Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 13

Журнал східноєвропейського права № 13

титульна сторінка

зміст

Камінська Н.В. Договори про надання готельних послуг: сутнісні характеристики і проблеми виконання

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті досліджуються договори про надання готельних послуг, їх поняття та особливості, відмінності від інших цивільно-правових угод. На основі аналізу законодавства та судової практики висвітлюються проблемні питання правового регулювання, виконання умов договорів про надання готельних послуг, захисту прав споживачів готельних послуг. Обгрунтовується необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів у цій сфері.

Ключові слова: договір, готельні послуги, готельне обслуговування, якість послуг, турист, судова практика.

Відкрити статтю>>>

Діковська І.А. Комерційні правочини у приватному праві окремих країн

Діковська фото

У статті аналізуються характерні риси комерційних правочинів за правом Німеччини, Франції та Нідерландів. Зроблено висновок про те, що для віднесення правочину до категорії комерційного може використовуватися суб’єктивний та об’єктивний критерії. Звертається увага на те, що відродження концепції комерційного правочину у Нідерландах, пов’язана із появою директив ЄС у галузі приватного права, сфера дії яких обмежується або споживачами або професіоналами.

Ключові слова: комерційний правочин, контракт В2В, Німецьке комерційне уложення, Французький комерційний кодекс, Цивільний кодекс Нідерландів.

Відкрити статтю>>>

Костюк В.Л. Правові акти Конституційного Суду України у системі джерел трудового права

Віктор Костюк

У представленій науковій статті досліджуються ключові питання щодо місця та ролі правових актів у системі джерел трудового права. Наголошено на основоположній ролі Конституційного Суду України по забезпеченню законності (конституційності) системи джерел трудового права. Обґрунтовано віднесення правових актів Конституційного Суду України до допоміжних джерел трудового права. Підкреслено важливість розширення повноважень Конституційного Суду України щодо впливу на розбудову новітнього трудового законодавства. Зроблено відповідні висновки і пропозиції.

Ключові слова: Конституційний Суд України; правові акти Конституційного Суду України; конституційність; трудове законодавство; джерела трудового права; допоміжні джерела трудового права.

Відкрити статтю>>>

Миронюк Р.В. Окремі питання реформування системи органів виконання рішень суду та органів публічної адміністрації

Myroniuk

В статті розглянуто окремі моделі можливого реформування органів Державної виконавчої служби України, та з’ясовано ту з них, яка є найбільш адаптованою для розвитку вітчизняної системи виконавчого провадження. Виокремлено напрями удосконалення діяльності органів публічної адміністрації щодо забезпечення належного та повного виконання рішень судів та інших органів, які підлягають виконанню в примусовому порядку з урахуванням позитивного досвіду створення та діяльності подібних державних інституцій в зарубіжних країнах.

Ключові слова: органи публічної адміністрації, Державна виконавча служба, виконавче провадження, напрями реформування, приватні виконавці.

Відкрити статтю>>>

Ніщимна С.О. Принципи гласності, адресності та цільового використання бюджетних коштів

Foto_1

У статті розглядаються окремі принципи бюджетного процесу. Досліджуються наукові погляди на характеристику принципів гласності, адресності та цільового використання бюджетних коштів.

Ключові слова: принципи права, бюджетне право, принципи бюджетного права, принцип гласності, принцип адресності, принцип цільового використання бюджетних коштів.

Відкрити статтю>>>

Омельчук О.М. Види та зміст функцій покарання

Омельчук_фото

У статті досліджено, що під функціями кримінального покарання розуміються основні напрями і способи реалізації його потенційних можливостей у досягненні мети покарання й одночасно складових механізмів його застосування. Кримінальному покаранню, з нашої точки зору, притаманні такі функції: охоронна, виховна, попереджувальна і каральна. Виділення таких самостійних понять, як «мета, завдання та функції кримінального покарання» має не тільки теоретичне, а й практичне значення у правозастосовчій діяльності.

Ключові слова: покарання, функції, засуджений, охорона, виправлення, запобігання злочинам.

Відкрити статтю>>>

Сліпченко С.О. Суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Слліпченко_фото

В статті розглядається суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Автор стверджує, що посадові особи, члени сім’ї посадових осіб та акціонерів, юридичні особи та самі акціонери можуть визнаватися заінтересованими лише у випадках, прямо передбачених законом. Робиться висновок, про необхідність проведення подальших наукових досліджень складу осіб, заінтересованих у вчиненні правочину з акціонерним товариством, їх правового статусу, класифікації, умов та порядку визнання таких суб’єктів заінтересованими.

Ключові слова: акціонерні товариства, посадова особа, члени сім’ї, акціонер, заінтересована особа, правочин.

Відкрити статтю>>>

 Бойко І.В. Право на свободу об’єднання: сутність, зміст і форми реалізації

Бойко_фото

У статті проаналізовано сутність і зміст права на свободу об’єднання, ознаки суб’єкта такого права, визначені види об’єднань громадян. Наведено фактори, що впливають на обсяг правоздатності громадян, необхідний для набуття та реалізації права на свободу об’єднання.

Ключові слова: право на свободу об’єднань, громадські об’єднання, форми реалізації права на свободу об’єднання, правосуб’єктність громадян.

Відкрити статтю>>>

Голобородько Д.В. Міграційні делікти: сучасний погляд на проблему практичного застосування відповідальності

Фото_Голобородько

Дана стаття присвячена розгляду проблематики практичної складової застосування адміністративної відповідальності за вчинення міграційних деліктів. Розглядаються адміністративні правопорушення передбачені статтями 197-201 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Автором проведено аналіз та переосмислення змісту та сутності зазначених правових норм, що встановлюють адміністративну відповідальність за міграційні делікти. Визначено та акцентовано невідповідність встановленої відповідальності спеціальним нормам, що регулюють дані правовідносини. Наголошено на застарілості окремих положень адміністративного законодавства та надано пропозиції щодо їх подальшого удосконалення, в аспекті сучасних змін адміністративного права.

Ключові слова: міграційні делікти, адміністративна відповідальність, застосування адміністративної відповідальності, паспорт, свобода пересування.

Відкрити статтю>>>

 Дамірчиєв Мушфік Іскєндер-огли До питання розмежування міжгалузевого регулювання фінансової діяльності

Стаття присвячена дослідженню проблем міжгалузевого регулювання фінансової діяльності. Автор приходить до висновку про те, що фінансова діяльність є галузевою категорією, яку слід розглядати в межах однорідних суспільних відносин, які регулюються фінансово-правовими нормами.

Ключові слова: фінанси, фінансова діяльність, міжгалузеве регулювання фінансової діяльності, компетенція фінансових органів, управління публічними фінансами.

Відкрити статтю>>>

Dotsenko O.M. Correlation of Private Life and Privacy under Ukrainian Legislation: Civil-Law Aspect

Доценко_фото

На основі аналізу концепцій щодо розуміння поняття «приватність» та підходів до закріплення права на особисте життя в законодавстві автор доходить висновку, що зазначені поняття не є тотожними, а співвідносяться, як загальне і окреме. Приватність розглядається як сукупність особистих немайнових благ, передбачених главами 21–22 ЦК України, та як режим обмеженого доступу, недоторканності особистих немайнових благ фізичної особи.

Ключові слова: особисте життя, приватність, недоторканість приватного життя, особисте немайнове благо, особисте немайнове право.

Відкрити статтю>>>

Дробуш І.В. Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: основні напрями удосконалення

Стаття присвячена висвітленню актуальних проблем реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. В роботі автор пропонує основні шляхи удосконалення правової, організаційної, територіальної, матеріально – фінансової основи такого механізму.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, соціальна функція, охорона здоров’я, механізм реалізації.

Відкрити статтю>>>

Кочура О.О. Правове регулювання участі педагога або психолога, а за необхідністю – лікаря при проведені слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього потерпілого

Кочура_фото

В даній статті розглянуто правове положення педагога або психолога, а за необхідності – лікаря, у проведенні слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього потерпілого. Зроблено спробу встановити загальні правила участі названих учасників у кримінальному провадженні.

Ключові слова: неповнолітній потерпілий, педагог, психолог, лікар, слідчі (розшукові) дії.

Відкрити статтю>>>

Краковська A.Є. Теоретико-методологічні підходи до вивчення змісту та еволюції соціальної функції держави

Краковська фото

Автор статті визначає основні теоретико-методологічні підходи до вивчення змісту та еволюції соціальної функції держави з позиції теорії держави та права в аспекті обґрунтування ролі соціальної функції. Автором зроблено висновок, що найбільш важливими теоретико-методологічними підходами до вивчення змісту та еволюції соціальної функції держави стали ті, які аналізували її через поняття прав людини, через розробку теорії соціально активної держави, через аналіз сутнісних властивостей держави та її цілей.

Ключові слова: функції держави, соціальна функція держави, система функцій, соціальні відносини, зміст соціальної функції, еволюція соціальної функції, теоретико-методологічні підходи.

 Відкрити статтю>>>

Лазнюк Н.В. Види нормативно-правових актів

У статті розглядаються основні види нормативно-правових актів. Особлива увага приділяється розкриттю змісту юридичної сили як критерію поділу нормативно-правових актів та класифікації законів. Внаслідок дослідження законодавства та наукових праць автором поглиблено тлумачення видів нормативно-правових актів.

Ключові слова: нормативно-правові акти, форми права, види нормативно-правових актів, юридична сила нормативно-правового акта.

Відкрити статтю>>>

Лученко Д.В. Про предмет оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень

Лученко_фото

В статті зроблено спробу надати характеристику предмету оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень. Визначаються проблеми у дослідженні предмету оскарження. Наводяться приклади прогалин у чинному законодавстві, що регламентує процедуру оскарження в різних сферах управлінської діяльності. Розглядається структура та види предмету оскарження.

Ключові слова: оскарження в адміністративному праві, предмет оскарження, суб’єкт владних повноважень, державне управління.

Відкрити статтю>>>

Михайлова І.Ю. Проблеми забезпечення соціальної справедливості в солідарній пенсійній системі України

Михайлова_фото

У статті проаналізовані основні проблеми та особливості забезпечення соціальної справедливості в солідарній пенсійній системі України. Здійснено аналіз сучасної пенсійної реформи та внесених змін до чинного законодавства, які повинні були б сприяти оптимальному співвідношенню розмірів пенсій різних категорій пенсіонерів.

Ключові слова: соціальна справедливість, солідарна пенсійна система, пенсійна реформа, пенсія, диференціація пенсій.

Відкрити статтю>>>

Одуденко В.В. Щодо повноважень та проблем участі прокурора у кримінальному провадженні при застосуванні примусових заходів виховного характеру

DSC_693900

У статті висвітленні питання щодо змісту повноважень прокурора у кримінальному провадженні при застосуванні примусових заходів виховного характеру в умовах дії Кримінального процесуального кодексу 2012 року. Окремо окреслено проблемні питання участі прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ключові слова: повноваження прокурора; кримінальне провадження, неповнолітній, примусові заходи виховного характеру, проблеми.

Відкрити статтю>>>

Патерило І.В. Cтановлення інституту інструментів діяльності публічної адміністрації у часи Російської імперії

У статті досліджуються особливості становлення інституту інструментів діяльності публічної адміністрації у правовій доктрині Російської імперії до 1905-1907 рр. Розглянуто правові основи формування наукової думки у сфері публічного управління у часи Російської імперії до першої російської революції. Розкрито основні наукові погляди на інструменти діяльності публічної адміністрації дореволюційних часів. Сформульовано висновки з приводу стану розвитку інституту інструментів діяльності публічної адміністрації у період до 1905-1907 рр.

Ключові слова: публічна адміністрація; інструменти діяльності публічної адміністрації; дореволюційний період; Російська імперія; перша російська революція.

Відкрити статтю>>>

Полякова О.С. Питання запровадження в Україні інституту військової поліції

Полякова_фото

Стаття присвячена питанню запровадження в Україні інституту Військової поліції згідно внесеного до Верховної Ради України проекту Закону України «Про Військову поліцію» від 21 січня 2015 року. Наголошуються на термінологічній неузгодженості щодо статусу Військової поліції. Посилаючись на положення проекту Закону України «Про Військову поліцію» та норми чинного національного законодавства зроблено аналіз щодо можливості віднесення Військової поліції до військових формувань або до правоохоронних органів.

Ключові слова: Збройні Сили України, Військова поліція, військові формування, правоохоронні органи, правоохоронна діяльність.

Відкрити статтю>>>

Поліщук О.В. Міжнародні міграційно-трудові відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання

У статті досліджується сучасний стан механізмів міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення; проаналізовано вплив механізму правового регулювання трудової міграції населення на взаємовідносини держав; визначено економічний зміст міжнародних міграційно-трудових відносин; сформульовано авторське поняття міжнародного правового регулювання трудової міграції населення та визначено складові цього поняття.

Ключові слова: механізм , об’єкт, структурні елементи, економічний зміст.

Відкрити статтю>>>

Писаренко Н.Б. До питання про сутність адміністративного процесу

pisarenko

У статті зроблено спробу проаналізувати один із висловлених в юридичній науці підходів щодо розуміння сутності адміністративного процесу. Зроблено висновок, що сприйняття адміністративного процесу як форми діяльності органів правосуддя залишає без відповіді питання відносно назви та природи інших правових явищ, які традиційно усвідомлювались як його складові.

Ключові слова: адміністративний процес, адміністративна процедура, адміністративне судочинство.

Відкрити статтю>>>

Пустовіт Ю.Ю. Принципи використання фінансових ресурсів Європейського Союзу

У статті розглядаються ідеї політики бюджетних видатків та групи видатків бюджету Європейського Союзу, досліджується процедура затвердження бюджету Європейського Союзу, розкривається зміст стратегії бюджету Спільноти, яка передбачає концепцію пріоритетів бюджету та виділено основні принципи використання фінансових ресурсів Європейського Союзу.

Ключові слова: бюджет Європейського Союзу, процедура затвердження бюджету Європейського Союзу, політика бюджетних видатків Європейського Союзу, стратегія бюджету Європейського Союзу, принципи використання фінансових ресурсів Європейського Союзу.

Відкрити статтю>>>

Сімонян К.М. Структурно-функціональний зміст соціальної комунікації

Сімонян К.М.

В статті проаналізовано головні складові соціальної комунікації. Наведені думки закордонних вчених щодо таких понять, як інформація і соціальна комунікація. Проаналізовані базові поняття комунікації, зокрема комунікаційний канал, рівні комунікації та інформація.

Ключові слова: соціальна комунікація, рівні комунікації, суб’єкт і об’єкт комунікації, комунікативний канал, писемність, інформація.

Відкрити статтю>>>

Федина Д.І. Генезис конституційних ідей в констексті формування та розвитку спеціалованих судів в Україні

Федина ДІ_фото

У статті, в історичній площині, здійснено аналіз нормативно-правових актів та особливостей формування конституційних ідей провідних українських мислителів з питання генезису конституційних засад формування спеціалізованої судової влади. У цьому контексті, аналіз положень актів різних історичних періодів формування та розвитку української державності є корисним та виправданим з точки зору створення та розвитку спеціалізованих судових органів під час чергового етапу судових реформ в Україні.

Ключові слова: конституційні засади, правосуддя, спеціалізовані суди, судова реформа.

Відкрити статтю>>>

Галунько А.В. Служба дільничних інспекторів як об’єкт адміністративно-правового регулювання

В статті доведено, що об’єктом адміністративно-правового регулювання служби дільничних інспекторів є гарантовані громадянам Конституцією України право на життя здоров’я, честь, гідність і недоторканність, а також внутрішньо-організаційна діяльність публічної адміністрації стосовно створення і реорганізації підрозділів дільничних інспекторів та організації їх службової діяльності.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, життя і здоров’я; об’єкт; права і свободи людини; служба дільничних інспекторів.

Відкрити статтю>>>

Кононенко О.М. Щодо сутності та класифікації принципів адміністративного судочинства

У статті аналізується система принципів адміністративного судочинства. Також визначається її місце у системі принципів права та взаємозв’язки зі складовими цієї системи. Запропоновано авторський підхід до класифікації принципів адміністративного судочинства.

Ключові слова: принципи права, адміністративний процес, принципи адміністративного судочинства, система принципів адміністративного судочинства, класифікація принципів адміністративного судочинства.

Відкрити статтю>>>

Яцкевич І.І. Гармонізація правового регулювання юридичних гарантій реалізації права на працю за законодавством України та Європейського Союзу

IATSKEVYCH

У статті проведено аналіз стану дослідження та перспектив вдосконалення правового регулювання юридичних гарантій реалізації права на працю в аспекті гармонізації національного та європейського законодавства в цій частині. Розкрито теоретичні та практичні питання наближення українського трудового законодавства до законодавства ЄС, наведено класифікацію актів правового регулювання ЄС, якими встановлюється низка юридичних гарантій реалізації права на працю.

Ключові слова: гармонізація законодавства, юридичні гарантії, реалізація права на працю, реформування трудового законодавства.

Відкрити статтю>>>

Коцюруба О.О. Проблеми правового регулювання фінансування політичних партій з публічних фондів

Kotsiuruba_foto

У статті зроблено спробу окреслити оптимальну для України модель фінансування політичних партій з коштів публічних фондів. Автор висвітлює своє бачення механізмів фінансування, а саме: суб’єктів отримання фінансування; мети використання партіями бюджетних коштів; суб’єктів надання фінансування; звітності та контролю за витрачанням коштів; відповідальності за порушення фінансової дисципліни.

Ключові слова: політичні партії, одержувачі бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів, бюджетне призначення, фінансовий контроль.

Відкрити статтю>>>

Поплавський В.Ю. Проблемні питання, пов’язані із участю державного службовця в адміністративному судочинстві в окремих категоріях спорів

Стаття присвячена дослідженню окремих проблемних питань адміністративної процесуальної правосуб’єктності державного службовця. З цією метою аналізується доктрина адміністративного права, адміністративне матеріальне законодавство з питань правового статусу окремих категорій державних службовців, визначення поняття адміністративних послуг. Обґрунтовано доцільність виключення окремих категорій спорів у сфері державної служби з юрисдикції адміністративних судів.

Ключові слова: державна служба, публічна служба, публічно-правовий спір, адміністративне судочинство, адміністративні послуги, державний службовець.

Відкрити статтю>>>

Шатковська Д.М. Механізм адміністративно-правового регулювання запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями

Шатковська-фото

У статті досліджуються проблеми механізму адміністративно-правового регулювання запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями. Акцентовано увагу на визначенні соціально небезпечних захворювань та адміністративно-правових принципах діяльності органів охорони здоров’я у контексті протидії даним захворюванням. Представлені загальні підходів до розуміння сутності механізму адміністративно-правового регулювання запобігання і боротьби із соціально небезпечними захворюваннями.

Ключові слова: механізм адміністративно-правового регулювання, соціально небезпечні захворювання, медичне право, правові принципи, ВІЛ/СНІД, туберкульоз.

Відкрити статтю>>>

Копитова О.С. Особливості визначення предмету договору контокоренту

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань пов’язаних із визначенням особливостей предмету договора контокоренту, який складається з переліку грошових вимог, які будуть заноситися на рахунок, а також документів, на основі яких відбуватиметься таке занесення.

Ключові слова: договір контокоренту, предмет договору, єдиний рахунок, грошові вимоги.

Відкрити статтю>>>

Kolpakov V.K. Definition and Principles of Administrative Torts

Розкрито поняття адміністративно-деліктного провадження. Визначені його завдання. Проаналізовано стан правового регулювання. Подана характеристика видів адміністративно-деліктного провадження. Висвітлені принципи адміністративно-деліктного провадження. Подана характеристика їх змісту.

Ключові слова: адміністративне правопорушення, адміністративний делікт, проступок, процес, кодекс, законодавство, право, протокол, принцип.

Відкрити статтю>>>

Muzychuk O.M. Judicial Control over the Law Enforcement Agencies Activities in Ukraine

Формулюється поняття судового контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Визначаються його підвиди, предмет, форми реалізації і особливості як одного з видів державного контролю.

Ключові слова: контроль, правоохоронні органи, державний контроль, судовий контроль.

Відкрити статтю>>>

Bezpalova O.I. The Principles of Fulfilling the State Law-Enforcement Function: Administrative and Legal Aspects

У статті обґрунтовано, що сфера реалізації правоохоронної функції держави є однією з найважливіших сфер, які потребують належного адміністративно-правового регулювання. Дано визначення поняття «принципи реалізації правоохоронної функції держави». Дано перелік і розкрито зміст основних принципів реалізації правоохоронної функції держави.

Ключові слова: принципи, правоохоронна функція держави, адміністративно-правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

Poklonskiy A.S. International Tax Agreements as a Necessary Condition for the Economy

Статтю присвячено міжнародним податковим договорам, їх значенню в міждержавних економічних відносинах та розвитку економіки. Визначено типову структуру угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Ключові слова: договір, податок, економіка, умова, подвійне оподаткування, структура.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий