M. Maciąg-Świontek Санкция как негативная реакция на нарушение нормы международного права

У статті розглянуто міжнародні санкції, які є одним із інструментів впливу для суб’єктів, які ставлять під загрозу глобальний або регіональний мир, а також безпеку або виступають проти загальновизнаних цінностей та принципів, таких як права людини та міжнародне гуманітарне право. Автор наголошує, що мета санкцій – спонукати конкретні держави, групи або окремих осіб змінити свою поведінку і захистити себе від негативних наслідків своїх дій. Досліджено основні типи санкцій.

Ключові слова: види санкцій, санкції проти Росії, дотримання міжнародних правил.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняк А.М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері міжнародного студентського обміну

У статті окреслено коло злочинів, що вчиняються у сфері міжнародного обміну студентами. Досліджено проблему розуміння сутності та структури оперативно-розшукової характеристики злочинів. На основі аналізу наукових праць обраної тематики запропоновано авторську дефініцію такої характеристики та визначено її зміст. Запропоновано модель оперативно-розшукової характеристики злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. Визначено пошукові ознаки таких злочинів.

Ключові слова:  оперативно-розшукова характеристика, злочини, міжнародний студентський обмін, оперативні підрозділи, пошукові ознаки.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.I. Nalyvaiko, S.V. Soldatenko Private and Public Interests: Issue of Optimization of Relationship in Globalization Conditions

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз проблеми оптимізації співвідношення приватноправових та публічноправових інтересів в глобалізаційних умовах. Вказано, що істотну роль у розв’язанні цієї проблеми відіграють норми Конституції України та рішення Конституційного Суду України. Залежно від потреби захисту публічних або приватних інтересів виокремлено чотири моделі відповідно до чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію співвідношення приватних і публічних інтересів. Підкреслено, що у процесі оптимізації співвідношення приватних і публічних інтересів важливим є рівень правової свідомості й правової культури громадян.

Ключові слова: оптимізація, глобалізація, приватноправові інтереси, публічноправові інтереси, Конституційний Суд України, Європейський суд з прав людини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Чи є побутові відходи в Україні майном? Позиція законодавства України та законодавства Європейського Союзу

Стаття присвячена дослідженню правового статусу побутових відходів як об’єкта управління та визначенню їх місця в системі управління відходами в Україні. Автором зроблено висновок про те, що управління побутовими відходами, як ресурсом, в Україні є частиною загального об’єкта управління, яким є сфера управління відходами в Україні та складовою видового об’єкту управління, яким є публічне управління всіма видами державних відходів в Україні як ресурсами.

Ключові слова: майно, побутові відходи, законодавство України, Європейський Союз, Угода про асоціацію.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Калужна О.М., Палюх Л.М. Соціальна обумовленість норми про кримінальну відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення у світлі звіту Greco від 23 червня 2017 р.

У статті розглянуто питання соціальної обумовленості встановлення у кримінальному законі статті 375, що передбачає відповідальність за постановлення завідомо неправосудного  судового рішення. Автори доходять до висновку про те, що існування в кримінальному законі спеціальної норми, що передбачає відповідальність суддів за постановлення завідомо неправосудних рішень, відповідає системі розроблених у теорії кримінального права принципів (критеріїв) криміналізації, є необхідною на сучасному етапі розвитку українського суспільства для належної кримінально-правової охорони відносин щодо здійснення судочинства на судових стадіях процесу.

Ключові слова: соціальна обумовленість, неправосудне судове рішення, кримінальна відповідальність, суспільна небезпека, принципи криміналізації.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Grytsai Terminological Determination in the Field of Gender Policy as the Condition of Effective Implementation of the Gender Equality Principle

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз термінологічної визначеності в сфері гендерної політики як умови ефективної реалізації принципу гендерної рівності. З’ясовано сучасне змістовне наповнення понять «гендерна політика» та «державна гендерна політика». Визначено суб’єктів реалізації гендерної політики та державної гендерної політики.

Ключові слова: гендерна нерівність, гендерний баланс, гендерна політика, державна гендерна політика, егалітарна модель державної гендерної політики, рівність прав жінок і чоловіків.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Голобородько Д.В. До питання визначення видів доказів та проблематики доказування вини особи за керування транспортним засобом у стані сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (за матеріалами практики судів)

Стаття присвячена дослідженню поняття та видів доказів у справах про адміністративні делікти пов’язанні з керуванням транспортними засобами особами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Аналізується проблематика доказування вини особи, оцінки та належності доказів, правозастосовна практика судів при розгляді справ та винесенні постанов у справах про адміністративні правопорушення.

Ключові слова: докази, види доказів, відповідальність, протокол про адміністративне правопорушення, рапорт, акт огляду.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Забезпечення процесуальним керівником збору доказів у кримінальному провадженні: європейські стандарти та вітчизняна практика

В статті розглянуто прикладні практичні аспекти діяльності прокурора щодо забезпечення збору доказів у кримінальному провадженні, а також окремі питання законодавчої регламентації цього процесу. Акцентовано увагу на основних європейських стандартах щодо ролі процесуального керівника у цій сфері й питаннях відповідності їм вітчизняної практики.

Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, європейські стандарти діяльності прокурора, забезпечення збору доказів у кримінальному провадженні, прокурор, процесуальний керівник, взаємодія прокурора зі слідчим.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

L. Nalyvaiko, V. Oliinyk Practice of Foreign Countries in the Interaction of Judicial Authorities and Civil Society Institutions

У дослідженні проаналізовано зарубіжний досвід взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства. Вказується, що до ефективних засобів здійснення соціального контролю громадянського суспільства за діяльністю носіїв судової влади слід віднести не лише декларування доходів, а й витрат. Зроблено висновок, що журналісти не завжди обізнані із специфічними правилами висвітлення судової проблематики та про брак в українських медіа журналістів, які б мали належну кваліфікацію та знання, потрібні для висвітлення судової тематики.

Ключові слова: громадянське суспільство, органи судової влади, правова держава, моніторинги судових процесів, Європейський суд з прав людини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 42

golovna_42-page0001

титульна сторінка

зміст

Мосьондз С.О., Михайленко О.Р.  Функціонування системи запобігання корупції в Україні: міф чи реальність

У даній статті обґрунтовується висновок, що об’єктивно необхідним виглядає удосконалення законодавства у сфері запобігання корупції, яке повинно, перш за все, полягати в прийнятті органами публічної влади відповідних нормативно-правових актів та вдосконаленню вже діючих актів щодо попередження корупційних діянь. Це насамперед зменшення або взагалі заборона особистого спілкування посадових осіб органів публічної влади з громадянами. Цього можна досягти за допомогою поштового зв’язку та електронної пошти (наприклад, подання звітності за допомогою Інтернету), створення консультаційних центрів та довідкових служб при органах державної влади та місцевого самоврядування, із детальним переліком послуг, які надають відповідні органи чи їх посадові особи, створення єдиних офісів, де громадяни змогли б здавати всі необхідні документи та отримувати відповіді на них.

Ключові слова: корупція, запобігання, система, функціонування, оптимізація, реформа, ефективність, удосконалення, законодавство.

Відкрити статтю>>>

Костюк В.Л., Семененко Б.В. Процедура застосування дисциплінарної відповідальностіпрокурора: теоретико-правовий аспект

Костюк В.Л._фото  Семененко_фото

У цій науковій статті досліджуються ключові питання процедури притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Наголошено на ключових проблемах порядку застосування дисциплінарної відповідальності. Акцентовано увагу на необхідності реформування дисциплінарного провадження щодо прокурорів. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарного  провадження через призму норм Кодексу законів про працю України та Закону України «Про прокуратуру». Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова: прокуратура;  прокурор; дисциплінарна відповідальність прокурора; дисциплінарне провадження; дисциплінарні стягнення; трудове законодавство; трудовий кодекс.

Відкрити статтю>>>

Навроцький О.О. Сучасне розуміння категорій адміністративної дієздатності дитини та адміністративної деліктоздатності дитини як самостійних елементів адміністративної правосуб’єктності дитини

Навроцький_фото

У статті проаналізовані категорії адміністративної дієздатності та адміністративної деліктоздатності на основі яких викладено власне бачення категорій «адміністративна дієздатність дитини» та «адміністративна деліктоздатність дитини» як самостійних елементів адміністративної правосуб’єктності. Позначено їх специфічні ознаки.

Ключові слова: дитина, права дитини, адміністративна дієздатність, адміністративна правоздатність, адміністративна правосуб’єктність.

Відкрити статтю>>>

Третяк Т.О. Проблеми набуття сервітутів за набувальною давністю
за законодавством України

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті розглянуто питання набуття земельних сервітутів за набувальною давністю. Набуття сервітуту істотно змінює правовий статус власника земельної ділянки, який отримав земельний сервітут та власника земельної ділянки, на яку встановлено сервітут, цим і пояснюється практичне значення питання про те, чи набуває власник земельної ділянки сервітут, якщо він тривалий час обмежено користується сусідньою земельною ділянкою.

Ключові слова: земельний сервітут, набувальна давність, права на земельні ділянку, право власності на земельну ділянку.

Відкрити статтю>>>

Чехович Т.В. Сутність та зміст конституційного принципу рівності громадян перед законом

У статті досліджено теоретичні й практичні проблеми з’ясування сутності, змісту та істотних ознак конституційного принципу рівності громадян перед законом. Проведено аналіз чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів із зазначеного питання. Автором зроблено висновок, що конституційно-правовий зміст принципу рівності громадян перед законом є сукупністю базових ідей та положень, що відображають усталені погляди на права людини, їх сутність, розкривають змістовні характеристики, фіксують правові цінності; є загальноприйнятими вимогами, вираженими в узагальненій формі й адресованими всім суб’єктам прав.

Ключові слова: рівність, засада, принцип, конституційний принцип, рівність перед законом.

Відкрити статтю>>>

Чижов Д.А. Поняття соціального захисту людини в умовах військових конфліктів

Чижов_фото

У статті проаналізовано теоретичні підходи до інтерпретації  поняття соціального захисту в умовах військових конфліктів. Запропоновано підходи до розуміння поняття «соціальний захист людини в умовах військових конфліктів» з урахуванням правового статусу окупованих території в Україні та особливостей проведення антитерористичної операції.

Ключові слова: права людини, соціальна держава, соціальний захист, соціальне забезпечення, збройний конфлікт, антитерористична операція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чижов Д.А. Поняття соціального захисту людини в умовах військових конфліктів

У статті проаналізовано теоретичні підходи до інтерпретації  поняття соціального захисту в умовах військових конфліктів. Запропоновано підходи до розуміння поняття «соціальний захист людини в умовах військових конфліктів» з урахуванням правового статусу окупованих території в Україні та особливостей проведення антитерористичної операції.

Ключові слова: права людини, соціальна держава, соціальний захист, соціальне забезпечення, збройний конфлікт, антитерористична операція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т.В. Сутність та зміст конституційного принципу рівності громадян перед законом

У статті досліджено теоретичні й практичні проблеми з’ясування сутності, змісту та істотних ознак конституційного принципу рівності громадян перед законом. Проведено аналіз чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів із зазначеного питання. Автором зроблено висновок, що конституційно-правовий зміст принципу рівності громадян перед законом є сукупністю базових ідей та положень, що відображають усталені погляди на права людини, їх сутність, розкривають змістовні характеристики, фіксують правові цінності; є загальноприйнятими вимогами, вираженими в узагальненій формі й адресованими всім суб’єктам прав.

Ключові слова: рівність, засада, принцип, конституційний принцип, рівність перед законом.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Третяк Т.О. Проблеми набуття сервітутів за набувальною давністю за законодавством України

У статті розглянуто питання набуття земельних сервітутів за набувальною давністю. Набуття сервітуту істотно змінює правовий статус власника земельної ділянки, який отримав земельний сервітут та власника земельної ділянки, на яку встановлено сервітут, цим і пояснюється практичне значення питання про те, чи набуває власник земельної ділянки сервітут, якщо він тривалий час обмежено користується сусідньою земельною ділянкою.

Ключові слова: земельний сервітут, набувальна давність, права на земельні ділянку, право власності на земельну ділянку.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Навроцький О.О. Сучасне розуміння категорій адміністративної дієздатності дитини та адміністративної деліктоздатності дитини як самостійних елементів адміністративної правосуб’єктності дитини

У статті проаналізовані категорії адміністративної дієздатності та адміністративної деліктоздатності на основі яких викладено власне бачення категорій «адміністративна дієздатність дитини» та «адміністративна деліктоздатність дитини» як самостійних елементів адміністративної правосуб’єктності. Позначено їх специфічні ознаки.

Ключові слова: дитина, права дитини, адміністративна дієздатність, адміністративна правоздатність, адміністративна правосуб’єктність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Костюк В.Л., Семененко Б.В. Процедура застосування дисциплінарної відповідальностіпрокурора: теоретико-правовий аспект

У цій науковій статті досліджуються ключові питання процедури притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Наголошено на ключових проблемах порядку застосування дисциплінарної відповідальності. Акцентовано увагу на необхідності реформування дисциплінарного провадження щодо прокурорів. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарного  провадження через призму норм Кодексу законів про працю України та Закону України «Про прокуратуру». Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова: прокуратура;  прокурор; дисциплінарна відповідальність прокурора; дисциплінарне провадження; дисциплінарні стягнення; трудове законодавство; трудовий кодекс.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О., Михайленко О.Р. Функціонування системи запобігання корупції в Україні: міф чи реальність

У даній статті обґрунтовується висновок, що об’єктивно необхідним виглядає удосконалення законодавства у сфері запобігання корупції, яке повинно, перш за все, полягати в прийнятті органами публічної влади відповідних нормативно-правових актів та вдосконаленню вже діючих актів щодо попередження корупційних діянь. Це насамперед зменшення або взагалі заборона особистого спілкування посадових осіб органів публічної влади з громадянами. Цього можна досягти за допомогою поштового зв’язку та електронної пошти (наприклад, подання звітності за допомогою Інтернету), створення консультаційних центрів та довідкових служб при органах державної влади та місцевого самоврядування, із детальним переліком послуг, які надають відповідні органи чи їх посадові особи, створення єдиних офісів, де громадяни змогли б здавати всі необхідні документи та отримувати відповіді на них.

Ключові слова: корупція, запобігання, система, функціонування, оптимізація, реформа, ефективність, удосконалення, законодавство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 41

golovna_41-page0001 - Copy

титульна сторінка

зміст

Костюк В.Л., Мозолевський П.В. Право на службу в органах місцевого самоврядування: сутність, проблеми, тенденції законодавчого забезпечення

Костюк В.Л._фотоМозолевський П.В._фото

У науковій статті досліджуються основні науково-теоретичні проблеми права на службу в органах місцевого самоврядування. Відзначено важливість здійснення чіткого та системного визначення поняття служби в органах місцевого самоврядування, що буде сприяти більш ефективному забезпеченню реалізації права на службу в даних органах. Проаналізовано положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про державну службу». Критично осмислено нововведення, щодо розуміння категорії «право на службу в органах місцевого самоврядування». Запропоновано висновки та пропозиції щодо  удосконалення права на службу в органах місцевого самоврядування.

Ключові слова: державна служба; державний службовець; орган місцевого самоврядування; право на працю; право на службу в органах місцевого самоврядування;  посадова особа місцевого самоврядування;  законодавче забезпечення права на  службу в органах місцевого самоврядування.

Відкрити статтю>>>

Орлеан А.М. Практика органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів в умовах адаптації національного законодавства до законодавства ЄС

Orlean_фото

В статті розглядається законодавство та діяльність органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Акцентовано увагу на необхідності приведення вітчизняної практики у відповідність до європейських стандартів, згідно з якими пріоритетною є протидія саме пропозиції наркотичних засобів та інших небезпечних для здоров’я населення речовин, а не каральний вплив на осіб, котрі їх вживають.

Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, протидія обігу наркотичних засобів, законодавство Європейського Союзу, система права України, кримінальне правопорушення, правопорушення, практика органів правопорядку.

Відкрити статтю>>>

E.V. Valkova The Features of the Determination of the Genitive Object of the Crimes against Justice

Валькова_фото (1)

В статті проведено дослідження особливостей встановлення родового об’єкта злочинів проти правосуддя, розглянуто підходи до розуміння правосуддя як об’єкта злочину, проаналізовано визначення поняття «правосуддя». На основі проведеного аналізу пропонується авторське визначення поняття «правосуддя».

Ключові слова: родовий об’єкт, злочин, закон, суспільні відносини, правосуддя, суд, діяльність.

Відкрити статтю>>>

Геєць І.В. Правова регламентація вищої педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька)

Геєць_фото

У статті розглянуто правову регламентацію підготовки вчителів в Україні на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Зроблено висновок, що вона  здійснювалася відповідно до двох методiв: централізованого (домінантного) та децентралізованого.

Ключові слова: статут, педагогічні кадри, нормативно-правові акти, правова регламентація, метод.

Відкрити статтю>>>

I.O. Hrytsai Concept and Interaction of Gender Democracy and Parity Democracy: Theoretical and Legal Aspects

У статті здійснено загальноправовий аналіз таких явищ, як «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Акцентовано увагу на взаємозв’язку понять «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Систематизовано авторські погляди відносно співвідношення гендерної демократії та паритетної демократії.

Ключові слова: паритет, гендер, гендерна демократія, паритетна демократія, гендерна сегрегація, гендерна збалансованість, рівність прав і свобод людини і громадянина.

Відкрити статтю>>>

Качинська М.О. Окремі аспекти правового регулювання попередження насильства  в сім’ї

У статті розглянуто окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї. Звернуто увагу на конституційні засади в означені сфері суспільного життя. Проаналізовано поняття та види насильства в сім’ї. Розглянуто випадки адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї. Проаналізовано окремі положення кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті.

Ключові слова: насильство в сім’ї, види насильства в сім’ї, дитина, виховання дитини, сім’я, охорона дитинства, програма «Українська родина».

Відкрити статтю>>>

Мельник В.В. Засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності  в Україні

Мельник_фото

У статті через поняття державного регулювання депозитарної і клірингової діяльності  виділено та досліджено засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності  в Україні, як встановлені законом економічні, організаційні і правові інструменти (знаряддя) регулюючого впливу держави в особі уповноважених органів на діяльність суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності. Обґрунтовано необхідність застосування державою такого засобу державного регулювання, як встановлення цін та тарифів на послуги депозитарних та клірингових установ.

Ключові слова: засоби державного регулювання, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, фондовий ринок.

Відкрити статтю>>>

Бугрим М.П. Засада змагальності кримінального судочинства у світлі рішень Європейського суду з прав людини

Бугрим_фото (1)

У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації засади змагальності у кримінальному судочинстві та на які звертає увагу Європейський суд з прав людини. Приділено значну увагу визначенню змагальності, проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, а також іншим елементам змагальності. З метою усунення даних проблем здійснено аналіз та узагальнення рішень Європейського суду з прав людини, які стосуються цього питання.

Ключові слова: засада, змагальність, Європейський суд з прав людини, сторони, рівність, розумний строк.

Відкрити статтю>>>

Семененко Б.В. Поняття  та  ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави: науково-теоретичний аспект

Семененко_фото

У цій науковій статті досліджуються ключові питання дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави. Акцентовано увагу на необхідності реформування органів прокуратури, статусу прокурорів, їх дисциплінарної відповідальності. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарної відповідальності прокурорів.  Визначено поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів. Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова: прокуратура;  прокурор; дисциплінарна відповідальність; трудове законодавство; дисциплінарна відповідальність прокурорів; трудовий кодекс.

Відкрити статтю>>>

Тарасевич А.В. До питання про правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

Тарасевич_Фото

У статті обґрунтовано правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Розкрито критерії розмежування приватного і публічного права, виділено характерні риси публічно-правових (насамперед, адміністративно-правових) відносин за кожним з таких критеріїв та зіставлено їх з ознаками відносин відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Ключові слова: адміністративно-правова природа, публічно-правова природа, публічне право, дихотомія права, відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I.O. Hrytsai Concept and Interaction of Gender Democracy and Parity Democracy: Theoretical and Legal Aspects

У статті здійснено загальноправовий аналіз таких явищ, як «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Акцентовано увагу на взаємозв’язку понять «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Систематизовано авторські погляди відносно співвідношення гендерної демократії та паритетної демократії.

Ключові слова: паритет, гендер, гендерна демократія, паритетна демократія, гендерна сегрегація, гендерна збалансованість, рівність прав і свобод людини і громадянина.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

E.V. Valkova The Features of the Determination of the Genitive Object of the Crimes against Justice

В статті проведено дослідження особливостей встановлення родового об’єкта злочинів проти правосуддя, розглянуто підходи до розуміння правосуддя як об’єкта злочину, проаналізовано визначення поняття «правосуддя». На основі проведеного аналізу пропонується авторське визначення поняття «правосуддя».

Ключові слова: родовий об’єкт, злочин, закон, суспільні відносини, правосуддя, суд, діяльність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качинська М.О. Окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї

У статті розглянуто окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї. Звернуто увагу на конституційні засади в означені сфері суспільного життя. Проаналізовано поняття та види насильства в сім’ї. Розглянуто випадки адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї. Проаналізовано окремі положення кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті.

Ключові слова: насильство в сім’ї, види насильства в сім’ї, дитина, виховання дитини, сім’я, охорона дитинства, програма «Українська родина».

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тарасевич А.В. До питання про правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідност

У статті обґрунтовано правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Розкрито критерії розмежування приватного і публічного права, виділено характерні риси публічно-правових (насамперед, адміністративно-правових) відносин за кожним з таких критеріїв та зіставлено їх з ознаками відносин відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Ключові слова: адміністративно-правова природа, публічно-правова природа, публічне право, дихотомія права, відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семененко Б.В. Поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави: науково-теоретичний аспект

У цій науковій статті досліджуються ключові питання дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави. Акцентовано увагу на необхідності реформування органів прокуратури, статусу прокурорів, їх дисциплінарної відповідальності. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарної відповідальності прокурорів.  Визначено поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів. Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова: прокуратура;  прокурор; дисциплінарна відповідальність; трудове законодавство; дисциплінарна відповідальність прокурорів; трудовий кодекс.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Практика органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів в умовах адаптації національного законодавства до законодавства ЄС

В статті розглядається законодавство та діяльність органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Акцентовано увагу на необхідності приведення вітчизняної практики у відповідність до європейських стандартів, згідно з якими пріоритетною є протидія саме пропозиції наркотичних засобів та інших небезпечних для здоров’я населення речовин, а не каральний вплив на осіб, котрі їх вживають.

Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, протидія обігу наркотичних засобів, законодавство Європейського Союзу, система права України, кримінальне правопорушення, правопорушення, практика органів правопорядку.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник В.В. Засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні

У статті через поняття державного регулювання депозитарної і клірингової діяльності  виділено та досліджено засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності  в Україні, як встановлені законом економічні, організаційні і правові інструменти (знаряддя) регулюючого впливу держави в особі уповноважених органів на діяльність суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності. Обґрунтовано необхідність застосування державою такого засобу державного регулювання, як встановлення цін та тарифів на послуги депозитарних та клірингових установ.

Ключові слова: засоби державного регулювання, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, фондовий ринок.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Костюк В.Л., Мозолевський П.В. Право на службу в органах місцевого самоврядування: сутність, проблеми, тенденції законодавчого забезпечення

У науковій статті досліджуються основні науково-теоретичні проблеми права на службу в органах місцевого самоврядування. Відзначено важливість здійснення чіткого та системного визначення поняття служби в органах місцевого самоврядування, що буде сприяти більш ефективному забезпеченню реалізації права на службу в даних органах. Проаналізовано положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про державну службу». Критично осмислено нововведення, щодо розуміння категорії «право на службу в органах місцевого самоврядування». Запропоновано висновки та пропозиції щодо  удосконалення права на службу в органах місцевого самоврядування.

Ключові слова: державна служба; державний службовець; орган місцевого самоврядування; право на працю; право на службу в органах місцевого самоврядування;  посадова особа місцевого самоврядування;  законодавче забезпечення права на  службу в органах місцевого самоврядування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Геєць І.В. Правова регламентація вищої педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька)

У статті розглянуто правову регламентацію підготовки вчителів в Україні на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Зроблено висновок, що вона  здійснювалася відповідно до двох методiв: централізованого (домінантного) та децентралізованого.

Ключові слова: статут, педагогічні кадри, нормативно-правові акти, правова регламентація, метод.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бугрим М.П. Засада змагальності кримінального судочинства у світлі рішень Європейського суду з прав людини

У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації засади змагальності у кримінальному судочинстві та на які звертає увагу Європейський суд з прав людини. Приділено значну увагу визначенню змагальності, проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, а також іншим елементам змагальності. З метою усунення даних проблем здійснено аналіз та узагальнення рішень Європейського суду з прав людини, які стосуються цього питання.

Ключові слова: засада, змагальність, Європейський суд з прав людини, сторони, рівність, розумний строк.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 40

golovna_40-page0001

титульна сторінка

зміст

Виноградов А.К., Гапріндашвілі Н.Н. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності щодо ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха, згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн

У статті на основі порівняльно-правового аналізу підстав кримінальної відповідальності за ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн, зокрема надані пропозиції по внесенню змін до закону про кримінальну відповідальність відповідно до Європейських стандартів.

Ключові слова: ненадання допомоги, судно, особи, що зазнали лиха, санкції, кримінальна відповідальність, безпека судноплавства.

Відкрити статтю>>>

Пасіка С.П., Субботін О.М. Проблемні питання понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції

В статті розглянуті деякі актуальні проблеми понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції та запропоновано шляхи їх вирішення. Зокрема, проаналізовано визначення терміну «соціальний захист», наявні в законодавстві та науковій літературі, і його співвідношення з терміном «соціальне забезпечення». Крім того, запропоновано визначення терміну «правовий захист військовослужбовців» та «військовослужбовець Збройних Сил України – учасник антитерористичної операції».

Ключові слова: соціальний захист військовослужбовців, правовий захист військовослужбовців, учасник антитерористичної операції.

Відкрити статтю>>>

Чехович Т.В. Принцип рівності громадян перед законом у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності

У статті розглянуто особливості принципу рівності громадян перед законом та підкреслено його важливість для адміністративно-юрисдикційної діяльності. Автор робить висновок, що розробники нової редакції Кодексу України про адміністративні проступки мають перевірити кожну його статтю на відповідність Конституції України та рішенням Конституційного Суду України, в яких давалося офіційне тлумачення її положень, адже без цього не вдасться забезпечити і гарантувати принцип рівності громадян перед законом у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Ключові слова: принцип рівності громадян перед законом, Конституція України, рішення Конституційного Суду України.

Відкрити статтю>>>

Головацька  А.К.  Основні проблеми правового регулювання проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Статтю присвячено аналізу порядку та особливостям проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Визначаються повноваження компетентних органів у частині проведення перевірок платників єдиного внеску, автором окреслюється предмет перевірок платників єдиного соціального внеску, а також, виявляються та досліджуються основні прогалини у частині нормативного регулювання таких перевірок.

Ключові слова: єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; податкові перевірки; перевірки платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; обов’язки контролюючих органів.

Відкрити статтю>>>

Проценко А.С. Правове регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції: адаптація із законодавством ЄС

У статті досліджено правову природу та визначене місце договору контрактації в чинній правовій системі України. Тематично порівняне національне і європейське законодавство. Встановлено, що договір контрактації є усталеною формою оформлення відносин з придбання сільськогосподарської продукції за результатами проведення тендерних процедур або у загальному порядку. Розроблені пропозиції щодо реформування законодавства у сфері правового регулювання договору контрактації.

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, договір контрактації, адаптація аграрного законодавства, продовольча безпека, державні закупівлі, закупівлі сільськогосподарської продукції, державний матеріальний резерв, контрактація сільськогосподарської продукції.

Відкрити статтю>>>

Дученко А.Ю. До питання про міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів

дученко

У статті аналізуються міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів. Автор вивчає міжнародні нормативно-правові акти, які закладають основи професійної діяльності журналістів та виділяє перелік основних прав журналістів. На підставі опрацювання довідкової, публіцистичної та статистичної інформації виділяються типові види порушень прав журналістів. На завершення статті формулюються пропозиції нормативного та організаційного порядку, які, на думку автора, мають покращити діяльність журналістів в Україні.

Ключові слова: журналіст, міжнародні стандарти, право на свободу слова, інформаційні права, інформація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дученко А.Ю. До питання про міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів

У статті аналізуються міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів. Автор вивчає міжнародні нормативно-правові акти, які закладають основи професійної діяльності журналістів та виділяє перелік основних прав журналістів. На підставі опрацювання довідкової, публіцистичної та статистичної інформації виділяються типові види порушень прав журналістів. На завершення статті формулюються пропозиції нормативного та організаційного порядку, які, на думку автора, мають покращити діяльність журналістів в Україні.

Ключові слова: журналіст, міжнародні стандарти, право на свободу слова, інформаційні права, інформація.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проценко А.С. Правове регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції: адаптація із законодавством ЄС

У статті досліджено правову природу та визначене місце договору контрактації в чинній правовій системі України. Тематично порівняне національне і європейське законодавство. Встановлено, що договір контрактації є усталеною формою оформлення відносин з придбання сільськогосподарської продукції за результатами проведення тендерних процедур або у загальному порядку. Розроблені пропозиції щодо реформування законодавства у сфері правового регулювання договору контрактації.

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, договір контрактації, адаптація аграрного законодавства, продовольча безпека, державні закупівлі, закупівлі сільськогосподарської продукції, державний матеріальний резерв, контрактація сільськогосподарської продукції.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головацька А.К. Основні проблеми правового регулювання проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Статтю присвячено аналізу порядку та особливостям проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Визначаються повноваження компетентних органів у частині проведення перевірок платників єдиного внеску, автором окреслюється предмет перевірок платників єдиного соціального внеску, а також, виявляються та досліджуються основні прогалини у частині нормативного регулювання таких перевірок.

Ключові слова: єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; податкові перевірки; перевірки платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; обов’язки контролюючих органів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т.В. Принцип рівності громадян перед законом у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності

У статті розглянуто особливості принципу рівності громадян перед законом та підкреслено його важливість для адміністративно-юрисдикційної діяльності. Автор робить висновок, що розробники нової редакції Кодексу України про адміністративні проступки мають перевірити кожну його статтю на відповідність Конституції України та рішенням Конституційного Суду України, в яких давалося офіційне тлумачення її положень, адже без цього не вдасться забезпечити і гарантувати принцип рівності громадян перед законом у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Ключові слова: принцип рівності громадян перед законом, Конституція України, рішення Конституційного Суду України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пасіка С.П., Субботін О.М. Проблемні питання понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції

В статті розглянуті деякі актуальні проблеми понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції та запропоновано шляхи їх вирішення. Зокрема, проаналізовано визначення терміну «соціальний захист», наявні в законодавстві та науковій літературі, і його співвідношення з терміном «соціальне забезпечення». Крім того, запропоновано визначення терміну «правовий захист військовослужбовців» та «військовослужбовець Збройних Сил України – учасник антитерористичної операції».

Ключові слова: соціальний захист військовослужбовців, правовий захист військовослужбовців, учасник антитерористичної операції.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К., Гапріндашвілі Н.Н. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності щодо ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха, згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн

У статті на основі порівняльно-правового аналізу підстав кримінальної відповідальності за ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн, зокрема надані пропозиції по внесенню змін до закону про кримінальну відповідальність відповідно до Європейських стандартів.

Ключові слова: ненадання допомоги, судно, особи, що зазнали лиха, санкції, кримінальна відповідальність, безпека судноплавства.

Відкрити статтю>>>

 

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 39

golovna_39-page0001

титульна сторінка

зміст

Хряпінський П.В.  Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням: проблема запровадження спеціального звільнення від кримінальної відповідальності

Хряпинский

У статті досліджується проблема позитивної посткримінальної поведінки при вчиненні нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Обґрунтовано висновок про можливість доповнення кримінального законодавства заохочувальним приписом про звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 210 КК, незалежно від розміру особи, яка вперше вчинила такий злочин, та добровільно заявила про це правоохоронним органам, повністю відшкодувала завдані збитки, до притягнення до кримінальної відповідальності.

Ключові слова: нецільове використання, бюджетні кошти, здійснення видатків бюджету, надання кредитів з бюджету, бюджетні призначення, заохочувальна норма, звільнення від кримінальної відповідальності.

Відкрити статтю>>>

Карпунцов В.В. Місце військової прокуратури у системі прокуратури України: сучасний стан та перспективи формування належного адміністративно-правового статусу

карпунцов

Стаття присвячена встановленню місця військової прокуратури у системі прокуратури в Україні та обґрунтуванню перспектив формування її належного адміністративно-правового статусу. Спираючись на результати характеристики військової прокуратури на основі взаємовідносин між прокуратурою і судовою владою вказано про її місце як підсистеми у межах системи прокуратури.

Ключові слова: прокуратура, прокурор, військова прокуратура, адміністративно-правовий статус, незалежність військових прокурорів.

Відкрити статтю>>>

Шпомер А.І., Шванська А.О. Релігійні організації як суб’єкти некомерційної господарської діяльності

Шпомер_фото Шванська_фото

Статтю присвячено дослідженню правового статусу релігійних організацій як  суб’єктів некомерційної господарської діяльності. Визначено нормативно-правові акти, що регулюють діяльність релігійних організацій. Проаналізовано процедури реєстрації релігійної організації та її статуту. Досліджено особливості здійснення господарської діяльності підприємствами релігійних організацій та визначено майнову основу діяльності таких організацій.

Ключові слова: релігійна організація, правовий статус, суб’єкт господарювання, господарська діяльність, неприбуткова юридична особа.

Відкрити статтю>>>

Андреєв А.В. До проблеми правового забезпечення підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті розглянуто прогалини у правовому забезпеченні підготовки кадрів для Національної поліції вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Зроблено акцент на доцільності перепідпорядкування вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських до сфери управління Національної поліції.

Ключові слова: поліція, кадри, вищий навчальний заклад, специфічні умови навчання, Міністерство внутрішніх справ, правове забезпечення.

Відкрити статтю>>>

Макарчук М.П. Поняття транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного приватного права

Makarchuk_photo

Досліджено питання дефініції транснаціональних корпорацій у міжнародному приватному праві. З’ясовано правову природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано наукові доробки щодо правосуб’єктності транснаціональних корпорацій. Дано визначення  транснаціональних корпорацій. Аби краще висвітлити питання правової природи ТНК та наблизитись до найбільш чіткої її дефініції, автор звернулася до законодавства США, доктринальних підходів вчених із Франції, Англії та Бельгії, а також урахувала сучасні тенденції міжнародного приватного права. Значна увага у роботі приділена також елементам дефініції ТНК.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, глобалізація, мультинаціональні корпорації, індекс транснаціональності, країна базування.

Відкрити статтю>>>

Реутська Т.О. Деякі питання правового регулювання розробки та реалізації програмної продукції

Реутська_фото

В статті проведено дослідження окремих питань правового регулювання в галузі розробки та реалізації програмної продукції, проаналізовано проблемні питання правового регулювання безпосереднього створення та розвитку таких інноваційних структур як технопарки, бізнес-інкубатори, дата-центри тощо, запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення існуючого стану правового регулювання в зазначеній сфері.

Ключові слова: інформатизація, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, технологічний парк, бізнес-інкубатор, дата-центр.

Відкрити статтю>>>

M.P. Makarchuk Efficiency of a Public Apology in Corporate Law 

Досліджено вплив корпоративного публічного вибачення у міжнародному приватному праві. Показаний взаємозв’язок юридичної науки, економіки та соціології. М. Макарчук приходить до висновку, що стратегічно ефективне публічне вибачення допомагає компаніям вирішувати такі кризові ситуації. Корпорації можуть зіткнутися з такими проблемами, як аварії через технічні помилки, нещасні випадки за впливу людського фактору та/або організаційні неточності – саме тут ефективне вибачення відіграє значну, якщо не вирішальну, роль у звільненні корпорації від громадського гніву та вирішенні конфлікту. У праві таке явище, як підсумовує автор, поки не знаходить законодавчої підтримки, не зважаючи на свою ефективність.

Ключові слова: корпоративне публічне вибачення, визнання корпоративної провини,  корпоративна соціальна відповідальність, компенсація.

Відкрити статтю>>>

Дученко А.Ю. Свобода слова в Україні: стан, гарантії, перспективи 

дученко

Статтю присвячено вивченню стану, гарантій та перспектив реалізації свободи слова в Україні. Автор через призму положень Конституції України аналізує зміст, взаємозв’язок права на інформацію та свободи слова, доходячи висновку, що право на інформацію та свобода слова виконують різні функції в суспільстві. На думку автора, свобода слова забезпечує вільне обговорення процесів у суспільстві, право на інформацію – має цільовий характер та передбачає об’єктивність та ефективний доступ до джерел інформації. Наприкінці статті сформульовано рекомендації, які, на думку автора, сприятимуть покращенню стану реалізації свободи слова в Україні.

Ключові слова: свобода слова, право на інформацію, засоби масової інформації, журналісти, влада.

Відкрити статтю>>>

Тарасевич А.В. Нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

Тарасевич_Фото

У статті визначено нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Розглянуто систему нормативно-правових актів, якими регулюються відносини у цій сфері, наведено їх класифікацію та обґрунтовано недоцільність віднесення до них окремих нормативних документів.

Ключові слова: відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правові засади, нормативно-правові акти, нормативно-правове регулювання, викуп земельних ділянок, примусове відчуження.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.P. Makarchuk Efficiency of a Public Apology in Corporate Law

Досліджено вплив корпоративного публічного вибачення у міжнародному приватному праві. Показаний взаємозв’язок юридичної науки, економіки та соціології. М. Макарчук приходить до висновку, що стратегічно ефективне публічне вибачення допомагає компаніям вирішувати такі кризові ситуації. Корпорації можуть зіткнутися з такими проблемами, як аварії через технічні помилки, нещасні випадки за впливу людського фактору та/або організаційні неточності – саме тут ефективне вибачення відіграє значну, якщо не вирішальну, роль у звільненні корпорації від громадського гніву та вирішенні конфлікту. У праві таке явище, як підсумовує автор, поки не знаходить законодавчої підтримки, не зважаючи на свою ефективність.

Ключові слова: корпоративне публічне вибачення, визнання корпоративної провини,  корпоративна соціальна відповідальність, компенсація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макарчук М.П. Поняття транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного приватного права

Досліджено питання дефініції транснаціональних корпорацій у міжнародному приватному праві. З’ясовано правову природу транснаціональних корпорацій. Проаналізовано наукові доробки щодо правосуб’єктності транснаціональних корпорацій. Дано визначення  транснаціональних корпорацій. Аби краще висвітлити питання правової природи ТНК та наблизитись до найбільш чіткої її дефініції, автор звернулася до законодавства США, доктринальних підходів вчених із Франції, Англії та Бельгії, а також урахувала сучасні тенденції міжнародного приватного права. Значна увага у роботі приділена також елементам дефініції ТНК.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, глобалізація, мультинаціональні корпорації, індекс транснаціональності, країна базування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпомер А.І., Шванська А.О. Релігійні організації як суб’єкти некомерційної господарської діяльності

Статтю присвячено дослідженню правового статусу релігійних організацій як  суб’єктів некомерційної господарської діяльності. Визначено нормативно-правові акти, що регулюють діяльність релігійних організацій. Проаналізовано процедури реєстрації релігійної організації та її статуту. Досліджено особливості здійснення господарської діяльності підприємствами релігійних організацій та визначено майнову основу діяльності таких організацій.

Ключові слова: релігійна організація, правовий статус, суб’єкт господарювання, господарська діяльність, неприбуткова юридична особа.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хряпінський П.В. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням: проблема запровадження спеціального звільнення від кримінальної відповідальності

У статті досліджується проблема позитивної посткримінальної поведінки при вчиненні нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Обґрунтовано висновок про можливість доповнення кримінального законодавства заохочувальним приписом про звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 210 КК, незалежно від розміру особи, яка вперше вчинила такий злочин, та добровільно заявила про це правоохоронним органам, повністю відшкодувала завдані збитки, до притягнення до кримінальної відповідальності.

Ключові слова: нецільове використання, бюджетні кошти, здійснення видатків бюджету, надання кредитів з бюджету, бюджетні призначення, заохочувальна норма, звільнення від кримінальної відповідальності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Реутська Т.О. Деякі питання правового регулювання розробки та реалізації програмної продукції

В статті проведено дослідження окремих питань правового регулювання в галузі розробки та реалізації програмної продукції, проаналізовано проблемні питання правового регулювання безпосереднього створення та розвитку таких інноваційних структур як технопарки, бізнес-інкубатори, дата-центри тощо, запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення існуючого стану правового регулювання в зазначеній сфері.

Ключові слова: інформатизація, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, технологічний парк, бізнес-інкубатор, дата-центр.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Карпунцов В.В. Місце військової прокуратури у системі прокуратури України: сучасний стан та перспективи формування належного адміністративно-правового статусу

Стаття присвячена встановленню місця військової прокуратури у системі прокуратури в Україні та обґрунтуванню перспектив формування її належного адміністративно-правового статусу. Спираючись на результати характеристики військової прокуратури на основі взаємовідносин між прокуратурою і судовою владою вказано про її місце як підсистеми у межах системи прокуратури.

Ключові слова: прокуратура, прокурор, військова прокуратура, адміністративно-правовий статус, незалежність військових прокурорів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дученко А.Ю. Свобода слова в Україні: стан, гарантії, перспективи

Статтю присвячено вивченню стану, гарантій та перспектив реалізації свободи слова в Україні. Автор через призму положень Конституції України аналізує зміст, взаємозв’язок права на інформацію та свободи слова, доходячи висновку, що право на інформацію та свобода слова виконують різні функції в суспільстві. На думку автора, свобода слова забезпечує вільне обговорення процесів у суспільстві, право на інформацію – має цільовий характер та передбачає об’єктивність та ефективний доступ до джерел інформації. Наприкінці статті сформульовано рекомендації, які, на думку автора, сприятимуть покращенню стану реалізації свободи слова в Україні.

Ключові слова: свобода слова, право на інформацію, засоби масової інформації, журналісти, влада.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андреєв А.В. До проблеми правового забезпечення підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання

У статті розглянуто прогалини у правовому забезпеченні підготовки кадрів для Національної поліції вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Зроблено акцент на доцільності перепідпорядкування вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських до сфери управління Національної поліції.

Ключові слова: поліція, кадри, вищий навчальний заклад, специфічні умови навчання, Міністерство внутрішніх справ, правове забезпечення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тарасевич А.В. Нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

У статті визначено нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Розглянуто систему нормативно-правових актів, якими регулюються відносини у цій сфері, наведено їх класифікацію та обґрунтовано недоцільність віднесення до них окремих нормативних документів.

Ключові слова: відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правові засади, нормативно-правові акти, нормативно-правове регулювання, викуп земельних ділянок, примусове відчуження.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 38

golovna_38-page0001

титульна сторінка

зміст

A.V. Bailov, I.O. Romanchuk Issues of Interaction of
Penitentiary Agencies and Institutions with the Departments on Combating Crime
in Ukraine and Poland

Байлов Фото-Романчук

У статті аналізуються питання взаємодії пенітенціарних органів та установ з іншими правоохоронними органами України та Польщі. Автори вказують, що боротьба зі злочинністю є спільною метою всіх правоохоронних органів, яка досягається тільки шляхом взаємодії останніх один з одним. Визначено форми взаємодії пенітенціарних органів та установ з підрозділами по боротьбі зі злочинністю в Україні та Польщі. Автори виконали порівняльний аналіз законодавства обох країн з цього питання і розробили деякі пропозиції щодо його удосконалення.

Ключові слова: пенітенціарні органи та установи, правоохоронні органи, боротьба зі злочинністю, взаємодія.

Відкрити статтю>>>

Бондар В.В. Щодо проблем адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України

Бондар_фото

У статті проведено дослідження окремих проблем адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України, проаналізовано законодавство, що регулює діяльність Національної поліції України, запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення норм Закону України «Про Національну поліцію».

Ключові слова: законодавство, Закон України «Про Національну поліцію», адміністративно-правове регулювання, діяльність, завдання та повноваження поліції.

Відкрити статтю>>>

Романов М.В. Мета покарання: від ідеологічних міфів до реальності

Романов_фото

Стаття присвячена розгляду концептуальних основ мети кримінального покаранн. Розглянута реальність досягнення цілей покарання¸поставлені питання щодо доцільності саме таких цілей, а також їх соціальну значущість. Автор вивчає етичну складову мети кримінальног покарання і приходить до висновку про її відсутність в чинному законодавстві і необхідність сформулювати соціально корисні та актуальні цілі покарання.

Ключові слова: мета покарання, виправлення і ресоціалізація засуджених, позитивні властивості покарання, етична складова мети покарання.

Відкрити статтю>>>

Романов М.В., Глушановська С. Порівняльний огляд кримінально-виконавчих систем України та Фінляндії

Романов_фото glushanovska

У статті здійснено порівняння  кримінально-виконавчої системи України та Фінляндії, пошук шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства відповідно до Європейських стандартів, доцільність  та раціональність застосування досвіду Фінляндії.

Ключові слова: покарання, кримінально-виконавча система, пробація, реформування, кримінально-виконавчі установи, ресоціалізація.

Відкрити статтю>>>

T.O. Tretiak Final Decision in the Environmental Impact Assessment Procedure in Ukraine as a Multilateral Agreement

У статті автор досліджує правову природу остаточного рішення процедури оцінки впливу на довкілля. За допомогою цього рішення встановлюються умови здійснення планованої діяльності, що може негативно впливати на довкілля та здоров’я людини. На думку автора, умови, що містяться в остаточному рішенні є результатом домовленості між трьома сторонами: органом, що приймає остаточне рішення; замовником та заінтересованою громадськістю.

Ключові слова: оцінка впливу на довкілля, екологічні права людини, адміністративні акти, угоди, договори.

Відкрити статтю>>>

Тунтула А.С., Шлычек А.Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии

Фото Тунтула Александра Сергеевна Фото Шличек

У статті запропоновано базисні порядки забезпечення і відновлення правового статусу молоді і новітня доктрини суду, Конституційного кодексу України і Кодексу конституційного судочинства України. Розглянуто новітні доктрини базисних значень право як наріжної категорії юриспруденції, різновидів соціосуб’єктів, сутності базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів, базисного конституційного обов’язку держави та низка інших доктрин і концепцій, що тісно пов’язані із розбудовою новітнього правового статусу молоді.

Ключові слова: правовий статус молоді, право, свободи, обов’язки, інтереси, базисний конституційний обов’язок держави, Конституційний кодекс України, Кодекс конституційного судочинства України.

Відкрити статтю>>>

Шпомер А.І., Бабич Д.С. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Шпомер_фото Бабич_фото

Стаття присвячена дослідженню та аналізу чинного законодавства, господарсько-правових механізмів інноваційної політики держави. Досліджено господарсько-правову кваліфікацію, проблемні аспекти законодавчого закріплення та тенденції розвитку таких понять, як: «інновації», «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція», «новації» та «нововведення». На основі аналізу нормативних документів, присвячених втіленню інноваційної політики, розглянуто процес та основні проблеми формування інноваційної політики ЄС на різних етапах інтеграційного процесу в Європі.

Ключові слова: правове регулювання інноваційної діяльності, інноваційна політика, інновації, інноваційний продукт, інноваційна продукція, новація, нововведення.

Відкрити статтю>>>

Булах А.А. Теоретичні та праксеологічні особливості укладення, визнання та оскарження мирової угоди в цивільному процесі України

Булах_фото

Статтю присвячено теоретичним та практичним проблемам, які виникають при укладенні мирової угоди, перевірці та визнанні її судом, а також при оскарженні ухвали про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі в цивільному процесі України. Проаналізовано питання укладення мирової угоди на різних стадіях цивільного процесу, а також вимоги, на відповідність яким суд має перевіряти умови мирової угоди з метою її визнання. Виявлено проблеми в судовій практиці щодо оскарження ухвал про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі.

Ключові слова: мирова угода, укладення мирової угоди, визнання мирової угоди, оскарження мирової угоди, ухвала про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

T.O. Tretiak Final Decision in the Environmental Impact Assessment Procedure in Ukraine as a Multilateral Agreement

У статті автор досліджує правову природу остаточного рішення процедури оцінки впливу на довкілля. За допомогою цього рішення встановлюються умови здійснення планованої діяльності, що може негативно впливати на довкілля та здоров’я людини. На думку автора, умови, що містяться в остаточному рішенні є результатом домовленості між трьома сторонами: органом, що приймає остаточне рішення; замовником та заінтересованою громадськістю.

Ключові слова: оцінка впливу на довкілля, екологічні права людини, адміністративні акти, угоди, договори.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.V. Bailov, I.O. Romanchuk Issues of Interaction of Penitentiary Agencies and Institutions with the Departments on Combating Crime in Ukraine and Poland

У статті аналізуються питання взаємодії пенітенціарних органів та установ з іншими правоохоронними органами України та Польщі. Автори вказують, що боротьба зі злочинністю є спільною метою всіх правоохоронних органів, яка досягається тільки шляхом взаємодії останніх один з одним. Визначено форми взаємодії пенітенціарних органів та установ з підрозділами по боротьбі зі злочинністю в Україні та Польщі. Автори виконали порівняльний аналіз законодавства обох країн з цього питання і розробили деякі пропозиції щодо його удосконалення.

Ключові слова: пенітенціарні органи та установи, правоохоронні органи, боротьба зі злочинністю, взаємодія.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Шлычек А.Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии

 У статті запропоновано базисні порядки забезпечення і відновлення правового статусу молоді і новітня доктрини суду, Конституційного кодексу України і Кодексу конституційного судочинства України. Розглянуто новітні доктрини базисних значень право як наріжної категорії юриспруденції, різновидів соціосуб’єктів, сутності базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів, базисного конституційного обов’язку держави та низка інших доктрин і концепцій, що тісно пов’язані із розбудовою новітнього правового статусу молоді.

Ключові слова: правовий статус молоді, право, свободи, обов’язки, інтереси, базисний конституційний обов’язок держави, Конституційний кодекс України, Кодекс конституційного судочинства України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпомер А.І., Бабич Д.С. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Стаття присвячена дослідженню та аналізу чинного законодавства, господарсько-правових механізмів інноваційної політики держави. Досліджено господарсько-правову кваліфікацію, проблемні аспекти законодавчого закріплення та тенденції розвитку таких понять, як: «інновації», «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція», «новації» та «нововведення». На основі аналізу нормативних документів, присвячених втіленню інноваційної політики, розглянуто процес та основні проблеми формування інноваційної політики ЄС на різних етапах інтеграційного процесу в Європі.

Ключові слова: правове регулювання інноваційної діяльності, інноваційна політика, інновації, інноваційний продукт, інноваційна продукція, новація, нововведення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Мета покарання: від ідеологічних міфів до реальності

Стаття присвячена розгляду концептуальних основ мети кримінального покаранн. Розглянута реальність досягнення цілей покарання¸поставлені питання щодо доцільності саме таких цілей, а також їх соціальну значущість. Автор вивчає етичну складову мети кримінальног покарання і приходить до висновку про її відсутність в чинному законодавстві і необхідність сформулювати соціально корисні та актуальні цілі покарання.

Ключові слова: мета покарання, виправлення і ресоціалізація засуджених, позитивні властивості покарання, етична складова мети покарання.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS