Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 27

Журнал східноєвропейського права № 27

титульна сторінка

зміст

Бусол О.Ю. Дієвість прогнозів та наслідки недостатнього використання державою результатів наукових досліджень Mіжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (на основі аналізу наукових матеріалів Центру за період 1997–2012 рр.)

Бусол_фото

У статті на основі аналізу матеріалів наукових досліджень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України щодо протидії організованій злочинності в державі за період 1997–2012 роки зроблено висновки щодо їх актуальності сьогодні, своєчасності порушених проблем, дієвості пропонованих заходів та достовірності попередніх прогнозів щодо подальшої криміналізації економіки, влади, суспільства.

Ключові слова: корупція, організована злочинність, наукові дослідження, Рада національної безпеки і оборони України, Міжвідомчий науково-дослідний центр, прогноз, аналіз.

Відкрити статтю>>>

Гарасимів Т.З. Види поведінкових відхилень: методологія дослідження 

Гарасимів_фото

У статті висвітлено основні підходи до оцінки поведінкової норми, патології і девіацій: професійний, психологічний, соціальний, психіатричний,  етнокультурний, віковий, гендерний. На основі аналізу значної історіографічної бази визначено й систематизовано основні види поведінкових відхилень. Також автором запропоновано найоптимальніший варіант систематизації видів поведінки особи.

Ключові слова: особа, поведінка, діяльність, підхід, девіантологія, девіація, деструкція, відхилення.

Відкрити статтю>>>

Головкін Б.М. Торгівля органами людини: українські реалії

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті дискутується питання про ймовірність функціонування в Україні незаконного ринку з торгівлі органами й тканинами людини. Зроблено висновок, що такого ринку в Україні не існує. Водночас констатується незаконний обіг фітальних матеріалів ембріону (плоду) людини на території України, що використовуються для омолоджувальних процедур у медицині. Також зазначається про втягнення донорів із України у злочинну діяльність транснаціональних злочинних організацій, що спеціалізуються на торгівлі органами й іншими анатомічними матеріалами людини. Пропонується упровадження у правоохоронну діяльність закріплених в Конвенції Ради Європи «Проти торгівлі людськими органами» стратегій протидії цьому явищу.

Ключові слова: торгівля органами, фетальні матеріали, процедури з омолодження, трансплантація, транснаціональна злочинність.

Відкрити статтю>>>

Кельман М.С. Молодіжні проблеми: сучасне осмислення

Кельман_фото

В статті розкриті механізми перебігу взаємостосунків у молодіжному середовищі, що регулюють трансформацію суспільних уявлень, стереотипів та установок, забезпечуючи актуальні досвідні періоди наступних етапів життя людини здобутками молодіжної субкультури. Розкрито зміст фундаментальної гіпотези стосовно сутності феномену духовності молоді, основні положення теорії самосвідомості особистості.

Ключові слова: молодь, вчинки, самосвідомість, самоздійснення особистості, методологічне обґрунтування, молодіжна самосвідомість.

Відкрити статтю>>>

Ортинський В.Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти

Ортинський_фото

У статті розкрито  поняття та зміст легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано Міжнародні та вітчизняніправові акти які надають поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні бачення науковців щодо формування способів  легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено особливості розпізнання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ключові слова: поняття  відмивання,  злочинні доходи, фінансові операції, способи відмивання, Міжнародні конвенції, законодавчі акти.

Відкрити статтю>>>

Пашков В.М. Механізм правового забезпечення правового господарського порядку на фармацевтичному ринку

IMG_7713

Досліджено процес формування та розвитку господарської системи на фармацевтичному ринку. Обґрунтовано що питання регулюючого впливу держави при розбудові ринкової економіки на фармринку необхідно вирішувати спираючись на необхідність охорони публічних інтересів. Доведено, що фармацевтичний ринок є одним із основних узагальнюючих показників успішності економіко-правової політики держави. Він функціонує на основі загальних правових принципів, що властиві ринковій економіці, одночасно він має певну специфіку, яка відрізняє його від ринків інших галузей економіки. Висвітлено окремі засоби регулюючого впливу держави при здійсненні фармацевтичної діяльності. Запропоновано конкретні шляхи .

Ключові слова: фармацевтичний ринок, правовий господарський порядок, фармацевтична продукція, господарсько-правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

Олійник А.Ю. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання 

Олійник_фото

У статті досліджуються основи конституційного правопорядку у сфері господарювання. Розглянуто розуміння правопорядку в суспільстві та конституційного правопорядку у господарській діяльності. Пропонуються висновки і рекомендації.

Ключові слова: Конституція України, правопорядок, правопорядок у сфері господарювання, основи конституційного правопорядку у сфері господарювання.

Відкрити статтю>>>

Анікіна Г.В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи

anikina

В статті розкрито загальні ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. З’ясовано, що цивільно-правовим відносинам, пов’язаним зі смертю фізичної особи притаманні також спеціальні ознаки, що визначають їх особливості, та дозволяють їх вирізнити серед інших цивільних правовідносин. Сформульовано поняття цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи.

Ключові слова: цивільно-правові відносини, смерть людини, суб’єкт права, інтерес, волевиявлення, особисті немайнові права, юридична фікція.

Відкрити статтю>>>

Веклич В.О. До питання визначення сутності корупції і основних її ознак в теорії адміністративного права

Веклич_фото

У статті розглядаються причини та умови виникнення корупції, вказуються основні сфери її розповсюдження. Аналізується накопичений світовий та вітчизняний досвід досліджень з визначення суті корупції. Здійснена спроба систематизації існуючих та можливих підходів щодо вивчення суті корупції з врахуванням розуміння влади, яка має відповідати особливій інтегративній якості соціальної системи сучасної держави конституційного типу. Задля ефективного здійснення державної антикорупційної політики запропоновано до вжитку авторське визначення поняття корупції, надано перелік основних її ознак.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, влада, держава, концентрація влади, корупція, оптимізація держави, права людини.

Відкрити статтю>>>

A. Venediktov Legal Classification of Undercover Investigating (Detective) Action:  Problems and Solutions

Проведено аналіз чинного оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства в частині визначення підстав для  класифікації негласних слідчих (розшукових) дій. Показано недосконалість визначених законодавцем критеріїв для розмежування негласних слідчих (розшукових) дій на окремі види. Окреслене коло практичних проблем, що зумовлені такою недосконалістю. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем. Доведено, що диференціація негласних слідчих (розшукових) дій за критерієм втручання у приватне спілкування є некоректною. Визначено, що оптимальними критеріями, за допомогою яких слід визначати ступінь обмеження прав і свобод особи  під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій є публічність та приватність.

Ключові слова:  негласні слідчі (розшукові) дії; кримінальний процес; доручення слідчого, прокурора; оперативні підрозділи.

Відкрити статтю>>>

Городецька І.А. Поняття й ознаки адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

Городецька_фото

Стаття присвячена з’ясуванню ознак та поняття адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Враховуючи розуміння внутрішньої глибинної складової адміністративно-правового регулювання розглядуваних суспільних відносин та зовнішнього виявлення сутності останнього, автором сформульовано визначення поняття адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, ознаки, поняття, суспільні відносини, галузь охорони, використання і відтворення тваринного світу.

Відкрити статтю>>>

Євдокіменко С.В. Дослідження правопорушень у страховій діяльності при проведенні судово-економічних експертиз

У роботі визначені правопорушення, які найчастіше пов’язані із діяльністю страховиків та які найчастіше вчиняються страхувальниками, наведено перелік та характеристику цих правопорушень. При проведенні судово-економічної експертизи у процесі дослідження при перевірці відповідності записів синтетичного та аналітичного обліку і складання бухгалтерського балансу страховика експерт-економіст виконує ряд дій, послідовність та характеристика яких надається автором у даній роботі.

Ключові слова: правопорушення, страхова діяльність, страховик, страхувальник, страхові виплати, страхові внески.

Відкрити статтю>>>

Ілляшенко А.В., Кіяшко Ю.М. Інформаційний тероризм як злочинна діяльність міжнародного масштабу

Ілляшенко_фото   Кияшко

У статті розглядається інформаційний тероризм як міжнародне явище. Доведено, що ця злочинна діяльність має серйозну загрозу як для окремих груп людей, так і для національної безпеки держав. Надано характеристику змісту інформаційного тероризму, проаналізовано загрози, які створює ця діяльність. Розкрито сутність основних видів інформаційного тероризму: медіа- та кібертероризму. Наголошено на необхідності активної міжнародної співпраці для боротьби із інформаційним тероризмом.

Ключові слова: інформаційний тероризм, кібертероризм, медіа-тероризм, інформаційна атака, маніпулювання свідомістю.

Відкрити статтю>>>

Скрильник О.О., Штепа О.І. Правовий статус учасників міжнародного збройного конфлікту: актуальні аспекти

У статті розглянуті питання статусу учасників збройного конфлікту: комбатантів і некомбатантів, воюючих і невоюючих, найманців і ін. осіб. Звертається увага на нові форми використання учасників міжнародних збройних конфліктів. Автор акцентує увагу на статусі приватних військових компаній та, зокрема, на їх заборону за законодавством в Україні, вказуючи, що на міжнародному рівні діяльність таких компаній регламентується Документом Монтре який має рекомендаційний характер.

Ключові слова: комбатанти, найманці, приватні військові компанії, злочинні організації, Документ Монтре.

Відкрити статтю>>>

Тарнавська А.-Н.О. Реформування державної служби як один з ключових елементів протидії корупції на шляху до євроінтеграції України

Tarnavsyka foto_500x652

У статті проаналізовано вплив євроінтеграційних процесів на процес реформування держаної служби в Україні. Встановлено взаємозв’язок діяльності державної служби з рівнем корупції в державі. Висвітлено позиції ООН та країн Європейського Союзу щодо сучасних проблем та шляхів подолання корупції в публічному управлінні. Досліджено діяльність спеціально уповноважених суб’єктів, завданням яких є протидія корупції в публічній службі та ряд законодавчих актів антикорупційного спрямування. Показано подальші кроки, які є необхідними для зниження рівня корупції, прозорого функціонування і наближення вітчизняного інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, публічне управління, корупція, антикорупційне законодавство, процес реформування, євроінтеграція.

Відкрити статтю>>>

Шеховцов В.В. Міжнародно-правова охорона тваринного світу: регіональний контекст 

Шеховцов_фото

Актуальність теми дослідження обумовлюється стрімким зростанням кількості об’єктів тваринного світу, що перебувають під загрозою вимирання у зв’язку з негативним антропогенним впливом. На основі аналізу основних міжнародно-правових актів регулювання охорони об’єктів тваринного світу в регіональному контексті зроблені висновки про необхідність вдосконалення нормативно-правової бази в указаній сфері.

Ключові слова: тваринний світ, фауна, міжнародне екологічне право, регіональне співробітництво, міжнародно-правове забезпечення охорони природи.

Відкрити статтю>>>

Шульженко І.В., Лавлінський Р.О. Особливості юридичних гарантій у галузі правового регулювання робочого часу жінок – співробітників національної поліції України

Шульженко І.В._1фото

Стаття присвячена проблемам правових колізії, що виникають при застосуванні норм, які надають юридичні гарантії і застосовують правові обмеження у галузі правового регулювання робочого часу жінок – співробітників Національної поліції України.

Ключові слова: юридичні гарантії, трудові відносини, Національна поліція України, правові обмеження, робочій час, професійна діяльність, пільги.

Відкрити статтю>>>

Гетьман А.Д. Причини насильницької злочинності у сімейно-побутовій сфері 

Гетьман_фото

У статті представлено дослідження деяких причин виникнення насильства в сім’ї, аналізується його природа, розглядається взаємозв’язок основних чинників в Україні, під впливом яких виникає феномен насильства та вчинюються насильницькі злочини в сімейно-побутовій сфері.

Ключові слова: причиничинникинасильство, сімейно-побутова сфера, сімейно-побутовий конфлікт.

Відкрити статтю>>>

Довга Л.М. Перспективи удосконалення правового регулювання правовідносин у сфері патентування корисних моделей в Україні в умовах інтеграції

Довга_фото

Стаття присвячена дослідженню патентного законодавства України з метою формування шляхів удосконалення виявлених дефектів нормативно-правових положень у частині патентування корисних моделей.  Доведено необхідність врегулювання інституту заперечень проти видачі патенту як складової механізму адміністративного оскарження правоохоронних документів на корисні моделі.

Ключові слова: корисна модель, експертиза, новизна локального рівня, заперечення, моделі адміністративного оскарження патентів.

Відкрити статтю>>>

Залукаєва А.І. Перспективи запровадження спеціалізованого суду з інтелектуальної власності в Україні

Залукаєва_фото

Розглядаються питання щодо стану здійснення правосуддя у сфері інтелектуальної власності та висвітлюються основні проблеми при здійснені судочинства у цій сфері. На основі теоретичних розробок та досвіду зарубіжних країн запропоновані можливості запровадження в Україні суду з інтелектуальної власності.

Ключові слова: суд з інтелектуальної власності, підвідомчість, патентна юрисдикція.

Відкрити статтю>>>

Мандюк О.О. Введення в дію індивідуальних адміністративних актів 

Мандюк_фото

Стаття присвячена вивченню проблеми введення індивідуальних адміністративних актів в дію. Акцентовано увагу на питанні введення в дію обтяжуючих індивідуальних адміністративних актів. На основі аналізу українського законодавства визначено найпоширеніші моменти введення індивідуальних адміністративних актів в дію.

Ключові слова: індивідуальний адміністративний акт, дія акта, введення акта в дію.

Відкрити статтю>>>

Ромащенко Д.О. Правове регулювання використання географічних зазначень в Європейському Союзі в контексті Угоди про асоціацію: практичні аспекти

Ромащенко_фото

У статті досліджено останні тенденції правозастосування щодо використання географічних зазначень походження товару в Європейському Союзі на прикладі практики Європейського Cуду Справедливості. Проаналізовано ключові положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з точки зору правового регулювання набуття, здійснення та розпорядження правами інтелектуальної власності на географічні зазначення походження товарів.

Ключові слова: географічні зазначення; Угода про асоціацію; зазначення походження товару; Європейський Суд Справедливості; судова практика; права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий