Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 48

Журнал східноєвропейського права № 48

титульна сторінка

зміст

І. Zharovska, N. Ortynska Problems of Legal Socialization of Minors in the Context of Globalization Challenges of Nowadays

У статті розглянуто правову соціалізацію неповнолітніх. Особливу увагу приділено виокремленню характерних ознак правової соціалізації неповнолітніх. Окреслено основні види правової соціалізації як багатоелементного явища, що передбачає багато складників, серед яких засвоєння необхідних правових знань, формування правоповажного ставлення та практичних навичок реалізації правових знань, необхідних для позитивної поведінки.

Ключові слова: соціалізація, правова соціалізація, неповнолітні.

Відкрити статтю>>>

L. Nalyvaiko, A. Korshun Information Policy in the Field of Justice as a Condition for Improving the Efficiency of the Interaction between Bodies of Judicial Authority and Mass Media

У статті досліджено теоретико-правові засади інформаційної політики у сфері правосуддя у контексті підвищення ефективності взаємодії органів судової влади та засобів масової інформації. Запропоновано авторське розуміння інформаційно-правової політики у цій сфері. Акцентовано на важливості прийняття Концепції інформаційної політики судової влади, яка може стати органічним складовим елементом (положенням) Закону про Концепцію державної інформаційної політики, проект якого знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.

Ключові слова: правосуддя, органи судової влади, засоби масової інформації, інформаційна політика, Концепція державної інформаційної політики.

Відкрити статтю>>>

А.М. Орлеан Закриття кримінального провадження: вітчизняні реалії та європейські стандарти

Orlean_фото

В статті розглянуто вітчизняні практики правоохоронних щодо закриття кримінальних проваджень та простежено їх зв’язок із формуванням статистичної звітності. Акцентовано увагу на основних європейських стандартах щодо ролі прокуратури у закритті кримінальних проваджень й питаннях відповідності їм вітчизняної практики.

Ключові слова: адаптація законодавства України до законодавства ЄС, європейські стандарти діяльності прокурора, закриття кримінальних проваджень, показник розкриття злочинів, завершення досудового розслідування, показники роботи правоохоронних органів, статистика органів прокуратури.

Відкрити статтю>>>

Проневич О.С. Повноваження Національної поліції України: доктринально-правовий вимір

Проневич_Фото

Стаття присвячена осмисленню соціально-правового феномену владно-державних повноважень органів правопорядку, з’ясуванню доктринально-правових засад артикуляції і специфіки законодавчого закріплення основних повноважень Національної поліції, виявленню прогалин у правовому регулюванні повноважень суб’єктів поліцейської діяльності і формулюванню пропозицій щодо шляхів новелізації вітчизняного законодавства у частині визначення повноважень поліції.

Ключові слова: основні повноваження поліції, повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення, адміністративні повноваження поліцейського.

Відкрити статтю>>>

Дем’янчук В.А. Перспективні напрями вдосконалення процесу оцінювання ефективності антикорупційної політики в Україні

У статті визначено перспективні напрями вдосконалення процесу оцінювання ефективності антикорупційної політики України. Проаналізовано та систематизовано принципи, на підставі яких має здійснюватися вдосконалення вказаного процесу. Розглянуто питання підвищення функціональності, реальності та достовірності критеріїв оцінки ефективності антикорупційної політики України. Обґрунтовано доцільність запропонованих автором перспективних напрямів перегляду критеріїв оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики.

Ключові слова: антикорупційна політика, ефективність, критерії оцінки, принципи оцінки ефективності, перспективні напрями, форми та методи.

Відкрити статтю>>>

Закоморна К.О. Територіальна організація влади в Республіці Індія

Закоморна_фото

Розкрито правову природу територіальної організації влади в Республіці Індія. Визначено особливості вертикальних і горизонтальних взаємин органів публічної влади в Республіці Індія. Висвітлено сучасні тенденції розвитку структурно-функціональної організації органів державної влади та місцевого самоврядування в Республіці Індія..

Ключові слова: вертикальні і горизонтальні взаємини органів публічної влади, Республіка Індія, структурно-функціональна організація органів державної влади та місцевого самоврядування, територіальна організація влади.

Відкрити статтю>>>

Коляда Т.А., Коровіна А.Г. Стандарти FIDIC як інноваційний базис відносин у сфері надання інженерно-будівельних послуг: нормативно-правовий аспект

Коляда_фото Коровина_ фото

У статті охарактеризовано типові контракти  FIDIC.  В них детально прописані обов’язки підрядників і використовується багатоступенева система виконання зобов’язань. Виявлено, що деякі способи забезпечення виконання зобов’язань, які містять стандарти, не закріплені в чинному законодавстві України.  Виокремлено позитивні та негативні сторони використання контрактів  FIDIC в Україні. Зроблено висновки, про те що назріла нагальна потреба щодо адаптації стандартів FIDIC.

Ключові слова: будівництво, FIDIC, проект, контракт, проформи, договір, замовник, підрядник, реалізація проекту, управління ризиками.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Система екоресурсного права України

kravchenko

Стаття присвячена дослідженню екоресурсного права як юридичної основи управління побутовими відходами в Україні. На підставі проведеного дослідження автором досліджена внутрішня будова екоресурсного права як підгалузі особливого адміністративного права. В результаті проведеного дослідження автором зроблено висновок про те, що екоресурсне право є дворівневою конструкцією, яка складається із правових інститутів та норм права.

Ключові слова: підгалузь права, система права, норма права, побутові відходи, особливе адміністративне право.

Відкрити статтю>>>

Малюга Л.Ю. Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України

maliuga

У статті розглянуто сучасний стан європейських соціальних стандартів в Україні. Надано їх авторське визначення та охарактеризовано їх специфіку. Визначено основні шляхи  імплементації європейських соціальних стандартів у національне соціальне законодавство.

Ключові слова: соціальні стандарти, соціальне законодавство, соціальний захист, імплементація, європейське законодавство.

Відкрити статтю>>>

Олійник О.І., Боднар І.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: окремі питання законодавчої та правозастосовної практики

Олійник Боднар

В статті розглянуті положення умовно-дострокового звільнення від відбування покарання з точки зору питань законодавчої та правозастосовної практики. Розглянуті матеріальні та формальні підстави даного виду звільнення. Визначено коло проблемних питань та можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: умовно-дострокове звільнення, засуджений, покарання, пробаційні програми, виправлення, ресоціалізація.

Відкрити статтю>>>

Парпан У.М. Основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти

У статті окреслено основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти. Організаційно-правовий механізм державного регулювання трансформації вищої освіти можна визначити як систему взаємопов’язаних правових засобів та структурно-організаційних інструментів, за допомогою яких здійснюються і регулюються суспільні відносини між суб’єктами та об’єктами регулюючого впливу в умовах соціально-економічних змін, спрямованих на трансформаційне перетворення вищої освіти.

Ключові слова: державна політика, вища освіта, інтеграція національної освітньої системи, організаційно-правовий механізм державного регулювання, трансформація вищої освіти.

Відкрити статтю>>>

Славко А.С., Даценко О.І. Поняття та зміст права на приватність у співвідношенні із особистим та сімейним життям особи

Славко АС IMG_1386

Стаття присвячена розгляду питань у сфері приватного життя людини, міжнародному нормативно-правовому закріпленню основних прав, що визнаються, гарантуються та охороняються державою. Розглядаючи позиції Європейського Суду з прав людини, в статті наведено сучасне розуміння поняття «приватне життя» як юридична категорія. В статті розглянуто базові рішення Європейського Суду з прав людини, що визнають порушення у сфері неправомірного втручання в особисте життя, розглянуто структурні елементи «приватного життя» в рамках розглянутих рішень.

Ключові слова: право на приватність, особисте життя, сімейне життя.

Відкрити статтю>>>

Найченко А.М. Можливість застосування електронного листування як доказу в господарському процесі

Найченко_фото

Стаття присвячена можливості застосування електронного листування як доказу в господарському процесі, охарактеризовано електронне листування та надано характеристику його оцінці господарським судом як доказу. Автором виділено основні проблемні моменти, що існують при використанні електронного листування як доказу в господарському судочинстві.

Ключові слова: електронне листування, електронні докази, електронна пошта.

Відкрити статтю>>>

Єременко Ю.А. Історія зародження та правове регулювання військової прокуратури на українських землях у XVII- XX ст.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У статті проаналізовано правове регулювання, передумови формування, повноваження та організацію тих органів, які маючи різні назви, виконували функції військової прокуратури в Україні. Дослідження здійснювалося стосовно часів Війська Запорізького, знаходження України  у складі Російської імперії, перших десятиліть існування СРСР.

Ключові слова: військова прокуратура, аудитор, фіскал, крігс-комісар, військовий суд, осавул, історія, правове регулювання.

Відкрити статтю>>>

Куца Л.В. Юридичні особливості визначення договору поставки в господарсько-торговельній діяльності підприємства

Стаття присвячена визначенню особливостей договору поставки, який за юридичною природою є складною і, водночас, ефективною формою, в яку можуть перетворюватись майнові правовідносини і яка є найменш врегульована чинним господарським законодавством. Застосування до цього договору положень, що врегульовують договір купівлі-продажу є недостатнім, а в окремих випадках неприйнятним. Потребують законодавчого закріплення положення щодо врегулювання договору поставки, зокрема, його предмету, статусу сторін, порядку укладення, умов виконання та відповідальності за порушення умов договору.

Ключові слова: договір, поставка, продукція, товари, господарсько-правовий, санкції, особливі умови поставки.

Відкрити статтю>>>

Гусаченко А.В. Особливості визначення об’єкта цивільних прав

Гусаченко_фото

У статті розглянуто  визначення поняття об’єктів цивільних прав. Зазначено, що цивільне законодавство так чи інакше пов’язане з матеріальними та нематеріальними благами. Без них галузь законодавства втрачає будь-який конструктивний зміст. Будучи базисом фактичних і регулюючих правовідносин, майнові і немайнові блага мають певні особливості, котрі впливають на весь механізм правового регулювання. В статті ми розберемося, що потрібно розуміти під об’єктами цивільних прав.

Ключові слова: об’єкт цивільних прав, обов’язки, концепції об’єкта правовідносин, філософська концепція, юридична концепція, психологічна концепція, майнові права, немайнові права.

Відкрити статтю>>>

Бойко А.М. Право на забуття: деякі аспекти теорії і практики

Бойко_фото

На основі аналізу практичних джерел та наукової літератури визначено поняття, структуру та властивості права на забуття, особливості його реалізації, а також з’ясовано основні проблеми його правового регулювання.

Ключові слова: право на забуття, дії з персональними даними, видалення персональних даних, персональні дані, захист персональних даних, володілець персональних даних, суб’єкт персональних даних, обробка персональних даних.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.