Шуміло І.А. Деякі аспекти імплементації заборони катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання в Україні

У статті визначаються основні етапи розвитку наукової доктрини в аспекті застосування катувань, правової природи міжнародних стандартів щодо заборони катувань з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а також вказуються основні поточні проблеми щодо забезпечення застосування ст. 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в Україні.

Ключові слова: права людини, катування, тортури, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, практика Європейського суду з прав людини.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ya.V. Stupnyk The Mechanism of Drug-Related Crime Prevention

У статті виконано аналіз основних елементів механізму протидії наркозлочинності та сформульовано на цій основі його поняття, а також визначені відмінності від суміжних категорій.

Ключові слова: механізм протидії наркозлочинності, наркотики, злочинність, діяльність, функціонування та ефективність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності

Стаття присвячена дослідженню спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор зазначає, що спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності потрібно проводити в межах трьох основних стратегічних напрямів впливу: 1) обмеження обігу контрафактної продукції; 2) посилення захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності; 3) мінімізація наслідків вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

K.B. Marysyuk Issues of the International Normative Legal Regulation of the Problems of Criminal Executive Law

Дослідження міжнародно-правового регулювання основних прав та свобод людини та громадянина є надзвичайно важливим та актуальним. Найвищу юридичну силу мають акти Організації Об’єднаних Націй, які, в свою чергу, можна поділити на акти загального характеру, які, закріплюючи основні принципи взаємовідносин держави і окремої особи, приписи, які закріплюють загальні положення у сфері виконання покарань та акти, які стосуються лише певного, вузького кола питань у досліджуваній сфері.

Ключові слова: кримінально-виконавче право, регулювання проблем, приписи, правовий статус, правовідносини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочура О.О. Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців

В даній статті проведено дослідження особливостей досудового розслідування за участю іноземців. Зроблено спробу визначитися з поняттям «іноземний громадянин» у кримінальному провадженні України та з тими ускладненнями, що виникають у тих кримінальних провадженнях де учасником є особа, яка користується дипломатичним імунітетом.

Ключові слова: досудове розслідування, іноземний громадянин, кримінальне провадження, дипломатичний імунітет, статус недоторканності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Короленко В.М. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви у цивільному судочинстві України

У статті досліджуються підстави відкладення розгляду справи та оголошення перерви, відмінності між процесуальними наслідками оголошення перерви та відкладенням розгляду справи у цивільному судочинстві України. Розкриваються деякі практичні проблеми, пов’язані з оголошенням перерви та відкладення розгляду справи. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення Цивільного процесуального кодексу України.

Ключові слова: відкладення розгляду справи, оголошення перерви, цивільне судочинство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качинська М.О. Причини латентності насильства в сім’ї

У статті розглянуто причини летентності насильства в сімї. Наведено  поняття, види, статистику насильства в сім’ї в Україн та світі.  Окрему увагу автор приділив проблемі відсутності «нульової терпимості» працівників поліції до проявів насильства у сім’ї. Проаналізовано психологічний стан потерпілої особи, як одного із найбільш вагомих факторів латентності насильства в сім’ї. Виокремлено збройні конфлікти в Україні як важливі загальнодержавні події країни на макрорівні, які неодмінно впливають на взаємовідносини на мікрорівні однієї сім’ї.

Ключові слова: насильство в сім’ї, види насильства в сім’ї, причини, латентність правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Даниленко А.В. Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб

 У статті наголошено, що досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень про злочини глухих, німих і глухонімих, а також проваджень за участю свідків і потерпілих, що мають зазначені фізичні вади, викликають на практиці великі труднощі. Автор зазначає, що вони обумовлені не тільки психологічними особливостями, які мають особи із дефектами слуху та мовлення, а й тим, що без перекладача неможливо успішне здійснення правосуддя у таких справах.

Ключові слова: перекладач, засада державної мови кримінального провадження, захист прав і свобод, захисник, особа, яка має фізичні вади.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Отраднова О.О. Особлива цивільно-правова відповідальність Європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням Європейського законодавства

У статті аналізуються спеціальні правила цивільно-правової (матеріальної) відповідальності держав-членів Європейського Союзу за шкоду, заподіяну приватній особі порушенням норм Європейського права. Проаналізовані основні рішення Європейського Суду Справедливості, що базуються на загальних принципах Європейського права. У статті досліджені загальні умови цивільно- відповідальності держав-членів, які проілюстровані прикладами із практики Європейського суду Справедливості.

Ключові слова: Європейський Союз, Європейське право, принципи Європейського права, порушення Європейського права, шкода, причинно-наслідковий зв’язок, компенсація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Значення обставин встановлених у вироку та ухвалі суду про закриття кримінального провадження при вирішенні інших кримінальних проваджень

У статті дається загальний аналіз правових властивостей вироку суду. Розглядаються питання прояву правила преюдиціальності у правових властивостях вироку суду. Проаналізовано відмінність доказових фактів від преюдиціально встановлених фактів. Також в статті розглянуто доказове значення обставин встановлених у вироку суду, ухвалі про закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення для суду, який розглядає інше кримінальне провадження.

Ключові слова: вирок, докази, доказування,  пізнання, преюдиція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 32

golovna_32-page0001

титульна сторінка

зміст

S.O. Kasapoglu The Ratio of Effectiveness of the Performance of Criminal Procedure Standards with their Quality

У статті ефективність норми кримінального процесуального права розглянута як один з елементів її якості. Доведено, що за одних і тих же умов реалізації норма, яка в цілому або її структурні елементи є більш якісними, буде реалізована з більшою ефективністю. Чим суттєвішим є дефект норми процесуального права, тим більше зусиль суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на подолання цього дефекту з метою досягнення цілей норми. Наскільки ефективність реалізації норми процесуального права залежить від її якості можна визначити лише в перебігу практичної діяльності і отримання певного результату.

Ключові слова: норма, реалізація, якість, ефективність, кримінальний процес.

Відкрити статтю>>>

O. Kolohoida The Main Directions of Developing the Ukrainian Stock Market’s Infrastructure

imgonline-com-ua-resize-ryekm2dux8

У статті розглядаються основні напрямки реформування депозитарної системи України. Базовою в країнах ЄС визначенo дворівневу централізовану модель з єдиним ЦД (верхній рівень) і кастодіальними депозитаріями (нижній рівень). Проаналізовано норми Закону «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року, що регулює депозитарну систему та здійснення депозитарної діяльності. Визначено напрямки реформування депозитарної системи відповідно до Комплексної програми розвитку финасового сектора України до 2020 року, а саме отримання ЦД статусу банку і передача до ЦД державних і муніципальних цінних паперів, ліквідація Розрахункового центру.

Ключові слова: фондовий ринок, депозитарій, депозитарна система, цінні папери.

Відкрити статтю>>>

Уваров В.Г. Гарантії прав підозрюваного у кримінальному провадженні

uvarov_foto

У статті здійснено аналіз проблем удосконалення правового статусу підозрюваного та гарантій захисту його прав, свобод  і законних інтересів. Досліджено проблему реформування інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі. Акцентовано увагу на необхідності застосування загальновизнаних норм і принципів, викладених у міжнародних правових актах та прецедентних рішеннях Європейського Суду з прав людини в контексті реформування системи гарантій прав підозрюваного.

Ключові слова: підозрюваний, повідомлення про підозру, запобіжні заходи, міжнародні стандарти, верховенство права.

Відкрити статтю>>>

Гулак Л.С. Сутність методів діяльності органів місцевого самоврядування

У статті розкрито юридичну природу та специфіку методів діяльності органів місцевого самоврядування через характеристику його як організаційно-структурованого інституту у державно-владних стосунках, що є інструментом суб’єкта самоврядування з організації життєдіяльності, децентралізації державного управління та деконцентрації виконавчої влади.

Ключові слова: місцеве самоврядування, повноваження, метод, структуру методу, класифікація.

Відкрити статтю>>>

Маркін В.І. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті досліджено проблеми конкуренції кримінально-правових норм, що виникає між нормою, передбаченою ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» КК України та нормами інших статей КК України. З’ясовано, що норма ст. 375 може конкурувати, зокрема, із нормами ст. 364, ст. 366 та ст. 371 КК України; на основні встановлення виду такої конкуренції обґрунтовані правила її подолання.

Ключові слова: кримінально-правова кваліфікація, конкуренція кримінально-правових норм, конкуренція загальної та спеціальної норм, завідомо неправосудний судовий акт, кримінальна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

Новіков О.В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

novikov_foto

У статті надана кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007-2015 рр. Автор зазначає, що в Україні щорічно реєструється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності, а динаміка досліджуваної злочинності характеризується певними коливаннями. На підставі аналізу кількісних та якісних показників, робиться висновок про негативні тенденції розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, показники вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Відкрити статтю>>>

Пузирна Н.С. Правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

puzirna_foto

Досліджено правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю в Україні. Проаналізовано правовий статус Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Зазначено, що необхідність особливої уваги до людей з інвалідністю з боку держави рівною мірою обумовлено їх великою чисельністю й об’єктивною обмеженістю їх можливостей повноцінної участі в житті суспільства, праці, самообслуговуванні. Увагу акцентовано на тому, що завданнями держави щодо людей з інвалідністю повинно бути забезпечення пріоритетів державної соціальної політики таких людей  в матеріальних благах і послугах.

Ключові слова: правове регулювання, уповноважений, інвалід, інвалідність.

Відкрити статтю>>>

Христич І.О. Проблеми вдосконалення статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні

xristich_foto

У статті розглянуто стан статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на незадовільний стан обліково-статистичної роботи щодо внесення інформації про вчинені кримінальні правопорушення. Запропоновано основні напрямки вдосконалення обліку вчинених кримінальних правопорушень.

Ключові слова: обліково-статистична робота, обліковані кримінальні правопорушення, зареєстровані кримінальні правопорушення, невнесення даних по ЄРДР, протидія злочинності.

Відкрити статтю>>>

Ахметов Р.Р. Особливості правового регулювання енергетичних відносин в ЄС

axmetov_foto

У статті розглянуті поняття «енергетична політика», «енергетичне право», «енергетичне законодавство» по відношенню до правового регулювання енергетичних відносин у Європейському Союзі, які різняться між собою за формально-юридичним значенням. При різноманітності наукових поглядів більш широко вживаним в правовій доктрині є термін «енергетичне право ЄС».

Ключові слова: енергетичне право, Європейський Союз, законодавство ЄС, енергетична політика, законодавча процедура, принципи енергетичного права ЄС, енергетична компетенція.

Відкрити статтю>>>

Феданяк Р.В. Порівняльно-правовий аналіз транспортних злочинів у кримінальному законодавстві зарубіжних держав

fedanyak-r-v

Транспортні злочини відносяться до тих злочинних посягань, відповідальність за які встановлена у законодавстві більшості країн світу, адже кількість транспорту щорічно зростає, як і зростає ймовірність заподіяння шкоди суспільним відносинам, пов’язаним з дорожніх рухом і експлуатацією транспортних засобів. Проведено дослідження теоретичних та правових питань транспортних злочинів у законодавстві зарубіжних держав. Проведено порівняльно-правовий аналіз цих складів злочинів у законодавствах зарубіжних держав.

Ключові  слова: транспорт, дорожній рух, транспортні злочини, транспортний засіб, правила безпеки руху.

Відкрити статтю>>>

Бондаренко С.О. Суб’єктивне право на податкову пільгу: теоретичний аспект

Стаття присвячена аналізу місця податкової пільги у податково-правовому механізмі справляння податків. Автор дійшов висновку, що податкова пільга є  суттєвим елементом механізму справляння  податків та  зборів та запропонував її розуміти  універсальним необов’язковим елементом правового механізму податкового платежу.

Ключові слова: платник податків, податкові права, елементи податкового механізму, податкові пільги, об’єкт оподаткування.

Відкрити статтю>>>

Гребенюк Н.В. Поняття та особливості реалізації превентивної функції податково-правового примусу

Статтю присвячено проблемам застосування державного примусу у сфері оподаткування та характеристиці превентивної функції податково-правового примусу. Наведено визначення превентивної функції податково-правового примусу, визначено її особливості. Обґрунтовано необхідність виділення превентивних заходів серед форм податково-правового примусу.

Ключові слова: податкові відносини, державний примус, податково-правовий примус, превентивна функція податково-правового примусу, превентивні заходи податково-правового примусу.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гребенюк Н.В. Поняття та особливості реалізації превентивної функції податково-правового примусу

Статтю присвячено проблемам застосування державного примусу у сфері оподаткування та характеристиці превентивної функції податково-правового примусу. Наведено визначення превентивної функції податково-правового примусу, визначено її особливості. Обґрунтовано необхідність виділення превентивних заходів серед форм податково-правового примусу.

Ключові слова: податкові відносини, державний примус, податково-правовий примус, превентивна функція податково-правового примусу, превентивні заходи податково-правового примусу.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко С.О. Суб’єктивне право на податкову пільгу: теоретичний аспект

Стаття присвячена аналізу місця податкової пільги у податково-правовому механізмі справляння податків. Автор дійшов висновку, що податкова пільга є  суттєвим елементом механізму справляння  податків та  зборів та запропонував її розуміти  універсальним необов’язковим елементом правового механізму податкового платежу.

Ключові слова: платник податків, податкові права, елементи податкового механізму, податкові пільги, об’єкт оподаткування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Феданяк Р.В. Порівняльно-правовий аналіз транспортних злочинів у кримінальному законодавстві зарубіжних держав

Транспортні злочини відносяться до тих злочинних посягань, відповідальність за які встановлена у законодавстві більшості країн світу, адже кількість транспорту щорічно зростає, як і зростає ймовірність заподіяння шкоди суспільним відносинам, пов’язаним з дорожніх рухом і експлуатацією транспортних засобів. Проведено дослідження теоретичних та правових питань транспортних злочинів у законодавстві зарубіжних держав. Проведено порівняльно-правовий аналіз цих складів злочинів у законодавствах зарубіжних держав.

Ключові  слова: транспорт, дорожній рух, транспортні злочини, транспортний засіб, правила безпеки руху.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ахметов Р.Р. Особливості правового регулювання енергетичних відносин в ЄС

У статті розглянуті поняття «енергетична політика», «енергетичне право», «енергетичне законодавство» по відношенню до правового регулювання енергетичних відносин у Європейському Союзі, які різняться між собою за формально-юридичним значенням. При різноманітності наукових поглядів більш широко вживаним в правовій доктрині є термін «енергетичне право ЄС».

Ключові слова: енергетичне право, Європейський Союз, законодавство ЄС, енергетична політика, законодавча процедура, принципи енергетичного права ЄС, енергетична компетенція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Христич І.О. Проблеми вдосконалення статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні

У статті розглянуто стан статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на незадовільний стан обліково-статистичної роботи щодо внесення інформації про вчинені кримінальні правопорушення. Запропоновано основні напрямки вдосконалення обліку вчинених кримінальних правопорушень.

Ключові слова: обліково-статистична робота, обліковані кримінальні правопорушення, зареєстровані кримінальні правопорушення, невнесення даних по ЄРДР, протидія злочинності.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пузирна Н.С. Правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Досліджено правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю в Україні. Проаналізовано правовий статус Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Зазначено, що необхідність особливої уваги до людей з інвалідністю з боку держави рівною мірою обумовлено їх великою чисельністю й об’єктивною обмеженістю їх можливостей повноцінної участі в житті суспільства, праці, самообслуговуванні. Увагу акцентовано на тому, що завданнями держави щодо людей з інвалідністю повинно бути забезпечення пріоритетів державної соціальної політики таких людей  в матеріальних благах і послугах.

Ключові слова: правове регулювання, уповноважений, інвалід, інвалідність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

У статті надана кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007-2015 рр. Автор зазначає, що в Україні щорічно реєструється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності, а динаміка досліджуваної злочинності характеризується певними коливаннями. На підставі аналізу кількісних та якісних показників, робиться висновок про негативні тенденції розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, показники вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маркін В.І. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації

У статті досліджено проблеми конкуренції кримінально-правових норм, що виникає між нормою, передбаченою ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» КК України та нормами інших статей КК України. З’ясовано, що норма ст. 375 може конкурувати, зокрема, із нормами ст. 364, ст. 366 та ст. 371 КК України; на основні встановлення виду такої конкуренції обґрунтовані правила її подолання.

Ключові слова: кримінально-правова кваліфікація, конкуренція кримінально-правових норм, конкуренція загальної та спеціальної норм, завідомо неправосудний судовий акт, кримінальна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гулак Л.С. Сутність методів діяльності органів місцевого самоврядування

У статті розкрито юридичну природу та специфіку методів діяльності органів місцевого самоврядування через характеристику його як організаційно-структурованого інституту у державно-владних стосунках, що є інструментом суб’єкта самоврядування з організації життєдіяльності, децентралізації державного управління та деконцентрації виконавчої влади.

Ключові слова: місцеве самоврядування, повноваження, метод, структуру методу, класифікація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уваров В.Г. Гарантії прав підозрюваного у кримінальному провадженні

У статті здійснено аналіз проблем удосконалення правового статусу підозрюваного та гарантій захисту його прав, свобод  і законних інтересів. Досліджено проблему реформування інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі. Акцентовано увагу на необхідності застосування загальновизнаних норм і принципів, викладених у міжнародних правових актах та прецедентних рішеннях Європейського Суду з прав людини в контексті реформування системи гарантій прав підозрюваного.

Ключові слова: підозрюваний, повідомлення про підозру, запобіжні заходи, міжнародні стандарти, верховенство права.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Kolohoida The Main Directions of Developing the Ukrainian Stock Market’s Infrastructure

У статті розглядаються основні напрямки реформування депозитарної системи України. Базовою в країнах ЄС визначенo дворівневу централізовану модель з єдиним ЦД (верхній рівень) і кастодіальними депозитаріями (нижній рівень). Проаналізовано норми Закону «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року, що регулює депозитарну систему та здійснення депозитарної діяльності. Визначено напрямки реформування депозитарної системи відповідно до Комплексної програми розвитку финасового сектора України до 2020 року, а саме отримання ЦД статусу банку і передача до ЦД державних і муніципальних цінних паперів, ліквідація Розрахункового центру.

Ключові слова: фондовий ринок, депозитарій, депозитарна система, цінні папери.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.O. Kasapoglu The Ratio of Effectiveness of the Performance of Criminal Procedure Standards with their Quality

У статті ефективність норми кримінального процесуального права розглянута як один з елементів її якості. Доведено, що за одних і тих же умов реалізації норма, яка в цілому або її структурні елементи є більш якісними, буде реалізована з більшою ефективністю. Чим суттєвішим є дефект норми процесуального права, тим більше зусиль суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на подолання цього дефекту з метою досягнення цілей норми. Наскільки ефективність реалізації норми процесуального права залежить від її якості можна визначити лише в перебігу практичної діяльності і отримання певного результату.

Ключові слова: норма, реалізація, якість, ефективність, кримінальний процес.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 31

golovna_31-page0001

титульна сторінка

зміст

Кологойда О.В. Суб’єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків

imgonline-com-ua-resize-ryekm2dux8

В статті досліджено правову природу відносин між акціонерним товариством, його органами управління та посадовими особами. Визначено поняття і суб’єктний склад корпоративної відповідальності в акціонерних відносинах. Проаналізовано законодавство України, що регламентує підстави та порядок застосування корпоративної відповідальності. Запропоновано розширення кола суб’єктів  корпоративної відповідальності в акціонерних товариствах.

Ключові слова: корпоративна відповідальність, корпоративні відносини, акціонерні товариства.

Відкрити статтю>>>

Поєдинок В.В. Новели корпоративного управління в державних підприємствах 

foto_poyedinok-vv

У статті критично розглянуті новели Закону України від 02.06.2016 р. №1405-VІІІ, який передбачає запровадження елементів корпоративного управління в державних унітарних підприємствах. Доводиться, що такий крок не замінює повноцінної корпоратизації зазначених підприємств.

Ключові слова: державне підприємство, унітарне підприємство, корпоративне управління, наглядова рада, незалежний директор.

Відкрити статтю>>>

Бедрій М.М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв

bedrij_foto

Стаття присвячена проблемі історико-юридичної класифікації правових звичаїв. Досліджено види правових звичаїв за критеріями співвідношення із законом, походженням, змістом припису та сферою правового регулювання. Проаналізовано правові звичаї, які: визначали організацію публічної влади; передбачали порядок здійснення судочинства; застосовувалися у міждержавних відносинах; встановлювали правовий статус осіб; визначали речові права; регулювали землекористування та зобов’язання; застосовувалися у міжнародній торгівлі, у сфері спадкування і сімейних відносинах; регулювали кримінальну відповідальність.

Ключові слова: правовий звичай, класифікація, відповідність закону, зміст припису, сфера регулювання.

Відкрити статтю>>>

Василаш В.М. Проблеми встановлення та призначення покарання за корупційні злочини в контексті Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII  «Про      Національне антикорупційне бюро України»

vasilash

У статті проаналізовано окремі положення Закону України від 14 жовтня 2014 року  № 1698-VII  “Про Національне антикорупційне бюро України”, яким до чинного КК України було внесено значну кількість суттєвих змін і доповнень, що визначають правила призначення покарання за корупційні злочини. З’ясовано проблемні питання застосування цих змін та доповнень в судовій практиці та сформульовано відповідні висновки щодо їх удосконалення.

Ключові слова: покарання, призначення покарання,  призначення покарання за корупційні злочини.

Відкрити статтю>>>

Закоморна К.О. Основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді

zakomorna_foto-1

Розкрито основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді. Визначено фактори впливу на формування змісту основ організації та діяльності муніципальних органів влади. Висвітлено сутність правової, територіальної та матеріально-фінансових основ організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді.

Ключові слова: матеріально-фінансова основа, муніципальні органи влади в Канаді, основи організації та діяльності, правова основа, територіальна основа.

Відкрити статтю>>>

Кагадій М.І.  Конституції зарубіжних країн близького зарубіжжя як об’єкт порівняльного правознавстава

В статті досліджуються конституції зарубіжних країн як об’єкт порівняльного правознавства. Аргументується позиція автора щодо конституцій країн близького зарубіжжя. Визначається коло конституцій зарубіжних країн як об’єкта порівняння. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: конституції зарубіжних країн, близьке зарубіжжя, порівняльне правознавство, об’єкт порівняльного правознавства.

Відкрити статтю>>>

Мартинюк О.В. Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом

martinyuk_foto 

У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту.

Ключові слова: жінка, злочини проти здоров’я, тілесні ушкодження, нав’язка,  Литовський Статут, Литовсько-Руська дер­жава, Річ Посполита.

Відкрити статтю>>>

Панчак О.Г. Обставини, що повинні враховуватися при виборі кримінально-правового наслідку особі, яка вчинила злочин

panchak_foto

У статті з використанням системного підходу визначені ті обставини, які повинні враховуватися судом для вибору одного із кримінально-правових наслідків вчинення злочину, що передбачені КК України. Зокрема, визначальну роль при цьому повинно відігравати врахування мети виправлення та превенції, а також причин та умов вчинення злочину.

Ключові слова: обставини, що характеризують вчинений злочин, особа винного, виправлення особи, превенція, причини вчинення злочину.

Відкрити статтю>>>

Савенко В.В. Компаративізм права та закону як структурних складових правової реальності

savenko-foto

У статті проведено порівняльний аналіз співвідношення права та закону як основних структурних складових правової реальності та досліджено їх еволюцію в системі парадигмального розвитку суспільства.  Проаналізовано цивілізаційні принципи та особливості формування правових систем, божественні першооснови права і закону, трансформації правосвідомості  у віддиференційованих та невіддиференційованих правових системах.

 Ключові слова: природне право, позитивне право, правовий закон, філософія права, суспільство.

Відкрити статтю>>>

Таволжанський О.В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах 

У статті визначено кримінологічні ознаки кіберзлочинності, окреслено законодавче підґрунтя боротьби з кіберзлочинністю в Україні та світі. Наведено деякі проблеми нормативного врегулювання кіберзлочинності. Визначено механізм їх вирішення. Проаналізовано актуальні питання у сфері запобігання кіберзлочинності, які потребують вирішення.

Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерна злочинність, боротьба з кіберзлочинністю, Інтернет, протокол Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), інформаційна безпека, кіберсфера.

Відкрити статтю>>>

Ребриш Б.Ю. Міжнародно-правові визначення недобросовісної конкуренції 

rebrish_foto

У статті проаналізовано визначення та ознаки недобросовісної конкуренції у міжнародних договорах України. Порівняно норми міжнародних документів, що регулюють відносини захисту від недобросовісної конкуренції, виявлено основні переваги та недоліки правових конструкцій поняття недобросовісної конкуренції, що містяться у міжнародних угодах України.

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, міжнародні договори у сфері запобігання недобросовісній конкуренції, акт конкуренції, генеральний делікт, сингулярний делікт, квазі-делікт.

Відкрити статтю>>>

Владика С.А. Рішення Суду ЄС щодо непрямого оподаткування в Європейському Союзі

imgonline-com-ua-resize-ymtrecyfra-1

У статті розглянуті рішення Суду ЄС, що стосуються непрямого оподаткування в Європейському Союзі, зокрема зосереджена увага на принципах податкової недискримінації та податкового нейтралітету, відшкодування ПДВ, зловживання у сфері оподаткування непрямими податками.

Ключові слова: Європейський Союз, Суд ЄС, податок на додану вартість, акциз, рішення, держава-член, недискримінація, податковий нейтралітет.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 30

golovna_30-page0001

титульна сторінка

зміст

Лукач І.В. Предмет, метод та принципи корпоративного права України

Lukach_photo

Cтаття присвячена з’ясуванню місця корпоративного права в системі права України.  Корпоративне право визначено як підгалузь господарського права на основі новітніх даних науки теорії права. Корпоративному праву притаманні як загальні принципи господарського права, так і власні корпоративні принципи.

Ключові слова: корпорація; корпоративне право; принципи права; предмет права; підгалузь права.

Відкрити статтю>>>

O.P. Getmanets Legal Regulation of Financial Interests of the Members of Budget Process in Ukraine

Автор статті аналізує фінансові інтереси учасників бюджетного процесу та розглядає їх важливість при формуванні бюджетних правовідносин. Проаналізовано погляди вчених щодо правової природи публічних фінансових інтересів.

Ключові слова: бюджет, фінансовий інтерес, публічний фінансовий інтерес, бюджетний процес, учасник бюджетного процесу, принципи бюджетного законодавства.

Відкрити статтю>>>

O.M. Lytvynov, A.V. Bailov The System of Counteracting Crime: the Concept and Essence

imgonline-com-ua-compressedfJujGSYoSDNm Байлов

Увага в цій статті приділена вивченню системи протидії злочинності, її основних характеристик, а також порівнянню з подібними категоріями. Визначено місце цього поняття серед кримінологічних категорій.

Ключові слова: протидія злочинності, система, профілактичні заходи, попередження злочинності, управління.

Відкрити статтю>>>

Буканов Г.М.  Актуальні аспекти забезпечення екологічної безпеки в Україні

Буканов_фото

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему забезпечення екологічної безпеки. Сформульовано авторське поняття забезпечення екологічної безпеки, що пропонується закріпити у ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Ключові слова: екологічна безпека, забезпечення екологічної безпеки, екологічні загрози, екологічні небезпеки, екологічні ризики, екологічна ситуація.

Відкрити статтю>>>

Коломієць П.В. Про Податковий кодекс України в контексті «Основ світового податкового кодексу»

Коломієць_фото

Статтю присвячено аналізу останніх досліджень і публікацій з проблематики необхідності врахування позитивного досвіду розвинених зарубіжних країн у сфері вдосконалення податкової системи. Автором сконцентровано увагу на деяких пропозиціях і рекомендаціях, наданих в «Основах світового податкового кодексу». Використовуючи порівняльно-правовий метод наукового пізнання, проведено дослідження та порівняння окремих норм чинного Податкового кодексу України та деяких правових аспектів, наведених в універсальному міжнародному документі ООН «Basic World Tax Code (Russian language version, 1996)».

Ключові слова: податкова система, Податковий кодекс України, Основи світового податкового кодексу, податкова реформа.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Рівень відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері поводження з побутовими відходами

фото Кравченко М.Г.

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження із побутовими відходами. В статті проведений аналіз чинного законодавства України у сфері поводження з відходами, положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Директив Європейського Союзу у сфері управління відходами. Автором визначено сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження із побутовими відходами та зроблені пропозиції, щодо підвищення ефективності цього процесу.

Ключові слова: адаптація, побутові відходи, законодавство України, Європейський Союз, Угода про асоціацію.

Відкрити статтю>>>

Олійник Д.О. Корупція у сфері економічного захисту державного кордону 

Фото Олійник

Указано, що сфера економічного захисту державного кордону є окремою структурною одиницею системи національної безпеки та об’єктом  державного управління. Корупція у цій сфері інституціоналізувалася, виконує роль неформального регулятора відносин між владою і бізнесом, а корупційна злочинність виступає джерелом незаконних доходів обох сторін цих відносин.

Ключові слова: державний кордон, економічна безпека, системна корупція, інституціоналізація злочинності, кримінальний ринок корупційних послуг.

Відкрити статтю>>>

Соколан Т.С. Організація відеоспостереження в Німеччині: можливість для запозичення в Україні

У статті розглянуто організацію відеоспостереження у деяких містах Німеччини. Виявлено переваги встановленого відеоспостереження. Звернено увагу на взаємодію між працівниками поліції і Службою безпеки Німецької залізниці щодо поводження з даними, отриманими в результаті здійснення відеозйомки. Зроблено пропозиції щодо організації відеоспостерження для України.

Ключові слова: відеоспостереження, правоохоронні органи, громадські місця.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Владика С.А. Рішення Суду ЄС щодо непрямого оподаткування в Європейському Союзі

У статті розглянуті рішення Суду ЄС, що стосуються непрямого оподаткування в Європейському Союзі, зокрема зосереджена увага на принципах податкової недискримінації та податкового нейтралітету, відшкодування ПДВ, зловживання у сфері оподаткування непрямими податками.

Ключові слова: Європейський Союз, Суд ЄС, податок на додану вартість, акциз, рішення, держава-член, недискримінація, податковий нейтралітет.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ребриш Б.Ю. Міжнародно-правові визначення недобросовісної конкуренції

У статті проаналізовано визначення та ознаки недобросовісної конкуренції у міжнародних договорах України. Порівняно норми міжнародних документів, що регулюють відносини захисту від недобросовісної конкуренції, виявлено основні переваги та недоліки правових конструкцій поняття недобросовісної конкуренції, що містяться у міжнародних угодах України.

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, міжнародні договори у сфері запобігання недобросовісній конкуренції, акт конкуренції, генеральний делікт, сингулярний делікт, квазі-делікт.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Таволжанський О.В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах

У статті визначено кримінологічні ознаки кіберзлочинності, окреслено законодавче підґрунтя боротьби з кіберзлочинністю в Україні та світі. Наведено деякі проблеми нормативного врегулювання кіберзлочинності. Визначено механізм їх вирішення. Проаналізовано актуальні питання у сфері запобігання кіберзлочинності, які потребують вирішення.

Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерна злочинність, боротьба з кіберзлочинністю, Інтернет, протокол Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), інформаційна безпека, кіберсфера.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савенко В.В. Компаративізм права та закону як структурних складових правової реальності

У статті проведено порівняльний аналіз співвідношення права та закону як основних структурних складових правової реальності та досліджено їх еволюцію в системі парадигмального розвитку суспільства.  Проаналізовано цивілізаційні принципи та особливості формування правових систем, божественні першооснови права і закону, трансформації правосвідомості  у віддиференційованих та невіддиференційованих правових системах.

 Ключові слова: природне право, позитивне право, правовий закон, філософія права, суспільство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Панчак О.Г. Обставини, що повинні враховуватися при виборі кримінально-правового наслідку особі, яка вчинила злочин

У статті з використанням системного підходу визначені ті обставини, які повинні враховуватися судом для вибору одного із кримінально-правових наслідків вчинення злочину, що передбачені КК України. Зокрема, визначальну роль при цьому повинно відігравати врахування мети виправлення та превенції, а також причин та умов вчинення злочину.

Ключові слова: обставини, що характеризують вчинений злочин, особа винного, виправлення особи, превенція, причини вчинення злочину.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом

У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту.

Ключові слова: жінка, злочини проти здоров’я, тілесні ушкодження, нав’язка,  Литовський Статут, Литовсько-Руська дер­жава, Річ Посполита.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кагадій М.І. Конституції зарубіжних країн близького зарубіжжя як об’єкт порівняльного правознавстава

В статті досліджуються конституції зарубіжних країн як об’єкт порівняльного правознавства. Аргументується позиція автора щодо конституцій країн близького зарубіжжя. Визначається коло конституцій зарубіжних країн як об’єкта порівняння. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: конституції зарубіжних країн, близьке зарубіжжя, порівняльне правознавство, об’єкт порівняльного правознавства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Закоморна К.О. Основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді

Розкрито основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді. Визначено фактори впливу на формування змісту основ організації та діяльності муніципальних органів влади. Висвітлено сутність правової, територіальної та матеріально-фінансових основ організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді.

Ключові слова: матеріально-фінансова основа, муніципальні органи влади в Канаді, основи організації та діяльності, правова основа, територіальна основа.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Василаш В.М. Проблеми встановлення та призначення покарання за корупційні злочини в контексті Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»

У статті проаналізовано окремі положення Закону України від 14 жовтня 2014 року  № 1698-VII  “Про Національне антикорупційне бюро України”, яким до чинного КК України було внесено значну кількість суттєвих змін і доповнень, що визначають правила призначення покарання за корупційні злочини. З’ясовано проблемні питання застосування цих змін та доповнень в судовій практиці та сформульовано відповідні висновки щодо їх удосконалення.

Ключові слова: покарання, призначення покарання,  призначення покарання за корупційні злочини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бедрій М.М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв

Стаття присвячена проблемі історико-юридичної класифікації правових звичаїв. Досліджено види правових звичаїв за критеріями співвідношення із законом, походженням, змістом припису та сферою правового регулювання. Проаналізовано правові звичаї, які: визначали організацію публічної влади; передбачали порядок здійснення судочинства; застосовувалися у міждержавних відносинах; встановлювали правовий статус осіб; визначали речові права; регулювали землекористування та зобов’язання; застосовувалися у міжнародній торгівлі, у сфері спадкування і сімейних відносинах; регулювали кримінальну відповідальність.

Ключові слова: правовий звичай, класифікація, відповідність закону, зміст припису, сфера регулювання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поєдинок В.В. Новели корпоративного управління в державних підприємствах

У статті критично розглянуті новели Закону України від 02.06.2016 р. №1405-VІІІ, який передбачає запровадження елементів корпоративного управління в державних унітарних підприємствах. Доводиться, що такий крок не замінює повноцінної корпоратизації зазначених підприємств.

Ключові слова: державне підприємство, унітарне підприємство, корпоративне управління, наглядова рада, незалежний директор.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кологойда О.В. Суб’єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків

В статті досліджено правову природу відносин між акціонерним товариством, його органами управління та посадовими особами. Визначено поняття і суб’єктний склад корпоративної відповідальності в акціонерних відносинах. Проаналізовано законодавство України, що регламентує підстави та порядок застосування корпоративної відповідальності. Запропоновано розширення кола суб’єктів  корпоративної відповідальності в акціонерних товариствах.

Ключові слова: корпоративна відповідальність, корпоративні відносини, акціонерні товариства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Соколан Т.С. Організація відеоспостереження в Німеччині: можливість для запозичення в Україні

У статті розглянуто організацію відеоспостереження у деяких містах Німеччини. Виявлено переваги встановленого відеоспостереження. Звернено увагу на взаємодію між працівниками поліції і Службою безпеки Німецької залізниці щодо поводження з даними, отриманими в результаті здійснення відеозйомки. Зроблено пропозиції щодо організації відеоспостерження для України.

Ключові слова: відеоспостереження, правоохоронні органи, громадські місця.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 29

golovna_29-page0001

титульная сторінка

зміст

Мосьондз С.О. Оптимальні інструменти досягнення мети цивільного судочинства 

4ddc84_c44a84e605b14fcc84fddeb7b14093cc.jpg_srz_p_130_170_75_22_0.50_1.20_0

У даній статті обґрунтовується висновок, що мета цивільного судочинства має досягатися оптимальними інструментами, до яких автором відноситься запровадження: активної ролі суду; спрощених судових процедур розгляду деяких категорій справ; заборони скасування правильних по суті рішень, ухвалених за правилами іншого виду судочинства; відмови у відкритті провадження через відсутність процесуальної заінтересованості заявника.

Ключові слова: інструменти, правосуддя, цивільний процес, оптимізація, завдання цивільного судочинства, активна роль суду, спрощення судових процедур.

Відкрити статтю>>>

O. Melnychuk, R. Kravets Legal Bases of Higher Education Quality Assurance in Ukraine in the Context of the European Experience

У статті розглянуто правові засади забезпечення якості вищої освіти в європейських країнах. Розкрито функціонування національних агентств із забезпечення якості вищої освіти. Запропоновано внести доповнення до Закону України «Про вищу освіту» в частині вимог до членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Ключові слова: вища освіта, забезпечення якості освіти, правові засади, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Відкрити статтю>>>

Орлеан А.М. Відповідність кримінального законодавства України у сфері протидії торгівлі людьми Європейським стандартам

Орлеан фото

У статті аналізується відповідність положень кримінального законодавства України у сфері протидії торгівлі людьми положенням низки Європейських міжнародно-правових документів. Визначено шляхи удосконалення національного законодавства та перспективні напрями подальших наукових досліджень у розглядуваній сфері.

Ключові слова: торгівля людьми, торгівля дітьми, вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини з метою експлуатації, купівля-продаж людини, експлуатація людини.

Відкрити статтю>>>

Виноградов А.К., Тунтула А.С.  Междисциплинарные связи антикриминальной отрасли права и иных антиделиктных юридических наук с криминалистикой и ордистикой

Фото_Виноградов Андрей Кимович Фото Тунтула Александра Сергеевна

На основі нової класифікації юридичних наук розглянута нова доктрина міждисциплінарних зв’язків криміналістики та ордистики з існуючими і перспективними антиделіктними юридичними науками. Особливу увагу приділено сутності міждисциплінарних зв’язків криміналістики з ордистикой та обох вказаних наук з деліктологією та з іншими методичними юридичними науками і полінауковими напрямками. Розглянуто міждисциплінарні зв’язки криміналістики та ордистики з конституційною, адміністративною, антикримінальною і трудовою галуззю права та з іншими базисноантиделіктними юридичними науками.

Ключові слова: міждисциплінарні зв’язки, криміналістика, ордистика, адміністративна галузь права, антикримінальна галузь права, антикримінальне судочинство, ордистичне судочинство.

Відкрити статтю>>>

Коломієць П.В. Щодо вдосконалення правових засад оподаткування в Україні

Коломієць_фото

Статтю присвячено висвітленню дискусійних питань удосконалення правового регулювання відносин у сфері справляння податків і зборів. Особливу увагу приділено раціональному використанню термінології податкового права. Запропоновано ряд практичних заходів, спрямованих на вдосконалення законодавчого регулювання в досліджуваній сфері.

Ключові слова: податок, система оподаткування, податкова система, податкова термінологія, Податковий кодекс України.

Відкрити статтю>>>

Кулага Е.В. Розвиток законодавства у сфері технічного регулювання в Україні

Кулага_фото

У статті визначено етапи розвитку законодавства у сфері технічного регулювання в Україні. Окреслено проблемні аспекти правового регулювання у даній галузі та шляхи його вдосконалення у зв’язку з ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Ключові слова: технічне регулювання, стандартизація, метрологія, стандарти, технічні регламенти.

Відкрити статтю>>>

Мінаєва О.М. Принципи права та їх значення в процесі судового вирішення податкових спорів

Стаття присвячена дослідженню принципів права, які знаходять свою реалізацію в рамках судового вирішення податкових спорів. Розглянуто норми діючого законодавства, в яких знаходять своє формальне вираження принципи права, проаналізовано наукові погляди сучасних вчених на підняту автором проблематику. Проведено детальний науковий аналіз правової природи та призначення принципів права в аспекті їх правореалізації в рамках судових процедур із вирішення податкових спорів.

Ключові слова: принципи права, податкові спори, судові процедури, процесуальна діяльність, загальноправові принципи, принципи адміністративного судочинства, спеціально-податкові принципи.

Відкрити статтю>>>

Найдьон Ю.О. Основоположні засади попередження, виявлення, припинення оперативними підрозділами Служби безпеки України протиправної діяльності іноземних спецслужб, організацій, окремих груп та осіб

найден

У статті здійснено аналіз сутності принципів діяльності оперативних підрозділів СБ України, як основоположних засад правового та організаційного забезпечення виявлення, попередження та припинення СБ України розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп та осіб. На підставі проведеного дослідження теоретичних джерел визначено розуміння принципу діяльності оперативних підрозділів СБ України. Шляхом вивчення правових джерел, наукових досліджень, матеріалів практики здійснення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності СБ України визначено класифікацію принципів діяльності оперативних підрозділів СБ України.

Ключові слова: принцип; верховенство права; законність; дотримання прав і свобод людини; оперативно-розшукова діяльність, контррозвідувальна діяльність, конспірація.

Відкрити статтю>>>

Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким

Романов_фото

Стаття присвячена розгляду окремих норм Кримінального і Кримінально-виконавчого кодексу України, які регулюють порядок застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення.  Автор дає власне бачення і висновок про правову природу, сутність, логіку побудови і правові ситуації, на які розраховані ч. 5 ст. 82 КК України і ч. 8 ст. 154 КВК України, з’ясовує чи мають ці норми колізійну природу або ж йдеться про різні правовідносини.

Ключові слова: умовно-дострокове звільнення, заміна покарання більш м’яким, застосування умовно-дострокового звільнення до засуджених, яким покарання замінено на більш м’яке.

Відкрити статтю>>>

Татулич І.Ю. Засоби та гарантії ефективного цивільного судочинства 

Татулич_фото

У статті розглянуто основні  наукові підходи до дослідження питань, що стосуються поняття цивільної процесуальної форми, характеристики її ознак, з’ясування  теоретичного та практичного значень. Крім того, сформульовано власне визначення цивільної процесуальної форми та обгрунтовано її вплив на цивільне судочинство як гарантію забезпечення його ефективності. Також досліджено та проаналізовано завдання цивільного судочинства та їх складові елементи. Констатовано, що завдання є засобом досягнення ефективності  цивільного судочинства.

Ключові слова: цивільна процесуальна форма, цивільне судочинство, правосуддя, процесуальна діяльність, завдання, справедливість, неупередженість, своєчасність.

Відкрити статтю>>>

Волос А.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони авторського права та суміжних прав

Волос_фото

У статті проаналізовано особливості кримінальної охорони авторського права та суміжних прав у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. З’ясовано, що кримінальну відповідальність за порушення авторського та суміжних прав встановлено у правових системах більшості країн. Увага приділена підставам кримінальної відповідальності та видам покарань, що можуть застосовуватися. Позитивно оцінюється практика встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб.

Ключові слова: кримінальна охорона, інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, покарання, штраф, позбавлення волі.

Відкрити статтю>>>

Соколан Т.С. Правове регулювання застосування відеоспостереження в Німеччині: позитивний досвід для України

Указано, що юридичні акти, в яких закріплено порядок застосування відеоспостереження в Німеччині, поділяються на ті, які регулюють умови застосування відеоспостереження поліцією, публічною адміністрацією та фізичними особами. З’ясовано, що підставою для застосування відеоспостереження працівниками поліції Німеччини є закони «Про поліцію» або «Про дотримання громадського порядку і безпеки» земель, а також Федеральний закон та закони земель «Про мирні зібрання».

Ключові слова: відеоспостереження, персональні дані, громадське місце, громадський порядок, мирне зібрання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник Д.О. Корупція у сфері економічного захисту державного кордону

Указано, що сфера економічного захисту державного кордону є окремою структурною одиницею системи національної безпеки та об’єктом  державного управління. Корупція у цій сфері інституціоналізувалася, виконує роль неформального регулятора відносин між владою і бізнесом, а корупційна злочинність виступає джерелом незаконних доходів обох сторін цих відносин.

Ключові слова: державний кордон, економічна безпека, системна корупція, інституціоналізація злочинності, кримінальний ринок корупційних послуг.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Рівень відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері поводження з побутовими відходами

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження із побутовими відходами. В статті проведений аналіз чинного законодавства України у сфері поводження з відходами, положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Директив Європейського Союзу у сфері управління відходами. Автором визначено сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження із побутовими відходами та зроблені пропозиції, щодо підвищення ефективності цього процесу.

Ключові слова: адаптація, побутові відходи, законодавство України, Європейський Союз, Угода про асоціацію.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коломієць П.В. Про Податковий кодекс України в контексті «Основ світового податкового кодексу»

Статтю присвячено аналізу останніх досліджень і публікацій з проблематики необхідності врахування позитивного досвіду розвинених зарубіжних країн у сфері вдосконалення податкової системи. Автором сконцентровано увагу на деяких пропозиціях і рекомендаціях, наданих в «Основах світового податкового кодексу». Використовуючи порівняльно-правовий метод наукового пізнання, проведено дослідження та порівняння окремих норм чинного Податкового кодексу України та деяких правових аспектів, наведених в універсальному міжнародному документі ООН «Basic World Tax Code (Russian language version, 1996)».

Ключові слова: податкова система, Податковий кодекс України, Основи світового податкового кодексу, податкова реформа.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Буканов Г.М. Актуальні аспекти забезпечення екологічної безпеки в Україні

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему забезпечення екологічної безпеки. Сформульовано авторське поняття забезпечення екологічної безпеки, що пропонується закріпити у ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Ключові слова: екологічна безпека, забезпечення екологічної безпеки, екологічні загрози, екологічні небезпеки, екологічні ризики, екологічна ситуація.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.M. Lytvynov, A.V. Bailov The System of Counteracting Crime: the Concept and Essence

Увага в цій статті приділена вивченню системи протидії злочинності, її основних характеристик, а також порівнянню з подібними категоріями. Визначено місце цього поняття серед кримінологічних категорій.

Ключові слова: протидія злочинності, система, профілактичні заходи, попередження злочинності, управління.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.P. Getmanets Legal Regulation of Financial Interests of the Members of Budget Process in Ukraine

Автор статті аналізує фінансові інтереси учасників бюджетного процесу та розглядає їх важливість при формуванні бюджетних правовідносин. Проаналізовано погляди вчених щодо правової природи публічних фінансових інтересів.

Ключові слова: бюджет, фінансовий інтерес, публічний фінансовий інтерес, бюджетний процес, учасник бюджетного процесу, принципи бюджетного законодавства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукач І.В. Предмет, метод та принципи корпоративного права України

Cтаття присвячена з’ясуванню місця корпоративного права в системі права України.  Корпоративне право визначено як підгалузь господарського права на основі новітніх даних науки теорії права. Корпоративному праву притаманні як загальні принципи господарського права, так і власні корпоративні принципи.

Ключові слова: корпорація; корпоративне право; принципи права; предмет права; підгалузь права.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Соколан Т.С. Правове регулювання застосування відеоспостереження в Німеччині: позитивний досвід для України

Указано, що юридичні акти, в яких закріплено порядок застосування відеоспостереження в Німеччині, поділяються на ті, які регулюють умови застосування відеоспостереження поліцією, публічною адміністрацією та фізичними особами. З’ясовано, що підставою для застосування відеоспостереження працівниками поліції Німеччини є закони «Про поліцію» або «Про дотримання громадського порядку і безпеки» земель, а також Федеральний закон та закони земель «Про мирні зібрання».

Ключові слова: відеоспостереження, персональні дані, громадське місце, громадський порядок, мирне зібрання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Волос А.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони авторського права та суміжних прав

У статті проаналізовано особливості кримінальної охорони авторського права та суміжних прав у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. З’ясовано, що кримінальну відповідальність за порушення авторського та суміжних прав встановлено у правових системах більшості країн. Увага приділена підставам кримінальної відповідальності та видам покарань, що можуть застосовуватися. Позитивно оцінюється практика встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб.

Ключові слова: кримінальна охорона, інтелектуальна власність, авторське право, суміжні права, покарання, штраф, позбавлення волі.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Татулич І.Ю. Засоби та гарантії ефективного цивільного судочинства

У статті розглянуто основні  наукові підходи до дослідження питань, що стосуються поняття цивільної процесуальної форми, характеристики її ознак, з’ясування  теоретичного та практичного значень. Крім того, сформульовано власне визначення цивільної процесуальної форми та обгрунтовано її вплив на цивільне судочинство як гарантію забезпечення його ефективності. Також досліджено та проаналізовано завдання цивільного судочинства та їх складові елементи. Констатовано, що завдання є засобом досягнення ефективності  цивільного судочинства.

Ключові слова: цивільна процесуальна форма, цивільне судочинство, правосуддя, процесуальна діяльність, завдання, справедливість, неупередженість, своєчасність.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким

Стаття присвячена розгляду окремих норм Кримінального і Кримінально-виконавчого кодексу України, які регулюють порядок застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення.  Автор дає власне бачення і висновок про правову природу, сутність, логіку побудови і правові ситуації, на які розраховані ч. 5 ст. 82 КК України і ч. 8 ст. 154 КВК України, з’ясовує чи мають ці норми колізійну природу або ж йдеться про різні правовідносини.

Ключові слова: умовно-дострокове звільнення, заміна покарання більш м’яким, застосування умовно-дострокового звільнення до засуджених, яким покарання замінено на більш м’яке.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS