Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 50

Журнал східноєвропейського права № 50

титульна сторінка

зміст

Марисюк К.Б., Слотвінська Н.Д. Кримінально-правовий захист рівності громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками у актах Ради Європи

Марисюк_фото Слотвінська_фото

Стаття присвячена аналізу кримінально-правового захисту рівності громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками у актах Ради Європи. Зроблено висновок, що нормативно-правові акти Ради Європи у цій сфері закріплюють базові рекомендації, встановлюючи орієнтири для національного законодавця у згаданій сфері.

Ключові слова: покарання, злочин, винний, обов’язки, права.

Відкрити статтю>>>

O. Rudanetska Labor Protection in Ukraine and Abroad: Legal Aspect

У статті аналізуються проблемні питання щодо недосконалості механізму використання та адаптування до українських реалій міжнародного досвіду з охорони праці. Міжнародний досвід в практичній, нормативній і правовій діяльності являється невичерпним резервом для поліпшення роботи у сфері охорони праці.

Ключові слова: охорона праці, техніка безпеки, здорові та безпечні умови праці, міжнародний досвід.

Відкрити статтю>>>

D.Y. Khlaponin, I.V. Trush Normative-Legal Regulation of Cyber-Physical Systems in the Leading Countries of the World

Статтю присвячено аналізу особливостей нормативно-правового регулювання функціонування кіберфізичних систем (КФС) в провідних країнах світу, аналізу результатів наукових досліджень в сфері забезпечення безпечного, надійного, стійкого функціонування КФС з урахуванням вимог конфіденційності. Сформовано пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання функціонування КФС в Україні.

Ключові слова: кіберпростір, кіберфізична система, сертифікація КФС, стандарти КФС, інтернет речей.

Відкрити статтю>>>

Білецька Г.А. Судово-медичне бачення проблеми виникнення та діагностики ятрогеній

Білецька_фото

В роботі розглядаються питання про сучасні причини виникнення різних видів ятрогеній та їх основні ознаки, що зустрічаються в практиці судово-медичного експерта.

Ключові слова: ятрогенії, лікар, пацієнт, судово-медичний експерт, експертиза.

Відкрити статтю>>>

Ільків Н.В. Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Илькив

Стаття присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з визначенням розміру орендної плати за договорами оренди землі державної та комунальної власності. Обгрунтовано, що для врегулювання відносин зі встановлення та сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності використовуються диспозитивні та імперативні методи. На підставі чинного законодавства та практики його застосування аналізується взаємозв’язок між законодавчо встановленими граничними розмірами орендної плати, нормативною грошовою оцінкою та договірними умовами.

Ключові слова: договір оренди землі, орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності, платник орендної плати, судова практика.

Відкрити статтю>>>

Менів Л.Д. Проблемні питання захисту прав споживачів

Стаття присвячена висвітленню окремих питань реалізації прав споживачів. Автор акцентує увагу на проблемних питаннях відшкодування збитків споживачу, сплати неустойки, відшкодування моральної шкоди. Зазначено, що захист прав споживачів в Україні потребує вдосконалення та покращення з урахуванням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: споживач, права споживачів, відшкодування збитків, неустойка, відшкодування моральної шкоди.

Відкрити статтю>>>

Панова О.О. Особливості cтруктури адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки

Панова_фото

В статті здійснено теоретико-правовий аналіз та етимологічну природу структури адміністративно-правових відносин. Встановлено особливості структури адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки крізь призму розгляду суб’єкта, об’єкту та нормативного змісту вказаних правовідносин.

Ключові слова: забезпечення, публічна безпека, адміністративно-правові відносини, структура, суб’єкти публічної безпеки, нормативний зміст.

Відкрити статтю>>>

Гуляс Я.Ю., Пархоменко М.М. Регулювання cурогатного материнства в українському законодавстві

Гуляс_фото

У статті розглянуто поняття сурагатного материнства відповідно до законодавства України. Проаналізовано відношення до сурогатного материнства в різних країнах світу. Досліджено існування договору про сурогатне материнство, його умови та виявлено основні причини відсутності даного виду договору в українському законодавстві. Розроблено конкретні рекомендації, які направлені на удосконалення законодавчого регулювання сурогатного материнства. Та на що варто звертати уваги при підписанні договору.

Ключові слова: сурогатне материнство, Цивільний кодекс України, біологічні батьки, маніпуляція природою, біоетика, договірні відносини, медична клініка, генетичні батьки дитини, репродукція.

Відкрити статтю>>>

Шепітько М.В. Злочини проти правосуддя: проблеми класифікації

У статті розглянуті проблеми класифікації злочинів проти правосуддя на види. Дослідження даної проблеми дозволило вказати на різні підходи в цій сфері. Крім того, була продемонстрована важливість класифікацій злочинів проти правосуддя не тільки за традиційними для кримінального права критеріям (за ступенем тяжкості або об’єкту), а й за суб’єктом, потерпілим та способом учинення злочину.

Ключові слова: злочини проти правосуддя, види злочинів проти правосуддя, класифікація, суб’єкт злочину, спосіб злочину, потерпілий.

Відкрити статтю>>>

Устинова І.П., Бузун О.О., Хомченко О.В. Міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин

У статті розглянуто міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин, а також розкрито сутність публічних відносин як у вітчизняному законодавстві, так і в міжнародному; проаналізовано провадження в адміністративному  та цивільному провадженнях.

Ключові слова: судове провадження, публічні правовідносини, адміністративне провадження, цивільне судочинство, справи публічного характеру.

Відкрити статтю>>>

Залізко О.М. Правовий статус арбітрів спортивного арбітражного суду

Стаття присвячена дослідженню сутності правового статусу арбітрів Спортивного арбітражного суду (CAS). Проаналізовані позиції науковців щодо поняття правового статусу арбітрів CAS, вимог до арбітрів та порядок їх призначення. Надано власне визначення поняття «правовий статус арбітрів CAS».

Ключові слова: правовий статус, арбітр, арбітраж, Спортивний арбітражний суд, вимоги до арбітрів.

Відкрити статтю>>>

Корчагіна А.М. Розвиток правового визначення застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження

Корчагіна_фото

У статті досліджено основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства, щодо закріплення використання науково-технічних засобів в кримінальному провадженні. Проаналізовано основні чинники, які зумовлюють необхідність правового закріплення здобутків криміналістики та інших наук у правозастосовчій діяльності. Запропоновано внесення змін до чинного законодавства з питань застосування окремих науково-технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ключові слова: науково-технічні засоби, кримінальне провадження, криміналістична техніка, кримінально-процесуальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

Полубатко В.В. Система нормативно-правових актів у сфері реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля

полубатко

Статтю присвячено дослідженню сучасної системи нормативно-правових актів у сфері реалізації приватними особами права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Розглянуто сукупність нормативно-правових актів національного й міжнародного рівнів, які на думку автора складають основу нормативно-правового забезпечення реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Розглянуто низку відомих правовій науці підходів до класифікації нормативно-правових актів. Запропоновано авторський підхід до класифікації нормативно-правових актів, якими гарантується й забезпечується реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Ключові слова: право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, реалізація права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правові акти, класифікація нормативно-правових актів, система нормативно-правових актів.

Відкрити статтю>>>

 Король Д.А. Захист інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто загальні засади правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано нинішній стан правового регулювання захисту інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності відповідно до чинного законодавства. Автором окреслено проблемні моменти судової форми захисту інтелектуальної власності, що потребують подальшого опрацювання.

Ключові слова: інтелектуальна власність, правове регулювання, об’єкт права інтелектуальної власності, господарська діяльність, судовий захист.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.