Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 12

Журнал східноєвропейського права № 12

титульна сторінка

зміст

Мельник Р.С. Право на свободу наукової творчості: стан і перспективи реалізації у сфері української юридичної науки

melnyk

У статті зроблено спробу проаналізувати сучасний стан нормативного закріплення та фактичної реалізації громадянами України права на свободу наукової творчості у сфері юридичної науки. У процесі досягнення сформульованого завдання автором з’ясовано стан свободи наукової творчості в Україні, проаналізовано нормативне регулювання права на свободу наукової творчості, розглянуто зміст свободи наукової творчості, виокремлено форми порушень свободи наукової творчості в Україні, а також сформульовано висновки та пропозиції, які, на думку автора, сприятимуть покращенню рівня гарантування та умов реалізації права на свободу наукової творчості в Україні.

Ключові слова: наука, свобода, право на свободу наукової творчості, юридична наука.

Відкрити статтю>>>

Камінська Н.В., Азаров Ю.І. Забезпечення безпеки державних кордонів: міжнародні та національні аспекти

Гарантування безпеки державних кордонів України на різних етапах державотворення визначалось одним з важливих завдань. У сучасних умовах постали нові виклики і загрози цілісності держави і виникла потреба нових дієвих підходів, гарантій національної безпеки і стабільності державних кордонів України. Йдеться про національні й міжнародно-правові механізми універсального, регіонального масштабу. Насамперед, на внутрішньо-державному рівні мають бути визначені чіткі гарантії забезпечення і захисту державних кордонів, способи вирішення конфліктів у цій сфері.

Ключові слова: державні кордони, безпека, охорона, захист, міжнародно-правові гарантії, національні гарантії, непорушність кордонів, територіальна цілісність, візовий режим.

Відкрити статтю>>>

Діковська І.А. Застосування Lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем

Діковська фото

У статті аналізується Типовий закон ЮНСІТРАЛ  про міжнародний комерційний арбітраж, а також національне законодавство окремих країн, засноване на ньому, щодо можливості застосування арбітрами норм lex mercatoria  до вирішення спору по-суті. Зроблено висновок, що можливість застосування lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем різниться від країни до країни.

Ключові слова: lex mercatoria, міжнародний комерційний арбітраж, застосовуване право, недержавні правові норми, торгові звичаї.

Відкрити статтю>>>

Марисюк К.Б. До питання про збільшення кількості майнових покарань у КК України (досвід держав – членів Європейського Союзу)

Марисюк_фото

В статті розглянуто питання, пов’язані з системою кримінальних покарань у Кримінальних кодексах держав – членів Європейського Союзу загалом, та системою майнових покарань зокрема. Досліджено ті види майнових покарань, які на сьогодні відсутні у законодавстві України, але присутні у праві держав – членів ЄС та висловлено думки щодо можливості доповнення ними КК України.

Ключові слова: покарання, кодекс, вилучення вигоди, грошова компенсація, штраф.

Відкрити статтю>>>

Омельчук О.М. Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, як загальна засада призначення покарання

Омельчук_фото

Стаття присвячена аналізу меж призначення покарання. У зв’язку з цим, звертається увага на дискусійність у науці кримінального права питання про те, що є межами призначення покарання. Водночас наголошується, що однозначне, правильне вирішення цього питання має велике практичне значення. Досліджуючи межі призначення покарання, автор розглядає різні позиції з цього питання, які сформульовані в теорії кримінального права, а також аналізує пункт 1 частини 1 статті 65 та інші статті Кримінального кодексу України.

Ключові слова: призначення покарання, санкція, злочин, кримінальна відповідальність, вирок.

Відкрити статтю>>>

Олійник А.Ю. Регулювання основних свобод людини і громадянина нормами міжнародного права в Україні

Олійник_фото

В статті досліджується регулювання основних свобод людини і громадянина нормами міжнародного права. Аналізуються загальні і спеціальні норми міжнародного права, що закріплюють основні свободи. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: Загальна декларація прав людини, Пакт про громадянські та політичні права, Пакт про економічні, соціальні та культурні права, Статут ООН, міжнародні конвенції.

Відкрити статтю>>>

Деревягин А.А. Правовое регулирование противодействия коррупции в сфере деятельности ОВД Украины

Деревягін

У статті аналізуються причини корупційних діянь серед працівників органів внутрішніх справ, їх вплив на розвиток суспільних відносин, а також наслідку поширення цього явища. Автором досліджується правове регулювання протидії корупції в сфері діяльності органів внутрішніх справ України, пропонується ряд заходів, які будуть сприяти мінімізації корупційних проявів серед співробітників цих органів.

Ключові слова: корупція в органах внутрішніх справ, протидія корупції, антикорупційні заходи.

Відкрити статтю>>>

Грабазій І.А. Актуальні питання взаємодії оперативних працівників і слідчих під час виявлення та розслідування злочинів пов’язаних з торгівлею людьми

Статтю присвячено аналізу організаційних форм взаємодії між оперативними працівниками та слідчими час виявлення, попередження  та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми з урахуванням вимог чинного Кримінального проце­суального кодексу України та відомчих нормативно-правових актів.

Ключові слова: взаємодія, координація, виявлення та розслідування злочинів, кримінальне провадження, слідчий, оперативний працівник, організаційна форма.

Відкрити статтю>>>

Коломієць Н.В. Підстави застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким

У статті проаналізовано підстави застосування заміни невідбутої частини покарання більш м’яким. Детально розглянуто матеріальну підставу. Зроблено спробу визначити поняття «став на шлях виправлення», розроблено критерії на підставі яких слід визначати ступінь виправлення засуджених. Сформульовано висновок, що відсутність закріплення на законодавчому рівні чітких критеріїв визначення ступеня виправлення засуджених може сприяти корупційним проявам зі сторони співробітників ДПтС України.

Ключові слова: підстави, виправлення засудженого, «став на шлях виправлення», критерії, засоби виправлення засуджених.

Відкрити статтю>>>

Савіщенко В.М. Педагогічно-правовий аспект вдосконалення форм організації навчання

Савіщенко В.М._фото

Визначено зміст та значення педагогічно-правового аспекту вдосконалення форм організації навчання. Проаналізовані основні форми навчання, встановлені чинним законодавством: денна (очна), заочна, дистанційна, вечірня, екстернат, педагогічний патронаж. Розглянуто організаційні форми навчання: лекція, семінар, практичне заняття, урок. Здійснено порівняння встановлених форм навчання із їх педагогічним розмаїттям: дальтон-план, мангеймська, белл-ланкастерська, бригадно-лабораторна, «план Трампа».

Ключові слова: форми навчання, законодавство, освіта.

Відкрити статтю>>>

Туровець Ю.М. Нормативно-правове забезпечення діяльності експерта-поліграфолога в умовах реформування правоохоронної системи України

Туровець_фото

У статті окреслено доктринальні підходи до вирішення проблеми використання спеціальних знань експертом-поліграфологом для цілей кримінального судочинства України. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності експерта-поліграфолога в України та проекти законів України «Про національну поліцію» та «Про поліцію і поліцейську діяльність», а також запропоновано можливі шляхи їх удосконалення.

Ключові слова: психофізіологічна експертиза, експерт-поліграфолог, спеціаліст-поліграфолог, поліграф, кримінальне провадження, досудове розслідування.

Відкрити статтю>>>

Філей Ю.В. Класифікація кримінально-правових санкцій за злочини проти моральності

Філей_фото

Стаття присвячена дослідженню класифікації кримінально-правових санкцій за злочини проти моральності. Зроблено висновок, що альтернативні санкції сприяють індивідуалізації покарання, тому обмеженість у застосуванні покарання до одного виду в більшості санкціях за злочини проти моральності є необґрунтованою.

Ключові слова: кримінально-правова санкція, злочини проти моральності, вид і розмір покарання.

Відкрити статтю>>>

Конончук Н.М. Набуття дитиною сімейно-правового статусу у разі позбавлення її батьківського піклування

Конончук_фото

У статті розглядаються форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають елементи сім’ї. Проводиться класифікація відповідних форм сімейного виховання. Аналізується статус фактичного вихователя та  його місце серед інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ключові слова: дитина, сім’я, усиновлення, опіка (піклування), патронат, прийомна сім’я.

Відкрити статтю>>>

Пахомова І.А. Інформаційна компетентність державних службовців як чинник ефективності системи державного управління в Україні

Пахомова І.А

У статті висвітлюється сутність інформаційної компетентності державних службовців в якості чинника, що визначає рівень ефективності системи державного управління України. У центрі уваги автора – обґрунтування власного варіанту тлумачення категорії «інформаційна компетентність державних службовців», а також наведення і розкриття змісту складових інформаційної компетентності державних службовців. Акцентується увага на взаємозв’язку загального рівня ефективності системи державного управління і рівня інформаційної компетентності державних службовців.

Ключові слова: державна служба, інформація, публічна інформація, державне управління, інформаційна компетенція, інформаційне поле, керівник.

Відкрити статтю>>>

Плешань А.А. Общая классификация операций органов внутренних дел Украины

Плешань_фото

У статті на основі аналізу законодавчого визначення спеціальних операцій, що застосовуються в органах внутрішніх справ України виділяються оперативно-розшукові операції. З метою визначення сутності оперативно-розшукових операцій, зроблена спроба виділити їхні основні ознаки, які лягли в основу авторського бачення даного виду оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України.

Ключові слова: спеціальна операція, органі внутрішніх справ, оперативно-розшукова операція, оперативно-розшукова діяльність.

Відкрити статтю>>>

Фоміна Л.О. Забезпечення безпеки суддів міжнародних органів кримінальної юрисдикції і суддів України: порівняльно-правовий аспект

Фоміна_фото 2

У статті проаналізовано положення статутів і процедурно-процесуальних актів органів міжнародної кримінальної юрисдикції щодо забезпечення безпеки суддів, акцентовано увагу на заходах безпеки; проаналізовано законодавство України  у цій сфері правовідносин; окреслено шляхи вдосконалення положень правових актів щодо забезпечення безпеки цієї категорії учасників кримінального судочинства.

Ключові слова: безпека, заходи забезпечення безпеки, суддя, органи міжнародної кримінальної юрисдикції, державний захист суддів.

Відкрити статтю>>>

Гузоватий О.І. Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони незаконного збагачення в контексті нових антикорупційних законів

Гузоватий_фото

В даній статті аналізуються основні проблеми кримінально-правової характеристики об’єктивної сторони незаконного збагачення в контексті нових антикорупційних законів. Сформульовано висновок, що об’єктивна сторона незаконного збагачення в новій редакції має вужчий зміст ніж диспозиція ще діючої норми. Виокремлено й ряд інших проблемних моментів, які стосуються способів незаконного збагачення та моменту закінчення злочину. На підставі вивчення нових змін до статті 368-2 КК України автором сформована низка пропозицій щодо вдосконалення її застосування.

Ключові слова: незаконне збагачення, Конвенція ООН проти корупції, Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-VII від 14.10.2014 року, Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII  від 14.10.2014 року, об’єктивна сторона незаконного збагачення, особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, спосіб вчинення злочину, набуття у власність майна.

Відкрити статтю>>>

Козленко О.О. Детермінанти злочинів, пов’язаних з обігом порнографічної продукції

Козленко_фото

У статті зроблено спробу визначити  детермінанти злочинів, пов’язаних з обігом порнографічної продукції.  Визначені та класифіковані причини та умови злочинів, пов’язаних з обігом порнографічної продукції, а також ступінь їх залежності. Сформульовано висновок, що постійне володіння співробітниками оперативних підрозділів ОВС України детермінантами злочинів, передбачених ст.301 КК України значно підвищить ефективність боротьби з обігом порнографічної продукції.

Ключові слова: обіг порнографічної продукції, моральний стан суспільства, детермінанти злочинів, оперативні підрозділи ОВС.

Відкрити статтю>>>

Савченко О.В. Методологічні засади дослідження громадського контролю

У науковій статті розкрито сутність методології дослідження громадського контролю. Надано визначення поняття «методологія дослідження громадського контролю». Розкрито поняття методологічного монізму та обґрунтовано методологічний плюралізм у дослідженні громадського контролю. Узагальнено та проаналізовано методологічні засади дослідження громадського контролю.

Ключові слова: громадський контроль, методологічний монізм, методологічний плюралізм, методологія, методологія дослідження громадського контролю.

Відкрити статтю>>>

Тищенкова І.О. Теоретичні підходи до визначення поняття електронні послуги

Тищенкова_фото

Проаналізовано різні підходи до розуміння поняття «електроні послуги», а також суміжні з ним категорії – «послуга», «державна послуга», «адміністративна послуга». Встановлено, що визначення поняття «електронні послуги» має певні відмінності, однак у ньому простежується певна єдність із суміжними категоріями. Запропоновано визначення «електронні послуги» та з’ясовано їх місце в системі інших видів послуг.

Ключові слова: послуга, державні послуги, адміністративні послуги, електронні послуги.

Відкрити статтю>>>

Соколан Т.С. Відеоспостереження та його місце й призначення в правоохоронній діяльності

В статті визначено роль відеоспостереження у правоохоронній діяльності. З’ясовано, що за допомогою відеоспостереження реалізуються такі функції правоохоронної діяльності як попередження правопорушень та злочинів,  їх розслідування, а також забезпечення громадського порядку і громадської безпеки.

Ключові слова: правоохоронна діяльність, правоохоронні органи,відеоспостереження, громадський порядок, громадська безпека, громадське місце.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий