Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 47

Журнал східноєвропейського права № 47

титульна сторінка

зміст

Проневич О.С. Інституціоналізація екологічної поліції: стан адміністративно-правового дискурсу

Проневич_Фото

Стаття присвячена осмислення вітчизняної правової парадигми забезпечення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, з’ясування адміністративної правосуб’єктності уповноважених органів публічної адміністрації у зазначеній царині, аналіз зарубіжного досвіду протидії правопорушенням у сфері забезпечення екологічної безпеки та з’ясування перспектив інституціоналізації екологічної поліції як спеціалізованої мілітаризованої формації.

Ключові слова: екологічна поліція, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього середовища.

Відкрити статтю>>>

L.R. Nalyvaiko, A.F. Oreshkova Mass Media as Actors of Public Control over the Activities of Judicial Authorities

Стаття присвячена дослідженню теоретико-правових проблем здійснення засобами масової інформації громадського контролю за діяльністю органів судової влади. Визначено сутність терміна «громадський контроль». Проаналізовано нормативно-правове забезпечення реалізації громадського контролю за діяльністю органів судової влади. Розглянуто практику Європейського суду з прав людини у сфері громадського контролю за діяльністю суду.

Ключові слова: громадський контроль, органи судової влади, засоби масової інформації, інформаційне суспільство, практика Європейського суду з прав людини.

Відкрити статтю>>>

Шостко О.Ю., Мак А.О. Шахрайство з використанням електронних платіжних систем: схеми та шляхи запобігання

Шостко_фото Мак_фото

Стаття присвячена новітньому способу вчинення шахрайств. В роботі наводяться статистичні дані щодо загальної кількості злочинів за статтею 190 Кримінального кодексу України, зокрема, й за частиною третьою цієї статті, об’єктивна сторона якої охоплює вчинення шахрайства з використанням електронних платіжних систем. Зазначаються причини високої латентності цього виду злочину, а також причини складності викриття шахрайств з використанням електронних платіжних систем. Авторами також надаються власні практичні поради, які допоможуть не стати жертвою цього злочину.

Ключові слова: злочини проти власності, шахрайство, електронні платіжні системи, «QIWI», банківський ідентифікаційний номер, міжнародне співробітницто з правових питань.

Відкрити статтю>>>

Аніщенко Т.С. Особливості захисту права на рівний доступ до державної служби у контексті європейської інтеграції України

У роботі досліджуються проблеми захисту права на рівний доступ до державної служби. Визначається сутність та зміст поняття «дискримінація». Виділяються ознаки поняття «рівний доступ до державної служби». Розглядаються «захищені ознаки» як індивідуальні характеристики та приділяється увага вивченню поняття «невід’ємна вимога до професії».

Ключові слова: державна служба, державний службовець, дискримінація, доступ до державної служби, принципи державної служби.

Відкрити статтю>>>

O. S. Dniprov Executive Authority and Civil Society: Aspects of Interaction

Дніпров Фото

У статті розглядаються питання взаємодії органів виконавчої влади і громадянського суспільства. Досліджено окремі аспекти взаємодії таких інститутів громадянського суспільства як політичні партії, громадські організації, органи громадської самодіяльності та професійні спілки.

 Ключові слова: виконавча влада, громадянське суспільство, політичні партії, громадські організації, органи громадської самодіяльності,  професійні спілки.

Відкрити статтю>>>

Губанов О.О. Європейські стандарти як шляхи удосконалення діяльності публічних службовців

В статті розглядається сучасний стан діяльності публічних органів та їх службовців, через призму нормативно-правового регулювання досліджуються європейські стандарти, розкривається їх роль в діяльності публічних службовців та пропонуються шляхи удосконалення їх діяльності.

Ключові слова: європейські стандарти, органи публічної влади, публічні службовці, діяльність, правові акти, удосконалення.

Відкрити статтю>>>

Романов М.В. Кризис карательной парадигмы исполнения наказаний

Романов_фото

Стаття присвячена розгляду доктринальних підходів к питанню виконання кримінальних покарань. Автор поєднує цілі покарання та кримінально-виконавчої діяльності і механізми реалізації цілей в узагальнююче поняття парадигми виконання покарань. Системні проблеми кримінально-виконавчої діяльності автор бачить в постановці нереальних цілей, які спотворюють систему виконання покарань і призводять до нехтування правами засуджених. Автор визначає власне бачення нової парадигми виконання покарань.

Ключові слова: цілі покарання; парадигма кримінально-виконавчої діяльності; ресоціалізація; виправлення; корекційна робота з засудженим; партнерські відносини з засудженим.

Відкрити статтю>>>

Тунтула А.С., Кузьміна Г.Г. Незаконна торгівля людьми та інші незаконні угоди щодо людини у контексті новітньої доктрини правового статусу соціосуб’єктів

Фото Тунтула Александра Сергеевна Кузьміна Г. Г_1.

Розглянуто найпоширеніші види та форми торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини. Окреслено особливості кожного із видів і форм торгівлі людьми. Запропоновано редакції статей Конституційного кодексу України з викладу положень нової доктрини правового статусу соціосуб’єктів. Розкрито сутність і розмежування насильства та прямого і делегованого державного примусу у протидії позанормативній і віктимній поведінці особи.

Ключові слова: види і форми торгівлі людьми; правовий статус соціосуб’єктів; насильство у сім’ї, колективі і державі; прямий і делегований державний примус; позанормативна і віктимна поведінка особи.

Відкрити статтю>>>

Шпомер А.І., Шпак А.В. Поняття та ознаки банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності

шпомер шпак_1

Дана стаття присвячена правовому аналізу проблем правового регулювання інституту банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. В роботі досліджено становлення банкрутства, підходи до визначення його поняття та ознаки,  а також виявлено колізії у нормативно-правовій базі.

Ключові слова: банкрутство, фіктивне банкрутство, приховува­ння банкрутства, умисне доведе­ння до банкрутства, запобігання банк­рутству, неплатоспроможність, банкрут, боржник, кредитор, арбітражний керуючий, ліквідація, лiквiдaцiйна процедура, санація, мирова угода.

Відкрити статтю>>>

Кульчицький В.В. Система органів державного контролю у сфері охорони прав інтелектуальної власності

Кульчицький_фото

У статті досліджуються сучасний стан та перспективи удосконалення системи органів державного контролю у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Аналізується становлення системи органів державного управління у цій сфері загалом, визначається місце у ній контролюючих органів та досліджуються напрямки сучасного реформування цієї системи в Україні. Наостанок надаються власні пропозиції стосовно бачення системи органів державного контролю у сфері охорони прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: державний контроль у сфері інтелектуальної власності, Державна служба інтелектуальної власності, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, державний інспектор з питань інтелектуальної власності, митний контроль.

Відкрити статтю>>>

Мєняйлов О.О. Міжнародний досвід боротьби з корупцією шляхом створення спеціалізованих антикорупційних судів

Мєняйлов_фото

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду створення антикорупційних судів, у тому числі у контексті ефективності та доцільності створення таких судів в Україні. Підсумовуючи результати аналізу робиться висновок про спірну ефективність антикорупційних судів як дієвого механізму боротьби з корупцією.

Ключові слова: спеціалізовані антикорупційні суди, юрисдикція, рівень корупції, ефективність, спеціалізація.

Відкрити статтю>>>

Борщ М.Г. До питання компенсації за невикористані щорічні відпустки

Борщ фото

В статті проаналізовано аспекти проблематики грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку в трудовому праві України. Було визначено, що компенсація за невикористану відпустку є грошовою сумою, яка виплачується працівникові замість невикористаної ним відпустки. В статті також було розкрито підстави та умови надання грошової компенсації працівнику за невикористану щорічну відпустку та запропоновано шляхи вдосконалення трудового законодавства з даної проблематики.

Ключові слова: працівник, відпустка, щорічна відпустка, грошова компенсація.

Відкрити статтю>>>

Данильченко А.М. Локаут як правове явище у трудовому праві України та іноземних країн

Данильченко фото

Cтаття присвячена проблемі реалізації права на локаут у національному трудовому законодавстві та аналізу цього правового явища в іноземних країнах; доцільності запровадження цього поняття, визначенню основних ознак, позитивних та негативних аспектів реалізації права на локаут.

Ключові слова: право на локаут, право на страйк, захисні та наступальні локаути, право на колективні дії.

Відкрити статтю>>>

Косінова Д.С. Ґенеза правового регулювання відносин франчайзингу

Косінова_фото

У статті досліджуються етапи розвитку та основні проблеми правового регулювання відносин франчайзингу в Україні з урахуванням історичного досвіду розвинутих країн, відзначається наявність прогалин та неузгодженість норм національного законодавства з європейськими стандартами у цій сфері. На основі проведеного аналізу авторка визначає причини недостатньої активності вітчизняних підприємців щодо укладання франчайзингових угод та пропонує засоби усунення недоліків правового регулювання відносин франчайзингу на національному та міжнародному рівнях.  створення можливостей для залучення всесвітньовідомих компаній.

Ключові слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзі, бізнес-франшиза, комплекс виключних прав, Міжнародна асоціація франчайзингу, Європейська федерація франчайзингу.

Відкрити статтю>>>

Кучеренко Д.І. Особливості визначення поняття частки у статутному капіталі господарських товариств та її спадкування

Кучеренко_фото

У статті розглянуто положення чинного цивільного законодавства України щодо правової природи частки учасника господарського товариства, її спадкування. В першу чергу, вказана історія виникнення поняття «частки у статутному капіталі господарського товариства», надано роз’яснення поняття частки учасника господарського товариства, проаналізовані думки українських правознавців з цього питання, визначено особливості спадкування частки. Зроблено висновок про недостатність законодавчого регулювання питання частки у статутному капіталі господарського товариства та її спадкування.

Ключові слова: частка, статутний капітал, господарське товариство, право на частку, спадкування, цивільне законодавство.

Відкрити статтю>>>

V.S. Loitayrenko Peculiarities of Employment of Foreigners on the World Labour Market

Лойтаренко_фото

Розглянуто проблеми працевлаштування іноземців як в Україні, так і за кордоном. Проведено аналіз співвідношення законодавства України з міжнародними стандартами і законодавством іноземних держав. Наведено пропозиції щодо покращення національного законодавства у сфері працевлаштування іноземців

Ключові слова: іноземці, трудові мігранти, міжнародні стандарти, працевлаштування іноземців, право на працю, усунення дискримінації.

Відкрити статтю>>>

Мальцева Д.С. Особливості відшкодування моральної шкоди як один із засобів реалізації захисту прав споживачів

Мальцева_фото

У статті розглядається питання визначення поняття моральної шкоди при порушенні захисту прав споживачів, основна увага акцентується на проблемних питаннях відшкодування моральної шкоди, надаються пропозиції щодо вдосконалення цього інституту.

Ключові слова: моральна шкода, захист прав споживачів, відшкодування моральної шкоди, розмір відшкодування моральної шкоди, проблеми відшкодування моральної шкоди.

Відкрити статтю>>>

O.D. Nechay Peculiarities of Compensation for Moral Damage in Unconventional Obligations

У статті досліджуються особливості відшкодування моральної шкоди у деліктних зобов’язаннях, зокрема  специфіка суб’єктного складу зобов’язань, проблеми визначення розміру відшкодування моральної шкоди, виникнення відповідальності за деліктними зобов’язаннями незалежно від вини особи, посилаючись на практику національних судів та Європейського Суду з прав людини; розглядаються пропозиції щодо внесення змін до національного законодавства з метою усунення прогалин та уточнення діючих правових норм, що регламентують порядок відшкодування моральної шкоди.

Ключові слова: матеріальна шкода, моральна шкода, деліктні зобов’язання, компенсація, відшкодування, джерело підвищеної небезпеки; відповідальність незалежно від вини особи; принципи справедливості та розумності.

Відкрити статтю>>>

Шевченко Е.О. Проблеми кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Шевченко_фото

У статті проаналізовано норми кримінально-процесуального та кримінального законодавства, які регламентують поняття примусових заходів медичного характеру, підстави і процедуру їх застосування. Виявлено основні проблеми кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Визначається необхідність вдосконалення діючого законодавства про душевнохворих відповідно до міжнародних стандартів, з урахуванням іноземного досвіду.

Ключові слова: примусові заходи медичного характеру, особа з психічними захворюваннями, кримінальне провадження, неосудність, психічні розлади, психіатрична допомога.

Відкрити статтю>>>

Баша К.А., Швець Н.М. Окремі правові аспекти трудової міграції

Баша К.А_фото Швець Н.М._фото

Статтю присвячено аналізу законодавчого регулювання питання трудової міграції. Автори приділили увагу дослідженню як внутрішньої, так і зовнішньої трудової міграції. Проаналізовано міжнародно-правові джерела та національну нормативно-правову базу, що регулює дане питання. Основний акцент зроблено на розробці шляхів та способів усунення законодавчих прогалин з метою поліпшення правового становища мігрантів та ефективного захисту їх прав.

Ключові слова: трудова міграція, міжнародні договори, нелегальні мігранти, національне законодавство, країна-працевлаштування, захист прав трудових мігрантів.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.