Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 20

Журнал східноєвропейського права № 20

титульна сторінка

зміст

Головкін Б.М. Віктимність як основна категорія віктимології

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті розглядається феномен віктимності, аналізується її природа, структурні елементи, форми і види, пропонується визначення, а також з’ясовується роль віктимності у виборі злочинцями жертв злочинів.

Ключові слова: віктимність, жертва злочину, комплекс жертви, віктимна поведінка.

Відкрити статтю>>>

O.V. Shcherbanyuk Autonomy and Independence of the Judiciary as a Condition for Achieving the Balance between Public and Private Interests

Щербанюк_фото

У статті розкрито  роль органів правосуддя в забезпеченні балансу приватних та публічних інтересів. У статті зазначається, що суд як носій публічної влади покликаний забезпечувати справедливість, відстоюючи права і свободи людини і громадянина, дотримуючись балансу приватних та публічних інтересів. Резюмується, що  межа між сферами приватного та публічного інтересу є рухомою, зумовленою рівнем соціально-економічного та особливостями розвитку суспільства, визначається законодавцем в залежності від потреб державного та суспільного розвитку. Визначення цієї межі, поряд із формуванням інтересів через правове регулювання, і складає проблему поєднання або забезпечення балансу публічних та приватних інтересів.

Ключові слова: органи правосуддя, судова влада, рішення суду, публічно-правовий інтерес, приватноправовий інтерес, баланс приватних та публічних інтересів.

Відкрити статтю>>>

Бобечко Н.Р. Зміна вироку чи ухвали судом апеляційної та касаційної інстанції 

Бобечко_фото

Розглянуто один з кримінальних процесуальних засобів усунення порушень закону – зміна вироку чи ухвали судом апеляційної та касаційної інстанції.  Аналізуючи відповідні норми КПК України, а також погляди дослідників, автор подає своє бачення питань, що входять до предмета дослідження, висловлює пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального закону України.

Ключові слова: апеляційне та касаційне провадження, суд апеляційної та касаційної інстанції, наслідки апеляційного та касаційного розгляду, зміна судового рішення.

Відкрити статтю>>>

Власенко В.П. Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ України в сучасних умовах: теоретико-правовий аспект

Стаття присвячена характеристиці сучасних умов, що обумовлюють напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України та визначенню попереджувальних заходів негативного впливу різних чинників на правову культуру працівників органів внутрішніх справ.

Ключові слова: сучасні умови, органи внутрішніх справ, глобалізація, правова держава, права та свободи людини, правова культура.

Відкрити статтю>>>

Ковтун В.І. «Європейське застереження» як гарантія державного суверенітету держав-членів ЄС

У статті розглянуто конституційні механізми гарантування державного суверенітету держав-членів ЄС. Проаналізовано нормативні (конституційні та міжнародно-правові) особливості входження різних країн до Європейського Союзу. Так, якщо держави-засновники Євросоюзу (Франція та Німеччина) ухвалили низку норм (розділ) про засади своїх відносин з Європейським Союзом, то нові держави-члени можуть вдатися до застосування так званого «європейського застереження», за яким до їх конституцій можуть включатися статті про засади їх входження до міждержавних об’єднань.

Ключові слова: державний суверенітет, гарантії державного суверенітету, глобалізація, міжнародна інтеграція, Європейський Союз.

Відкрити статтю>>>

Ковтун М.С. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства щодо концентрації

Стаття присвячена  дослідженню державного контролю за додержанням антимонопольного законодавства щодо концентрації. Контроль за концентрацією за часом проведення такого контролю є попереднім. Він передує прийняттю управлінських рішень, виконуючи, поряд з іншим, і запобіжну (попереджувальну) функцію. У зв’язку із цим вказується на необхідність зміни порогових показників концентрації та процедури попереднього контролю за концентрацією.

Ключові слова: антимонопольний контроль, економічна концентрація, антимонопольна діяльність, Антимонопольний комітет України, захист конкуренції.

Відкрити статтю>>>

Коллер Ю.С. Оцінка змін та пропозиції щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху

Коллер_фото

У статті на основі аналізу чинного законодавства України розглядаються актуальні питання щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху. Внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у досліджуваній сфері.

Ключові слова: безпека дорожнього руху, транспортні засоби, адміністративна відповідальність, автоматична фіксація, правопорушення.

Відкрити статтю>>>

 

Котенко А.М. Окремі питання реалізації принципів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Стаття присвячена аналізу особливостей реалізації принципів збору та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування під час здійснення контрольних заходів Державною фіскальною службою України. Підсумовується, що порушення принципів прозорості та публічності контролюючого органу може відбуватися у різних формах, що зумовлює необхідність захисту підконтрольного суб’єкта.

Ключові слова: єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ЄСВ, принципи ЄСВ, самозайняті особи, адміністрування податків і зборів, Державна фіскальна служба України.

Відкрити статтю>>>

Кульчій О.О. Правове підґрунтя спрощення ведення бізнесу в Україні

Kulchiy_Photo

У статті розглянуто правові основи спрощення ведення бізнесу в Україні, визначено проблемні питання взаємодії влади і бізнесу, надано пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері.

Ключові слова: дерегуляція, спрощення ведення бізнесу, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, спрощення реєстрації платників податків.

Відкрити статтю>>>

Лукашевич С.Ю. Міжнародний досвід залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності

Лукашевич_фото

У статті піддано аналізу міжнародний досвід залучення громадськості до здійснення заходів запобігання злочинам проти власності. Проаналізовані нормативно-правові акти, що регламентують різні форми участі громадськості у запобіганні злочинам проти власності. Наголошено на соціальній значущості права власності та необхідності його захисту засобами правового регулювання нормами міжнародного права. Піддано аналізу досвід спільної участі громадськості та правоохоронних органів у запобіганні злочинам проти власності.

Ключові слова: запобігання, протидія, громадськість, міжнародний досвід, злочин, власність.

Відкрити статтю>>>

Марчук А.І. Характеристика неформальної стратифікації засуджених до позбавлення волі як специфічного субкультурного процесу

Марчук-фото

Статтю присвячено дослідженню проблем неформальної старифікації засуджених до позбавлення волі у рамках двох підходів: вузькoго та ширoкого. В рамках вузького підхoду вона розглядaється як необхідний елемент  тюремної субкультури. ЇЇ признaчення полягає у визначенні чіткого статусу  того чи іншого злочинця  в кримінальному серeдовищі й віднесення його до конкретної групи. Більш широкий підхiд дозволяє розглядати стратифікацію поза межами тюрeмної субкультури, але також в рамкaх  певних груп, які займають більш-менш однорiдне становище та оцiнюються від тієї частки цiнних рeсурсів, що кожний з них одeржує.

Ключові слова: засуджені, стратифікація, класифікація, «тюремна відпустка», дільниці колоній, субкультура, позбавлення волі, кримінально-виконавчі установи.

Відкрити статтю>>>

Николина К.В. Теоретико-правові проблеми розуміння процедурних правовідносин 

Николина_фото

Стаття присвячена теоретичному аналізу сучасних підходів до розуміння процедурних правовідносин як самостійного різновиду. Обгрунтовується розмежування процесуальних та процедурних правовідносин внаслідок існування відмінностей між категоріями юридичний процес та юридична процедура, які об’єктивуються у відповідних правовідносинах. Встановлено специфічні ознаки та сформульоване авторське визначення процедурних правовідносин.

Ключові слова: юридична процедура, юридичний процес, процедурність, правовідносини, процедурні правовідносини, процесуальні правовідносини.

Відкрити статтю>>>

Оніка Л.П. Форми соціально-виховної роботи із уразливими категоріями засуджених

Оніка_фото

Висвітлено окремі аспекти форм соціально-виховної роботи із уразливими категоріями засуджених до позбавлення волі, зокрема з неповнолітніми, жінками, старими і хворими на ВІЛ / СНІД. Наведено найбільш вузлові напрямки соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Окреслено подальші перспективні аспекти дослідження інституту соціально-виховної роботи із уразливою категорією засуджених.

Ключові слова: засуджені жінки, засуджені неповнолітні, соціально-виховна робота із засудженими, виправлення, позбавлення волі.

Відкрити статтю>>>

Пивоваров В.В. Детермінаційні комплекси корпоративної злочинності

Фото_Пивоваров

У статті з позицій соціального детермінізму розглянуто питання детермінації злочинності взагалі і  сучасної корпоративної злочинності зокрема. Визначено детермінаційні рівні і комплекси корпоративної злочинності. Окреслено перспективи і напрями досліджень обумовленості корпоративної злочинності .

Ключові слова: кримінологія, детермінізм, детермінація злочинності, детермінація корпоративної злочинності.

Відкрити статтю>>>

Ткачова О.В. Реалізація принципу законності в режимі виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі

Ткачова_фото (1)

Розглянуто сучасний стан наукової розробки проблем забезпечення реалізації принципу законності в режимі виконання-відбування покарань у виді позбавлення волі. Проаналізовано науковий доробок провідних вчених у галузі кримінально-виконавчого права з цих питань.

Ключові слова: принцип законності, установи виконання покарань, Державна  кримінально-виконавча служба, режим позбавлення волі, виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі, кримінально-виконавчі відносини.

Відкрити статтю>>>

Філей Ю.В. Роль покарання у запобіганні злочинам проти моральності 

Філей_фото

Стаття присвячена дослідженню ролі покарання як одного з елементів, що задіяні в комплексному процесі запобігання злочинам проти моральності. Звертається увага на те, що неминучість відповідальності має більше значення для запобігання злочинам, ніж суворість каральних заходів. Порівняно ефективність покарання у виді позбавлення волі та альтернативних йому покарань у досягненні мети запобігання злочинам проти моральності.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, покарання, злочини проти моральності, запобігання злочинності.

Відкрити статтю>>>

Христич І.О. Латентна віктимізація жертв крадіжок в Україні 

Христич_фото

У статті розглянуто поняття жертви злочину від крадіжки, латентної віктимізації осіб, потерпілих від крадіжок, їх співвідношення з поняттям віктимність. Звернуто увагу на стан латентної віктимізації населення країни, яке є потерпілими від крадіжок. Запропоновано основні напрямки віктимологічної профілактики від крадіжок.

Ключові слова: жертва злочину, крадіжка, віктимність, латентна віктимізація, особистість, віктимологічна профілактика.

Відкрити статтю>>>

Васильєва М.О. Принципи оподаткування як засоби забезпечення балансу публічних та приватних інтересів

Васильєва М.О. (1)

В статті здійснено аналіз основних принципів оподаткування, які є проявом реалізації вихідних демократичних начал у всій структурі податкового законодавства. Проаналізовано співвідношення загальних принципів права, та галузевих. Вплив економічних відносин у державі на формування вихідних положень податкового законодавства в цілому.

Ключові слова: принципи, оподаткування, загальність оподаткування, презумпція правомірності, суб’єкти оподаткування, рівність суб’єктів оподаткування.

Відкрити статтю>>>

Глушко Є.В. Проблематика взаємодії громадськості з правоохоронними органами України у сфері протидії корупції

У статті досліджуються проблемні питання взаємодії громадськості з правоохоронними органами України у сфері протидії корупції на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Доведено, що взаємодія громадськості з правоохоронними органами у сфері протидії корупції спирається на інституційно-функціональні та процедурно-процесуальні аспекти введення в обіг механізму, спрямованого на розв’язання проблем, пов’язаних із подоланням корупції, відчуженості між державним і громадським секторами, а також на задоволення публічного інтересу з підтримання правопорядку та забезпечення балансу з інтересами окремих осіб і різних соціальних груп

Ключові слова: громадськість, взаємодія, правоохоронні органи, принципи, вимір, співвідношення, протидія, корупція.

Відкрити статтю>>>

Ковальова Ю.О. Побудова системи адміністративного врегулювання податкових спорів в Україні: міжнародний досвід

Ковальова_фото

У статті розглянуто міжнародний досвід щодо побудови системи адміністративного врегулювання податкових спорів, проведено порівняння з діючою в Україні системою адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, вказано на існуючі недоліки та виділено можливості застосування позитивного міжнародного досвіду в контексті розробки концепції податкової реформи.

Ключові слова: податкові спори; адміністративне оскарження; позасудове врегулювання податкових спорів; компроміс між платником податків та податковим органом; податкова реформа.

Відкрити статтю>>>

Терещук О.А. Поняття та структура компетенції органу публічної адміністрації

Терещук_фото

У статті проаналізовано основні підходи щодо визначення поняття «компетенція», що використовуються у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-правовій науці, виокремлено проблеми компетенції органу публічної адміністрації. Визначено співвідношення компетенції з іншими дотичними поняттями, запропоновано авторське визначення «компетенція органу публічної адміністрації».

Ключові слова: компетенція, компетенційна норма, орган публічної адміністрації, повноваження, предмети відання.

Відкрити статтю>>>

Головко В.В. Громадський контроль як одна з форм реалізації громадськістю права на управління державними справами

golovko

У статті розглянуто правову природу управління державними справами, поняття громадськості, основні форми її участі у процесі управління державними справами. Автор деталізує процедурні питання громадського контролю в контексті участі приватних осіб в управлінні державними справами.

Ключові слова: публічне управління, державне управління, публічна адміністрація, громадськість, громадський контроль.

Відкрити статтю>>>

Довгуша М.П. Проблематика експедиторської діяльності в законодавстві України

dovhusha

Статтю присвячено проблематиці експедиторської діяльності в законодавстві України. В статті аналізується поняття експедиторської діяльності, визначається перелік послуг, які складають транспортно-експедиторську діяльність, окреслюються ознаки властиві договору транспортної експедиції.

Ключові слова: експедиторська діяльність, договір транспортної експедиції, послуга, експедитор.

Відкрити статтю>>>

Качмар Б.М. Міжнародно-правові засади забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні

Качмар_Фото

У статті наведені ключові міжнародно-правові акти у сфері забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. На підставі аналізу їх змісту виокремленні основні засади, що характерні для даного виду діяльності та є загальновизнаними у світі.

Ключові слова: засада, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному проваджені, міжнародний договір.

Відкрити статтю>>>

A.А. Mykhalenko Legal Features of Defence and Maintenance of Property on the Occupied Territory

фото Михаленко Андрій

У статті здійснено правовий аналіз збереження майна що знаходиться на окупованій території України. Визначено його правовий статус та особливості його легітимного використання, а також проаналізовано положення щодо захисту майна з боку держави.

Ключові слова: збереження майна, захист майна, легітимність використання, державний захист.

Відкрити статтю>>>

I. Gararuk Comparative Legal Description of Ensuring the Right to Commercial Secret in the EU and Ukraine

В роботі автор здійснює порівняльно-правовий аналіз права на комерційну таємницю в країнах ЄС та Україні. Виокремлює та аналізує існуючі правові теорії щодо забезпечення права особи на комерційну таємницю. Синтезує у роботі отримані висновки таких теорій у національне законодавство України

Ключові слова: комерційна таємниця, Європейський Союз, Угода TRIPS, Світова Організація Торгівлі, добросовісна конкуренція, правовий захист, правова реалізація.

Відкрити статтю>>>

Хоменко В.О. Історія становлення інституту інструментів діяльності органів місцевого самоврядування

В статі розглянуто становлення інститут інструментів діяльності органів місцевого самоврядування. Виділено елементи інституту інструментів діяльності до та після революції. Зроблено висновок, що на сьогодні в інституті інструментів діяльності органів місцевого самоврядування переважають радянські підходи.

Ключові слова: інструменти діяльності органів місцевого самоврядування, адміністративний акт, адміністративний договір, форми державного управління, індивідуальні акти управління, правові акти державного управління.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий