Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 41

Журнал східноєвропейського права № 41

титульна сторінка

зміст

Костюк В.Л., Мозолевський П.В. Право на службу в органах місцевого самоврядування: сутність, проблеми, тенденції законодавчого забезпечення

Костюк В.Л._фотоМозолевський П.В._фото

У науковій статті досліджуються основні науково-теоретичні проблеми права на службу в органах місцевого самоврядування. Відзначено важливість здійснення чіткого та системного визначення поняття служби в органах місцевого самоврядування, що буде сприяти більш ефективному забезпеченню реалізації права на службу в даних органах. Проаналізовано положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про державну службу». Критично осмислено нововведення, щодо розуміння категорії «право на службу в органах місцевого самоврядування». Запропоновано висновки та пропозиції щодо  удосконалення права на службу в органах місцевого самоврядування.

Ключові слова: державна служба; державний службовець; орган місцевого самоврядування; право на працю; право на службу в органах місцевого самоврядування;  посадова особа місцевого самоврядування;  законодавче забезпечення права на  службу в органах місцевого самоврядування.

Відкрити статтю>>>

Орлеан А.М. Практика органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів в умовах адаптації національного законодавства до законодавства ЄС

Orlean_фото

В статті розглядається законодавство та діяльність органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Акцентовано увагу на необхідності приведення вітчизняної практики у відповідність до європейських стандартів, згідно з якими пріоритетною є протидія саме пропозиції наркотичних засобів та інших небезпечних для здоров’я населення речовин, а не каральний вплив на осіб, котрі їх вживають.

Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, протидія обігу наркотичних засобів, законодавство Європейського Союзу, система права України, кримінальне правопорушення, правопорушення, практика органів правопорядку.

Відкрити статтю>>>

E.V. Valkova The Features of the Determination of the Genitive Object of the Crimes against Justice

Валькова_фото (1)

В статті проведено дослідження особливостей встановлення родового об’єкта злочинів проти правосуддя, розглянуто підходи до розуміння правосуддя як об’єкта злочину, проаналізовано визначення поняття «правосуддя». На основі проведеного аналізу пропонується авторське визначення поняття «правосуддя».

Ключові слова: родовий об’єкт, злочин, закон, суспільні відносини, правосуддя, суд, діяльність.

Відкрити статтю>>>

Геєць І.В. Правова регламентація вищої педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька)

Геєць_фото

У статті розглянуто правову регламентацію підготовки вчителів в Україні на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Зроблено висновок, що вона  здійснювалася відповідно до двох методiв: централізованого (домінантного) та децентралізованого.

Ключові слова: статут, педагогічні кадри, нормативно-правові акти, правова регламентація, метод.

Відкрити статтю>>>

I.O. Hrytsai Concept and Interaction of Gender Democracy and Parity Democracy: Theoretical and Legal Aspects

У статті здійснено загальноправовий аналіз таких явищ, як «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Акцентовано увагу на взаємозв’язку понять «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Систематизовано авторські погляди відносно співвідношення гендерної демократії та паритетної демократії.

Ключові слова: паритет, гендер, гендерна демократія, паритетна демократія, гендерна сегрегація, гендерна збалансованість, рівність прав і свобод людини і громадянина.

Відкрити статтю>>>

Качинська М.О. Окремі аспекти правового регулювання попередження насильства  в сім’ї

У статті розглянуто окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї. Звернуто увагу на конституційні засади в означені сфері суспільного життя. Проаналізовано поняття та види насильства в сім’ї. Розглянуто випадки адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї. Проаналізовано окремі положення кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті.

Ключові слова: насильство в сім’ї, види насильства в сім’ї, дитина, виховання дитини, сім’я, охорона дитинства, програма «Українська родина».

Відкрити статтю>>>

Мельник В.В. Засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності  в Україні

Мельник_фото

У статті через поняття державного регулювання депозитарної і клірингової діяльності  виділено та досліджено засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності  в Україні, як встановлені законом економічні, організаційні і правові інструменти (знаряддя) регулюючого впливу держави в особі уповноважених органів на діяльність суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності. Обґрунтовано необхідність застосування державою такого засобу державного регулювання, як встановлення цін та тарифів на послуги депозитарних та клірингових установ.

Ключові слова: засоби державного регулювання, депозитарна діяльність, клірингова діяльність, фондовий ринок.

Відкрити статтю>>>

Бугрим М.П. Засада змагальності кримінального судочинства у світлі рішень Європейського суду з прав людини

Бугрим_фото (1)

У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації засади змагальності у кримінальному судочинстві та на які звертає увагу Європейський суд з прав людини. Приділено значну увагу визначенню змагальності, проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, а також іншим елементам змагальності. З метою усунення даних проблем здійснено аналіз та узагальнення рішень Європейського суду з прав людини, які стосуються цього питання.

Ключові слова: засада, змагальність, Європейський суд з прав людини, сторони, рівність, розумний строк.

Відкрити статтю>>>

Семененко Б.В. Поняття  та  ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави: науково-теоретичний аспект

Семененко_фото

У цій науковій статті досліджуються ключові питання дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави. Акцентовано увагу на необхідності реформування органів прокуратури, статусу прокурорів, їх дисциплінарної відповідальності. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарної відповідальності прокурорів.  Визначено поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів. Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова: прокуратура;  прокурор; дисциплінарна відповідальність; трудове законодавство; дисциплінарна відповідальність прокурорів; трудовий кодекс.

Відкрити статтю>>>

Тарасевич А.В. До питання про правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

Тарасевич_Фото

У статті обґрунтовано правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Розкрито критерії розмежування приватного і публічного права, виділено характерні риси публічно-правових (насамперед, адміністративно-правових) відносин за кожним з таких критеріїв та зіставлено їх з ознаками відносин відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Ключові слова: адміністративно-правова природа, публічно-правова природа, публічне право, дихотомія права, відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.