Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 34

Журнал східноєвропейського права № 34

титульна сторінка

зміст

Бережний О.І. Проблеми реалізації засади змагальності на досудовому розслідуванні під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги слідчим суддею

berezhnij-_foto

У статті дається загальний аналіз підстав оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора. Аналізується процесуальний порядок подачі слідчому судді скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Розглянуто практичний вплив засади змагальності на процедуру розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора.

Ключові слова: змагальність, скарга, досудове розслідування, оскарження, дія, бездіяльність.

Відкрити статтю>>>

Гордієнко Т.О. Оскарження податкової консультації як спосіб захисту прав платника податків

У статті розглядаються поняття та правове значення податкової консультації. Автором проаналізовано порядок судового оскарження податкових консультацій та визначено особливості розгляду справ даної категорії. За результатами дослідження надано пропозиції з удосконалення чинного законодавства, направлені на підвищення ефективності правового регулювання податкових правовідносин.

Ключові слова : податки, податкова консультація, оскарження, позов, суд.

Відкрити статтю>>>

Губарєв С.В. Проблемні питання реєстрації права власності на садибу

В статті здійснено аналіз розвитку законодавств України щодо врегулювання порядку реєстрації прав власності на садибу (присадибної земельної ділянки та будинку на ній) як єдиного об’єкту цивільних прав. Висвітлений порядок реєстрації прав власності на присадибний будинок та земельну ділянку починаючи з радянського періоду по сьогодення.

Ключові слова: садиба як єдиний об’єкт цивільних прав; реєстрація прав на землю; реєстрація прав на житловий будинок; набуття прав на землю під житловим будинком.

Відкрити статтю>>>

P.V. Kolomiiets Tax Principles in the Works of Foreign Scientists 

Стаття присвячена аналітичному огляду наукових праць зарубіжних вчених, які стосуються раціональної структуризації та вдосконалення системи податкових принципів. Автор акцентує увагу на неоднозначні поглядів зарубіжних науковців щодо місця і ролі окремих податкових принципів як складових податкової системи.

Ключові слова: податкові принципи, принципи податкового законодавства, податкова система.

Відкрити статтю>>>

N.V. Lesko State Policy on Domestic Violence Prevention: the Notion and Current Situation

В статті досліджується поняття та сучасний стан державної політики у сфері попередження насильства в сім’ї. Висвітлюються проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства. Аналізуються основні вимоги Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 11 травня 2011 р.

Ключові слова: державна політика, насильство в сім’ї, діти, неповнолітні особи, органи і служби у справах дітей.

Відкрити статтю>>>

Самофалов О.Л. Деякі особливості звільнення від покарання з випробуванням та їх недоліки

У статті досліджено питання стосовно проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням,  їх особливості при застосуванні різних  норм  та  сучасний  стан  відповідності до чинного кримінального законодавства.  Зроблені у статті висновки і  пропозиції дають підстави  внести зміни та доповнення до деяких законодавчих актів.

Ключові слова: звільнення, засуджений, випробування, іспитовий строк, позбавлення волі, покарання.

Відкрити статтю>>>

Шиян Д.С.  Історія розвитку позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду

У статті проводиться історико-правовий аналіз розвитку покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду. Обґрунтовано висновок, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю утворилось у результаті поєднання трьох окремих видів покарань: звільнення з посади; заборони зайняття тією чи іншою діяльністю або промислом та підвиду уражень прав – позбавлення права обіймати відповідальні державні посади або виборні посади в громадських організаціях.

Ключові слова: позбавлення права, обіймати посади, займатися діяльністю, історія розвитку, ураження прав, кримінальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

Шапенко Л.О. Правові передумови модернізації системи державного регулювання ринку страхових послуг в Україні

Стаття присвячена вивченню передумов реформування системи державного регулювання страхової діяльності в Україні. Особлива увага приділена з’ясуванню правових аспектів реструктуризації регуляторів ринків фінансових послуг, зокрема проаналізовано положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Ключові слова: державне регулювання, оптимізація державного управління, страховий ринок, мегарегулятор, консолідація функцій.

Відкрити статтю>>>

Єременко Ю.А. Суб’єкти, які здійснюють функції військової прокуратури в Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі

У статті досліджено органи, які виконують функції військової прокуратури у сфері діяльності Збройних сил США та Армії оборони Ізраїлю. Проаналізовано питання організації, правового регулювання, та історії цих органів. Визначено, що пріоритетним аспектом  регулювання, та організації їх діяльності є їх незалежність від військового командування.

Ключові слова: військова прокуратура; військові суди; Збройні сили США; Армія оборони Ізраїлю; організація; правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

Олійник В.М.  Взаємодія судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні: системний підхід

Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних передумов застосування системного підходу при дослідженні процесу взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні. Актуалізовані питання розробки теорії системного аналізу та розширення сфер її практичного застосування в організації судової влади, визначено систему взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні, досліджено системоутворюючі елементи процесу взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні.

Ключові слова: система, судова влада, інститути громадянського суспільства, взаємодія судової влади з громадськістю, об’єкт, суб’єкт, правовідносини, правові засоби.

Відкрити статтю>>>

Плотнікова К.О. Проблемні питання визначення бюджетної системи України 

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань визначення бюджетної системи України. В статті проводиться аналіз законодавства та детальний аналіз поглядів вчених стосовно визначення бюджетної системи та факторів впливу на бюджетну систему в цілому. На підставі проаналізованого доцільно зробити висновок про те, що такі поняття як «державний бюджет» та «Державний бюджет України» є тотожніми, але цьому питанню необхідно приділити більш детальне вивчення.

Ключові слова: Бюджетна система України, Державний бюджет України, місцеві бюджети, бюджетний устрій, Бюджетний кодекс України, розмежування бюджетів.

Відкрити статтю>>>

Чечин М.Ю. До питання визначення та основних ознак освіти осіб, засуджених до позбавлення волі

Стаття присвячена розгляду існуючих наукових підходів до визначення поняття «освіта». На підставі отриманих знань визначається який зміст має вкладатися в поняття освіти засуджених під час відбування покарання у виді позбавлення волі. Розглядається освіта засуджених з двох боків.

Ключові слова: позбавлення волі, освіта засуджених, виправлення, ресоціалізація, професійна освіта.

Відкрити статтю>>>

Шутлів Д.С. Зменшення бюджетних асигнувань як захід впливу за порушення бюджетного законодавства

Досліджено порядок та особливості застосування зменшення бюджетних асигнувань, як особливого, правовідновлюваного заходу впливу за порушення бюджетного законодавства, що не лише сприяє припиненню протиправної поведінки відповідного розпорядника бюджетних коштів, а й спрямоване на поновлення, існуючого до вчинення правопорушення, правового становища держави й територіальних громад як власників бюджетних коштів.

Ключові слова: Бюджетний кодекс України, асигнування, бюджет, розпорядники бюджетних коштів, бюджетні повноваження, бюджетні зобов’язання, протокол про порушення бюджетного законодавства, акт ревізії, довідка про порушення бюджетного законодавства, бюджетна програма.

Відкрити статтю>>>

Курило В.О. Бельгійський  досвід  реалізації  медіаційних процедур при  вирішенні  податкових  спорів

Стаття присвячена науковому дослідженню особливостей бельгійського досвіду реалізації медіаційних процедур при вирішенні податкових спорів. Розглянуто норми діючого у Бельгії процесуального законодавства норми якого регламентують правовідносини в сфері порушеного питання, проаналізовано наукові погляди сучасних авторів. Відмічається, що процедури податкової медіації можуть бути ініційовані тільки після початку досудових (адміністративних) процедур із вирішення податкових спорів.

Ключові слова: податкові спори, податкові органи, Служба податкової медіації, загальнообов’язкові платежі, платник податків, податкові медіатори, медіаційні процедури.

Відкрити статтю>>>

Старикова С.І. Основні принципи кримінального провадження на підставі угод та проблеми їх реалізації

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам інституту кримінального провадження на підставі угод. Особливий акцент зроблено на розкритті основних принципів кримінального провадження на підставі угод, їх значенні для реалізації прав учасників процесу. Внесено пропозиції щодо вирішення практичних проблем здійснення кримінального провадження на підставі угод.

Ключові слова: кримінальне провадження на підставі угод; угода про примирення; угода про визнання винуватості; принципи кримінального провадження на підставі угод; загальні засади кримінального провадження.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий