Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Жовтень, 2019

Трофімов Б.Д. Щодо реформування інституту відшкодування (компенсації) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого, прокурора в ході кримінального провадження

У статті досліджуються зміни до статті 130 Кримінального процесуального кодексу України, які були внесені Законом України №2548-VIII від 18.09.2018 року. Аналізується зміст та доцільність запровадження процедури відшкодування (компенсації) шкоди, завданої учасниками кримінального провадження незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого, прокурора в ході кримінального провадження з можливістю подальшого стягнення державою виплаченої на користь особи, якій було […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пенська А.О., Шевчук Н.В. Проблеми скасування депутатської недоторканності: Україна та зарубіжний досвід

У статті досліджується інститут депутатської недоторканності, його зміст. Аналізуються окремі положення національного та зарубіжного законодавства у сфері правового регулювання депутатської недоторканності. Осмислюється тенденція існування депутатського імунітету в більшості зарубіжних країн. Визначаються проблеми, які виникли в Україні через зміни в Конституції щодо скасування депутатської недоторканності. На основі успішного досвіду зарубіжних держав пропонується оптимальна формула депутатської недоторканності […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вахліс І.В. Джерела дисциплінарно-деліктного права

У статті розглянуто питання формування джерельної бази дисциплінарно-деліктного права. Зазначено положення про розуміння самої категорії «джерело права». Автор концентрує увагу на питаннях джерел дисциплінарно-деліктного права, та наводить власну класифікацію останніх. Ключові слова:  дисциплінарно-деліктне право, джерело права, система джерел дисциплінарно-деліктного права, формалізовані джерела права, неформалізовані джерела права. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520381

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сергєєв К.О. Ускладнення законодавчої системи внаслідок динамічного розвитку інформаційних технологій

В статті досліджуються об’єктивні причини збільшення кількості законів, як наслідок ускладнення структури суспільної організації спричиненої динамічним розвитком інформаційних технологій. В результаті аналізу впливу новітніх інструментів суспільної організації на якість нормативного акту, формується висновок про актуальність більш точних алгоритмів усвідомлення причинно-наслідкових елементів комунікації суспільної групи, в діапазоні від закону до настання бажаного результату. Ключові слова: законодавча […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Функції основних прав людини (за матеріалами німецької правничої доктрини)

Дослідження стосується проблеми функцій основних прав, яка ґрунтовно висвітлена у німецькій правничій доктрині. Для комплексного вивчення функцій основних прав, а також особливостей їх функціонального призначення – аналізуються дані як німецької доктрини, українських дослідників, а також представників близького зарубіжжя. У статті розглянуто підходи до класифікації функцій основних прав людини, а також розкрито їх сутнісні характеристики. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Васильєва В.П. Сучасні підходи в профілактиці корупційних правопорушень у США

У статті розглянуто діяльність правоохоронних органів США та органів, які наділені правоохоронними функціями, щодо профілактики корупційних правопорушень. Проаналізовано наявні у США програми правоохоронних органів щодо профілактики корупційних правопорушень. Визначено, що правоохоронними органами до реалізації цих програм активно залучено американську громадськість. Ключові слова: корупційні правопорушення, корупція, правоохоронні органи, програми щодо профілактики корупційних правопорушень, профілактика. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520375

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дударець Р.М. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

У статті проаналізовано поняття та класифікацію слідчих ситуацій, що складаються на початковому етапі розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Практичне значення цього питання полягає у тому, що розуміння типової слідчої ситуації допомагає слідчому правильно її оцінити та спланувати напрями її вирішення. Зокрема, слідчий має можливість побудувати найбільш вірогідні слідчі версії, встановити обставини, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Швагер О.А., Гoлoднa A.С. Щoдo визнaчення електрoнних грoшей як зaсoбу плaтежу

У стaттi рoзглянутo oснoвнi пoлoження зaкoнoдaвствa щoдo визначення пoняття плaтiжнoгo зaсoбу. Зроблено спробу розкрити змiст пoняття тa oзнaк електрoнних грoшей. Визнaченo правові засади пoрядку викoристaння електрoнних грoшей, a тaкoж проаналізовано прoблемнi aспекти викoристaння електрoнних грoшей в якості засобу платежу. Ключoвi слoвa: плaтiжний зaсiб, електрoннi грoшi, грoшoвий oбiг, електрoннi плaтiжнi системи, прaвoве регулювaння. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520370 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Основні права з інституційною гарантією і без неї

Стаття присвячена аналізу основних прав з інституційною гарантією і без такої. Визначено, що інституційними гарантіями є так звані гарантії конкретних установ та юридичних інститутів, або захист, що виникає внаслідок простої законної вказівки. Стаття основана на аналізі конституційного права Німеччині, адже саме в цій країні вперше з’явилась ідея існування прав з інституційною гарантією, зокрема ними є […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Виноградова А.А. Сравнительный анализ конституционных основ ведущих стран мира в части полномочий Президента страны и иных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса различных видов социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ Великобританії, Китаю, США, ФРН, Франції та Японії в частині забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб. Звернуто увагу на заборону Конституцією США ще в 1787 р. ухвалення законів про опалу і формальне проголошення Конституцією Японії всіх держслужбовців слугами народу із одночасним обов’язком народу самому проявляти в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Бидей А.Н. Сравнительный анализ базисных международных правовых актов в контексте обеспечения, соблюдения и восстановления правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті піддані порівняльному правовому аналізу положення Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в частині забезпечення дотримання правового статусу громадян та інших соціосуб’ектов. У такому ж аспекті досліджені положення Міжнародних пактів про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права, а також доповіді Венеціанської Комісії […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Ю.Д., Руденко О.В. Инновационное понимание механизма передачи власти от избирателей Президенту государства и иным субъектам властных полномочий

У статті викладено інноваційне розуміння базисних завдань та об’єктів юриспруденції і базисних напрямків юридичної діяльності. На цій основі розглянуто нове бачення сутності механізму передачі влади від виборців Президенту держави та іншим суб’єктам владних повноважень. Ключові слова: базисні завдання та об’єкти юриспруденції, базисні напрямки юридичної діяльності, механізм передачі влади. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520346

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Ю.Д., Косаревская О.В. Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства от Азербайджанской до Кыргызской Республики по соблюдению и восстановлению правового статуса социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ країн пострадянського простору, починаючи Азербайджанською Республікою і закінчуючи Киргизькою Республікою, в частині пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб’ектов. Підкреслено обгрунтованість наявності в Киргизькій Республіці конституційної судової палати Верховного суду. Ключові слова: забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Виноградов А.К. Можливості уточнення властивостей доказів та підстав юридичної відповідальності слідчого чи інших суб’єктів владних повноважень за порушення порядку їх отримання в антикримінальному судочинстві

В статті обґрунтовано, що допустимість є не властивістю доказів, а результатом їх оцінки. Підкреслено, що порушення порядку отримання доказів, що не призвели до втрати їх значимості, доброякісності та достовірності,  не призводе до недопустимості цих доказів і має лише тягти відповідну юридичну відповідальність винного суб’єкта владних повноважень.  Ключові слова: значимість, доброякісність та достовірність доказів, юридична відповідальність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Ієрархічність основних прав

Статтю присвячено дослідженню ієрархічності основних прав людини в Україні та Німеччині. Проведене дослідження дозволяє констатувати те, що в Україні не склалося єдиного підходу до ієрархії основних прав людини. Вітчизняна юридична наука як правило не дає вичерпної відповіді на це питання. Натомість, Конституційний Суд України у своїх рішеннях визначає право людської гідності як найвище основне право […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Домброван Н.В. Отечественные конституционные основы полномочий субъектов властных полномочий по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті наведені результати порівняльного системного правового дослідження вітчизняних конституційних засад реалізації повноважень державних органів щодо забезпечення, дотримання та відновлення правового статусу фізичних осіб. У зв’язку з цим викладена регламентація головного обов’язку держави, неприпустимості погіршення правового статусу громадян, зворотної сили закону і низки інших, пов’язаних з цим, конституційних положень. Ключові слова: Конституція України, головний обов’язок […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Геєць І.В. Соціальна сутність та соціальна функція держави: порівняльно-правовий аспект

У статті розглянуто соціальну сутність та соціальну функцію держави в порівняльно-правовому аспекті. Зроблено висновок про те, що концентрованою сутністю будь-якого державного функціонування є співвідношення економічної і соціальної функцій держави. Ключові слова: держава, функції держави, сутність та зміст соціальної функції, соціальні відносини, соціальна сутність держави. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520329

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К. Сопутствующие инновационные конституционные полномочия прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу. У цій частині викладено інноваційне бачення п’яти ступенів неприпустимість порушення правового статусу соціосуб’єктів, сутності та механізму реалізації конкурентного їх правового статусу та низка інших супутніх положень забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів. Ключові слова: базисні категорії правого статусу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Руденко О.В. Базисные инновационные конституционные полномочия Президента государства, прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані інноваційні редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої країни світу. У цій частині визначено сутність базисного конституційного обов’язку держави, базисних порядків забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів і найвищих соціальних цінностей даного правового статусу. Ключові слова: Конституційний кодекс України чи іншої держави, базисний конституційний обов’язок держави, базисні порядки […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Бидей А.Н. Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства (Латвия – Эстония) по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ країн пострадянського простору, починаючи Латвійською Республікою і закінчуючи Естонською Республікою, в частині пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб. Підкреслено необгрунтованість зарахування в Основному законі Росії і багатьох інших країнах пострадянського простору до найвищих соціальних цінностей практично всіх або дуже широкого переліку проявів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 67

титульна сторінка зміст Мосьондз С.О., Запотоцька О.В. Адміністративна деліктність у сфері безпечності та якості  харчової продукції: ознаки та усунення правових колізій У даній статті обґрунтовується висновок, що адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів – це урегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність компетентних суб’єктів, спрямована на примусове застосування до правопорушника правообмежувальних заходів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS