Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 49

Журнал східноєвропейського права № 49

титульна сторінка

зміст

Баймуратов М.О., Гріненко О.О. Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання: проблеми теорії та практики

У статті розкрито проблему відмінних рис рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справах проти України, їх тлумачення, перекладу, виконання та застосування. Доведено наявність в праві Ради Європи критеріїв віднесення актів ЄСПЛ до такої категорії, як рішення ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання, вказано на відсутність таких критеріїв у законодавстві України. Доведено наявність та визначено зміст спільних рис усіх наявних рішень ЄСПЛ у справах проти України, в яких згадується процедура дружнього врегулювання. Висвітлено порядок усунення сумнівів щодо віднесення певного акту до категорії рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання у справі проти України, питання тлумачення окремих норм рішень ЄСПЛ щодо такого врегулювання, аспекти застосування в Україні перекладу таких рішень українською.

Ключові слова: дружне врегулювання, виконання рішення ЄСПЛ, переклад рішень ЄСПЛ, права людини, тлумачення рішення ЄСПЛ.

Відкрити статтю>>>

Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням

У статті досліджено особливості використання терміну «документування» у теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу. Визначено зміст поняття «документування злочинів». Подане авторське бачення сутності контролю за вчиненням злочину як категорії кримінального процесу. Визначено  взаємозв’язок та співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням.

Ключові слова: документування злочину, контроль за вчиненням злочину, оперативно-розшукова діяльність, досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії.

Відкрити статтю>>>

Орлеан А.М. Адаптація законодавства України у сфері протидії кіберзлочинності до законодавства Європейського Союзу

Orlean_фото

У статті наведено авторський погляд на проблематику кіберзлочинності. Зокрема її визначення, етапи розвитку та загрози, що несе остання; відзначено її транснаціональний характер та вказано на основоположні міжнародні документи, які регламентують питання боротьби з кіберзлочинами. Розглянуто питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з урахуванням міжнародного досвіду боротьби з кіберзлочинністю. Вказано на необхідність чіткого нормативного регулювання в Україні правового положення криптовалют та процесу майнінгу (добування криптовалют), а також встановлення кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння криптовалютами та визнання їх предметом неправомірної вигоди.

Ключові слова: законодавство Європейського Союзу, адаптація законодавства, кіберзлочинність, боротьба з кіберзлочинністю, удосконалення законодавства.

Відкрити статтю>>>

Проневич О.С. Міністерство внутрішніх справ України як поліфункціональний орган публічної адміністрації: соціальна місія і стратегічні пріоритети

Проневич_Фото

Стаття присвячена осмисленню доктринально-правових засад демонтажу пострадянської системи управління сферою внутрішніх справ, з’ясування специфіки підходу до визначення адміністративної правосуб’єктності Міністерства внутрішніх справ з особливою акцентуацією уваги на аналізі особливостей легального закріплення функцій, завдань і повноважень міністерства, а також артикуляції його соціальної місії та стратегічних пріоритетів.

Ключові слова: Міністерство внутрішніх справ України, сфера внутрішніх справ, адміністративна правосуб’єктність, внутрішня безпека, протидія злочинності.

Відкрити статтю>>>

A.A. Koval International Experience Dealing with Secret Investigative Actions in Investigation of Crimes

У статті проаналізовано міжнародний досвід проведення негласних слідчих дій (НСД), розкривається зміст, роль та значення прихованих методів здобуття інформації про злочини і осіб, які їх учинили, у протидії злочинності. Аналізуються підстави, процесуальний порядок та мета провадження негласних слідчих дій, дається характеристика певних видів НСД та коло суб’єктів, які їх проводять за КПК ФРН, США та Франції.

Ключові слова: негласні слідчі дії, приховані методи, поліція, дозвіл судді, підозрюваний, розвідувальні, пошукові дії, спеціальні агенти, інформатори, спеціальні засоби, оперативно-розшукова діяльність.

Відкрити статтю>>>

Пічкуренко С.І., Злагода О.В., Кацан Л.О. Щодо деяких аспектів протидії організованій злочинності підрозділами кримінальної поліції України

У статті висвітлюються проблемні аспекти протидії організованої злочинності підрозділами кримінальної поліції України.  На підставі аналізу нормативно-правового забезпечення оперативно-службової діяльності окремих оперативних підрозділів кримінальної поліції України доводиться, що оперативним підрозділом, який в змозі забезпечити реалізацію комплексу заходів на професіональному рівні, спрямованих на збір інформації про криміногенну ситуацію у державі шляхом використання системи  розвідувальних, контрозвідувальних заходів, інформаційно-аналітичних заходів, у т.ч. із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів та відігравав би ведучу роль у протидії організованій злочинності повинен стати Департамент кримінальної розвідки.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, кримінальна розвідка, кримінальна поліція, організована злочинність, розвідувальні заходи, штатні негласні співробітники, нештатні негласні співробітники.

Відкрити статтю>>>

Шамрук Н.Б. Стан дослідження проблеми домашнього насильства відносно літніх членів родини

Стаття присвячена дослідженню літніх членів сім’я як об’єктів посягання в сучасних українських родинах. У статті актуалізовано проблему сімейного насильства відносно літніх членів сім¢ї,  досліджено та виокремлено чинники, що сприяють цьому явищу, проаналізовано та надано пропозиції щодо шляхів  профілактики  та  протидії посяганням щодо осіб похилого віку з боку членів їх сімей.

Ключові слова: похилий вік, літня людина, родина, жорстоке поводження, жертва насильства, сім’я.

Відкрити статтю>>>

Брaгінa Ю.А. Напрями вдосконалення організаційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні

Aнaлiзуються прoблеми рoзумiння мiсцевoгo сaмoврядувaння як фундaменту фoрмувaння грoмaдянськoгo суспiльствa. Тaкoж в дaнiй стaттi висвiтлюється прирoдa тa системa мiсцевoгo сaмoврядувaння. В дaнiй стaттi aвтoр рoбить узaгaльнення нaукoвих прaць щoдo мiсцевoгo сaмoврядувaння тa йoгo пoняття. Рoзглядaється прaвoве регулювaння дiяльнoстi oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння в динaмiцi. Зaзнaчaються нaпрями рoзвитку мiсцевoгo сaмoврядувaння в Укрaїнi тa держaвaх Єврoпейськoгo сoюз. Тaкoж aнaлiзується кoнституцiйнo-прaвoвi зaсaди oргaнiзaцiї мiсцевoгo сaмoврядувaння тa визнaчaються шляхи рoзвитку кoнституцiйнo-прaвoвoї oснoви мiсцевoгo сaмoврядувaння.

Ключoвi cлoвa: мicцеве caмoврядувaння, нoрмoтвoрчicть, aкти oргaнiв мicцевoгo caмoврядувaння, рефoрмувaння.

Відкрити статтю>>>

Кротюк Є.В. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні

В статті висвітлено засади волонтерської діяльності, проаналізовано вітчизняне та міжнародне законодавство у сфері правового регулювання волонтерської діяльності. Проведено порівняння правового та економічного забезпечення діяльності волонтерів в розвинутих країнах та  Україні.  Крім того, внесені пропозиції щодо удосконалення врегулювання волонтерства в Україні, посилаючись на успішний міжнародний досвід.

Ключові слова: волонтерство, волонтер, волонтерська діяльність, правове регулювання волонтерської діяльності, захист прав волонтерів, інтеграція волонтерства.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.