Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 21

Журнал східноєвропейського права № 21

титульна сторінка

зміст

Мельник Р.С., Петров С.В. Право громадян на інформацію та його правова природа 

melnyk_photo_500x718

У статті зроблена спроба визначати правову природу права на інформацію. Авторами наголошено, що зазначене завдання має важливе практичне значення, зокрема у контексті розмежування судових юрисдикцій. З метою досягнення сформульованої у статті мети проведено аналіз системи нормативних актів, які закладають юридичну основу права громадян на інформацію. Зроблено висновок, що право на інформацію як у змістовному плані, так і з точки зору його реалізації, регулюється чисельними правовими актами, насамперед законодавчого порядку, які, з огляду на теорію поділу права на приватне та публічне, утворюють, відповідно, приватно-правові та публічно-правові засади реалізації названого права.

Ключові слова: інформація, право на інформацію, інформаційне право, публічне право, приватне право, адміністративне право.

Відкрити статтю>>>

Гарасимів Т.З. Девіантна правосвідомість як феномен перехідного буття права

гарасимів_фото

Стаття присвячена одній із основних проблем філософії права, а саме феномену девіантної свідомості, зокрема її змістовній сутності. Акцентовано увагу на вирішенні фундаментальної проблеми суспільної науки: дослідженні смислу та змісту чинників що мотивують людину до девіантної свідомості. Автором проведено аналіз детермінант, які впливають на формування девіантної свідомості та її проявів.

Ключові слова: людина, особистість, індивідуальність, девіантна поведінка, девіантна правосвідомість, людська деструктивність, соціоприродні детермінанти формування людини, цивілізаційна парадигма, маргінальна людина.

Відкрити статтю>>>

I.М. Zharovska Arche-Theological and Polis Ideas of Authoritativeness

фото жаровська 

У статті розглядаються питання політико-правових поглядів мислителів щодо функціонування влади та всіх відносин, що з нею пов’язані. Особливу увагу приділено первинним світоглядним ідеям. Їх умовно розділено на два історичні етапи: архе-теологічне сприйняття владного начала та полісні ідеї державно-владних відносин у світлі аналізу первинних антропологічних політичних модусів та владних меж.

Ключові слова: публічно-владна сфера, держава, влада, світоглядні погляди.

Відкрити статтю>>>

S.S. Slyvka Law in Everyday, Limit and Metalimit Dimensions 

Сливка_фото

У статті досліджено правові категорії повсякденного життя, їх межі. Доведено, що метаантропологія права є найбільш наближеноюдо абсолютизму.

Ключові слова: антропологія права, метаантропологія права, нігітологія, повсякденне буття, обмежене буття.

Відкрити статтю>>>

Бережний О.І. Особливості притягнення до кримінальної  відповідальності окремих категорій осіб та доказування у таких кримінальних провадженнях

Бережний фото

У статті дається загальний аналіз імунітету від кримінальної відповідальності, розглянуто відмінність дипломатичного імунітету від привілеїв в контексті здійснення процесуальних дій направлених на збирання доказів на території дипломатичного представництва під час проведення досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень вчинених співробітниками дипломатичних представництв. Розглядаються питання пов’язані з особливостями  доказування під час розслідування кримінальних правопорушень вчинених народними депутатами та суддями.

Ключові слова: доказування, докази, дипломатичні привілеї та імунітет, депутатська недоторканність.

Відкрити статтю>>>

Васянович О.А. Приватне право індії та вплив міжнародно-правових систем

васянович

Стаття присвячена актуальним питанням приналежності Індії до правових систем та розкриттю ступеня застосування звичаєвого і прецедентного права сучасною Індією. У роботі наводяться історичні процеси, що вплинули на приватне право індусів, збірки релігійних звичаїв, сучасні законодавчі акти незалежної Індії та англійська судова практика колоніального часу.

Ключові слова:  індуське право, індійська правова система, прецедент, дхармашастри, правовий звичай, англо-індуїстська правова система, сімейне право, спадкове право.

Відкрити статтю>>>

Вільчик Т.Б. Критерії оцінки права на субсидовану допомогу адвоката у країнах  Європейського Союзу

Фото Вільчик Т.Б. 2 (2)

У статті розглядаються питання організації та діяльності правових систем надання безоплатної правової допомоги в країнах Європейського Союзу. Автор аналізує основні моделі надання безоплатної правової допомоги, діючі в даний час у країнах Європейського союзу, досліджує питання управління системами безоплатної правової допомоги, основні критерії для визначення права особи на отримання такої  допомоги та інші питання.

Ключові слова: адвокат, права людини, безоплатна правова допомога, організація  безоплатної правової допомоги, євроінтеграція.

Відкрити статтю>>>

Калаченкова К.О. Щодо напрямів адаптації законодавства України в сфері телекомунікації

Калаченкова_фото1

Стаття присвячена дослідженню напрямів адаптації законодавства України в сфері телекомунікації з метою обґрунтування шляхів удосконалення законодавства в сфері телекомунікацій на основі аналізу стану відповідного національного законодавства та права ЄС. Сформульовані висновки щодо необхідності уточнення термінологічної бази та її гармонізації відповідно до вимог Угоди про асоціацію; уточнення правового статусу органу державної влади для регулювання сфери телекомунікації; спрощення умов входження на ринок електронних комунікацій.

Ключові слова: телекомунікація,  законодавство в сфері телекомунікації, електронні комунікації, регуляторний орган в сфері телекомунікації, ринок телекомунікацій.

Відкрити статтю>>>

Карпенко М.О. Щодо питання нерозголошення відомостей досудового розслідування 

Карпенко_1

У статті розглядається ситуація, пов’язана з доступом до публічної інформації, яка є відомостями досудового розслідування, через механізми, передбачені Кодексом адміністративного судочинства України. Зроблені висновки та висловлені зауваження з цього приводу.

Ключові слова: публічна інформація, відомості досудового розслідування, кримінальне провадження, адміністративне судочинство.

Відкрити статтю>>>

Настюк А.А. Вплив князівської влади на розвиток дипломатичних відносин Київської Русі 

У статті висвітлюються важливі проблемні питання дослідження дипломатичних відносин Київської Русі в період правління князя Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

Ключові слова: князівська влада, великий князь,  Київська Русь, Візантійська імперія, бояри.

Відкрити статтю>>>

Небрат О.О., Салманова О.Ю. Адміністративні акти як засоби протидії корупції в органах внутрішніх справ

Nebrat_500x755    Salmanova_500x755

У статті автор досліджує адміністративні акти органів внутрішніх справ, їх  сутність, ознаки та види. Розглядається проблема реалізації правових розпоряджень, які стосуються протидії корупції в органах внутрішніх справ. Узагальнено основні точки зору щодо індивідуальних адміністративних актів органів внутрішніх справ та пропозиції стосовно вдосконалення законодавства у цій сфері. Визначено, що індивідуальні акти найбільш поширені в практиці державно-управлінської діяльності, оскільки вони найбільшою мірою відповідають її виконавчому призначенню і служать найважливішим засобом оперативного вирішення поточних питань управління. Зазначено, що на підставі та на виконання законів, які визначають механізм протидії корупції, в органах внутрішніх справ приймається цілий ряд актів застосування норм адміністративного права.

Ключові слова: адміністративні акти, органи внутрішніх справ, корупція, законність, контроль, нагляд, провадження, компетенція, відповідальність.

Відкрити статтю>>>

Ортинська Н.В. Соціальні причини злочинності неповнолітніх: проблеми подолання

Ортинська_1

У статті розглядаються причини злочинності. Виділено соціальні та індивідуальні причини, особливу увагу зосереджено на перших. Звернено увагу на проблеми правового регулювання бродяжництва та визначено перспективи удосконалення законодавства у цій сфері. Акцентовано увагу на вагомості економічних чинників для подолання причин злочинності неповнолітніх.

Ключові слова: неповнолітній, соціальні причини, злочинність, бродяжництво, жебрацтво, втягнення неповнолітнього.

Відкрити статтю>>>

Ia.V. Petrunenko International Practices and Experience of Arranging Public Procurement

Петруненко_фото_Журнал східноєвропейського права

У представленій статті на основі досвіду США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Швеції досліджуються характерні риси і позитивні результати відомих міжнародних практик з організації державних закупівель. За підсумками проведеного дослідження визначено загальні світові тенденції розвитку державних закупівель.

Ключові слова: державні закупівлі, державне замовлення, державні кошти, державні потреби, державні фінанси.

Відкрити статтю>>>

R.I. Radeyko Forms of Lobbying in the Law-Making Process (on the Model of Legislative Activity of the Verkhovna Rada of Ukraine)

Радейко_фото

У статті розглянуто види та особливості форм лобіювання у законодавчому процесі у Верховній Ради України в нових розвинених демократичних умовах суспільно-політичного й державного життя України. Зазначено, що український парламент є місцем для обстоювання та захисту інтересів різних суб’єктів правовідносин у процесі прийняття законів. Це сприяє прийняттю актів, що закріплюють привілеї і переваги корпоративних «груп тиску» і «груп впливу», які діаметрально протилежні інтересам суспільства в цілому. Автор аналізує теоретичні і практичні аспекти лобістської діяльності та акцентує увагу на аналізі двох основних форм парламентського лобіювання (пряме і непряме).

Ключові слова: законодавчий процес, лобіювання, форми лобіювання, Верховна Рада України.

Відкрити статтю>>>

Салманова О.Ю. Право на оскарження як засіб забезпечення законності адміністративних актів органів внутрішніх справ

Salmanova_500x755

У статті автор досліджує порядок оскарження адміністративних актів органів внутрішніх справ, його поняття та завдання. Розглядається проблема розвитку інституту оскарження як засобу захисту прав громадян у діяльності органів внутрішніх справ, що забезпечує активну участь громадян у захисті своїх прав в адміністративному порядку. Узагальнено основні точки зору щодо адміністративних актів органів внутрішніх справ та пропозиції стосовно вдосконалення законодавства у цій сфері. Визначено, що право на звернення також виступає як універсальний засіб захисту прав громадян у діяльності органів внутрішніх справ, сприяючи попередженню, виявленню і припиненню можливих правопорушень.

Ключові слова: право, адміністративне оскарження, засіб, законність, адміністративні акти, органи внутрішніх справ, контроль, нагляд, провадження, компетенція, відповідальність.

Відкрити статтю>>>

Свірін М.О., Коллер Ю.С. Детермінанти скоєння правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху

Свірін_фото    Коллер_фото (1)

Стаття присвячена дослідженню основних детермінантів скоєння правопорушень (адміністративних та кримінальних) у сфері безпеки дорожнього руху. Автори виділяють п’ять детермінантів скоєння правопорушень у досліджуваній сфері, серед яких домінуючим, головним та найважливішим є так званий «людський» (або «суб’єктивний»).

Ключові слова: детермінанти, адміністративні правопорушення, злочини, відповідальність, безпека дорожнього руху.

Відкрити статтю>>>

Ткачова О.В. Етіологія сексуального насильства серед неповнолітніх 

Ткачова_фото (1)

У статті розглядається феномен сексуального насильства серед неповнолітніх, аналізуються біофізичні та психологічні витоки сексуальної агресії дітей, форми її прояву, а також соціально-психологічні особливості формування особистості неповнолітнього насильника, що визначають  зневажливе ставлення до жінки та насильницьку спрямованість поведінки у міжстатевих відносинах.

Ключові слова: пубертатний період, сексуальний потяг, агресія, емансипація, гіперкомпенсація.

Відкрити статтю>>>

Чистоклетов Л.Г. З досвіду КНР в сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання

Чистоклетов_ФотоПривернуто увагу до шляхів адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання в КНР, одним з найближчих наслідків проведення якої стало завершення так званого періоду прогалини в адміністративному праві КНР. На конкретному прикладі, пов’язаному із внеском адміністративістів КНР, показано, як впливає їх науковий доробок на стан адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання, а також на реалізацію адміністративного процесу в республіці.

Ключові слова: безпека, суб’єкти господарювання, адміністративне право, інтелектуальна власність, адміністративна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини 

foto_Serdechna_500x750

В статті досліджено права, що виникають в інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини. Усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування впливає на права та інтереси не лише батьків та усиновлювачів, але й інших членів сім’ї та родичів, а саме: баби, діда, братів, сестер, мачухи, вітчима та інших осіб. В результаті свого дослідження автор пропонує теоретичні та практичні висновки.

Ключові слова: усиновлення, дитина, права, інші члени сім’ї та родичі.

Відкрити статтю>>>

Чишко К.О. Поняття громадської безпеки та її зв’язок з категорією громадського порядку в адміністративно-деліктному законодавстві

Chyshko-page-001

Розглянуто тісний взаємозв’язок двох понять: «громадський порядок» та «громадська безпека», виділено їх спільні та відмінні риси виключно у полі адміністративного права. Окремо здійснена спроба надати визначення поняттю «громадська безпека», та характеристика останньої (ознаки, цілі, завдання).

Ключові слова: громадська безпека, ознаки, цілі, взаємозв’язок, громадський порядок, особиста безпека.

Відкрити статтю>>>

Ортинський В.Л. Особливості взаємодії оперативих підрозділів з органами досудового розслідування під час виявлення та розслідування економічних злочинів

Ортинський_фот

У статті розкрито  поняття та зміст взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування під час виявлення та розслідування економічних злочинів. Визначено основні форми та напрями взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування на етапах виявлення та розслідування економічних злочинів. Окреслено особливості взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового слідства під час ведення оперативно-розшукової справи та в процесі кримінального провадження. Запропоновано форму оперативно-розшукове забезпечення досудового розслідування.

Ключові слова: оперативний підрозділ, досудове розслідування, взаємодія, форми взаємодії,, оперативно-розшукова справа, справа кримінального провадження, оперативно-розшукову забезпечення.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий