Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 61

Журнал східноєвропейського права № 61

титульна сторінка

зміст

Бусол О.Ю. Концепція існуючих корупційних можливостей

У статті у межах дослідження проблеми особи злочинця подано концепцію існуючих корупційних можливостей, згідно з якою, причина корупційних діянь криється в наявності можливості вчинити злочин. Надано класифікацію корупціонерів, залежно від причин вчинення чи невчинення ними корупційних діянь.

Ключові слова: концепція, корупція, корупційні можливості, причина, злочин, філософське обгрунтування корупції.

Відкрити статтю>>>

Кононенко В.В. Декомунізація як правова чи політична оцінка наслідків комуністичного режиму: український досвід в загальноєвропейському контексті

У статті досліджуються правові аспекти проведення декомунізації як правової та політичної оцінки наслідків панування тоталітарного комуністичного режиму в Україні. У дослідженні вказано на необхідності чіткого виокремлення у національному законодавстві підстав юридичної оцінки наслідків комуністичного режиму.

Ключові слова: Україна, тоталітарний комуністичний режим, декомунізація, правова оцінка, політична оцінка.

Відкрити статтю>>>

Марисюк К.Б., Коружинець І.І. Становлення інституту сприяння у вчиненні злочину в Україні

Стаття присвячена аналізу поняття та суті інституту сприяння у вчиненні злочину в законодавстві України в історичній ретроспективі. Зазначено, що вітчизняне законодавство про кримінальну відповідальність в частині регламентації інституту співучасті пройшло багатолітній етап розвитку.. Як видається, саме врахування вітчизняного історико-правового досвіду у досліджуваній частині сприятиме вдосконаленню чинних інститутів співучасті загалом та сприяння зокрема, надасть їм ознак історичної виваженості та доцільності.

Ключові слова: сприяння, співучасть, злочин, закон, право.

Відкрити статтю>>>

Казначеєва Д.В., Казначеєв В.М. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: досвід закордонних країн

Аналіз законодавчого досвіду реалізації пенальної політики як України, так і зарубіжних країн свідчить, що її визначальною рисою на сьогодні є гуманізація кримінально-правової репресії. Встановлено, що загальним для законодавств всіх закордонних країн, що були розглянуті, є наявність дієвого механізму здійснення контролю за поведінкою умовно-достроково звільнених осіб, а також можливість покладання на них певних обов’язків під час невiдбутої частини покарання.

Ключовi слова: умовно-дострокове звільнення, закордонний досвід, обов’язки, невідбута частина покарання, контроль.

Відкрити статтю>>>

Савченко В.О. Проблеми застосування франчайзингу в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз проблем застосування франчайзингу в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток франчайзингу актуалізує необхідність дослідження франчайзингу та їх правового регулювання.

Ключові слова: франчайзинг, франчайзі, франчайзер, франшиза, ризик, законодавство.

Відкрити статтю>>>

Устинова І.П., Поляцко А., Кудра І. Сучасний стан законодавчого забезпечення регулювання ринку криптовалюти в Україні

У статті розкривається правова регламентація криптовалюти в  законодавстві, наведені міжнародні норми, а також актуальність та важливість цього явища. Розглянута практика зарубіжних країн та важливість закріплення та імплементація в національне законодавство. Також важливим аспектом роботи є саме дослідження розвитку і використання криптовалюти в Україні, аналіз  особливості функціонування криптовалюти в світових платіжних системах.

Ключові слова: криптовалюта, біткоїн, крипторинок, крипто учасники, альтернативні способи розрахунків.

Відкрити статтю>>>

Гдичинський В.Б. Предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчості

За сучасних реалій розвитку правової науки в Україні за часів незалежності дослідження загальнотеоретичних засад правових парадигм як об’єктів, явищ і процесів правосвідомості і правореалізації набуває актуальності. Досліджено предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчій діяльності.

Ключові слова: парадигмальність, загальнотеоретичні засади правових парадигм, парадигмально-правові концепції, глобалізаційні правові процеси.

Відкрити статтю>>>

V.Yu. Kliuchkovych Essence of Judicial Enforcement and the Interrelation between Judicial Enforcement and the Concepts of Judicial Power, Judicial Activity and Justice

У статті розглянуто проблематику взаємозв’язку судового правозастосування з поняттями «судова влада», «судова діяльність» та «правосуддя». Підкреслено, що правозастосування є провідною функцією та завданням органів судової влади, діяльність яких покликана захищати права, свободи та інтереси всіх суб’єктів правовідносин. Запропоновано формулювання судового правозастосуванням (судова форма правозастосовної діяльності).

Ключові слова: судова влада, судова діяльність, правосуддя, застосування норм права, судове правозастосування, громадянське суспільство, правова держава.

Відкрити статтю>>>

Солодова К.Ю. Міжнародні акти у системі джерел адміністративного права

Стаття присвячена аналізу міжнародних актів як окремого виду джерел права з метою визначення місця останніх у системі джерел адміністративного права. Для досягнення поставленої мети автором аналізуються акти основних міжнародних організацій, результатом чого є вироблення критеріїв для визначення певного міжнародного акта джерелом права. Окрема увага приділена визначенню місця в системі ієрархії джерел адміністративного права Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини як її невід’ємної частини.

Ключові слова: ієрархія джерел права, види міжнародних джерел права, міжнародний акт, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав людини.

Відкрити статтю>>>

Риженко Т.Г. Конституційне закріплення права на охорону здоров’я в країнах романо-германської правової сім’ї

У статті проаналізовано тексти конституцій романо-германської правової сім’ї, що регламентують право на охорону здоров’я. Досліджено правові норми з метою уявного зображення світової панорами реалізації вищезазначеного права у практиці країн континентального права. Наведено різноманітні підходи держав до формулювання та регламентації гарантій його реалізації.

Ключові слова: романо-германська правова сім’я, Конституція, права людини, здоров’я, право на охорону здоров’я, медичне обслуговування, медична допомога.

Відкрити статтю>>>

Шек А.С. Актуальні питання здійснення народовладдя в умовах глобалізації

Статтю присвячено актуальним проблемам здійснення народовладдя в Україні. Окреслено коло проблем організаційно-правового, функціонального, ідеологічного характеру, які потребують вирішення з огляду на конституційно-правову трансформацію об’єктивної дійсності та державотворчі процеси, які відбуваються в Україні.

Ключові слова: народовладдя, здійснення влади народом, вибори, референдум, демократія, принципи конституційного ладу.

Відкрити статтю>>>

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.