Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 16

Журнал східноєвропейського права № 16

титульна сторінка

зміст

Мельник Р.С. Конституційні підстави обмеження права на свободу мирних зібрань: як їх розуміти та застосовувати на практиці

melnyk

Стаття присвячена аналізу змісту положень ст. 39 Конституції України, в яких зафіксовано підстави обмеження реалізації приватними особами права на свободу мирних зібрань. Автор послідовно вивчає зміст таких підстав, які зведено до наступних груп: закон як підстава для обмеження, національна безпека, громадський порядок, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров’я населення, захист прав і свобод інших людей.

У статті сформульовано також низку рекомендацій, спрямованих на покращення рівня правозастосовної діяльності у сфері забезпечення права приватних осіб на свободу мирних зібрань.

Ключові слова: мирні зібрання, право на свободу мирних зібрань, обмеження права на свободу мирних зібрань, національна безпека, громадський порядок, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров’я населення, захист прав і свобод інших людей.

Відкрити статтю>>>

I. A. Dikovska Material Freedom of International Private Contract: Content and Limits 

Діковська фото

У статті досліджено зміст та межі матеріальної свободи сторін міжнародного приватного договору. Зроблено висновок про те, що матеріальна свобода сторін полягає у їх можливості вступати у договірні відносини (укладати договір), обирати контрагента, визначати зміст договору, змінювати та припиняти його. Вона обмежується імперативними нормами, публічним порядком та добрими нравами.

Ключові слова: свобода договору, Французький цивільний кодекс, Цивільний кодекс Нідерландів, Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА.

Відкрити статтю>>>

S.H. Melenko The Conceptual Peculiarities of the European Law Ideological Bases 

Меленко_ФОТО (1)

Виходячи зі змісту концепції світоглядних джерел європейського, у тому числі й українського, права сформульованої академіком М. В. Костицьким, можна чітко визначити її архітектоніку, до складу якої належать такі складові елементи, як еллінська (давньогрецька) філософія права, теорія і норми римського права та християнська етика. Зазначені феномени, у свою чергу, є нічим іншим як потужними консолідуючими центрами, що об’єднують основоположні державно-правові та соціокультурні принципи, які, зазвичай, піддавалися актуалізації впродовж історично визначених періодів еволюційного поступу людства. Дана стаття присвячується аналізові зазначеної проблематики.

Ключові слова: європейське право, світоглядно-методологічні основи, еллінська (давньогрецька) філософія права, римське право, християнська етика, міжнародне право.

Відкрити статтю>>>

Мірошниченко М.І. Пізнавальний потенціал понять «право України» і «українске право» у контексті проблеми становлення та розвитку права в Україні

Мірошниченко_фото

В статті порушено актуальну проблему теоретичних підстав наукового аналізу становлення та розвитку права в Україні. Обґрунтовано авторську позицію щодо вирішення проблеми на основі аналізу пізнавального ресурсу ключових понять «право України» і «українське право. Автор констатує, що на заданій методологічній основі – діалектиці названих понять можна вирішувати як історико-теоретичні, так і історико-правові проблеми становлення та розвитку  права в Україні у синхронному і діахронному вимірах.

Ключові слова: історія національного права, антропологічно орієнтована історія права, право України, українське право.

Відкрити статтю>>>

Сыроед Т.Л. Криминализация геноцида в международном праве 

Сироїд_фото

У статті розглянуто положення міжнародно-правових актів, що передбачають відповідальність за скоєння злочину геноциду (резолюції Генеральної Асамблеї ООН, міжнародні договори, статути міжнародних кримінальних трибуналів і судів ad hoc, акти Міжнародного кримінального суду), запропоновано рекомендації щодо удосконалення положень указаних правових актів. Дана характеристика складу злочину геноциду, акцентовано увагу на заходах попередження злочину.

Ключові слова: геноцид, елементи злочину, заходи протидії, криміналізація, міжнародні злочини, спеціалізовані інституції.

Відкрити статтю>>>

Барабаш А.Г., Шпомер А.І. Земельна власність дружини та чоловіка 

Барабаш_фото                       Шпомер_фото

В статті розглядаються проблеми правового режиму земельної ділянки, яка набувається чоловіком або дружиною за час шлюбу в порядку безоплатної приватизації. Пропонується внесення додаткової норми до статті 57 Сімейного кодексу України, яка вбачається необхідною для узгодження змін до Сімейного кодексу України з основними принципами сімейного права.

Ключові слова: подружжя, земельна ділянка, безоплатна приватизація, Сімейний Кодекс України.

Відкрити статтю>>>

Віхрова І.О. Позитивна господарсько-правова відповідальність у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕ

Віхрова_фото

Позитивна господарсько-правова відповідальність у договорах на здійснення господарської діяльності з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в узагальненому вигляді об’єднує весь спектр договірних обов’язків їх учасників, одночасно вказуючи на можливість застосування до порушників заходів негативної відповідальності – передбачених договором санкцій.

Ключові слова: позитивна господарсько-правова відповідальність, господарська діяльність з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виконання проектів міжнародної технічної допомоги з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Відкрити статтю>>>

S.Vyshnovetska, K. Kmetyk Legal Regime of the Regional Patents 

Проаналізовано особливості сучасних регіональних патентних систем, зокрема європейської регіональної патентної системи. Розкривається сутність європейського патенту як важливої ланки у напрямку інтеграції до єдиної патентної системи, його особливості. Розглядається порядок реєстрації європейського патенту, вимоги до патентовласника і обсяг виключних прав, що витікають з патенту.

Ключові слова: ЄС, законодавство ЄС, промислова власність, винахід, регіональні патентні системи, Європейська Патентна Організація, Європейська Патентна Конвенція, Європейське Патентне Відомство, Європейський патент.

Відкрити статтю>>>

O.V. Manzhai Organizational Features of Cybercrime Fighting in Ukraine 

Стаття присвячена дослідженню організаційних особливостей боротьби з кіберзлочинністю в Україні. Проаналізовано нормативно-правову базу боротьби з кіберзлочинністю. Визначено роль та функції підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Проаналізовано шляхи конвергенції організованої злочинності та кіберпростору. Розглянуто інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю та систему підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Запропоновано розробити інструкцію щодо здійснення оперативно-розшукових заходів з використанням кіберпростору.

Ключові слова: боротьба з кіберзлочинністю, організаційні особливості, організована кіберзлочинність, підготовка фахівців, правоохоронні органи.

Відкрити статтю>>>

Турченко О.Г., Проценко А.С. Україна та Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність: проблеми виконання і шляхи їх вирішення

Турченко_фото Проценко_фото_1

У статті досліджуються законодавчі проблеми боротьби із кіберзлочинністю в контексті міжнародного співробітництва. Проводиться аналіз міжнародних угод в зазначеній сфері, стороною яких є Україна. Висвітлено проблеми виконання міжнародних зобов’язань Україною у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Запропоновано шляхи реформування чинного законодавства для забезпечення інформаційної безпеки і боротьби із кіберзлочинністю.

Ключові слова: кіберзлочинність, інформаційна безпека, законодавче врегулювання, міжнародні зобов’язання, міжнародні угоди.

Відкрити статтю>>>

A.F. Bondyuk General Overview of the Investigative Judge Institute: Place and Role in Criminal Procedure 

Стаття присвячена огляду загальних принципів, що послуговують основою для впровадження нового інституту слідчого судді у кримінальному процесі. Окрім цього, розроблено підхід до визначення місця та правового статусу слідчого судді, його внутрішніх характеризуючих чинників як новели законодавства та його вплив у системі кримінальної юстиції. Більш того, у статті проаналізовано питання судового контролю як функції, що віднесена до компетенції слідчого судді з метою контролю за дотриманням прав та свобод людини на стадії досудового слідства.

Ключові слова: слідчий суддя, судовий контроль, обвинувачення, захист, кримінальне судочинство.

Відкрити статтю>>>

O. Tylipska US Experience in Ensuring the Right to Peaceful Assembly in a Democratic Society

IMG_4491

Стаття присвячена процесу становлення і розвитку свободи мирних зібрань в США. Розглянуто основні періоди історії США з огляду різних підходів до розуміння свободи мирних зібрань. Представлено еволюцію змін у забезпеченні права на мирні зібрання в США з огляду на зміни в соціальній, політичній та культурній сферах.

Ключові слова: свобода мирних зібрань, демократія, об’єднання громадян, основоположні права.

Відкрити статтю>>>

Балицький Т.М. Слідчий експеримент в кримінальному процесуальному законодавстві окремих країн романо-германської та англо-американської правових систем

В статті розглядається порівняльна характеристика слідчого експерименту в законодавстві держав романо-германської та англо-американської правових систем. Аналізуються особливості проведення розглядуваної слідчої дії та норми законодавства, що їх регулюють.

Ключові слова: кримінальний процес, романо-германська правова система, англо-американська правова система, досудове розслідування, слідчий експеримент, слідча (розшукова) дія.

Відкрити статтю>>>

Бородін Д.І. Адміністративний примус як форма реалізації повноважень органів внутрішніх справ

В запропонованій статті здійснена спроба через аналіз змісту та характеру адміністративного примусу, як методу державного управління, показати його можливості як форми реалізації повноважень органів внутрішніх справ, визначених діючим законодавством України. Автор звертає увагу на те, що в процесі застосування примусових заходів співробітники органів внутрішніх справ таким чином реагують на протиправну поведінку, що і є формою реалізації наданих їм законом повноважень.

Ключові слова: адміністративний примус, владні повноваження, форма реалізації, адміністративно-правові відносини, засоби правового захисту, міра відповідальності, засоби попередження, засоби припинення, стягнення.

Відкрити статтю>>>

Жицький Є.О. Поняття оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет

Жицький_фото_4x5_5_600

Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту поняття оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернет. Автором визначаються ознаки оперативного обслуговування та інформаційних послуг. Аналізуються позиції різних вчених щодо цих дефініцій.

Ключові слова: оперативне обслуговування, інформаційні послуги, оперативно-розшукова діяльність, Інтернет, понятійний апарат.

Відкрити статтю>>>

Смичок Є.М. Презумпція правомірності рішень платника податків при оподаткуванні прощених (анульованих) процентів, пені, штрафних санкцій за банківським кредитом

Смичок_фото

Стаття присвячена дослідженню ролі та місця презумпції правомірності рішень платників податків при оподаткуванні прощених (анульованих) процентів, пені, штрафних санкцій за банківським кредитом.

Ключові слова: Податковий кодекс України, презумпція правомірності рішень платника податків, банківський кредит, пеня, штрафні санкції, прощені (анульовані) проценти.

Відкрити статтю>>>

Сухоставець І.В. Щодо відповідальності за невиконання зобов’язань за договором оренди державного майна

Сухоставець-фото

 

У статті досліджено питання відповідальності за невиконання зобов’язань за договором оренди державного майна. Розглянуто порядок регламентації відповідальності у сфері оренди державного майна актами діючого законодавства України. На підставі проведеного аналізу положень діючого законодавства виокремлено основні недоліки правової регламентації  відповідальності у сфері оренди державного майна. Сформульовано окремі пропозиції щодо удосконалення правової регламентації відповідальності за невиконання зобов’язань за договором оренди державного майна.

Ключові слова: відповідальність, відшкодування, державне майно, збитки, оренда, орендодавець, орендар.

Відкрити статтю>>>

A.A. Barikova The Impact of the European Integration Processes in the Sphere of Telecommunications in Ukraine

Барікова_фото

У статті розглянуто передумови та особливості здійснення впливу євроінтеграційних процесів на сферу телекомунікацій в Україні. Автор досліджує специфіку впливу міжнародних актів та європейської практики на процеси правової регламентації сфери телекомунікацій в Україні, перспективи імплементації положень Директив ЄС у цій галузі.

Ключові слова: телекомунікації, євроінтеграція, джерело права, міжнародні акти, «м’яке» право.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий