Журнал східноєвропейського права № 50

golovna_50-page0001

титульна сторінка

зміст

Марисюк К.Б., Слотвінська Н.Д. Кримінально-правовий захист рівності громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками у актах Ради Європи

Марисюк_фото Слотвінська_фото

Стаття присвячена аналізу кримінально-правового захисту рівності громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками у актах Ради Європи. Зроблено висновок, що нормативно-правові акти Ради Європи у цій сфері закріплюють базові рекомендації, встановлюючи орієнтири для національного законодавця у згаданій сфері.

Ключові слова: покарання, злочин, винний, обов’язки, права.

Відкрити статтю>>>

O. Rudanetska Labor Protection in Ukraine and Abroad: Legal Aspect

У статті аналізуються проблемні питання щодо недосконалості механізму використання та адаптування до українських реалій міжнародного досвіду з охорони праці. Міжнародний досвід в практичній, нормативній і правовій діяльності являється невичерпним резервом для поліпшення роботи у сфері охорони праці.

Ключові слова: охорона праці, техніка безпеки, здорові та безпечні умови праці, міжнародний досвід.

Відкрити статтю>>>

D.Y. Khlaponin, I.V. Trush Normative-Legal Regulation of Cyber-Physical Systems in the Leading Countries of the World

Статтю присвячено аналізу особливостей нормативно-правового регулювання функціонування кіберфізичних систем (КФС) в провідних країнах світу, аналізу результатів наукових досліджень в сфері забезпечення безпечного, надійного, стійкого функціонування КФС з урахуванням вимог конфіденційності. Сформовано пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання функціонування КФС в Україні.

Ключові слова: кіберпростір, кіберфізична система, сертифікація КФС, стандарти КФС, інтернет речей.

Відкрити статтю>>>

Білецька Г.А. Судово-медичне бачення проблеми виникнення та діагностики ятрогеній

Білецька_фото

В роботі розглядаються питання про сучасні причини виникнення різних видів ятрогеній та їх основні ознаки, що зустрічаються в практиці судово-медичного експерта.

Ключові слова: ятрогенії, лікар, пацієнт, судово-медичний експерт, експертиза.

Відкрити статтю>>>

Ільків Н.В. Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Илькив

Стаття присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з визначенням розміру орендної плати за договорами оренди землі державної та комунальної власності. Обгрунтовано, що для врегулювання відносин зі встановлення та сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності використовуються диспозитивні та імперативні методи. На підставі чинного законодавства та практики його застосування аналізується взаємозв’язок між законодавчо встановленими граничними розмірами орендної плати, нормативною грошовою оцінкою та договірними умовами.

Ключові слова: договір оренди землі, орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, платник орендної плати, судова практика.

Відкрити статтю>>>

Менів Л.Д. Проблемні питання захисту прав споживачів

Стаття присвячена висвітленню окремих питань реалізації прав споживачів. Автор акцентує увагу на проблемних питаннях відшкодування збитків споживачу, сплати неустойки, відшкодування моральної шкоди. Зазначено, що захист прав споживачів в Україні потребує вдосконалення та покращення з урахуванням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: споживач, права споживачів, відшкодування збитків, неустойка, відшкодування моральної шкоди.

Відкрити статтю>>>

Панова О.О. Особливості cтруктури адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки

Панова_фото

В статті здійснено теоретико-правовий аналіз та етимологічну природу структури адміністративно-правових відносин. Встановлено особливості структури адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки крізь призму розгляду суб’єкта, об’єкту та нормативного змісту вказаних правовідносин.

Ключові слова: забезпечення, публічна безпека, адміністративно-правові відносини, структура, суб’єкти публічної безпеки, нормативний зміст.

Відкрити статтю>>>

Гуляс Я.Ю., Пархоменко М.М. Регулювання cурогатного материнства в українському законодавстві

Гуляс_фото

У статті розглянуто поняття сурагатного материнства відповідно до законодавства України. Проаналізовано відношення до сурогатного материнства в різних країнах світу. Досліджено існування договору про сурогатне материнство, його умови та виявлено основні причини відсутності даного виду договору в українському законодавстві. Розроблено конкретні рекомендації, які направлені на удосконалення законодавчого регулювання сурогатного материнства. Та на що варто звертати уваги при підписанні договору.

Ключові слова: сурогатне материнство, Цивільний кодекс України, біологічні батьки, маніпуляція природою, біоетика, договірні відносини, медична клініка, генетичні батьки дитини, репродукція.

Відкрити статтю>>>

Шепітько М.В. Злочини проти правосуддя: проблеми класифікації

У статті розглянуті проблеми класифікації злочинів проти правосуддя на види. Дослідження даної проблеми дозволило вказати на різні підходи в цій сфері. Крім того, була продемонстрована важливість класифікацій злочинів проти правосуддя не тільки за традиційними для кримінального права критеріям (за ступенем тяжкості або об’єкту), а й за суб’єктом, потерпілим та способом учинення злочину.

Ключові слова: злочини проти правосуддя, види злочинів проти правосуддя, класифікація, суб’єкт злочину, спосіб злочину, потерпілий.

Відкрити статтю>>>

Устинова І.П., Бузун О.О., Хомченко О.В. Міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин

У статті розглянуто міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин, а також розкрито сутність публічних відносин як у вітчизняному законодавстві, так і в міжнародному; проаналізовано провадження в адміністративному  та цивільному провадженнях.

Ключові слова: судове провадження, публічні правовідносини, адміністративне провадження, цивільне судочинство, справи публічного характеру.

Відкрити статтю>>>

Залізко О.М. Правовий статус арбітрів спортивного арбітражного суду

Стаття присвячена дослідженню сутності правового статусу арбітрів Спортивного арбітражного суду (CAS). Проаналізовані позиції науковців щодо поняття правового статусу арбітрів CAS, вимог до арбітрів та порядок їх призначення. Надано власне визначення поняття «правовий статус арбітрів CAS».

Ключові слова: правовий статус, арбітр, арбітраж, Спортивний арбітражний суд, вимоги до арбітрів.

Відкрити статтю>>>

Корчагіна А.М. Розвиток правового визначення застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження

Корчагіна_фото

У статті досліджено основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства, щодо закріплення використання науково-технічних засобів в кримінальному провадженні. Проаналізовано основні чинники, які зумовлюють необхідність правового закріплення здобутків криміналістики та інших наук у правозастосовчій діяльності. Запропоновано внесення змін до чинного законодавства з питань застосування окремих науково-технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ключові слова: науково-технічні засоби, кримінальне провадження, криміналістична техніка, кримінально-процесуальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

Полубатко В.В. Система нормативно-правових актів у сфері реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля

полубатко

Статтю присвячено дослідженню сучасної системи нормативно-правових актів у сфері реалізації приватними особами права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Розглянуто сукупність нормативно-правових актів національного й міжнародного рівнів, які на думку автора складають основу нормативно-правового забезпечення реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Розглянуто низку відомих правовій науці підходів до класифікації нормативно-правових актів. Запропоновано авторський підхід до класифікації нормативно-правових актів, якими гарантується й забезпечується реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Ключові слова: право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правові акти, класифікація нормативно-правових актів, система нормативно-правових актів.

Відкрити статтю>>>

 Король Д.А. Захист інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто загальні засади правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано нинішній стан правового регулювання захисту інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності відповідно до чинного законодавства. Автором окреслено проблемні моменти судової форми захисту інтелектуальної власності, що потребують подальшого опрацювання.

Ключові слова: інтелектуальна власність, правове регулювання, об’єкт права інтелектуальної власності, господарська діяльність, судовий захист.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полупан О.С. План BEPS: всесвітня протидія агресивному податковому плануванню. Реалізація плану у світі та в Україні

У статті розглянуті положення Плану BEPS як необхідна складова протидії виведення прибутків у офшорні зони, розмиття податкової бази, а також проаналізовано етапи та актуальний стан приведення законодавства України у відповідність міжнародній податковій політиці.

Ключові слова: міжнародне оподаткування, офшорні зони, План BEPS, агресивна податкова практика, міжнародне співробітництво у податковій сфері.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Широкий М.О., Бредіхіна В.Л. Щодо змісту міжнародного екологічного принципу «забруднювач платить»

У статті розглядається міжнародний екологічний принцип «забруднювач платить». Розкрите поняття принципу «забруднювач платить». Розглянуто концепцію інтерналізації, за якої виробник повинен включити у вартість свого продукту  різні екологічні витрати. Запропоновано передбачити даний принцип у законодавстві України.

Ключові слова: принципи екологічного права, компенсація шкоди, принцип «забруднювач платить», інтерналізація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Farhadova Elmira Sharabaddin Kizi Some Aspects of the Responsibility of the Parties to the Agreement of Consumer Lending

У статті розглянуто специфіку правового регулювання відносин споживчого кредитування, що виникли у зв’язку з прийняттям однойменного закону від 2016 р. Автор звертає увагу на особливості відповідальності сторін за договором споживчого кредитування, а саме – існуючі у даному законі прогалини щодо відповідальності не тільки фізичних осіб як споживачів, а й банків та інших фінансових установ, що виступають в якості кредитодавців.

Ключові слова: споживчий кредит, договір споживчого кредитування, відповідальність за договором споживчого кредитування, Закон України «Про споживче кредитування», сторони договору споживчого кредитування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титаренко А.В. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт: новела в КПК України

У статті розглянуто особливості участі третьої особи у кримінальному провадженні, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Досліджено специфіку правового статусу даного учасника кримінального провадження. В статті розкриті проблемні аспекти забезпечення права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ключові слова: кримінальне провадження, учасник, третя особа, арешт майна.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стафійчук І.С. Правові засоби подолання «дефіциту демократії» в Європейському Союзі

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам правових засобів подолання «дефіциту демократії» в Європейському Союзі. Особливу увагу приділено історії виникнення поняття «дефіциту демократії», а також розмежуванню «дефіциту демократії» держави та «дефіциту демократії» міжнародних організацій на прикладі Європейського Союзу. Акцентовано увагу на питанні недоліків демократії в Європейському Союзі. Проаналізовано окремі правові засоби подолання «дефіциту демократії» в Європейському Союзі.

Ключові слова: федералізм, держава, Європейський Союз, демократія, легітимація, «дефіцит демократії», наднаціональні структури.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скосарев І.Д. Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип охорони довкілля

В статті досліджується принцип пріоритетності вимог екологічної безпеки та його місце в системі принципів екологічного законодавства. Здійснено аналіз сфер дії даного принципу та встановлено тенденції щодо реалізації даного принципу в Україні.

Ключові слова: екологічна безпека, довкілля, охорона довкілля, навколишнє природне середовище, екологічна політика.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скиба М.С. Розуміння поняття «право на інформацію» та його змісту

В статті досліджено існуючі підходи щодо визначення поняття «право на інформацію» в юридичній доктрині. Розглянуто характеристики права на інформацію як цивільно-правової категорії  та склад основних правомочностей права на інформацію. Запропоновано власне розуміння поняття «право на інформацію».

Ключові слова: право, інформація, право на інформацію, суб’єктивне право на інформацію, правомочність, особисті немайнові права.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семирозум О.А. Проблематика розвитку юридичної науки в Україні

У статті розглянуто проблеми які існують у сучасному ХХІ столітті, щодо тенденцій та перспектив розвитку України в юридичній сфері та в науці в цілому, спрямовано та визначено шляхи можливого вирішення кризової ситуації та надано висновок, щодо дій які допоможуть вийти на загальноєвропейський рівень.

Ключові слова:  юридична наука, системний  аналіз, глобалізація, поліцентричність, навчально-матеріальна база, переорієнтація , цивілізаційна філософія та методологія.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Піонтковська О.О. Актуальні проблеми організації біосферних заповідників та їх особливості

У статті проаналізовано особливості біосферних заповідників як складової частини екологічної мережі,  їх поняття, з’ясовано статус і завдання  біосферних заповідників, розвиток та історія проблеми збереження та розвитку біосферних заповідників в Україні

Ключові слова: біосфера, охорона заповідників, заповідна охорона, природно-заповідний фонд, захист біосфери, охорона біосфери, заповідники.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник Д.О. Обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів на різних етапах здійснення митних процедур

Розглянуто заходи обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів посадовими особами митних органів під час митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Ключові слова: митні органами, корупційні ризики, митний контроль, митне оформлення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олефір А.Ю. До питання змішаної (подвійної) форми вини: наукові погляди

У статті аналізується концепція змішаної (подвійної) форми вини у теорії кримінального права та судовій практиці. Було проаналізовано доктринальні та методологічні дослідження з питання змішаної (подвійної) форми вини.

Ключові слова: злочин, вина, змішана (подвійна) вина, умисел, необережність.  

 

Відкрити статтю>>> 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лозицька А.О. Окремі питання правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі

Досліджено теоретичні положення праці як основного засобу виправлення та ресоціалізації засуджених. Звернена увага на колізії правового регулювання праці засуджених в установах виконання покарань України. Проаналізовано окремі аспекти виникнення трудових відносин засуджених, залучення до суспільно корисної оплачуваної праці, захист їх прав в трудовій діяльності.

Ключові слова: засуджені, праця, оплата, виправлення, ресоціалізація, правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лялюк А.В. Особливості правового регулювання лісокористування в Україні

У статті проаналізовано питання, присвячені особливостям правового регулювання лісокористування , надана загальна характеристика лісокористування в Україні , розкриті особливості юридичної природи тимчасового та постійного користування лісами. Наведені фактори , що негативно впливають на біолого – екологічну стійкість та адаптованість лісів, їх соціальну , протиерозійну , гідрологічну , кліматичну функцію. Актуальність теми обумовлена інтенсивним використанням земель лісогосподарського призначення та необхідністю комплексного правового регулювання.

Ключові слова: лісокористування, ліси, природне середовище, екологія, постійне користування, тимчасове користування, природа, ресурси, лісокористувач.  

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Левчук Ю.К. Деякі проблемні аспекти виконання відбування покарання у виді арешту

У статті розглянуті основні проблемні аспекти виконання покарання у виді арешту. Розглянуто питання ізоляції від суспільства, місць відбування покарання, залучення засуджених до праці, проведення соціально-виховної роботи із арештованими. Визначено ефективність прийнятих законодавчих змін стосовно  правообмежувальних заходів.

Ключові слова : покарання, арешт, ізоляція, правообмеження, арештні доми.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравець Т.Є. Політико-правовий аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 року

Автор статті аналізує Конституцію Пилипа Орлика 1710 року, досліджує струк­туру документа, позиції та ключові ідеї демократизму, прав і свобод, принципи ор­ганізації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування тощо. Також було розтлумачено теоретико-правове підґрунтя та конституційно-правовий характер положень «Пактів й конституцій законів та вольностей Війська Запорозького…» 1710 року.

Ключові слова: конституція, демократія, Генеральна Рада, суд, права і свободи, місце­ве самоврядування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Король О.Д. Проблеми правового регулювання відносин комерційної концесії за законодавством України

Публікація присвячена питанням правового регулювання відносин комерційної концесії в сучасній Україні, аналізуються термінологічні особливості поняття комерційної концесії, нормативні акти, які регулюють порядок укладення такого договору. Визначаються недоліки в правовому регулюванні. Робиться висновок про необхідність удосконалення чинного законодавства в частині відносин комерційної концесії.

Ключові слова: комерційна концесія, договір комерційної концесії, франчайзинг, право володілець, користувач.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дзявун Ю.С. Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного договірного права

З досить прогресивним розвитком міжнародних відносин на світовій арені з’яви вився новий, але досить помітний суб’єкт – транснаціональні корпорації. З їхньою появою світом поширилася практика укладання міжнародних угод між транснаціональними корпорація та державами, саме тоді  серед науковці почалася дискусія стосовно юридичної природи таких договорів.

Ключові слова: міжнародне право, транснаціональні корпорації, між народно публічне право, міжнародні угоди, договірна правосуб’єктність, держава.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головко Д.В. Правова природа договору про спільну діяльність

Стаття присвячена дослідженню правової природи договору про спільну діяльність. Автор звертає увагу на понятті спільної цілі договору, яка обумовлює сутність договору, а також робить акцент на розгляді спірних питань цивільно-правової характеристики договору про спільну діяльність.

Ключові слова: договір про спільну діяльність, зобов’язання, спільна мета договору, істотні умови, предмет договору.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борщ М.Г. Застосування домашнього арешту як запобіжного заходу кримінального провадження

У статті розглянуто інститут домашнього арешту як запобіжного заходу у кримінальному процесі. На підставі доктринальних позицій було розкрито сутність та основні ознаки домашнього арешту. Досліджено процесуальний порядок домашнього арешту при розслідуванні кримінальних проваджень. Розкрито проблемні аспекти застосування домашнього арешту на практиці.

Ключові слова: кримінальне провадження, запобіжний захід, домашній арешт, підозрюваний.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баша К.А. Ратифікація Стамбульської Конвенції як спосіб утвердження гендерної рівності в суспільстві: проблеми українського законодавства

Статтю присвячено проблемним питанням ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та імплементації її положень до національного законодавства. Авторка приділяє увагу дослідженню причин гендерної дискримінації та гендерної нерівності. Основний акцент зроблено на необхідності криміналізації такого сексуального злочину, як каліцтво жіночих статевих органів. Проаналізовано положення національного законодавства, визначено проблемні питання, які потребують законодавчого уточнення, та запропоновано шляхи їх розв’язання.

Ключові слова: Стамбульська Конвенція, гендерно обумовлене насильство, каліцтво жіночих геніталій, гендерна дискримінація, гендер.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антипенко В.В. Щодо угоди про визнання винуватості

У статті розглянуто сутність інституту угоди про визнання винуватості. Визначено основні етапи укладання угоди про визнання винуватості, окреслено порядок розгляду угоди про визнання винуватості в суді першої інстанції, вказано суб’єктів, які вправі укладати таку угоду, охарактеризовано правові наслідки укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні. Зроблено висновок, що угода про визнання винуватості створює умови для співпраці підозрюваного чи обвинуваченого з правоохоронним органами тощо.

Ключові слова: кримінальне провадження, угода, винуватість, прокурор, обвинувачений.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аносова Ю.В. Характеристика злочину геноциду в рішеннях міжнародних судових органів

В статті досліджується поняття, природа, склад та окремі елементи злочину геноциду. Висвітлюється процес еволюції в тлумаченні злочину геноциду в статутах та рішеннях міжнародних судів від моменту появи відповідної судової практики до сьогодні.

Ключові слова: злочин геноциду, Конвенція про геноцид, mens rea, actus reus, контекстуальний елемент, спеціальний намір.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Колодочка О.Є. Адміністративно-правовий захист осіб хворих на ВІЛ/СНІД в Україні

Стаття присвячена дослідженню поняття адміністративно-правової охорони та адміністративно-правового захисту. Проаналізовано основні підходи щодо розуміння зазначених категорій та висвітлено місце методів державного управління у процесі забезпечення прав осіб хворих на ВІЛ/СНІД в Україні.

Ключові слова: адміністративно-правовий захист, методи державного управління, переконання, адміністративний примус, публічна адміністрація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Юров В.А., Кулик К.Д. Cлідчий підрозділ Державної кримінально-виконавчої служби України: за чи проти?

Розглянуто проблему доцільності створення в 2016 році слідчого підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби. Здійснено аналіз чинного національного та міжнародного законодавства, а також практику Європейського суду з прав людини   щодо ефективності цього органу. Виявлено ключові положення підслідності та взаємозв’язок з іншими слідчими органами.

Ключові слова: кримінально-виконавча служба, розслідування, підслідність, слідчий, захист прав, міжнародні стандарти.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Славко А.С., Ходико В.І. Міжнародні стандарти захисту тварин та їх імплементація до українського законодавства

В статті досліджується еволюція міжнародноправових стандартів захисту тварин. Також аналізуються міжнародні конвенції, в тому числі, угоди ЄС, які містять норми щодо благополуччя тварин. Автор доходить висновку, що існує кілька критеріїв класифікації міжнародноправових актів, якими захищаються права тварин. Крім того, автором  охарактеризовано механізм захисту прав тварин в Україні та з’ясовано особливості законопроектів про внесення змін у сфері захисту тварин та процес імплементації загальновизнаних правових стандартів в нашій державі.

Ключові слова: міжнародне право, благополуччя тварин, міжнародноправові стандарти, права тварин, законопроекти.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кулик К.Д., Луцюк К.Л. Окремі аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених

У статті аналізується поняття виправлення неповнолітніх засуджених, що відбувають покарання у виховних колоніях, основні складові та чинники, що впливають і дають можливість досягнути їх ресоціалізації і соціальної адаптації. У статті запропоновано визначення ресоціалізації як процесу взаємодії особистості правопорушника з соціальним середовищем з метою вторинного засвоєння прийнятих у суспільстві норм і цінностей під впливом комплексу чинників (соціальних, психологічних, правових).

Ключові слова: ресоціалізація, виправлення, неповнолітній, навчально-виховна робота, трудове виховання, соціально-виховна робота, професійно-технічне навчання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іванова М.І., Хоменко В.М., Савченко В.О. Визначення проблем страхового ринку та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто страхування як складову фінансового ринку. Доведено передумови застосування страхування, з’ясовано причини недовіри населення до страхування через. Запропоновано напрями розвитку страхового ринку. Доказано, що система соціального страхування на сьогодні створює умови для економічного захисту громадян, забезпечуючи соціальну захищеність суспільства і є невід’ємною складовою соціальної політики держави. Вважаємо обов’язковим заходом розвитку страхової діяльності в Україні – підвищення рівня страхової культури. Перспективою подальшого розвитку є обґрунтування реалізації стратегії розвитку та просування страхового ринку в Україні.

Ключові слова: фінансовий ринок, страхування, перестрахування, страховий ринок, страхове посередництво, соціальне страхування.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Автухов К.А., Корчака В.В. До питання перспективи приватних установ виконання покарань в Україні

В статті розглянуто практика впровадження та функціонування інституту приватних в’язниць в зарубіжних країнах, історію та проблеми, що виникали при його створенні. Наведено переваги та недоліки приватник установ відбування покарань. Також, зроблено висновок, щодо можливості  впровадження даного інституту в Україні.

Ключові слова: приватні в’язниці, установи відбування покарань, Державна кримінально-виконавча служба України, пенітенціарна система, державно-приватна співпраця.

Відкрити статтю>>>

              

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Автухов К.А., Пата А.С. Правове регулювання реалізації права на освіту засудженими до позбавлення волі

Стаття присвячена дослідженню загальноосвітнього та професійно-технічного навчання, а також отриманню вищої освіти в місцях позбавлення волі. Проаналізовано основні положення законодавства щодо реалізації права засуджених на освіту. Визначено основні недоліки та проблеми забезпечення такого права. Висвітлена позиція ЄСПЛ щодо надання доступу засудженим особам до мережі Інтернет з метою навчання. Запропоновано шляхи вдосконалення процесу навчання в установах виконання покарань.

Ключові слова: освіта, навчання, засуджені, установи виконання покарань, виправлення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевчук Т.І. Сучасний стан та тенденції поширення сексуальної злочинності щодо дітей в Україні та світі

В статті проведено аналіз останніх публікації, які відображають проблему сексуальної злочинності проти дітей в Україні та світі. Частково досліджено законодавство зарубіжних країн та практику застосування програм протидії злочинам проти статевої недоторканності дитини. Виокремлено сучасні виклики асоціальної поведінки: булігн та секстинг. Розкрито вплив збройних конфліктів на поширення сексуальної злочинності у світі та Україні зокрема. Проаналізовано останні зміни до українського кримінального законодавства стосовно встановлення віку статевої зрілості. На основі проведеного кримінологічного аналізу сформовано тенденції подальшого розвитку сексуальної злочинності щодо дітей в Україні.

Ключові слова: дитяча порнографія, стан злочинності, булінг,  світові тенденції, секстинг, статева недоторканість, дитина.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Христич І.О. Проблеми вимірювання обсягів корупції у приватній сфері України

У статті розглянуто стан корупційних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на використання різних методик з метою встановлення обсягів корупції в приватній сфері. Підкреслено, що для реального зменшення обсягу корупції у приватному секторі буде зміна ставлення до неї у суспільстві в цілому.

Ключові слова: корупція, приватна сфера, методика, індекс сприйняття, обсяг корупції, антикорупційні заходи.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тронько О.В., Диба Н.І., Прокопченко С.І. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг

У статті розглянуто основні корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності держави. На основі здійсненого дослідження авторами підготовлено рекомендації щодо мінімізації корупційних ризиків в сфері надання адміністративних послуг.

Ключові слова: корупційні ризики, адміністративні послуги, контрольно-наглядова діяльність, владні повноваження, «єдині вікна», суб’єкти публічної адміністрації.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Хомченко О.В., Бузун О.О. Допустимість доказів у кримінальному процесі

В статті розглянуто нормативне закріплення допустимості доказів у Кримінальному процесуальному кодексі України. Досліджено основні концепції допустимості доказів в теорії кримінального процесу, їх переваги та недоліки, доцільність регламентації та реалізації у вітчизняному законодавстві.

Ключові слова: доказ,допустимість доказів, недопустимість доказів, «плоди отруєного дерева», «асиметрія правил допустимості доказів».

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Права людини як мета співпраці держави та громадянського суспільства у сфері управління побутовими відходами в Україні

Стаття присвячена дослідженню проблеми співпраці публічної адміністрації України та громадянського суспільства у сфері управління побутовими відходами в Україні. На підставі проведеного дослідження автором робиться висновок про те, що утвердження та забезпечення прав людини є основним завданням, яке стоїть перед державою та громадянським суспільством у сфері управління побутовими відходами в Україні. Автор звертає увагу на те, що подальше реформування сфери управління побутовими відходами в Україні має здійснюватися на підставі Стратегії управління побутовими відходами в Україні, яка має бути створена спільно державою та громадянським суспільством України.

Ключові слова: права людини, побутові відходи, особливе адміністративне право, громадянське суспільство, держава.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гавловська А.О. Спеціалізовані принципи правового регулювання формування та реалізації державних молодіжних програм

Стаття присвячена теоретично-правовому дослідженню спеціалізованих принципів правового регулювання формування та реалізації державних молодіжних програм в Україні.

Ключові слова: правове регулювання, державна молодіжна програма, принцип, формування, реалізація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонова О.Р. Органи прокуратури та судової влади у реалізації механізму конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї

У статті розкрите місце органів прокуратури та суду у захисті сім’ї, дитинства, материнства і батьківства. Зокрема, визначена правозахисна діяльність органів прокуратури у розрізі останньої реформи та наведені приклади здійснення правосуддя системою судів: Конституційним Судом України, Верховним Судом України, місцевими судами.

Ключові слова: конституційно-правове регулювання, шлюб, сім’я, прокуратура, судова влада, окреме провадження, офіційне тлумачення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Степанюк Р.Л. Нормативно-правовий зміст доступу до суду та обов’язковості судових рішень як засади кримінального провадження

У статті наведено авторське бачення щодо нормативно-правового змісту засади кримінального провадження – доступ до суду та обов’язковість судових рішень. Обґрунтовано необхідність відображення сутності права на доступ до суду як вільної можливості кожного звернутися за судовим захистом своїх прав у змісті відповідної засади. Запропоновано закріпити основні процесуальні складові доступу до суду та обов’язковості судових рішень безпосередньо в тексті чинного КПК України.

Ключові слова: засади кримінального провадження, доступ до правосуддя, право на справедливий суд, обов’язковість судових рішень, справедливий судовий розгляд.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С. Поліцейська негоціація як складова оперативно-службової діяльності органів правопорядку Республіки Польща: нормативно-правовий і дидактико-комунікаційний аспекти

Стаття присвячена осмисленню філософії поліцейської негоціації, аналізу стану нормативно-правового регулювання та організаційного забезпечення поліцейської негоціації у Республіці Польща, виявленню специфіки підходу до формулювання кваліфікаційних вимог до кандидатів та особливостей професійної підготовки зазначеної категорії персоналу польської поліції.

Ключові слова: поліцейська негоціація, кризова ситуація, превентивно-інтервенційні заходи, міжособистісна комунікація, керівник поліцейської акції/операції.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Орлеан А.М. Адаптація законодавства України у сфері протидії незаконному обігу зброї до законодавства ЄС

Стаття присвячена проблемам адаптації законодавства України у сфері протидії незаконному обігу вогнепальної зброї до законодавства Європейського Союзу та міжнародно-правових стандартів. Обґрунтовано необхідність розробки проекту законодавчого акту, побудованого на основі положень  Типового закону про боротьбу з незаконним виготовленням і обігом вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї Організації Об‘єднаних Націй.

Ключові слова: адаптація українського законодавства, зброя, законодавство Європейського Союзу, українська правова система, вогнепальна зброя, незаконна торгівля.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ніщимна С.О. Зарубіжний досвід державного кредитування

Стаття присвячена вивченню досвіду фінансово-правового регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення зарубіжними країнами державного кредитування. Висвітлено основні позиції щодо особливостей здійснення державного кредитування будівництва житла, здобуття вищої освіти, підтримки аграрного сектору в економічно розвинених країнах.

Ключові слова: правове регулювання, державне кредитування, здобуття вищої освіти, житлове будівництво, аграрний сектор.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравцова Т.М., Петрова Н.О. Інстанційна юрисдикція адміністративних судів в контексті судово-правової реформи в Україні

Стаття присвячена дослідженню та уточненню сутності та змісту інстанційної юрисдикції адміністративних судів України, із врахуванням змін, що були внесені до адміністративного процесуального законодавства в контексті судово-правової реформи в Україні. Розглянуто та визначено обсяг повноважень компетентного суду кожної судової ланки для розгляду і вирішення адміністративних справ у першій, в апеляційній та касаційній інстанціях.

Ключові слова: підсудність, інстанційна юрисдикція, судова інстанція, перша інстанція, апеляційна інстанція, касаційна інстанція, судова реформа.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник Р.С. Чи може Громадська рада доброчесності бути відповідачем в адміністративному суді?

Стаття присвячена визначенню юридичного статусу Громадської ради доброчесності (ГРД) та рішень, які нею приймаються, а також практичному питанню – чи може бути такий висновок предметом адміністративного оскарження. У статті доведено, що ГРД є інституцією громадянського суспільства та не реалізує повноваження органів державної влади у частині кваліфікаційного оцінювання суддів. Тому її висновок, прийнятий щодо судді (кандидата на посаду судді), не є адміністративним актом, що, як наслідок, виключає можливість його оскарження суддею (кандидатом на посаду судді) щодо якого його було прийнято, до адміністративного суду.

Ключові слова: Громадська рада доброчесності, суб’єкт владних повноважень, висновок Громадської ради доброчесності, громадянське суспільство, владна управлінська функція, адміністративне судочинство, адміністративний акт.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Король Д.А. Захист інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто загальні засади правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано нинішній стан правового регулювання захисту інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності відповідно до чинного законодавства. Автором окреслено проблемні моменти судової форми захисту інтелектуальної власності, що потребують подальшого опрацювання.

Ключові слова: інтелектуальна власність, правове регулювання, об’єкт права інтелектуальної власності, господарська діяльність, судовий захист.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 49

golovna_49-page0001

титульна сторінка

зміст

Баймуратов М.О., Гріненко О.О. Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання: проблеми теорії та практики

У статті розкрито проблему відмінних рис рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справах проти України, їх тлумачення, перекладу, виконання та застосування. Доведено наявність в праві Ради Європи критеріїв віднесення актів ЄСПЛ до такої категорії, як рішення ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання, вказано на відсутність таких критеріїв у законодавстві України. Доведено наявність та визначено зміст спільних рис усіх наявних рішень ЄСПЛ у справах проти України, в яких згадується процедура дружнього врегулювання. Висвітлено порядок усунення сумнівів щодо віднесення певного акту до категорії рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справі проти України, питання тлумачення окремих норм рішень ЄСПЛ щодо такого врегулювання, аспекти застосування в Україні перекладу таких рішень українською.

Ключові слова: дружне врегулювання, виконання рішення ЄСПЛ, переклад рішень ЄСПЛ, права людини, тлумачення рішення ЄСПЛ.

Відкрити статтю>>>

Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням

У статті досліджено особливості використання терміну «документування» у теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу. Визначено зміст поняття «документування злочинів». Подане авторське бачення сутності контролю за вчиненням злочину як категорії кримінального процесу. Визначено  взаємозв’язок та співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням.

Ключові слова: документування злочину, контроль за вчиненням злочину, оперативно-розшукова діяльність, досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії.

Відкрити статтю>>>

Орлеан А.М. Адаптація законодавства України у сфері протидії кіберзлочинності до законодавства Європейського Союзу

Orlean_фото

У статті наведено авторський погляд на проблематику кіберзлочинності. Зокрема її визначення, етапи розвитку та загрози, що несе остання; відзначено її транснаціональний характер та вказано на основоположні міжнародні документи, які регламентують питання боротьби з кіберзлочинами. Розглянуто питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з урахуванням міжнародного досвіду боротьби з кіберзлочинністю. Вказано на необхідність чіткого нормативного регулювання в Україні правового положення криптовалют та процесу майнінгу (добування криптовалют), а також встановлення кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння криптовалютами та визнання їх предметом неправомірної вигоди.

Ключові слова: законодавство Європейського Союзу, адаптація законодавства, кіберзлочинність, боротьба з кіберзлочинністю, удосконалення законодавства.

Відкрити статтю>>>

Проневич О.С. Міністерство внутрішніх справ України як поліфункціональний орган публічної адміністрації: соціальна місія і стратегічні пріоритети

Проневич_Фото

Стаття присвячена осмисленню доктринально-правових засад демонтажу пострадянської системи управління сферою внутрішніх справ, з’ясування специфіки підходу до визначення адміністративної правосуб’єктності Міністерства внутрішніх справ з особливою акцентуацією уваги на аналізі особливостей легального закріплення функцій, завдань і повноважень міністерства, а також артикуляції його соціальної місії та стратегічних пріоритетів.

Ключові слова: Міністерство внутрішніх справ України, сфера внутрішніх справ, адміністративна правосуб’єктність, внутрішня безпека, протидія злочинності.

Відкрити статтю>>>

A.A. Koval International Experience Dealing with Secret Investigative Actions in Investigation of Crimes

У статті проаналізовано міжнародний досвід проведення негласних слідчих дій (НСД), розкривається зміст, роль та значення прихованих методів здобуття інформації про злочини і осіб, які їх учинили, у протидії злочинності. Аналізуються підстави, процесуальний порядок та мета провадження негласних слідчих дій, дається характеристика певних видів НСД та коло суб’єктів, які їх проводять за КПК ФРН, США та Франції.

Ключові слова: негласні слідчі дії, приховані методи, поліція, дозвіл судді, підозрюваний, розвідувальні, пошукові дії, спеціальні агенти, інформатори, спеціальні засоби, оперативно-розшукова діяльність.

Відкрити статтю>>>

Пічкуренко С.І., Злагода О.В., Кацан Л.О. Щодо деяких аспектів протидії організованій злочинності підрозділами кримінальної поліції України

У статті висвітлюються проблемні аспекти протидії організованої злочинності підрозділами кримінальної поліції України.  На підставі аналізу нормативно-правового забезпечення оперативно-службової діяльності окремих оперативних підрозділів кримінальної поліції України доводиться, що оперативним підрозділом, який в змозі забезпечити реалізацію комплексу заходів на професіональному рівні, спрямованих на збір інформації про криміногенну ситуацію у державі шляхом використання системи  розвідувальних, контрозвідувальних заходів, інформаційно-аналітичних заходів, у т.ч. із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів та відігравав би ведучу роль у протидії організованій злочинності повинен стати Департамент кримінальної розвідки.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, кримінальна розвідка, кримінальна поліція, організована злочинність, розвідувальні заходи, штатні негласні співробітники, нештатні негласні співробітники.

Відкрити статтю>>>

Шамрук Н.Б. Стан дослідження проблеми домашнього насильства відносно літніх членів родини

Стаття присвячена дослідженню літніх членів сім’я як об’єктів посягання в сучасних українських родинах. У статті актуалізовано проблему сімейного насильства відносно літніх членів сім¢ї,  досліджено та виокремлено чинники, що сприяють цьому явищу, проаналізовано та надано пропозиції щодо шляхів  профілактики  та  протидії посяганням щодо осіб похилого віку з боку членів їх сімей.

Ключові слова: похилий вік, літня людина, родина, жорстоке поводження, жертва насильства, сім’я.

Відкрити статтю>>>

Брaгінa Ю.А. Напрями вдосконалення організаційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні

Aнaлiзуються прoблеми рoзумiння мiсцевoгo сaмoврядувaння як фундaменту фoрмувaння грoмaдянськoгo суспiльствa. Тaкoж в дaнiй стaттi висвiтлюється прирoдa тa системa мiсцевoгo сaмoврядувaння. В дaнiй стaттi aвтoр рoбить узaгaльнення нaукoвих прaць щoдo мiсцевoгo сaмoврядувaння тa йoгo пoняття. Рoзглядaється прaвoве регулювaння дiяльнoстi oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння в динaмiцi. Зaзнaчaються нaпрями рoзвитку мiсцевoгo сaмoврядувaння в Укрaїнi тa держaвaх Єврoпейськoгo сoюз. Тaкoж aнaлiзується кoнституцiйнo-прaвoвi зaсaди oргaнiзaцiї мiсцевoгo сaмoврядувaння тa визнaчaються шляхи рoзвитку кoнституцiйнo-прaвoвoї oснoви мiсцевoгo сaмoврядувaння.

Ключoвi cлoвa: мicцеве caмoврядувaння, нoрмoтвoрчicть, aкти oргaнiв мicцевoгo caмoврядувaння, рефoрмувaння.

Відкрити статтю>>>

Кротюк Є.В. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні

В статті висвітлено засади волонтерської діяльності, проаналізовано вітчизняне та міжнародне законодавство у сфері правового регулювання волонтерської діяльності. Проведено порівняння правового та економічного забезпечення діяльності волонтерів в розвинутих країнах та  Україні.  Крім того, внесені пропозиції щодо удосконалення врегулювання волонтерства в Україні, посилаючись на успішний міжнародний досвід.

Ключові слова: волонтерство, волонтер, волонтерська діяльність, правове регулювання волонтерської діяльності, захист прав волонтерів, інтеграція волонтерства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полубатко В.В. Система нормативно-правових актів у сфері реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля

Статтю присвячено дослідженню сучасної системи нормативно-правових актів у сфері реалізації приватними особами права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Розглянуто сукупність нормативно-правових актів національного й міжнародного рівнів, які на думку автора складають основу нормативно-правового забезпечення реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Розглянуто низку відомих правовій науці підходів до класифікації нормативно-правових актів. Запропоновано авторський підхід до класифікації нормативно-правових актів, якими гарантується й забезпечується реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Ключові слова: право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правові акти, класифікація нормативно-правових актів, система нормативно-правових актів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Корчагіна А.М. Розвиток правового визначення застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження

У статті досліджено основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства, щодо закріплення використання науково-технічних засобів в кримінальному провадженні. Проаналізовано основні чинники, які зумовлюють необхідність правового закріплення здобутків криміналістики та інших наук у правозастосовчій діяльності. Запропоновано внесення змін до чинного законодавства з питань застосування окремих науково-технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ключові слова: науково-технічні засоби, кримінальне провадження, криміналістична техніка, кримінально-процесуальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Залізко О.М. Правовий статус арбітрів спортивного арбітражного суду

Стаття присвячена дослідженню сутності правового статусу арбітрів Спортивного арбітражного суду (CAS). Проаналізовані позиції науковців щодо поняття правового статусу арбітрів CAS, вимог до арбітрів та порядок їх призначення. Надано власне визначення поняття «правовий статус арбітрів CAS».

Ключові слова: правовий статус, арбітр, арбітраж, Спортивний арбітражний суд, вимоги до арбітрів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Устинова І.П., Бузун О.О., Хомченко О.В. Міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин

У статті розглянуто міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин, а також розкрито сутність публічних відносин як у вітчизняному законодавстві, так і в міжнародному; проаналізовано провадження в адміністративному  та цивільному провадженнях.

Ключові слова: судове провадження, публічні правовідносини, адміністративне провадження, цивільне судочинство, справи публічного характеру.

Відкрити статтю>>>

 

 

 


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шепітько М.В. Злочини проти правосуддя: проблеми класифікації

В статье рассмотрены проблемы классификации преступлений против правосудия на виды. Исследование данной проблемы позволило указать на различные подходы в данной сфере. Кроме того, была продемонстрирована важность классификаций преступлений против правосудия не только по традиционным для уголовного права критериям (по степени тяжести или объекту), а и по субъекту, потерпевшему и способу совершения преступления.

Ключевые слова: преступления против правосудия, виды преступлений протии правосудия, классификация, субъект преступления, способ преступления, потерпевший.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS