Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 17

Журнал східноєвропейського права № 17

титульна сторінка

зміст

S.O. Мosondz Scientific Law as the Values Basis of Ukrainian Society

4ddc84_c44a84e605b14fcc84fddeb7b14093cc.jpg_srz_p_130_170_75_22_0.50_1.20_0

Стаття присвячена питанню з’ясування змісту наукового права як ціннісної основи українського суспільства та визначенню його місця в системі національного права. Доводиться необхідність введення наукового права до системи Особливого адміністративного права. Висновується, що актуальність продовження доктринального вивчення наукового права виглядає беззаперечною.

Ключові слова: наука, наукова діяльність, феномен, наукове право, правове регулювання, зміст, поняття.

Відкрити статтю>>>

Мельник Р.С. Окремі процедурні питання реалізації громадянами України права на свободу мирних зібрань

melnyk

У статті зроблена спроба прокоментувати положення ст. 39 Конституції України, які визначають порядок реалізації громадянами України права на свободу мирних зібрань, та надати науково-обґрунтовані рекомендації представникам адміністративних органів та суддям з цього приводу. Автором на підставі аналізу рішень Європейського суду з прав людини, законодавчих актів України, а також вітчизняної та зарубіжної наукової періодики сформульовано позиції, спрямовані на визначення (з’ясування): суб’єкта обов’язку сповіщення про мирне зібрання; мети завчасного сповіщення про мирне зібрання; строку завчасного сповіщення про зібрання; суб’єктів, яких має бути поінформовано про запланований захід; змісту, форми та процедури сповіщення про мирне зібрання; призначення комунікативної взаємодії адміністративного органу з організатором (керівником) зібрання; напрямків взаємодії адміністративних органів між собою з питань організації та забезпечення проведення мирного зібрання.

У статті висловлено конкретні пропозиції, які, на думку автора, необхідно врахувати під час підготовку Закону України «Про мирні зібрання».

Ключові слова: право на свободу мирних зібрань; мирні зібрання; сповіщення про мирне зібрання; організатор зібрання.

Відкрити статтю>>>

S.H. Melenko, O.V. Melenko The State-Law Problems in the Philosophical and Natural Views of Anaximander of Miletus

Меленко_ФОТО (1) Foto Melenko Oksana

В статті проведено аналіз державно-правової проблематики філософсько-природничих поглядів Анаксімандра Мілетського, із наголосом на природничу сутність такої основоположної філософсько-правової категорії, як справедливість. Дослідивши думки та припущення філософа з приводу умов дотримання світової рівноваги та всеохоплюючої гармонії, можна чітко проаналізувати відповідність природно-правових законів, умовам відповідності та дотримання справедливості, як феномену, у законодавстві демократичної держави та спроеціювати ці особливості й на інші сфери буття соціуму.

Ключові слова. Мілетська філософська школа, Фалес Мілетський, Анаксімандр Мілетський, Анаксімен Мілетський, апейрон, еон, справедливість, співмірність покарання, світова рівновага та гармонія,закон збереження матерії, діалектика.

Відкрити статтю>>>

R.O. Havrylyuk Society as a Self-Regulating Procedural System of Social Interaction between Individuals

Гаврилюк Фото

 

Різні наукові школи й дослідники суспільства найчастіше називають його атомістичну і субстанційну моделі. Ряд учених небезпідставно виділяє у якості такої ж якісно виокремленої матриці суспільства його кооперативну модель і обґрунтовує кооперативну концепцію соціуму. Кооперативна концепція суспільства репрезентує його як результат взаємодії індивідів унаслідок необхідності задоволення ними іманентних їм потреб та дії чималої кількості інших комунікативних чинників. Поза людиною суспільство неможливе в принципі. Воно функціонує до тих пір, поки люди творять його своїм взаємозумовленим буттям. В основі кооперативної моделі суспільства лежить принцип самореференції, тоді як субстанційна доктрина змушена вдаватися до пошуків позалюдських чинників появи та існування соціуму, а атомістична неспроможна пояснити його прецесуальної природи.

Ключові слова: антропосціокультурний підхід, соціум як саморегулююча процесуальна система, атомістична модель суспільства, субстанційна модель суспільства, кооперативна концепція суспільства, потреби індивідів, соціальна взаємодія індивідів.

Відкрити статтю>>>

Шпакович О.М. Особливості установчих документів міжнародних організацій 

Шпакович_фото

 

У статті розглянуто статути міжнародних організацій як більш складні документи, ніж звичайна багатостороння угода. Вони містять норми, які регулюють правовий статус міжнародної організації, взаємовідносини між нею та державами-членами, набуття статусу члена організації, його припинення та призупинення, вихід зі складу членів, структуру, функції, повноваження органів, порядок та форми відносин організації з іншими суб’єктами міжнародного права.

Ключові слова: статут, конвенція, протокол, декларація, установчий акт, право міжнародних організацій.

Відкрити статтю>>>

Андрейченко С.С. Поведінка приватних осіб та утворень у контексті міжнародної відповідальності держави: загальні доктринальні обґрунтування

Андрейченко_фото

 

У статті розглядається питання міжнародної відповідальності держави за поведінку приватних осіб, що порушує права та інтереси інших держав та індивідуумів за відсутності зв’язку з державою, який був би значущим з точки зору правил атрибуції. Доводиться, що застосування концепції атрибуції державі щодо протиправної поведінки приватних акторів можливе лише у вкрай обмежених випадках, а саме, коли це прямо передбачено конкретною нормою міжнародного права.

Ключові слова: міжнародна відповідальність, атрибуція, приватні особи, стандарт due diligence.

Відкрити статтю>>>

Панчак О.Г. Закономірності розвитку кримінального закону та права України

Панчак_фото

 

На підставі аналізу всіх законів про внесення змін до Кримінального кодексу України, самих цих змін, а також пояснювальних записок та експертних висновків на відповідні законопроекти, виділено закономірності розвитку кримінального закону та права України, виокремлено ті явища, які впливають на цей процес. З урахуванням виведених закономірностей зроблено висновки прогностичного характеру щодо напрямків подальшого розвитку кримінального закону та права України.

Ключові слова: кримінальний закон, кримінальне право, закономірності розвитку кримінального права та закону, недоліки Кримінального кодексу України, пояснювальна записка до законопроекту, експертні висновки на законопроект.

Відкрити статтю>>>

Поліщук О.В. Принципи міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення 

У статті досліджуються принципи міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення, як елемент механізму міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення; проаналізовано вплив принципів на основний зміст міжнародного права; визначено роль загальних та спеціальних принципів; сформульовано авторську класифікацію принципів міжнародного правового регулювання трудової міграції населення.

Ключові слова: принципи, трудова міграція, загальні принципи, спеціальні принципи.

Відкрити статтю>>>

Титаренко О.О. До питання кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення в контексті нового законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» № 2897 від 19.05.2015 

Титаренко_фото

 

У статті проаналізовано новий законопроект  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» № 2897 від 19.05.2015 стосовно можливого внесення змін до ст. 382 КК України та запровадження відповідальності за невиконання загальним суб’єктом судового рішення як за кримінальний проступок. Зроблено акцент на окремих системно-структурних недоліках запропонованих змін законопроекту в цій частині та сформульовано відповідні висновки.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, невиконання судового рішення, кримінальний проступок.

Відкрити статтю>>>

Гриник Л.І. Джерела регулювання кредитних відносин

Гриник_фото

 

У статті здійснюється комплексний системний аналіз науково-теоретичних підходів до визначення джерел та форм права, досліджуються джерела правового регулювання кредитних відносин. Автор резюмує, що законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють кредитні відносини, сьогодні величезна кількість. Важливим є те, що локальні нормативно-правові акти не можуть суперечити Конституції України та чинним законам.

Ключові слова: форма права, джерело права, кредитний договір, кредитні відносини, закони, локальні нормативно-правові акти, звичай, судова практика.

Відкрити статтю>>>

Чокомудяк К.В. Поняття та задачі адміністративно-процедурного права 

++DSC_0803

 

Статтю присвячено з’ясуванню поняття і завдань адміністративно-процедурного права. Для досягнення поставленої мети автором проведено розмежування термінів «адміністративний процес», «адміністративні процедури», «управлінський процес», а також «адміністративно-процесуальне право» та «адміністративно-процедурне право». На підставі проведеного дослідження сформульовано авторські визначення названих категорій. У роботі встановлено предмет та метод адміністративно-процедурного права, сформульовано його визначення та задачі, які вирішуються за допомогою названої галузі. Зроблено висновок про те, що в Україні сформувалися усі необхідні передумови, які дозволяють виділяти адміністративно-процедурне право в якості самостійного правового утворення у системі національного права.

Ключові слова: адміністративно-процедурне право, адміністративна процедура, публічне управління, правові акти, адміністративний договір.

Відкрити статтю>>>

Кучеренко О.М. Посадові особи відповідальні за випуск транспортних засобів на лінію як суб’єкти відповідальності за спричинення ДТП

Фото_Кучеренко

 

У статті розглянуто особливості адміністративної відповідальності за випуск транспортних засобів на лінію з порушенням відповідних правил. Виділено основні ознаки, які відрізняють адміністративну відповідальність від кримінальної в цій сфері, а саме наявність наслідків, а також їх тяжкість, встановлено проблемні питання кваліфікації правопорушень, вчинених посадовими особами, відповідальними за випуск транспортних засобів на лінію, надано пропозиції щодо вдосконалення норм, що визначають адміністративну відповідальність в цій сфері.

Ключові слова: посадові особи, випуск транспортних засобів на лінію, спричинення ДТП, адміністративна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий