Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 57

Журнал східноєвропейського права № 57

golovna_57-page0001

титульна сторінка

зміст

Орлеан А.М. Проблемні аспекти вітчизняної судової реформи в контексті Європейських стандартів

У статті розглянуто особливості реформування судової влади в Україні, визначено основні проблемні питання запровадження положень Закону України „Про судоустрій та статус суддів” та судової реформи, запропоновано шляхи удосконалення функціонування системи правосуддя в Україні.

Ключові слова: правосуддя, судоустрій України, судова влада, судова реформа, статус суддів, Вища рада правосуддя.

Відкрити статтю>>>

Алєксєєнко І.Г. Питання законодавчого регулювання економічної  безпеки підприємництва в Україні

Фото Алексеенко

Розглянуто наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. Проаналізовано  національні концепції, стратегії та нормативно-правові акти, що виступають правостворюючими підставами, як системи національної безпеки Україні, так і системи економічної безпеки підприємництва. Подано пропозиції щодо оптимізації  нормативно-правового забезпечення досліджуваної сфери.

Ключові слова: підприємницька діяльність, нормативно-правове забезпечення,  економічна безпека.

Відкрити статтю>>>

Аббакумова Д.В. Процедурні аспекти функціонування Комітету Міністрів Ради Європи

Аббакумова_фото

У статті досліджено процедурні аспекти функціонування Комітету Міністрів Ради Європи. З’ясовано особливості проведення засідань цього органу як на рівні міністрів закордонних справ, так і на рівні Представників міністрів. Окрему увагу приділено порядку денному обох рівнів  засідань.

Ключові слова: міжнародна організація, Рада Європи, засідання Комітету Міністрів, міністри закордонних справ, представники міністрів.

Відкрити статтю>>>

Валуйська М.Ю. Криміналізація особистості: сучасний стан вивчення та перспективи застосування цифрових технологій

Валуйська_фото

У статті проаналізовано стан досліджень криміналізації особистості.  Вивчення даної проблеми дозволило виявити сучасні можливості, завдяки яким пізнання криміналізації особистості може бути піднято на якісно вищий рівень. Крім того, були продемонстровані нові, раніше не досліджені аспекти криміналізації особистості, пов’язані з цифровими технологіями. У результаті впровадження в практику запропонованих методів може істотно підвищитися ефективність запобігання злочинності.

Ключові слова:  особа злочинця, особистість злочинця, криміналізація особистості, запобігання злочинності, чинники криміналізації особистості, соціалізація особистості злочинця, кримінологічні тести, цифрові технології.

Відкрити статтю>>>

A.A. Donets Ajara’s Autonomy and Its Implications for Georgian Security

Донець_Фото

В статті проаналізовано історичні передумови формування автономного статусу Аджарської Республіки та спільної регіональної ідентичності її населення. Досліджено вплив міжнародних акторів та міжнародних договорів на процес формування аджарської автономії. Встановлено поточний ступінь автономності Аджарської Республіки. Визначено пов’язані з аджарською автономією фактори, які можуть становити загрозу для територіальної цілісності й безпеки Грузії.

Ключові слова: Аджарська Автономна Республіка, Грузія, міжнародний договір, територіальна цілісність, автономія, Аджарська криза, ідентичність.

Відкрити статтю>>>

Іванова М.І., Задорожня Ю.О., Нагорна К.Г. Проблематика речового права на чуже майно

фото_ІвановаЗадорожняНагорна

У статті розглянута проблематика речового права на чуже майно. З’ясовано, що право на чужі речі є складовою більш загальної категорії речового права, зокрема права власності, яке відноситься до самостійного речового права. Проведений аналіз виявив ряд питань, пов’язаних з реалізацією сервітутних правовідносин не знайшли свого законодавчого закріплення. Запропоновано напрями зміцнення законодавчого регулювання сервітутного права, які вимагають вдосконалення усіх існуючих процесів шляхом їх реформування та трансформації.

Ключові слова: речове право, чуже майно, сервітут, емфітевзис, суперфіцій.

Відкрити статтю>>>

Д.В. Казначеєва Проблеми удосконалення умовно-дострокового звільнення від відбування покарання

фото_Казначеева

В статті проаналізовано основні проблеми регламентації умовно-дострокового звільнення. Встановлено, що для ефективного застосування цього виду звільнення від відбування покарання необхідно закріпити у законі перелік обов’язків, які можуть бути покладені на звільненого під час невідбутої частини покарання.

Ключові слова: правові наслідки, обов’язки, умовно-достроково звільнений, невідбута частина покарання.

Відкрити статтю>>>

Клепка Д.І. Деякі питання вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Фото_Клепка

У статті розглянуто положення чинного кримінального процесуального законодавства щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Обґрунтовано неефективність оскарження рішень, дій чи бездіяльності, якими завдано шкоди правам або законним інтересам особи під час досудового розслідування у підготовчому провадженні.

Ключові слова: оскарження, рішення, дія, бездіяльність, засіб захисту, підготовче провадження, досудове розслідування.

Відкрити статтю>>>

Маланчук Т.В., Башкірова В.А. Проблемні питання при здійсненні українськими підприємствами розрахунків векселями у зовнішньоекономічній діяльності

Дана стаття присвячена розгляду векселя як форми розрахунку при здійсненні українськими підприємствами зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено правове регулювання міжнародного вексельного обороту та виявлено проблеми використання векселів у зовнішньоторговельних розрахунках, як на нормативному рівні, так і на практиці.  Також надано пропозицій щодо можливих шляхів подолання суперечностей, з якими стикаються вітчизняні підприємства при застосуванні векселів у розрахунках з іноземними компаніями.

Ключові слова: вексель, форма розрахунку, міжнародний вексельний обіг, зовнішньоекономічна діяльність, розрахунки векселями.

Відкрити статтю>>>

Малюга Л.Ю. Специфіка адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС: концептуально-правові основи

Фото Малюга

У статті проаналізовано специфіку юридичної прирди адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС. Визначено ознаки адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС та детально розкрито зміст кожної з них. Відзначено, що за роки незалежності України адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС набрала системного характеру.

Ключові слова: адаптація, соціальне законодавство, законодавство ЄС, соціальне забезпечення, соціально-правові стандарти.

Відкрити статтю>>>

Мартьянова Т.С. Утримування та осквернення релігійних святинь як форми об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 179 КК України

Мартьянова_фото

Стаття присвячена аналізу утримання та осквернення релігійних святинь як форм об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 179 КК України. Зроблено висновок, що існуючі на сьогодні в науці кримінального права підходи не дають можливості чітко окреслити зазначені поняття, відмежувавши їх від суміжних діянь. На нашу думку, згадана ситуація вимагає негайного врегулювання шляхом фіксації на рівні нормативно-правових актів згаданих понять, а також їх чітких ознак,

Ключові слова: покарання, злочин, винний, релігія, святиня.

Відкрити статтю>>>

Мельник О.Д. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: сфера охорони здоров’я

Melnyk O.D.Photo

Стаття присвячена дослідженню особливостей адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією посадових осіб закладів охорони здоров’я. Автор здійснює аналіз чинних норм національного законодавства щодо суб’єктів такої відповідальності, а також судову практику у межах теми дослідження. Акцентовано увагу на необхідності чіткого визначення кола посадових осіб закладів охорони здоров’я, на яких поширюється обмеження антикорупційного законодавства.

Ключові слова: заклад охорони здоров’я, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, адміністративна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

Музика Т.О. Проблеми визначення кола осіб, що можуть бути членами житлово-будівельних кооперативів в Україні

Музика_фото

У статті розглянуто питання створення житлово-будівельних кооперативів в Україні згідно із чинним законодавством України. Основну увагу приділено розбіжностям щодо визначення кола осіб, які можуть бути членами житлово-будівельних кооперативів, згідно із чинним житловим законодавством України та законодавством про кооперацію, крізь призму їх відповідності Конституції України. Поставлено питання про можливість створення житлово-будівельних кооперативів за допомогою коштів державного та місцевого бюджетів.

Ключові слова: житлово-будівельний кооператив, кооперація, створення житлово-будівельного кооперативу, право на житло, свобода власності.

Відкрити статтю>>>

Пипяк М.І. Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу

Пипяк_Фото

У статті проводиться дослідження правового статусу державного службовця в Україні. Також досліджується правовий статус державного службовця у різних країнах світу. Оцінюється найкращий світовий досвід у зазначеній сфері. На основі аналізу робиться висновок щодо можливості запозичення позитивного зарубіжного досвіду у сфері державної служби.              

Ключові слова: державний службовець, правовий статус, Європейський Союз, державна служба, реформа.

Відкрити статтю>>>

Ребриш Б.Ю., Журба Ю.А. Особливості правового регулювання трастових відносин з іноземним елементом у зарубіжних країнах

Ребриш_фотоЖурба_фото

У статті вивчається правове поняття трасту й розкриваються особливості його видів. Пояснюється відмінність між трастом та іншими схожими на нього правовими конструкціями відповідно до національного права. Окрему увагу звернено на особливості міжнародно-правового регулювання трастових відносин з іноземним елементом, а також проаналізовано перспективи переймання Україною кращих зарубіжних законодавчих практик у цій сфері.

Ключові слова: траст, довірча власність, трастові відносини з іноземним елементом.

Відкрити статтю>>>

Резникова М.О., Даниляк А.В. Особливості поділу майна подружжя за наявністю шлюбного договору

Стаття присвячена дослідженню особливостей шлюбного договору та його значенню при поділі майна подружжя. Приділено увагу основним помилкам при укладенні шлюбного договору. Визначено  причини малоефективності правового регулювання даного інституту та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: шлюбний договір, майно, поділ майна, подружжя, спільне майно подружжя.

Відкрити статтю>>>

Резникова М.О., Лила А.В. Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна

Стаття присвячена дослідженню поняття та значення інституту охорони спадкового майна. Визначається та аналізується процесуальний порядок вчинення такої нотаріальної дії, як вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. Аналізуються проблеми теоретичного та практичного характеру, що виникають при вчиненні цієї нотаріальної дії та пропонуються шляхи їх вирішення.

Ключові слова: спадщина, охорона спадщини, вжиття заходів, нотаріус, опис спадкового майна, нотаріальна дія.

Відкрити статтю>>>

Самойленко Є.А., Купка Ю.М. Ефективність механізму імплементації міжнародно-правового принципу гендерної рівності у законодавство України

У статті представлено критичний погляд на виконання Україною міжнародних зобов’язань стосовно дотримання принципу гендерної рівності через призму ефективності сформованого механізму імплементації даного принципу у внутрішньодержавний правопорядок. Автори роблять акцент на співставленні юридичного змісту принципу гендерної рівності на основі міжнародних актів і актів національного законодавства з фактичною реалізацією відповідних нормативних положень на практиці.

Ключові слова: принцип гендерної рівності, гендерні стереотипи, права жінок, Рада Європи, Стамбульська конвенція 2011 року, імплементація міжнародного права.

Відкрити статтю>>>

Стрельник В.В. Правовий інструмент забезпечення ефективного та раціонального використання земель

Стрельник_фото

У статті розглянуто екологічний аудит земель як один з потенційно ефективних правових інструментів забезпечення обліку інтересів громадян у відносинах землекористування, який покликаний сприяти найбільш раціональному використанню потенційних можливостей охорони земель з урахуванням землеохоронних вимог.

Ключові слова: охорона земель, екологічний аудит земель, земельний ресурс, особливо цінні землі, збалансоване землекористування.

Відкрити статтю>>>

Таволжанський О.В. Інформаційна безпека України: стан правового забезпечення в контексті глобалізаційних процесів

В статті розглянуто законодавче закріплення та вирішення питань інформаційної безпеки України. Наведено деякі проблеми нормотворчого процесу врегулювання запобігання кіберзлочинності. Проаналізовано актуальні питання системного підходу для захисту держави і суспільства в інформаційній сфері.

Ключові слова: інформаційна безпека, кіберзлочин, кіберзлочинність, кібербезпека, кіберпростір, інформаційне законодавство.

Відкрити статтю>>>

Турченко О.Г., Бабич М.І. Щодо застосування норм міжнародного права Конституційним Судом України

Турченко_фотоБабич_фото

У статті розглянуті питання взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права, імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України, виявлені та охарактеризовані особливості застосування норм міжнародного права, правових позицій ЄСПЛ Конституційним Судом України.

Ключові слова: міжнародне право, Конституційний Суд України, імплементація, конституційний контроль, конституційність.

Відкрити статтю>>>

Швагер О.А., Солдаткіна Д.О. Актуальні питання правового регулювання безготівкових розрахунків в Україні

Швагер_фотоСолдаткіна_фото

У статті проаналізовано основні проблеми правового регулювання безготівкових розрахунків в Україні, визначено основні тенденції вдосконалення організації безготівкового грошового обороту на рівні держави, запропоновано визначити цілі державного регулювання безготівкових розрахунків в Україні.

Ключові слова: правове регулювання, державне регулювання, безготівкові розрахунки, грошовий обіг, інноваційні платіжні продукти.

Відкрити статтю>>>

Русанюк М.М. Зарубіжний досвід в законодавстві щодо кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва

Русанюк_фото

Наукова стаття присвячена комплексному дослідженню зарубіжного досвіду в законодавстві щодо кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва. На основі цього дослідження сформульовано аналіз законодавчої бази ряду зарубіжних країн в процесі регулювання злочинів проти безпеки виробництва; визначено місце порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою;проведено порівняльне дослідження законодавства різних зарубіжних країн з законодавством України.

Ключові слова:  Безпека виробництва, виробничі злочини, законодавство зарубіжних країн.

Відкрити статтю>>>

Феданяк Р.В. Суб’єктивна сторона складу злочину порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

Феданяк_фото

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами характеризується наявністю певних об’єктивних та суб’єктивних ознак, що у своєму взаємозв’язку й визначають склад злочину як цілісну систему. У свою чергу, суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 286 КК України, представлені не тільки суб’єктом, але й суб’єктивною стороною, що відображає ставлення суб’єкта до суспільно небезпечного діяння, що ним вчиняється. Суб’єктивна сторона складу злочину завжди знаходить свій вияв у певному зовнішньому протиправному діянні.

Ключові слова: суб’єктивна сторона, форма вини, умисел, необережність, інтелектуальні та вольові ознаки.

Відкрити статтю>>>

Суходубов В.С. Обстановка вчинення вбивств з метою заволодіння житлом в структурі криміналістичної характеристики злочинів

У статті приділено увагу дослідженню обстановки вчинення вбивств з метою заволодіння житлом в структурі криміналістичної характеристики злочинів. Детально розглянуто основні елементи обстановки вчинення вбивств з метою заволодіння житлом. Досліджені кореляційні звязки обстановки вчинення вбивств з іншими елементами криміналістичної характеристики.

Ключові слова: обстановки вчинення вбивств з метою заволодіння житлом, місце вчинення вбивств, час вчинення вбивств, кореляційні звязки.

Відкрити статтю>>>

Борщ М.Г. Публічні закупівлі в господарській діяльності: проблеми та шляхи вдосконалення

Борщ фото

В статті здійснюється правовий аналіз та характеристика сутності «публічних закупівель» в господарській діяльності. Доведено, що публічні закупівлі – це одна з форм державної діяльності в межах регуляторної політики, регламентований в законодавстві процес придбання уповноваженими суб’єктами з боку держави матеріальних ресурсів (товарів, робіт і послуг) для забезпечення діяльності та державних потреб, що відбувається за публічні кошти з найбільшою ефективністю й мінімальними витратами за заздалегідь проголошеними правилами й умовами на основі конкурсу.

Ключові слова: господарювання, публічні закупівлі, тендер, держава, процедури.

Відкрити статтю>>>

Бурчак А.Ю. Проблеми працевлаштування в сільских (фермерських) господарствах та кооперативах

Бурчак_фото

Робота присвячена дослідженню найбільш дискусійних питань про юридичну природу трудових правовідносин, заснованих на членстві у фермерських господарствах й інших сільських господарствах та кооперативах, про сферу їх регулювання, про суб’єктів, які виступають роботодавцями цих відносин, та про підстави виникнення трудових правовідносин на основі фактичного складу.

Ключові слова: форми реалізації права на працю, сфера регулювання трудового права, метод правового регулювання, прийом (вступ) до членства, підстава виникнення трудових правовідносин.

Відкрити статтю>>>

Велієва Е.Ш. Правове регулювання агрохолдингів в Україні

Велієва_фото

У статті досліджено проблематику правового регулювання створення і діяльності агрохолдингів в Україні. Також проаналізовано саме поняття «аграрних холдингів» та їх правової природи. Обґрунтована власна позиція та продемонстровані власні напрацювання щодо вирішення існуючих проблем у правовому регулюванні діяльності агрохолдингів в Україні.

Ключові слова: аграрна холдингова компанія, агрохолдинг, аграрний сектор, сільське господарство, холдингова компанія.

Відкрити статтю>>>

Власюк Д.А. Повідомлення про підозру: поняття та теоретичні проблеми тлумачення

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань розуміння кримінальної процесуальної категорії «підозра». Розглянуто повідомлення про підозру як інститут кримінального процесуального права, кримінальну процесуальну дію, акт правового застосування; кримінальний процесуальний документ; кримінальне процесуальне рішення. Визначено такі ознаки повідомлення про підозру: державно-владний характер; адресовано конкретному суб’єкту; обґрунтованість, законність, вмотивованість рішення; оформляється відповідно до встановленої кримінальної процесуальної форми.

Ключові слова: підозра; повідомлення про підозру; кримінальний процес; кримінальна процесуальна дія; кримінальний процесуальний кодекс.

Відкрити статтю>>>

Грохольський П.О. Система заходів операційного та фактичного захисту від рейдерських захопленьу аграрному секторі

Грохольський_Фото1

У статті перелічено то проаналізовано заходи, які входять до «системи операційних та фактичних заходів протидії рейдерським захопленням» підприємств сільськогосподарських виробників. Детально розглянуто кожну дію яку необхідно вчинити. Надано практичні рекомендації та поради які необхідно долучити до системи правового захисту аграрного виробника.

Ключові слова: рейдерські захоплення аграних підприємств, аграрне право, антирейдерські заходи, антирейдерське законодавтво, захист бізнесу, система операційного та фактичного захисту агропідприємств.

Відкрити статтю>>>

Качмар З.О. Води України як об’єкти права власності

Качмар_фото

У статті проаналізовано норми чинного законодавства України щодо особливостей  правового регулювання відносин  власності, об’єктом яких є такий специфічний об’єкт як води (водні об’єкти), закцентовано  увагу на використанні різної термінології  природоресурсними  кодексами, а також на неоднаковому регулюванні ними питання відносин власності на води, доведено необхідність узгодження відповідних правових норм між собою з метою формування єдиної правозастосовної практики з цього питання, запропоновано посилити відповідальність винних осіб за порушення водного законодавства України.

Ключові слова: води України, водні об’єкти, водні ресурси,  інститут права власності, водне законодавство, право власності на води.

Відкрити статтю>>>

Каплуновський І.А. До питання державної підтримки інвестиційної діяльності

Каплуновський_Фото1

У статті здійснюється теоретико-правовий аналіз державного регулювання інвестиційної діяльності та державної підтримки. Висвітлено основні недоліки правової бази здійснення інвестиційної політики. Надана доречність удосконалення законодавчої бази із запровадження та нормального функціонування моделі інвестиційного розвитку в Україні. Проаналізовано недосконалість створеної законодавчої бази регулювання інвестиційної діяльності в Україні, визначено основні особливості активізації інвестиційної діяльності, запропоновано шляхи здійснення регулювання інвестиційної діяльності.

Ключові слова: державна підтримка, інвестиційна діяльність, правове забезпечення, інвестування, державне регулювання.

Відкрити статтю>>>

Кротюк Є.В. Індивід як суб’єкт міжнародного права

кротюк_фото (файл)

В статті висвітлено питання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи, проаналізовано міжнародне законодавство, рішення міжнародних судових установ, позиції вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері визначення статусу фізичної особи у міжнародно-правових відносинах. Визначено підходи до поняття «суб’єкт міжнародного права». Проведена порівняльна характеристика міжнародних та вітчизняних позицій стосовно визначеного питання.

Ключові слова: суб’єкт, міжнародно-правові відносини, міжнародне право, міжнародне співтовариство, індивід.

Відкрити статтю>>>

Лялюк А.В. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

Лялюк фото

У статті проаналізовані питання присвячені юридичній відповідальності за порушення екологічного законодавства. Розглянуто види юридичної відповідальності, за допомогою яких держава забезпечує добровільне або примусове виконання винними особами вимог екологічної безпеки, режиму використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та інших обов’язків визначених законом. Також розглянуто низку нормативно- правових актів які регламентують відповідальність за вчинення екологічного правопорушення.

Ключові слова: відповідальність, правопорушення, екологічне, законодавство, навколишнє середовище, злочин, відшкодування.

Відкрити статтю>>>

V.S. Loitayrenko Environmental Insurance: Theoretical and Practical Problems of Implementation

Лойтаренко_фото

В даній статті Розглянуто проблеми функціонування інституту екологічного страхування в Україні. Проаналізовано теоретичні і практичні питання, що існують в науковій літературі і законодавстві України щодо забезпечення механізму здійснення екологічного страхування. Враховано особливості міжнародної практики з цього питання. Запропоновано вектор розвитку інституту екологічного страхування в Україні та кроки до його втілення.

Ключові слова: екологічне страхування, міжнародні особливості, добровільне страхування, обов’язкове страхування, екологічні ризики, відшкодування збитків.

Відкрити статтю>>>

Нефортуна Я.В. Досудове врегулювання спорів в розрізі змін до Господарського процесуального кодексу України

Нефортуна_фото

Статтю присвячено актуальному та дискусійному питанню повернення до інституту обов’язкового досудового врегулювання господарських спорів, що пов’язане з набранням чинності змін до  Господарського процесуального кодексу, а також Конституції України в сфері здійснення правосуддя. Наводяться та аналізуються різні думки щодо розуміння відповідного порядку вирішення спорів, передусім, з метою вирішення питання доцільності його введення та відповідності існуючим правовим нормам. Крім того, розглянуто досвід зарубіжних країн.

Ключові слова: господарське судочинство, господарські спори, досудове врегулювання, право на судовий захист, процесуальні зміни.

Відкрити статтю>>>

Піонтковська О.О. Правове регулювання поводження з відходами у контексті європейського та українського законодавства

Піонтковська_фото

У статті проаналізовано поняття відходів, їх класифікація, дана загальна характеристика нормативно-правової бази Європейського Союзу та України в сфері поводження з відходами, розгорнуті принципи державної екологічної політики у галузі управління відходами та досліджені перспективи подальшого розвитку українського законодавства у сфері поводження з відходами.

Ключові слова: відходи, поводження з відходами, екологічна безпека, правове забезпечення, класифікація відходів,небезпечні відходи.

Відкрити статтю>>>

Репікова З.А. Деякі аспекти правового регулювання охорони тварин, занесених до Червоної книги України

Репікова_фото

У статті проаналізовано питання, присвячене деяким аспектам правового регулювання охорони тварин, занесених до Червоної книги України, досліджено проблеми, що виникають у сфері їх правової охорони, а саме,  види правопорушень, зокрема, прояви браконьєрства.

Ключові слова: охорона тварин, правове регулювання, Червона книга України, правопорушення, браконьєрство.       

Відкрити статтю>>>

Скосарев І.Д. Правові засади обмеження екологічних прав громадян

Skosarev

Проаналізовано стан сучасного законодавства у сфері реалізації екологічних прав громадян, досліджено правові засади обмеження екологічних прав та підстави наявності таких обмежень, запропоновано удосконалення чинного законодавства.

Ключові слова: екологічні права, реалізація екологічних прав, екологічне законодавство, навколишнє природне середовище, обмеження екологічних прав.

Відкрити статтю>>>

Тимощук Г.О. Кримінологічна характеристики  особистості злочинця-корупціонера

Тимощук_фото

Стаття присвячена аналізу наукових поглядів щодо визначення поняття кримінологічної характеристики особистості злочинця корупціонера, порівнянню структурних елементів особистості корупційного злочинця.

Ключові слова: корупція, особистість корупціонера, кримінологічна характеристика,  елементи кримінологічної характеристики, корупційна злочинність.

Відкрити статтю>>>

Титаренко А.В. Правове регулювання недобросовісної реклами в фармацевтичній сфері

Титаренко_Фото1

У статті досліджено сутність поняття механізму регулювання реклами лікарських засобів.. Приділена увага дослідженням науковців у цій галузі. Було доведено, що оскільки рекламна діяльність є однією із складових комплексу маркетингу щодо просування фармацевтичних товарів на фармацевтичний ринок, то встановлення та знання чітких законодавчих норм проведення рекламних заходів для всіх груп товарів аптечного асортименту є необхідним для учасників фармацевтичного ринку.

Ключові слова: господарська діяльність, фармацевтична сфера, лікарські засоби, регулювання, захист від недобросовісної конкуренції, реклама.

Відкрити статтю>>>

Ткачук К.Р. Особливості становлення спортивного права в Україні. Діяльність на міжнародній спортивій арені

Ткачук_фото

В статті вказується на місце та роль спорту в житті людини, громадянина та держави. Розкриваються особливості становлення  спортивного права як самостійної  комплексної галузі права його предмет та метод правового регулювання.. Охоплюються аспекти такого виду юридичної відповідальності, як відповідальність за спортивні правопорушення, що передбачено законом України «Про антидопінговий контроль у спорті».

Ключові слова: спортивне право, міжнародні організації, спортивний арбітражний суд, меморандум про співробітництво, конвенції, федерація, міжнародний олімпійський комітет, антидопінгова політика, спортивні правопорушення, футбол.

Відкрити статтю>>>

Фролова В.С.Шляхи подолання рейдерства в Україні

Фролова_фото

У цій статті розглядається актуальна для сучасної України тема рейдерства. Вплив рейдерських захоплень організацій є досить високим на різні ланки фінансової системи країни, а тому важливе значення має визначення напрямів роботи для усунення даного явища.

Ключові слова: рейдерство, концентрація, право власності, протиправний перерозподіл власності, протиправне відчуження власності.

Відкрити статтю>>>

Шаповалов Б.Р. Проблеми вдосконалення та підвищення ефективності юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

Шаповалов_фото

В даній статті розглянуто поняття юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та  її види. Акцентовано увагу на адміністративній та кримінальній відповідальності за такі правопорушення, проаналізовано деякі склади правопорушень та злочинів, а також покарання за них відповідно до судової практики, яка склалася в Україні. На підставі здійсненого аналізу наголошено на деяких проблемах застосування відповідальності за екологічні правопорушення та напрямках їх удосконалення.

Ключові слова: юридична відповідальність, екологічні правопорушення, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, судова практика , проблеми удосконалення. 

Відкрити статтю>>>

Шашиєв Р.С. Відеоконференція в судовому процесі. Проблемні питання

Шашиєв_фото

У статті розглянуто порядок проведення відеоконференції в цивільному процесі. Врегулювання питання, стосовно законодавчого розширення цього інституту в Україні. Наведені позитивні та негативні аспекти цього нововведення. Проаналізовано  досвід зарубіжних країн,  для можливості впровадження закордонних принців та методів, в вітчизняне законодавство. Усунення прогалин та недоліків в цивільному процесі, стосовно проведення засідання в режимі відеоконференції.

Ключові слова: відеоконференція, судове засідання, суд, повноваження суду, право.

Відкрити статтю>>>

Широкий М.О. Деякі аспекти правової охорони  рослинного світу

Широкий_фотография

Проаналізовано стан сучасного законодавства у сфері правової охорони та захисту рослин України, здійснено огляд існуючих проблем у цій сфері, досліджено міжнародні стандарти у сфері охорони і захисту флори, запропоновано удосконалення чинного національного  законодавства.

Ключові слова: рослинний світ, флора, охорона рослинного світу, захист рослинно світу, міжнародні стандарти, екологічне законодавство, навколишнє природне середовище.

Відкрити статтю>>>

O. Dzhafarova, M. Kachynska Cooperation of Law Enforcement Agencies in Prevention and Detecting Transnational Crimes

У статті розглянуто питання співпраці правоохоронних органів щодо профілактики та протидії транснаціональним злочинам. Приділено окрему увагу міжнародно-правовому регулюванню взаємодії правоохоронних органів різних країни. Проаналізовано поняття транснаціональних злочинів. Розглянуто особливості діяльності Інтерполу та процедуру здійснення екстрадиції.

Ключові слова: правоохоронні органи, попередження та протидія злочинам, транснаціональні злочини, екстрадиція, Інтерпол.

Відкрити статтю>>>

Плотнікова М.В., Зоріна Я.В. Бюджетні повноваження органів місцевого  самоврядування в Україні: зміст та проблеми реалізації в контексті бюджетної децентралізації

У статті розглянуто бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування, що передбачені законодавством України. Детально зазначається, які відбулись зміни в обсязі бюджетних повноважень, що пов’язані з проведенням  реформи бюджетної децентралізації. Також розглянуто проблеми, які заважають подальшій нормальній реалізації зазначеної реформи і які потребують свого вирішення.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, децентралізація, бюджетна децентралізація, об’єднання територіальних громад, бюджетні повноваження.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.