Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 22

Журнал східноєвропейського права № 22

титульна сторінка

зміст

Томенко М.В. Конституційний лад як політико-правова категорія: нотатки до наукової дискусії

Статтю присвячено аналізу вихідних засад конституційного ладу як політико-правової категорії. У процесі вирішення завдань дослідження автор формулює авторське визначення конституційного ладу, під яким пропонує розуміти цілісну систему соціально-правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам. Зроблено висновок, що конституційним, офіційним і легітимним вважається той державний лад, який передбачається і закріплюється Конституцією та існує реально. Конституційний лад виявляється тією ланкою між суспільством і Конституцією, між державою і Конституцією, яка формалізує основні правила поведінки в суспільстві та державі відповідно до єдиного найвищого нормативного документа, з яким звіряються всі інші.

Ключові слова: Конституція України, конституційний лад, державний лад, функції конституційного ладу.

Відкрити статтю>>>

Короєд С.О. Застосування інструментів діяльності громадськості у сфері протидії корупції: проблеми та шляхи вирішення

У статті досліджуються проблемні питання застосування інструментів діяльності громадськості у сфері протидії корупції на сучасному етапі розвитку українського суспільства. З’ясовано, що правові інструменти, у тому числі у сфері запобігання та протидії корупції, можуть бути як нормативними, так і ненормативними за своєю природою. Їхні прикладні характеристики дуже тісно пов’язані з телеологічними передумовами в контексті використання засобів-діянь представників громадянського суспільства з метою досягнення цілей, зумовлених публічним інтересом під час здійснення цього виду участі. Тобто субстанціональний ракурс таких правових інструментів так же, як і діяльнісна компонента (засоби-встановлення та засоби-діяння) впливають на процедуру використання відповідних інструментів шляхом формування механізму взаємодії та цілого комплексу в межах організаційної, матеріально-технічної, інформаційної, правової та ін. бази, діянь і результату.

Ключові слова: громадськість, інструменти, принципи, вимір, співвідношення, протидія, корупція, механізм, взаємодія.

Відкрити статтю>>>

S.Ya. Lykhova Natural Rights of Human Being as the Basis for Reformation of Constitutional System of Ukraine

Лихова_фото

Дана наукова стаття присвячена проблемам реформування правової сиcтеми України відповідно до європейських стандартів. Сьогодні людина оголошена найвищою цінністю як у Конституції України, так і у міжнародно-правових актах. Проблема, яка досліджується у статті стосується певної колізійності положень системи природнього права і системи позитивного права.

Ключові слова: конституційна реформа, природні права людини, гуманітарне право.

Відкрити статтю>>>

Бережна К.В. Європейські стандарти адміністративно-правової політики України 

БЕРЕЖНА_ФОТО

Стаття присвячена аналізу правових засад формування європейської адміністративної політики та її впливу на національне адміністративне законодавство і практичну діяльність органів виконавчої влади.

Ключові слова: адміністративна реформа в Україні, органи виконавчої влади, європейське адміністративне право, адміністративно-правова політика ЄС.

Відкрити статтю>>>

Бережний О.І. Проблеми реалізації захисником своїх повноважень у кримінальному провадженні  в процесі доказування

Бережний фото (1)

У статті розглядається процесуальне положення захисника у кримінальному провадженні та його участь в процесі доказування, можливість збирання захисником відомостей, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ключові слова: адвокат, докази, доказування, захисник, повноваження захисника.

Відкрити статтю>>>

 Борисов Є.М. Правові стандарти функціонування військово-морських сил у ХVІІІ‑ХІХ ст. 

Досліджено історико-правові аспекти правового регулювання діяльності військово-морських сил періоду XVIII-XIX ст. Висвітлено релевантні правові акти, механізми й інституції, охарактеризовано організаційний та політико-правовий виміри цих відносин на українських землях під владою Російської імперії. Вказано на значення Статуту морського 1720 р., як ключового акту з питань функціонування та обов’язків екіпажів кораблів у плаванні та на березі, що запозичив західноєвропейський досвід вітрильних морських сил та діяв більше сторіччя.

Ключові слова: військові злочини, військовий корабель, військові обов’язки, екіпаж, морський статут, морський флот.

Відкрити статтю>>>

Ковальчук С.О. Огляд речових доказів під час судового розгляду кримінального провадження за їх місцезнаходженням

Ковальчук_фото

Стаття присвячена дослідженню особливостей огляду речових доказів під час судового розгляду кримінального провадження за їх місцезнаходженням. Із урахуванням теоретичних положень, норм чинного кримінального процесуального законодавства та судової практики аналізуються підстави і порядок проведення такого огляду.

Ключові слова: речові докази, огляд речових доказів, безпосередність дослідження доказів, судовий розгляд, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

Мінаєва О.М. Порівняльно–правовий  аналіз  процедур  податкового  контролю  в  Бразилії  та  Україні

Стаття присвячена науково-компаративістському дослідженню процедурних особливостей податкового контролю в Бразилії та Україні, котрі відображають його специфіку та особливості правової природи. Автором здійснюється поглиблений науковий аналіз проблемних питань загальнотеоретичного та практичного значення, проводиться критичне дослідження стану правового регулювання та практики проведення процедур податкового контролю в Бразилії.

Ключові слова: податковий контроль, порівняльно-правове дослідження, Бразилія, категоріально-понятійний апарат, платник податків, податкові органи, податкове законодавство.

Відкрити статтю>>>

Писаренко Н.Б. Окремі аспекти реалізації права на справедливий суд у провадженні в справах про адміністративні правопорушення

pisarenko

У статті відзначено, що принципи судового провадження в справах про адміністративні правопорушення мають ґрунтуватися на основоположних ідеях відправлення правосуддя, закріплених у міжнародних нормативно-правових актах. Надано характеристику права на справедливий суд, що відображений у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Таку характеристику здійснено із використанням остаточних рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України; зокрема – із використанням рішень, якими констатовано порушення статті 6 Конвенції у судовому провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

Ключові слова: право на справедливий суд, судове провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Відкрити статтю>>>

Рось Г.В. Щодо визначення системи підстав до закриття кримінального провадження

Рось_фото

У статті розглянуто обставини, що обумовлюють закриття кримінального провадження, визначено особливості їх правової регламентації, зроблено висновок про відсутність у КПК України єдиної системи підстав до закриття кримінального провадження, а також запропоновано загальну систему підстав до закриття кримінального провадження.

Ключові слова: підстави до закриття кримінального провадження, умови закриття кримінального провадження, звільнення від кримінальної відповідальності, система підстав, правова регламентація.

Відкрити статтю>>>

Скрильник О.О., Шикіло А.В. Права журналістів у сфері доступу до інформації: правова регламентація та проблеми реалізації

ШИКіЛО

Стаття присвячена визначенню права журналістів у сфері доступу до інформації та проблемі його реалізації. В статті аналізуються погляди різних науковців, які займаються цією проблематикою, наводиться визначення таких прав у міжнародних нормативно-правових актах та в національному законодавстві, а також досліджуються особливості захисту такого права.

Ключові слова: права журналістів, доступ до інформації, реалізація прав, міжнародні нормативно-правові акти, національне законодавство, захист прав журналіста.

Відкрити статтю>>>

M.M. Ternushchak On the Legal Nature of the Disputed Administrative Process in Ukraine

У статті досліджено юридичну природу конфліктних адміністративних правовідносин. Акцентовано увагу на предметах та порядках розгляду адміністративно-деліктних, адміністративно-судових справ та справах щодо адміністративного розгляду скарг громадян. Окрім того, в статті проаналізовано окремі аспекти юридичної природи публічних правовідносин конфліктного, сервісного та судового характеру.

Ключові слова: конфліктний адміністративний процес, публічні правовідносини, адміністративно-деліктні справи, адміністративно-судові справи, адміністративний та судовий порядок, скарги громадян.

Відкрити статтю>>>

V. Chumak Features of the police forces reform in Georgia 

Фото_Чумак (2)

У статті проаналізовано процеси реформування органів внутрішніх справ в Грузії. Розглянуто особливості реформування поліцейських підрозділів в Грузії. Наголошено, що правоохоронна система покликана захищати права людини та надбання демократії цивілізованої держави. Обґрунтовано доцільність використання досвіду діяльності поліції Грузії в Україні.

Ключові слова: поліція, діяльність, реформа, досвід, Грузія.

Відкрити статтю>>>

Бурденюк С.І. Порівняльно-правове дослідження поняття «право власності» в контексті відповідності норм національного законодавства і практики Європейського суду з прав людини

Бурденюк_фото

У статті досліджено сутність розуміння поняття «право власності» на рівні національного і європейського законодавств. Проаналізовано недоліки системи захисту права власності в Україні та причини звернення громадян до Європейського суду з прав людини щодо захисту своїх майнових прав, визначено причини пріоритету міжнародних норм над нормами національного законодавства та необхідності впровадження судової практики Європейського суду з прав людини щодо захисту прав власності в національне законодавство України.

Ключові слова: право власності, майно, порушення права власності, захист права власності, судовий розгляд, Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав людини.

Відкрити статтю>>>

Грицак Х.М. Еволюція заходів кримінально-процесуального примусу на Русі в період XIII-XIХ століття

Стаття присвячена історичному огляду становлення та розвитку системи запобіжних заходів як форми процесуального примусу у кримінальному процесі періоду ХІІІ – ХІХ століття на Русі. Здійснено аналіз первісних форм процесуального примусу у вигляді обшуків та арешту аж до їх еволюціонування періоду судової реформи 1864 року.

Ключові слова: запобіжні заходи, процесуальний примус, кримінальне провадження, судова реформа 1864.

Відкрити статтю>>>

Грінько А.А.  Перспективи трансформації адміністративних послуг в Україні

Фото_Грінько

У статті досліджено наукові та нормативно-правові підходи до розуміння термінів «адміністративна послуга», «управлінська послуга», «муніципальна послуга», а також розглянуто заходи щодо вдосконалення механізмів надання адміністративних послуг. Висвітлено проблеми еволюції, становлення та трансформації адміністративних послуг в Україні. Аналізується нормативно-правове забезпечення організації надання адміністративних послуг в Україні. На основі результатів теоретико-правового аналізу запропоновано власне визначення поняття «адміністративна послуга». Проаналізовано здобутки та недоліки особливостей організації процесу надання адміністративних послуг в Україні та перспективи їх поліпшення і трансформації.

Ключові слова: адміністративні послуги, управлінські послуги, муніципальні послуги, публічне управління.

Відкрити статтю>>>

Зеров К.О. Правомочності використання творів, розміщених в мережі Інтернет 

DSC_5514_1

В статті здійснено аналіз правомочностей використання твору в мережі Інтернет. Зроблено висновок, що розміщення твору в мережі Інтернет охоплюється двома правомочностями –  відтворенням та поданням твору до загального  відома  публіки  таким чином, що її представники можуть  здійснити доступ до твору із будь-якого місця й у будь-який час за власним вибором. Черговість зазначених правомочностей, залежно від способу розміщення твору, може суттєво відрізнятися,

Ключові слова: Інтернет, об’єкт авторського права, твір, використання, відтворення, подання до загального відома публіки.

Відкрити статтю>>>

Шуміло О.О. Латентний вимір жорстокого поводження з тваринами в Україні 

Шуміло_фото

У статті розглянуто проблему латентності жорстокого поводження з тваринами в Україні від крадіжки. Наведено результати експертного опитування щодо обсягу та структури латентності жорстокого поводження з тваринами в Україні. Запропоновано перспективні напрями скорочення обсягів латентності досліджуваного феномену.

Ключові слова: латентність, латентизація, жорстоке поводження з тваринами, садизм, жорстокість.

Відкрити статтю>>>

Щербина М.С. Аналіз положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті розглянуто управління спільним майном багатоквартирного будинку, в т.ч. земельною ділянкою, проаналізовано положення Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”. Також автор приділяє увагу пошуку шляхів та способів реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у випадку із багатоквартирними будинками.

Ключові слова: управитель багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, право власності, житлова власність, прибудинкова територія, принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані.

Відкрити статтю>>>

Чернобаєв С.І. Процесуальне положення особи, яка здійснює розслідування кримінального правопорушення, за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аналіз

Чернобаєв_фото

У статті проведений аналіз процесуального положення осіб, які здійснюють розслідування кримінального правопорушення, в системі кримінального процесуального права України та Федеративної Республіки Німеччина. Окреслені повноваження таких осіб залежно від етапів кримінального провадження, зроблено висновки щодо їх процесуальної самостійності та гарантії реалізації передбачених законом прав.

Ключові слова: Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина, прокуратура, слідчий, поліція.

Відкрити статтю>>>

Наголова І.Ю.  Історичні аспекти становлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні України

Наголова_фото

Стаття присвячена дослідженню історії становлення та розвитку поняття «подія кримінального правопорушення» у кримінальному провадженні України, як однієї з обставин, яка підлягає доказування. Під час підготовки статті проаналізовані визначні правові пам’ятки, у яких у різний історичний період унормовувалися положення щодо необхідності доказування події злочину та її елементів – часу, місця та способу вчинення. За результатами дослідження зроблено висновок, що лише сучасна кодифікація процесуального законодавства України надала можливість унормувати коло обставин, які необхідно довести під час розслідування, чільне місце серед яких посідає подія кримінального правопорушення.

Ключові слова: подія, час, місце, спосіб, слідчий, кримінальне правопорушення, доказування.

Відкрити статтю>>>

A.H. Sumarieva Reasons and Terms of Federalism of the States 

image-15-12-15-15-34-2

У статті здійснено аналіз проблем федералізації держав, причин окремого замовлення на федералізацію, а також причин та переваг федерального замовлення над унітарною державою.

Ключові слова: федералізм, федеральне замовлення, унітарна держава. 

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий