова: кримінально-правова кваліфікація, конкуренція кримінально-правових норм, конкуренція загальної та спеціальної норм, завідомо неправосудний судовий акт, кримінальна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гулак Л.С. Сутність методів діяльності органів місцевого самоврядування

У статті розкрито юридичну природу та специфіку методів діяльності органів місцевого самоврядування через характеристику його як організаційно-структурованого інституту у державно-владних стосунках, що є інструментом суб’єкта самоврядування з організації життєдіяльності, децентралізації державного управління та деконцентрації виконавчої влади.

Ключові слова: місцеве самоврядування, повноваження, метод, структуру методу, класифікація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уваров В.Г. Гарантії прав підозрюваного у кримінальному провадженні

У статті здійснено аналіз проблем удосконалення правового статусу підозрюваного та гарантій захисту його прав, свобод  і законних інтересів. Досліджено проблему реформування інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі. Акцентовано увагу на необхідності застосування загальновизнаних норм і принципів, викладених у міжнародних правових актах та прецедентних рішеннях Європейського Суду з прав людини в контексті реформування системи гарантій прав підозрюваного.

Ключові слова: підозрюваний, повідомлення про підозру, запобіжні заходи, міжнародні стандарти, верховенство права.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Kolohoida The Main Directions of Developing the Ukrainian Stock Market’s Infrastructure

У статті розглядаються основні напрямки реформування депозитарної системи України. Базовою в країнах ЄС визначенo дворівневу централізовану модель з єдиним ЦД (верхній рівень) і кастодіальними депозитаріями (нижній рівень). Проаналізовано норми Закону «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року, що регулює депозитарну систему та здійснення депозитарної діяльності. Визначено напрямки реформування депозитарної системи відповідно до Комплексної програми розвитку финасового сектора України до 2020 року, а саме отримання ЦД статусу банку і передача до ЦД державних і муніципальних цінних паперів, ліквідація Розрахункового центру.

Ключові слова: фондовий ринок, депозитарій, депозитарна система, цінні папери.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.O. Kasapoglu The Ratio of Effectiveness of the Performance of Criminal Procedure Standards with their Quality

У статті ефективність норми кримінального процесуального права розглянута як один з елементів її якості. Доведено, що за одних і тих же умов реалізації норма, яка в цілому або її структурні елементи є більш якісними, буде реалізована з більшою ефективністю. Чим суттєвішим є дефект норми процесуального права, тим більше зусиль суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на подолання цього дефекту з метою досягнення цілей норми. Наскільки ефективність реалізації норми процесуального права залежить від її якості можна визначити лише в перебігу практичної діяльності і отримання певного результату.

Ключові слова: норма, реалізація, якість, ефективність, кримінальний процес.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 31

golovna_31-page0001

титульна сторінка

зміст

Кологойда О.В. Суб’єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків

imgonline-com-ua-resize-ryekm2dux8

В статті досліджено правову природу відносин між акціонерним товариством, його органами управління та посадовими особами. Визначено поняття і суб’єктний склад корпоративної відповідальності в акціонерних відносинах. Проаналізовано законодавство України, що регламентує підстави та порядок застосування корпоративної відповідальності. Запропоновано розширення кола суб’єктів  корпоративної відповідальності в акціонерних товариствах.

Ключові слова: корпоративна відповідальність, корпоративні відносини, акціонерні товариства.

Відкрити статтю>>>

Поєдинок В.В. Новели корпоративного управління в державних підприємствах 

foto_poyedinok-vv

У статті критично розглянуті новели Закону України від 02.06.2016 р. №1405-VІІІ, який передбачає запровадження елементів корпоративного управління в державних унітарних підприємствах. Доводиться, що такий крок не замінює повноцінної корпоратизації зазначених підприємств.

Ключові слова: державне підприємство, унітарне підприємство, корпоративне управління, наглядова рада, незалежний директор.

Відкрити статтю>>>

Бедрій М.М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв

bedrij_foto

Стаття присвячена проблемі історико-юридичної класифікації правових звичаїв. Досліджено види правових звичаїв за критеріями співвідношення із законом, походженням, змістом припису та сферою правового регулювання. Проаналізовано правові звичаї, які: визначали організацію публічної влади; передбачали порядок здійснення судочинства; застосовувалися у міждержавних відносинах; встановлювали правовий статус осіб; визначали речові права; регулювали землекористування та зобов’язання; застосовувалися у міжнародній торгівлі, у сфері спадкування і сімейних відносинах; регулювали кримінальну відповідальність.

Ключові слова: правовий звичай, класифікація, відповідність закону, зміст припису, сфера регулювання.

Відкрити статтю>>>

Василаш В.М. Проблеми встановлення та призначення покарання за корупційні злочини в контексті Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII  «Про      Національне антикорупційне бюро України»

vasilash

У статті проаналізовано окремі положення Закону України від 14 жовтня 2014 року  № 1698-VII  “Про Національне антикорупційне бюро України”, яким до чинного КК України було внесено значну кількість суттєвих змін і доповнень, що визначають правила призначення покарання за корупційні злочини. З’ясовано проблемні питання застосування цих змін та доповнень в судовій практиці та сформульовано відповідні висновки щодо їх удосконалення.

Ключові слова: покарання, призначення покарання,  призначення покарання за корупційні злочини.

Відкрити статтю>>>

Закоморна К.О. Основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді

zakomorna_foto-1

Розкрито основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді. Визначено фактори впливу на формування змісту основ організації та діяльності муніципальних органів влади. Висвітлено сутність правової, територіальної та матеріально-фінансових основ організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді.

Ключові слова: матеріально-фінансова основа, муніципальні органи влади в Канаді, основи організації та діяльності, правова основа, територіальна основа.

Відкрити статтю>>>

Кагадій М.І.  Конституції зарубіжних країн близького зарубіжжя як об’єкт порівняльного правознавстава

В статті досліджуються конституції зарубіжних країн як об’єкт порівняльного правознавства. Аргументується позиція автора щодо конституцій країн близького зарубіжжя. Визначається коло конституцій зарубіжних країн як об’єкта порівняння. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: конституції зарубіжних країн, близьке зарубіжжя, порівняльне правознавство, об’єкт порівняльного правознавства.

Відкрити статтю>>>

Мартинюк О.В. Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом

martinyuk_foto 

У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту.

Ключові слова: жінка, злочини проти здоров’я, тілесні ушкодження, нав’язка,  Литовський Статут, Литовсько-Руська дер­жава, Річ Посполита.

Відкрити статтю>>>

Панчак О.Г. Обставини, що повинні враховуватися при виборі кримінально-правового наслідку особі, яка вчинила злочин

panchak_foto

У статті з використанням системного підходу визначені ті обставини, які повинні враховуватися судом для вибору одного із кримінально-правових наслідків вчинення злочину, що передбачені КК України. Зокрема, визначальну роль при цьому повинно відігравати врахування мети виправлення та превенції, а також причин та умов вчинення злочину.

Ключові слова: обставини, що характеризують вчинений злочин, особа винного, виправлення особи, превенція, причини вчинення злочину.

Відкрити статтю>>>

Савенко В.В. Компаративізм права та закону як структурних складових правової реальності

savenko-foto

У статті проведено порівняльний аналіз співвідношення права та закону як основних структурних складових правової реальності та досліджено їх еволюцію в системі парадигмального розвитку суспільства.  Проаналізовано цивілізаційні принципи та особливості формування правових систем, божественні першооснови права і закону, трансформації правосвідомості  у віддиференційованих та невіддиференційованих правових системах.

 Ключові слова: природне право, позитивне право, правовий закон, філософія права, суспільство.

Відкрити статтю>>>

Таволжанський О.В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах 

У статті визначено кримінологічні ознаки кіберзлочинності, окреслено законодавче підґрунтя боротьби з кіберзлочинністю в Україні та світі. Наведено деякі проблеми нормативного врегулювання кіберзлочинності. Визначено механізм їх вирішення. Проаналізовано актуальні питання у сфері запобігання кіберзлочинності, які потребують вирішення.

Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерна злочинність, боротьба з кіберзлочинністю, Інтернет, протокол Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), інформаційна безпека, кіберсфера.

Відкрити статтю>>>

Ребриш Б.Ю. Міжнародно-правові визначення недобросовісної конкуренції 

rebrish_foto

У статті проаналізовано визначення та ознаки недобросовісної конкуренції у міжнародних договорах України. Порівняно норми міжнародних документів, що регулюють відносини захисту від недобросовісної конкуренції, виявлено основні переваги та недоліки правових конструкцій поняття недобросовісної конкуренції, що містяться у міжнародних угодах України.

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, міжнародні договори у сфері запобігання недобросовісній конкуренції, акт конкуренції, генеральний делікт, сингулярний делікт, квазі-делікт.

Відкрити статтю>>>

Владика С.А. Рішення Суду ЄС щодо непрямого оподаткування в Європейському Союзі

imgonline-com-ua-resize-ymtrecyfra-1

У статті розглянуті рішення Суду ЄС, що стосуються непрямого оподаткування в Європейському Союзі, зокрема зосереджена увага на принципах податкової недискримінації та податкового нейтралітету, відшкодування ПДВ, зловживання у сфері оподаткування непрямими податками.

Ключові слова: Європейський Союз, Суд ЄС, податок на додану вартість, акциз, рішення, держава-член, недискримінація, податковий нейтралітет.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS