Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 18

Журнал східноєвропейського права № 18

титульна сторінка

зміст

Даньшин М.В. Питання протидії злочинності: криміналістичний аспект  

Danyshin_foto_500x750

У статті висвітлено комплекс актуальних питань викладання криміналістики з урахуванням сучасних потреб практики протидії злочинності в Україні. Автором підкреслюється, що ефективне вирішення покладених соціумом завдань на криміналістику зі стримування злочинності, залежить від удосконалення її навчального курсу, правильних і збалансованих навчальних планів, узгодження міжпредметних зв’язків наук кримінально-правового циклу, а також й від особистості викладача.

Ключові слова: злочинність, протидія, наука, криміналістика, навчальна дисципліна, оптимізація.

Відкрити статтю>>>

Головкін Б.М. Види злочинності

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті розглядається питання кримінологічної класифікації злочинності за істотними ознаками (родовим об’єктом злочинних посягань, соціальною сферою злочинних проявів, формою прояву і стійкістю злочинної діяльності, а також формою вини, мотивацією і цільовою спрямованістю злочинної поведінки, особливостям контингенту злочинців, регіональною та територіальною ознаками, змістом злочинної діяльності). На підставі кримінологічної класифікації вирізняються окремі види злочинності (групи злочинів).

Ключові слова: кримінологічна класифікація, види злочинності, система явищ і понять, групувальні ознаки.

Відкрити статтю>>>

Віхров С.О. Страхові компанії як інституційні інвестори на ринку цінних паперів

Віхров_фото

Страхові компанії розглядаються як інституційні інвестори на ринку цінних паперів. Аналізуються нормативно-правові акти, що забезпечують здійснення ними інвестиційної діяльності. Обґрунтовуються пропозиції щодо закріплення у законі правил формування, обліку, розміщення страхових резервів, а також обов’язкових критеріїв і нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені ці резерви.

Ключові слова: страхові компанії, інституційні інвестори, ринок цінних паперів, страхові резерви, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відкрити статтю>>>

Катеринчук К.В. Зміст та сутність наслідків злочинів проти здоров’я особи в ст.ст. 126, 127, 130 Кримінального кодексу України

Катеринчук К.В

В статті розглянуті наслідки злочинів проти здоровя особи (фізичний біль, фізичні та моральні страждання, захворювання). Здійснено аналіз праць науковців, що займалися даною тематикою. Наведено власне бачення щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність злочинів проти здоров’я особи.

Ключові слова: злочин, наслідки, здоров’я, біль, страждання, захворювання.

Відкрити статтю>>>

Поліщук О.В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції населення на універсальному рівні

У статті досліджується сучасний стан механізмів міжнародно-правового регулювання міжнародної трудової міграції на всіх рівнях; проаналізовано механізм правового регулювання на універсальному рівні; визначено теоретичне та практичне значення міжнародно-правового регулювання на універсальному рівні; висвітлено тенденції щодо вдосконалення механізму міжнародно-правового регулювання питання трудової міграції на універсальному рівні; очевидна неефективність та потреби змін  засобів впливу.

Ключові слова: універсальне регулювання, Організація об’єднаних націй, міжнародне право, глобалізація.

Відкрити статтю>>>

Середюк В.В.  Проблема визначення складу фактичної підстави юридичної відповідальності

Середюк_фото1

В статті розглядається конструкція фактичної підстави юридичної відповідальності як конкретних життєвих обставин, що уможливлюють застосування до особи заходів юридичної відповідальності. Показано, що в загальній теорії права склалося два підходи конструювання фактичної підстави: кримінально-правовий та цивілістичний. Виходячи з того, що теорія права виступає фундаментальною наукою, що пропонує галузевим дослідженням узагальнені моделі правових явищ, висвітлено непридатність поширення цих двох підходів на усі галузеві види юридичної відповідальності.

Ключові слова: юридична відповідальність, підстави, умови, фактична підстава юридичної відповідальності.

Відкрити статтю>>>

Длугопольська Т.І. Репродуктивні права та їх місце в системі особистих немайнових прав фізичних осіб

Длугопольська_фото

Стаття присвячена визначенню правової природи та місця репродуктивних прав фізичних осіб в системі особистих немайнових прав. В статті аналізуються погляди різних науковців, які займаються цією проблематикою, наводиться визначення репродуктивних прав, а також досліджуються їх окремі види і особливості реалізації.

Ключові слова: репродуктивні права, репродуктивне здоров’я, особисті немайнові права, право на репродуктивний вибір, право на життя, право на охорону здоров’я.

Відкрити статтю>>>

Новіков О.В. Кримінальний ринок інтелектуальної продукції у структурі детермінації злочинності у сфері інтелектуальної власності

Новіков_фото

У статті розкривається поняття та ознаки кримінального ринку інтелектуальної продукції та визначається його роль у структурі детермінації злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор статті наводить класифікацію кримінального ринку інтелектуальної продукції та визначає його внутрішню будову. Встановлюється зв’язок між функціонуванням цього ринку і транснаціональної організованою злочинністю, а також корупцією.

Ключові слова: злочинність у сфері інтелектуальної власності, детермінація злочинності у сфері інтелектуальної власності, кримінальний ринок, кримінальний ринок інтелектуальної продукції.

Відкрити статтю>>>

Богданець А.В. Особливості деpжaвного зaмовлення на підготовку юристів з вищою освітою в Україні

Богданець_фото

У статті визначено особливості державного замовлення на підготовку юристів з вищою освітою, проаналізовано сучасний стан та проблеми нормативно-правового регулювання щодо формування та розміщення державного замовлення у сфері вищої юридичної освіти, а також досліджені нововведення щодо розподілу місць державного замовлення в аспекті вступної кампанії 2015 р.

Ключові слова: вища юридична освіта, вищий навчальний заклад, правове регулювання, державне замовлення, підготовка юристів.

Відкрити статтю>>>

Давидов Р.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення ОВС України: поняття, сутність та види

Давидов_фото

Дана стаття присвячена з’ясуванню сутності інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС України та видів даного виду забезпечення. Розглядаються інформаційна та аналітична складова інформаційно-аналітичного забезпечення. Автором проведено аналіз підходів до визначення таких понять, як «інформація» та «аналітика».

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення,  інформація, аналітика, ОВС України, види інформаційно-аналітичного забезпечення.

Відкрити статтю>>>

Лейба Є.В. Відновлення втраченого судового провадження як процесуально-забезпечувальний засіб цивільного судочинства

SONY DSC

У даній статті автор на підставі аналізу механізму реалізації суб’єктивних  цивільних процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі, приходить до висновку, що відновлення втраченого судового провадження виступає процесуально-забезпечувальним засобом, яких у цивільному процесі є надзвичайно багато. Саме таке розуміння юридичної природи відновлення втраченого судового провадження показує те, що воно, в якості такого засобу буде виступати цивільною процесуальною гарантією щодо усіх категорій цивільних справ. Разом із тим, відновлення втраченого судового провадження націлено на досягнення цілей і завдань цивільного судочинства.

Ключові слова: цивільне процес, відновлення втраченого провадження, процесуально-забезпечувальний засіб.

Відкрити статтю>>>

Тараненко К.Ю. Позаправовий характер податково-правового патерналізму

Тараненко_фото

У статті розглянуто проблему податково-правового патерналізму як особливої форми взаємовідносин держави та платників податків. Встановлено, що податково-правовий патерналізм за своєю природою є позаправовим явищем, при чому такий статус йому свідомо надається субстанціональною державою. Відсутність чіткого нормативного та процедурного фіксування патерналістських функцій субстанціональної держави дає можливість їх реалізовувати довільно, часто зміщуючи вектор діяльності на задоволення державного інтересу, а не публічного. В статті автор аналізує податково-правову невизначеність як необхідний інструмент у приховуванні реальних цілей податкової політики субстанціональної держави.

Ключові слова: Податково-правовий патерналізм, субстанціональна держава, державний інтерес, публічний інтерес, невизначеність податкового права.

Відкрити статтю>>>

Желтобрюх І.Л. Поняття розсуду в податковому правозастосуванні

Стаття присвячена виведенню дефініції категорії «розсуд» щодо податкового правозастосування, дослідженню ролі та місця розсуду адміністративних та судових органів, платників податків при реалізації приписів податкового законодавства.

Ключові слова: розсуд, правозастосування, податкове правозастосування, контролюючі органи, суд, платник податків.

Відкрити статтю>>>

Калмиков Т.О. Взаємодія Комісара з прав людини Ради Європи з європейськими інститутами правозахисту

калмиков

У статті розглянуто питання участі Комісара з прав людини в процесі взаємодії Ради Європи з регіональними організаціями та Європейським Союзом. Зроблено висновок щодо превентивної функції Комісара а також його ролі у створенні підґрунтя для прийняття Радою Європи політичних рішень.

Ключові слова: Комісар Ради Європи з прав людини, Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини, ОБСЄ, Рада Європи, європейська інтеграція.

Відкрити статтю>>>

Казміришин Е.О. Євроінтеграція як напрям розвитку країн Європи

Стаття присвячена дослідженню становлення та розвитку євроінтеграції як напрямку розвитку країн Європи починаючи з 50-х років ХХ ст., визначенню характерних ознак євроінтеграції та з’ясуванню основних інституцій, які реалізують політику Європейського Союзу

Ключові слова: європейська інтеграція, Європейський Союз, етап.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий