Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 24

Журнал східноєвропейського права № 24

титульна сторінка

зміст

Мельник Р.С. Исходные положения теории толкования административного акта

melnyk_photo_500x718

Стаття присвячена висвітленню вихідних засад теорії тлумачення адміністративного акта. Автором на підставі конкретних прикладів пояснюється значення теорії тлумачення адміністративного акта для правозастосовної діяльності як суб’єктів публічної адміністрації, так і адміністративного суду. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що належне та повне тлумачення адміністративного акта закладає необхідну основу не лише для його правильного застосування та виконання, але і для контролю, у точу числі, судового за його законністю.

Ключові слова: адміністративний акт, тлумачення, публічна адміністрація, адміністративний суд, права і свободи приватних осіб.

Відкрити статтю>>>

A.V. Bailov, P.V. Sakhuta Mass Media as Crime Determinants 

Байлов-фото   Сахута-фото

Проаналізовано криміногенність інформаційно-психологічного впливу телебачення на свідомість людини, охарактеризовано методи психологічного впливу, наприклад, такі як ефект праймінгу та культивація емоцій, розглянуто механізм впливу інформації від початку її сприйняття до завершального етапу – використання особою «отриманих знань» для формування моделей соціальної поведінки. Запропоновано заходи протидії криміногенного впливу телебачення на свідомість людини.

Ключові слова: засоби масової інформації, криміногенність, інформаційно-психологічний вплив, телебачення, протидія злочинності.

Відкрити статтю>>>

Буканов Г.М. Проблема визначення поняття екологічної безпеки 

Буканов_фото

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему визначення поняття екологічної безпеки. Сформульовано авторську її дефініцію, яку пропонується закріпити замість визначеної у ч. 1 ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Ключові слова: екологічна безпека, стан захищеності, природне середовище, негативний вплив, господарська діяльність, надзвичайна ситуація.

Відкрити статтю>>>

Дмитрук І.М., Кіщак Ю.І. Деякі особливості правового статусу волонтерів за українським законодавством

Дмитрук_фото

В статті аналізуються деякі особливості правового статусу волонтерів в Україні. Дається характеристика нормативно-правовим актам, які регулюють діяльність волонтерів. Висвітлюються питання договірного врегулювання волонтерської роботи, питання страхування та відповідальності волонтерів. Надаються рекомендації для доопрацювання національного законодавства в цій галузі.

Ключові слова: волонтери, волонтерський рух, благодійні громадські організації, правовий статус волонтера, права та обов’язки.

Відкрити статтю>>>

Дракохруст Т.В., Мудрик К.А. Іноземець як суб’єкт підприємницької діяльності в Україні 

Дракохруст_фото Мудрик_фото

У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка регулює правовий статус іноземців як суб’єктів підприємницької діяльності. Проаналізовано процедуру створення іноземцем суб’єкта господарювання в Україні. Досліджено проблеми здійснення іноземцями підприємницької діяльності в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові словаіноземець, підприємницька діяльність, міграційна політика, державна реєстрація, імміграція.

Відкрити статтю>>>

Ілляшенко А.В., Колеснікова М.В., Шаповалова А.О. Комерційна таємниця як складова економічної безпеки підприємства

Ілляшенко_фото Колеснікова_фото Шаповалова_фото

У статті розглядається комерційна таємниця як складова системи економічної безпеки підприємства, проаналізовано її сутність та зміст. Розглядаючи порушення комерційної таємниці як внутрішню та зовнішню загрозу, запропоновано механізм встановлення спеціального режиму як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства.

Ключові слова: економічна безпека, загрози, комерційна таємниця, режим таємності, розголошення інформації, недобросовісна конкуренція.

Відкрити статтю>>>

Кисельова О.І., Мотрюк А.Д. Оптимізація пенсійного забезпечення трудових мігрантів через запровадження загальнообов’язкової накопичувальної системи в Україні

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Мотрюк_фото

У статті проаналізовано стан пенсійного забезпечення українських працівників-мігрантів та ефективність міждержавних угод щодо їх пенсійного забезпечення, надано пропозиції щодо механізмів удосконалення пенсійної системи України та розроблено рекомендації щодо залучення трудових мігрантів до накопичувальної пенсійної системи України.

Ключові слова: трудовий мігрант, пенсійний вік, страховий стаж, пенсійні виплати, накопичувальна пенсійна система.

Відкрити статтю>>>

L. Mostepanyuk On the Need to Amend Chapter XV of the Special Section of the Criminal Code of Ukraine

Мостепанюк_фото

Стаття присвячена питанню встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти журналістів. Визначені проблемні питання дослідження даної тематики. Проаналізовані основні дослідження і публікації з питань, що досліджуються. Вказана необхідність запровадження такої відповідальності.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, злочини проти журналістів, погроза або насильство щодо журналіста, знищення або пошкодження майна журналіста, посягання на життя журналіста.

Відкрити статтю>>>

Пильгун Н.В., Хомченко О.В. Особливості механізму держави в Україні

ПИЛЬГУН_ФОТО ХОМЧЕНКО_ФОТО

В статті порушується питання багатогранності поняття механізму держави, його суть і зміст, особливості функціонування органів державної влади. Проаналізовано ознаки, що характеризують механізм держави та виявлено особливості розуміння призначення об’єкту дослідження. Автор вказує на  основні принципи, на яких базується механізм держави та розкриває різні наукові погляди вчених щодо функціонування апарату держави.

Ключові слова: держава, механізм держави, державний апарат, наукові погляди, публічна влада.

Відкрити статтю>>>

Шульженко І.В. Юридичні гарантій у галузі виникнення службово-трудових відносин з жінками – кандидатами на службу до Національної поліції України

Шульженко І.В. фото

Стаття присвячена проблемі правової колізії, що виникає при застосуванні норм, які надають юридичні гарантії і застосовують правові обмеження у галузі виникнення трудових відносин з жінками, що бажають проходити службу в Національній поліції України.

Ключові слова: юридичні гарантії, трудові відносини, Національна поліція України, правові обмеження, жінки – кандидати на службу, професійна діяльність, пільги.

Відкрити статтю>>>

N.M. Gren The Principles of Mediation

У статті розглядається проблеми медіації, що розуміється як особливий вид посередництва, яка передбачає участь  участю третьої сторони при вирішенні конфлікту, яка обов’язково є  нейтральною, та є зацікавленою тільки лише в тому, щоб сторони дозволили свою суперечку з максимальною вигодою для себе, проте не надає жодної оцінки діям і рішенням сторін конфлікту. Автором виділено та охарактеризовано наступні принципи медіації: добровільність, конфіденційність, доступність, рівність, диспозитивність, нейтральність і неупередженість медіатора.

Ключові слова: медіація, медіатор, принципи, конфлікт, суд.

Відкрити статтю>>>

Білецький А.В. Стан наукових досліджень питання участі громадськості у запобіганні корупційній злочинності в Україні

Білецький_фото

У даній статті розглядаються наукові дослідження, які присвячені проблемі участі громадськості у запобіганні корупційній злочинності в Україні. Було проаналізовано різні наукові погляди починаючи від Радянських часів і закінчуючи сьогоденням. Спираючись на це, автором запропоновано перспективні напрямки наступних досліджень проблеми участі громадськості у запобіганні корупції.

Ключові слова: громадськість, запобігання, корупція, наукові дослідження, кримінологічна політика.

Відкрити статтю>>>

Федина Д.І. Військові суди в Україні: особливості правової спадщини та сучасний стан 

Федина ДІ_фото

Стаття присвячена особливостям правової спадщини та сучасного стану військових судів в Україні та за кордоном. При цьому зроблено висновок щодо можливості включення до Конституції України положення щодо функціонування військових судів в Україні.

Ключові слова: збройні сили України, судочинство, військові суди, суд, Конституція України.

Відкрити статтю>>>

Шершун К.П. Євроінтеграція у світлі конституційного регулювання економічних відносин

Шершун_Фото

Статтю присвячено аналізу євроінтеграційних процесів у світлі необхідності їх конституційного закріплення для України, проаналізовано також процес гармонізації вітчизняної нормативної бази із законодавством країн ЄС та закріплення їх на найвищому рівні.

Ключові слова: євроінтеграція, глобалізація, європейський вибір, конституційне закріплення.

Відкрити статтю>>>

Коншина М.В. Правовий статус осіб, що потребують додаткового захисту: адміністративно-правова характеристика

Коншина_фото

У статті автором виявлені і проаналізовані проблеми реалізації правового статусу осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Автор робить висновок про необхідність уточнення елементів правового статусу вказаних осіб, а також приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів.

Ключові слова: особа, що потребує додаткового захисту, додатковий захист, правовий статус осіб, що потребують додаткового статусу, права та обов’язки осіб, що потребують додаткового захисту, адміністративно-правовий статус біженців.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий