Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 26

Журнал східноєвропейського права № 26

титульна сторінка

зміст

Мосьондз С.О. Співвідношення призначення цивільного процесуального права та призначення цивільного судочинства

4ddc84_c44a84e605b14fcc84fddeb7b14093cc.jpg_srz_p_130_170_75_22_0.50_1.20_0

Стаття присвячена дослідженню правової природи процесуального права як загальнотеоретичної категорії та його призначення в регулюванні процесуальної діяльності; визначенню головного завдання, яке має стояти перед цивільним судочинством та визначатиме його ефективність; а також формулюванню деяких пропозицій щодо забезпечення ефективності цивільного судочинства.

Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, процесуальне право, завдання, ефективність.

Відкрити статтю>>>

Бабін Б.В. Правові проблеми виплат значних коштів за окремими рішеннями Європейського суду з прав людини проти України

babin

У статті висвітлено проблеми що виникли під час сплати істотних коштів за рішеннями ЄСПЛ у справах «East/West Alliance Limited» проти України», «Яворовенко та інші проти України» щодо Industrialexport S.А. та «Агрокомплекс проти України» в умовах нетипової ситуації неможливості вчасного виконання справедливої сатисфакції за рішенням ЄСПЛ у його майновій частині через нестачу бюджетних коштів.

Ключові слова: бюджетна програма, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), справедлива сатисфакція, фінансові казначейські векселі, черговість виплат.

Відкрити статтю>>>

Кириченко О.А., Волкова Х.Л., Флоря А.Р. Про деякі правові акти з удосконалення освітянської діяльності

Фото Кириченко Александр Анатольевич. Волкова Кристина Леонидовна

У статті обґрунтовується необхідність внесення змін в окремі існуючі та прийняття нових правових актів щодо подолання деяких фактів адміністративного свавілля та беззаконня в українській освітянській діяльності. У цьому аспекті запропоновано внести зміни щодо порядку присвоєння вчених звань, порядку виплати викладачам надбавок та порядку здійснення правової освіти у середній та вищій школі. Пропонується видати роз’яснення міністерства науки та освіти з приводу сутності та меж реалізації автономії вищих навчальних закладів та розробити Освітянський кодекс України із всеохоплюючої правової регламентації освітянської діяльності.

Ключові слова: вчені звання, надбавки викладачів, правова освіта у середній і вищій школі, автономія вищих навчальних закладів, Освітянській кодекс України.

Відкрити статтю>>>

Косович В.М. Проект Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» та проект Закону України «Про нормативно-правові акти»: порівняльний аналіз

Косович_В_М

У статті проаналізовано проекти Законів України «Про закони і законодавчу діяльність» і «Про нормативно-правові акти». З’ясовано, які із засобів нормопроектної техніки та стадій нормотворчого процесу знайшли  у них своє відображення. Запропоновано доповнити їх низкою положень щодо засобів нормопроектної техніки, які будуть слугувати основою для формування змісту законопроектів. Розроблено модель юридичної норми, яка б встановлювала підстави та порядок проведення правотворчого моніторингу.

Ключові слова: проект Закону України «Про закони і законодавчу діяльність», проект Закону України «Про нормативно-правові акти»,  нормопроектна техніка, нормотворчий процес, удосконалення проектованих законів про закони, проект Закону України «Про правові акти».

Відкрити статтю>>>

Гончaровa A.В., Топоренко A.М. Проблемні питання розміщення й використання об’єктів інтелектуальної власності в сучасному інформаційному просторі

Гончарова_фото

Стaття присвяченa дослідженню всіх прaвових aспектів зaхисту інтелектуaльної влaсності в мережі Інтернет нa основі різних метедів доследження, a тaкож при порівнянні зaхисної системи інтелектуaльної влaсності в Укрaїні тa зa кордоном.

Ключові словa: інтернет, інтелектуaльнa влaсність, aвторське прaво, прaвопорушення.

Відкрити статтю>>>

Даниленко А.В. Про окремі питання визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття присвячена вивченню загального поняття предмету доказування у кримінальному провадженні. Також розглянуто спеціальний предмет доказування щодо кримінальних проваджень про застосування примусових заходів медичного характеру. Визначені конкретні обставини, які підлягають доказуванню та надана їх характеристика.

Ключові слова: предмет доказування, кримінальне провадження, неосудна особа, примусові заходи медичного характеру.

Відкрити статтю>>>

Кумановський М.В., Демиденко А.С. До питання визначення родового об’єкта злочинів проти довкілля

Кумановський_фото Демиденко_фото

Стаття присвячена дослідженню поняття родового об’єкта злочинів проти навколишнього природного середовища в її кримінально-правовому розумінні. Здійснено огляд сучасних проблем визначення цього об’єкта кримінально-правової охорони. Акцентується увага на тому,що немає точного визначення родового об’єкта злочинів проти довкілля. Це стимулює збільшення екологічної злочинності на території України Через співставлення різних думок вчених, автори доходять до власного визначення родового об’єкта злочинів розділу VІІІ КК України.

Ключові слова: право, кримінальне право, злочини проти довкілля, об’єкт, родовий об’єкт злочинів проти довкілля.

Відкрити статтю>>>

Лесько Н.В. До питання вдосконалення адміністративної відповідальності за вчинення насильства у сім’ї

lesko

У статті досліджено теоретичні, законодавчі проблеми адміністративної відповідальності за вчинення насильства у сім’ї. Проаналізовано практику розгляду судами справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї.

Ключові слова: насильство в сім’ї, діти, неповнолітні особи, захисний припис, корекційна програма, адміністративна відповідальність, адміністративні стягнення.

Відкрити статтю>>>

Резникова М.О. Порівняльна характеристика поняття та змісту шлюбного договору за законодавством України та деяких зарубіжних країн

P_001

На підставі аналізу законодавства та наукових праць вчених були визначені ознаки шлюбного договору на підставі яких запропоновано поняття «шлюбного договору». З наведених в роботі статистичних даних було встановлено, що в Україні інститут шлюбного договору ще не набув широкого застосування для регулювання майнових відносин подружжя, але все ж таки відбувається незначне зростання кількості укладених шлюбних договорів з кожним роком. Запропоновано доповнити статтю 93 СК України п. 6, а також зроблено висновок щодо необхідності більш детального дослідження питання щодо майнових санкцій при поділі майна подружжя у разі вини одного з подружжя за розірвання шлюбу.

Ключові слова: шлюбний договір, майнові відносини, подружжя, особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу.

Відкрити статтю>>>

Сухачов О.О. Законодавче регулювання статусу негласних працівників оперативних підрозділів: проблеми та шляхи їх вирішення

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті розкрито зміст проблем правового регулювання статусу та загальних засад діяльності негласних працівників оперативних підрозділів. Проведено науковий пошук шляхів вирішення цих проблем. Запропоновано внесення конкретних змін та доповнень до законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про державну таємницю».

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність (ОРД); негласний працівник; конфіденційне співробітництво; державна таємниця; негласні слідчі (розшукові) дії (НСРД).

Відкрити статтю>>>

Чернега В.М. Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності

Чернега_фото

У статті в контексті вимог до змісту шлюбного договору досліджується категорія «надзвичайно невигідне матеріальне становище», в результаті чого доведено, що критерієм оцінювання правозгідності умов шлюбного договору є відповідність вимогам справедливості, добросовісності, розумності та моральним засадам суспільства, а нехтування морально-правовими засадами при визначенні умов шлюбного договору зумовлює його оспорюваність.

Ключові слова: шлюбний договір,надзвичайно невигідне становище,  морально-правові засади, оспорюваність правочину, умови шлюбного договору.

Відкрити статтю>>>

Шелевер Н.В. Особливості судового контролю за виконанням рішень судів

Шелевер_фото

У статті розглядаються питання судового контролю за виконанням судових рішень та досліджуються види такого контролю. Автором зазначені проблемні питання, що виникають при практичному запровадженні чинного українського законодавства у цій сфері, запропоновані шляхи їх вирішення.

Ключові слова: судовий контроль, судове рішення, державна виконавча служба, державний виконавець, виконання судових рішень.

Відкрити статтю>>>

Шульженко І.В. Ефективність юридичних гарантій у галузі працевлаштування жінок в сучасних умовах ринкової економіки

Шульженко І.В._1фото

Стаття присвячена проблемі ефективності юридичних гарантій, які надаються жінкам у галузі працевлаштування. Автор обґрунтовує ефективність пільг та переваг, що надаються працездатним жінкам у галузі працевлаштування, а також вносить пропозиції щодо удосконалення правового регулювання процедури працевлаштування жінок для підвищення їх соціально-правового захисту та забезпечення фактичної гендерної рівність в умовах ринкової економіки. Дослідник пропонує на законодавчому рівні створити компромісні умови за яких жіноча праця була б економічно вигідною і жінкам, і роботодавцям.

Ключові слова: юридичні гарантії, трудові відносини, пільги, переваги, працевлаштування, жінки, гендерна рівність.

Відкрити статтю>>>

Шустрова К.В., Шурупова К.В. Правове регулювання понять спростування недостовірної інформації та право на відповідь в законодавстві України

ART_3622

Стаття присвячена вивченню основних характеристик спеціальних способів захисту честі, гідності фізичної особи та ділової репутації фізичної і юридичної особи і їх закріплені в законодавстві України. Проаналізовано історія розвитку таких способів захисту честі, гідності та ділової репутації як право на відповідь та спростування недостовірної інформації. Окрема увага приділена розмежуванню категорійного апарату, а саме відмінності права на відповідь, спростування недостовірної інформації та власне тлумачення обставин справи. Підсумовано подальший розвиток спеціальних способів захисту честі, гідності фізичної особи та ділової репутації фізичної і юридичної особи

Ключові слова: честь, гідність фізичної особи; ділова репутація фізичної і юридичної особи; право на відповідь; спростування недостовірної інформації; власне тлумачення обставин справи.

 Відкрити статтю>>>

Степанов В.С. Розвиток системи непрямого оподаткування: порівняльно-правовий аспект 

Стаття присвячена дослідженню ґенези системи непрямого оподаткування крізь призму особливостей історичного становлення окремих видів непрямих податків.  В статті проводиться детальний аналіз поглядів вчених на прикметні особливості ґенези акцизів, специфіка історичного становлення яких є відображенням історичної ґенези системи непрямого оподаткування в цілому. З’ясовано, що довгий час акцизи сприймалися як універсальні платежі, тобто ті, що оподатковують майже всі товари споживання. Доведено, що в системі непрямого оподаткування акцизи виникли не першими, їм передували митні платежі, в силу того, що іноземна торгівля розвивалася раніше та більше, аніж внутрішня, і була вагомішою причиною для оподаткування.

Ключові слова: система непрямого оподаткування, акциза, митні платежі, непрямі податки, економічна ефективність, фіскальні цілі, об’єкт оподаткування.

Відкрити статтю>>>

Івасюк Х.С. Застосування примусових заходів медичного характеру: закордонний та національний досвід

Фото_Івасюк Х.С.

У статті розглядається закордонний досвід та сучасний стан застосування в Україні примусових заходів медичного характеру. Доводиться необхідність оптимізації діючого кримінального законодавства із орієнтацією на закордонний досвід. Зазначається, що права будь-якої людини і громадянина незалежно від того, чи здорова вона, чи страждає фізичними або психічними розладами, чи є законослухняним громадянином чи здійснює суспільно небезпечні діяння, чи володіє вона свободою у повній мірі, чи в обмеженій формі, – в будь-якому випадку її права є найвищою цінністю суспільства, а захист і забезпечення умов для їх реалізації – головний обов’язок демократичної держави.

Ключові слова: примусові заходи медичного характеру, неосудність, права людини, обмежена осудність, покарання.

Відкрити статтю>>>

Бартків Н.Я. Причини та умови вчинення адміністративних інформаційних правопорушень та засоби їх запобігання

Бартків_фото

Стаття присвячена дослідженню причин та умов вчинення адміністративних інформаційних правопорушень, основних перешкод запобіганню вчинення таких деліктів та можливих засобів їх профілактики. У ході дослідження було акцентовано увагу також на проблемах поширеності інформаційних адміністративних правопорушень в мережі Інтернет. Відповідно в результаті аналізу наявних теоретичних та практичних проблем в досліджуваних питаннях зроблено висновки і надано авторські пропозиції щодо найбільш ефективних засобів запобігання вчинення адміністративних інформаційних деліктів.

Ключові слова: адміністративне інформаційне правопорушення, об’єкт правопорушення, суб’єкт правопорушення, причини та умови, кіберпростір, засоби запобігання, профілактика.

Відкрити статтю>>>

Коншина М.В. Правовий статус депутатів Європарламенту

Коншина_фото

У статті визначено поняття та основні елементи правового статусу депутатів Європарламенту. Автором зроблено акцент на відсутності єдиного виборчого процесу для Європарламенту, а також неможливості припинення повноважень члена парламенту в певних ситуаціях. Внесено відповідні пропозиції щодо вирішення зазначених проблем.

Ключові слова: Європарламент, євродепутат, правовий статус, імунітет, індемнітет.

Відкрити статтю>>>

Лавренчук Т.М. Історико-правові аспекти становлення та розвитку комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності

Лавренчук_фото

В статті аналізуються еволюція правового регулювання комерційної таємниці в Україні та за кордоном. Досліджуються причини появи поняття «комерційної таємниці» та момент її становлення як об’єкта правової охорони. Наведено огляд розвитку законодавчих положень з даного питання.

Ключові слова: комерційна таємниця, об’єкт інтелектуальної власності, конфіденційна інформація, інформація з обмеженим доступом, ноу-хау.

Відкрити статтю>>>

Осауленко А.В. Соціальна функція в контексті розвитку теорії соціальної держави та її значення

Осайленко_фото

У статті розглянуто соціальну функцію держави, проаналізовано її доктринальні визначення, ознаки та зміст, методологічні підходи до визначення соціальної держави, зазначені основні принципи та стратегічні пріоритети соціальної держави, теорії соціальної держави, встановлено значення соціальної функції в контексті розвитку теорії соціальної держави.

Ключові слова: функції держави, соціальна функція, еволюція соціальної функції держави, принцип соціальної держави, теорії соціальної, правової, демократичної держави.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий