Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 19

Журнал східноєвропейського права № 19

титульна сторінка

зміст

Мосьондз С.О. Феномен правозаконності як сучасна теоретико-правова модель

4ddc84_c44a84e605b14fcc84fddeb7b14093cc.jpg_srz_p_130_170_75_22_0.50_1.20_0

Статтю присвячено дослідженню проблем розмежування таких категоріальних понять, як «законність» та «право законність» на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Доведено, що концептуальні ознаки правозаконності принципово відрізняються від раніше широко відомих принципів законності. Основними критеріями при цьому виступають:   відмова від принципу формального виконання законів; дотримання прав, а не закону стає основним критерієм правопорядку в правовій державі; наділення судової влади функцією реального контролю за виконавчою та законодавчою владою; гарантії реального, у тому числі і судового захисту від неправових законів; закріплення принципу відповідальності держави перед громадянами.

Ключові слова: законність, правозаконність, дилема, феномен, модель, принципи, розмежування, закон, право, влада, концепція.

Відкрити статтю>>>

Даньшин М.В.  Проблема регулятивного впливу моралі на криміналістичну науку в сучасних умовах

Danyshin_foto_500x750

У статті проаналізовані зв’язки криміналістики та етики, виявлені точки їх взаємопроникнення та удосконалено положення щодо етичних вимог (принципів) допустимості криміналістичних засобів, прийомів і методів при розслідуванні злочинів. Автор обґрунтовує думку, що криміналістика повинна орієнтувати суб’єкта, який здійснює кримінальне провадження, не лише на отримання доказів, але й на виховний вплив щодо учасників кримінального процесу.

Ключові слова: злочинність, протидія, наука, криміналістика, етика, діяльність.  

Відкрити статтю>>>

Щербанюк О.В. Судово-правова політика України: питання теорії та практики

Щербанюк_фото

У статті розглянуто теоретико-практичні питання судово-правової політики України, зокрема, питання про термінологію,  зроблений висновок про те, що поняття «судово-правова політика» є значно ширшим поняттям від понять «судова політика», «суддівська політика». Визначено, що  судово-правова політика – це особливе політико-правове явище, яке має специфічні ознаки, формується внаслідок системної, науково-обґрунтованої діяльності суб‘єктами публічної влади, метою якої є забезпечення ефективного функціонування судової влади.

Ключові слова: судова політика, судово-правова політика, суддівська політика, судово-правова реформа, стратегія реформування судової системи, ознаки судово-правової політики.

Відкрити статтю>>>

Галіцина Н.В. Теоретико-правові засади розуміння завдань, принципів та сутності соціальної держави

Галіцина

У статті зроблена спроба проаналізувати та конкретизувати теоретико-правові засади розуміння завдань, принципів та сутності соціальної держави.  Автором обґрунтовується необхідність «розкладання» системи принципів соціальної держави на: загальнодержавні принципи, принципи побудови соціальної держави та принципи функціонування соціальної держави. Формулюється авторське визначення соціальної держави, в якому розкривається її сутність.

Ключові слова: соціальна держава, завдання соціальної держави, принципи соціальної держави, соціальне право.

Відкрити статтю>>>

Голобородько Д.В. Застосування судами практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ про адміністративні правопорушення

Фото_Голобородько-2

Стаття присвячена аналізу застосування судами України, різних інстанцій, практики Європейського суду з прав людини. Аналізуються основні правові позиції, рішення національних судів при винесенні постанов в справах про адміністративні правопорушення.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, адміністративна відповідальність, правова позиція ЄСПЛ, провадження в справах про адміністративні правопорушення, постанова, адміністративні стягнення.

Відкрити статтю>>>

Ізарова І.О. Європейські правила цивільного судочинства в світлі інтеграції України до ЄС

Ізарова_Фото

В статті досліджено питання підготовки Європейських регіональних правил цивільного судочинства та сфери їх дії, яка може бути обмежена справами транскордонного характеру, як і відповідні процедури цивільного процесу ЄС, або охоплювати внутрішні спори, які виникають у держава – членах. Досліджені питання набувають актуальності в умовах поглиблення економічних відносин між Україною та Європейським Союзом.

Ключові слова: цивільний процес, цивільний процес ЄС, гармонізація цивільного процесу, транскордонні спори, регіональні правила цивільного процесу.

Відкрити статтю>>>

Маркін В.І. Вина у складах злочинів проти свободи віросповідання 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті досліджено форми та види вини, які притаманні складам злочинів проти свободи віросповідання, зроблено висновок про те, що ці склади характеризуються виключно умисною формою вини,  а вид умислу обумовлюється конструкцією об’єктивної сторони конкретного складу злочину.

Ключові слова: свобода віросповідання, форма вини, вид вини, прямий умисел, непрямий умисел.

Відкрити статтю>>>

Веселова Л.Ю. Законність та дисципліна в діяльності адміністративно-юрисдикційних органів внутрішніх справ як гарантія безпеки дорожнього руху

Veselova_foto_500x753

У статті розглядаються питання формування дисципліни та дотримання законності в системі адміністративно-юрисдикційних органів внутрішніх справ. Проведено аналіз таких категорій як «дисципліна» та «законність» з огляду на їхній вплив на безпеку дорожнього руху. Висвітлені проблеми та наслідки, які виникають через недотримання законності та дисципліни в діяльності адміністративно-юрисдикційних органів внутрішніх справ.

Ключові слова: законність, дисципліна, адміністративно-юрисдикційні органи, безпека дорожнього руху, гарантія.

Відкрити статтю>>>

Гуц Н.Г. Правове регулювання майна профспілкових організацій України у пострадянський період

Гуц_фото

У статті розглянуто положення вітчизняного законодавства щодо правового регулювання майна профспілкових організацій в Україні на сучасному етапі. Автором статі підкреслюється необхідність прийняття нового профспілкового законодавства відповідно до сучасних економічних, політичних, соціальних реалій з  метою розширення повнова­жень профспілок як власника майна належного їм на законних підставах. Автор статті наводить приклади недоліків і прогалин, які існують у чинному вітчизняному законодавстві щодо врегулювання питань відносно набуття, здійснення та захисту профспілковими організаціями України права власності.

Ключові слова: профспілкові організації, майно, власність, громадські організації, володіння майном, користування майном, розпорядження майном, власник.

Відкрити статтю>>>

Макаренко О.В. Сутність та специфіка правовідносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України)

Макаренко-ОВ_фото

Статтю присвячено дослідженню правовідносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі у здійсненні її прав та виконанні обов’язків. Досліджується правова сутність та особливості відносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі в порядку ст. 78 ЦК України. Інститут надання допомоги дієздатній фізичній особи розглядається як особливий правовий засіб, за допомогою якого відбувається надолуження властивостей, необхідних фізичній особі для розсудливої участі в цивільному обороті.

Ключові слова: надання допомоги дієздатній фізичній особі, опіка, піклування, патронаж, дієздатність, фізичне здоров’я.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий