Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 44

Журнал східноєвропейського права № 44

титульна сторінка

зміст

M.I. Bodnaruk Social Insurance as a Legal Phenomenon. the Historical-Legal Aspect of Its Formation and Development (from the Ancient Times till the Middle Ages)

Боднарук_фото

У тексті статті зазначається, що лише людині притаманний феномен взаємодопомоги який проявляється між індивідами, які не мають між собою жодного комунікаційного каналу, більше того, навіть не знають про існування один одного. Розглядаючи зазначену проблематику автор приходить до висновку, що ще на зорі людства виникає феномен взаємодопомоги, який з часом еволюціонував у фактор соціального страхування. Дослідженню зародження та становлення зазначених процесів і присвячується дана стаття.

Ключові слова: взаємодопомога, соціальне страхування, право соціального забезпечення, страхування, історія права.

Відкрити статтю>>>

S.H. Melenko, D.V. Paraniuk Anaximander of Miletus: the Axiological Expression of Justice

Меленко_фото Паранюк_фото

Феномен справедливості, як аксіологічно-необхідної ознаки буття соціуму, привертав до себе увагу не одного покоління мислителів, які у своїх працях виражали найактуальніші онтологічні прагнення людства. Вкажемо на те, що вираження власних гносеологічних суджень дослідниками, які працювали над зазначеною проблематикою у різні часові проміжки, не завжди співпадало дослівно, але провівши етимологічний аналіз аксіологічного змісту результатів їхньої творчості, можна прийти до висновку з приводу існування чіткої подібності розуміння ними тієї чи іншої проблеми, у тому числі й щодо визначення ідентифікуючих ознак справедливості, як одного із основних елементів буття як соціуму загалом, так й окремого індивіда зокрема.

Ключові слова: Анаксімандр Мілетський, апейрон, справедливість, божественний прояв справедливості, Іммануїл Кант, категоричний імператив, моральний закон, «моральне право».

Відкрити статтю>>>

Орлеан А.М. Європейські стандарти та вітчизняна практика застосування процедур спрощення в кримінальному процесі

Orlean_фото

В статті розглянуто прикладні практичні аспекти застосування угод та процедури спрощеного судового розгляду у кримінальних провадженнях де особа не заперечує свою винуватість у вчиненні злочину, а також окремі питання законодавчої регламентації цих кримінально-процесуальних інструментів. Акцентовано увагу на основних європейських стандартах спрощення в кримінальному процесі й перспективних напрямах адаптації до них КПК України.

Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, європейські стандарти діяльності прокурора, угоди у кримінальному процесі, угода про визнання винуватості, угода про примирення, спрощення у кримінальному процесі, спрощений судовий розгляд, визнання винуватості, прокурор, процесуальний керівник.

Відкрити статтю>>>

I. Grytsai External Experience of Implementation of the Gender Equality Principle

imgonline-com-ua-CompressBySize-uG9yk5zbF4pQb

У статті досліджено загальнотеоретичний аспект реалізації принципу гендерної рівності в зарубіжних країнах. Наголошено, що вітчизняна практика реалізації гендерної політики потребує інтенсифікації. Підкреслено, що для України гендерне квотування має теоретичне та практичне значення, яке потрібно використовувати як перехідний засіб для підготовки громадянського суспільства до усвідомлення необхідності представництва жінок в органах державної влади та місцевого самоврядування. Перспективними та практично важливими дослідженнями у сфері реалізації принципу гендерної рівності визначено кількісно-якісний аспект представництва жінок в органах державної влади та місцевого самоврядування загалом.

Ключові слова: гендер, гендерна політика, гендерне квотування, принцип гендерна рівність, правова держава, демократія, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, євроінтеграція.

Відкрити статтю>>>

O.V. Rudenko Current Activities of the European Commission on the Implementation of the Legal and Other Aspects of Sustainable Tourism in the European Union

Руденко_фото

У ЄС різні сфери туризму регулюються значною кількістю спеціальних документів. Їх прийняття дало додатковий стимул для розвитку як внутрішнього, так і зовнішнього туризму. У цій сфері правового регулювання неможливо переоцінити роль Європейської комісії як вищого виконавчого органу ЄС. У статті аналізуються два основних документи Європейської комісії від 2010 р.: Повідомлення «Європа ‒ напрямок №1 по туризму у світі» та Стратегія «Європа 2020». У актах проголошені такі основні туристичні ініціативи: стимулювання конкурентоспроможності; розвиток високоякісного туризму; інтеграція в єдину систему високоякісних туристичних напрямків; максимальне використання потенціалу всіх інструментів для розвитку туризму.

Ключові слова: правове регулювання туризму; наскрізна діяльність; Європейська комісія; туристичні ініціативи; сталий розвиток; актуальні проблеми та можливості для сталого туризму; основні факти та фактори туризму в ЄС.

Відкрити статтю>>>

Черняк А.М. Зміст діяльності оперативних підрозділів з протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну

Аналізується зміст та співвідношення категорій  «протидія злочинності», «боротьба зі злочинністю». Розкрито авторське бачення сутності понять «запобігання злочинам», «профілактика злочинів», «попередження злочинів», «виявлення злочинів», «припинення злочинів», «розслідування злочинів». Окреслено коло злочинів, що вчиняються у сфері міжнародного студентського обміну. Розкрито зміст діяльності оперативних підрозділів з протидії вказаним злочинам.

Ключові слова: протидія, запобігання, виявлення, припинення, розслідування злочини, міжнародний студентський обмін.

Відкрити статтю>>>

Янюк Н.В. Адміністративно-процесуальне право: нові концептуальні підходи

Стаття присвячена дослідження різних підходів розуміння адміністративного процесу. Сьогодні набуває підтримки судова концепція адміністративного процесу. Обґрунтовано доцільність виділення адміністративно-процесуального права із системи адміністративного права.

Ключові слова: адміністративний процес, адміністративне право, адміністративно-процесуальне право, судове право.

Відкрити статтю>>>

Ткачук Н.А. Роль і місце Служби безпеки України в національній системі кібербезпеки

Ткачук_фото

У статті автор досліджує роль і місце СБ України в національній системі кібербезпеки у контексті трансформації сучасного безпекового середовища. Розглянуто особливості сучасних кіберзагроз національній безпеці держави. Запропоновано шляхи підвищення кібербезпекового потенціалу та удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБ України як одного з ключових суб’єктів забезпечення кібербезпеки держави.

Ключові слова: кібербезпека, національна безпека, кіберзагрози, національна система кібербезпеки, Служба безпеки України.

Відкрити статтю>>>

A.S. Alieshko Topical Questions of Trademarks and Commercial Names in Scientific Researches

В даній статті розглядається питання наукового підходу до інтерпретації визначень у сфері торгових марок та комерційних наменувань. Суддям та адвокатам необхідно оперувати термінами, які відомі у відношенні їх позначення, інтерпретації та застосування в рамках закону.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торгові марки, комерційні найменування, закон про торгові марки, вірогідність змішування, відомі марки.

Відкрити статтю>>>

Балаценко М.І. До питання визначення поняття «Речові права на землю»

Балаценко_фото

У статті розглядається питання визначення поняття «речові права на землю». Запропонована дефініція дозволяє відмежувати досліджуваний термін від зобов’язальних прав на землю, сформулювати перелік існуючих речових прав. Автором пропонуються зміни до такого переліку, які б сприяли стабілізації ринкового обігу землі.

Ключові слова: речові права на землю, земля, земельна ділянка, земельна частка (пай).

Відкрити статтю>>>

A. Korshun Theoretical and Legal Basis for Implementation of Electronic Judiciary: Domestic and Foreign Experience

У статті проаналізовано сучасний стан впровадження електронного правосуддя в Україні та зарубіжних держав в контексті інформаційної взаємодії суду та громадськості. Наголошено, що для сучасної вітчизняної правової науки актуальним виявляється багатостороннє вивчення ідеологічних, правових, технічних, організаційних та інших складових електронного правосуддя в аспекті взаємодії суду з інститутами громадянського суспільства.

Ключові слова: інформаційна відкритість, громадянське суспільство, органи судової влади, електронне правосуддя, інформаційне суспільство.

Відкрити статтю>>>

Антипенко В.В. Щодо питання про визначення статусу безробітного в Україні

Антипенко_Фото

В статті проаналізовано стан безробіття в Україні та розглянуто основні статистичні дані, які дають характеристику ринку праці в державі за останні роки. Виявлено головні проблеми цього явища та шляхи його подолання. У статті розглянуто види безробіття. Проведений аналіз правового статусу безробітного, який містить в собі права, обов’язки та гарантії.

Ключові слова: безробіття, безробітний, зайнятість населення, статус, ринок праці.  

Відкрити статтю>>>

Каплуновський І.А. Контракт в трудовому праві України: загальнотеоретичний аспект

Каплуновський_Фото1

В статті проаналізовано проблеми правового регулювання контракту. Наведено позиції науковців в досліджуваній сфері. Було обґрунтовано, що контракт є різновидом трудового договору, що максимально не порушує права працівників. В статті також було розкрито сутність та роль контракту в сучасних умовах ринку праці, були зроблені висновки з приводу подальшої перспективи контракту.

Ключові слова: праця, трудовий договір, контракт, працівник, роботодавець.

Відкрити статтю>>>

Титаренко А.В. Медіація як альтернативне вирішення трудового спору

Титаренко_Фото1

У статті розглянуто положення альтернативних (позасудових) способів вирішення правових спорів, предметом яких є трудові правовідносини. Досліджено ефективність проведення процедури медіації, значення та сутність даного явища, роль медіатора (посередника) у прийняті взаємовигідного для конфліктуючих сторін рішення. Проаналізовано світовий досвід в даній сфері та висвітлено шляхи введення трудової медіації в Україні.

Ключові слова: альтернативне вирішення спору, медіація, колективні та індивідуальні трудові спори, закон про медіацію.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Побутові відходи як об’єкт управління у сучасних умовах розвитку Української держави

kravchenko

Стаття присвячена дослідженню правового статусу побутових відходів як об’єкта управління та визначенню їх місця в системі управління відходами в Україні. Автором зроблено висновок про те, що побутові відходи в Україні є об’єктом публічного управління, яке здійснюється суб’єктами публічної адміністрації України. Структурно цей об’єкт управління складається з двох взаємопов’язаних підсистем: управління побутовими відходами як публічним майном (матеріальним ресурсом) та управління побутовими відходами як управління діяльністю суб’єктів права у сфері поводження з побутовими відходами.

Ключові слова: майно, побутові відходи, законодавство України, Європейський Союз, Угода про асоціацію.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.