Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 62

Журнал східноєвропейського права № 62

титульна сторінка

зміст

Кузьменко Ю.В. Правнична освіта в Україні в умовах модернізації вищої школи

Мета статті полягає у висвітленні шляхів розвитку правничої освіти в Україні в умовах модернізації вищої школи. Автором представлено перелік українських вишів, що увійшли у світові рейтинги першості на світовому ринку освітніх послуг; здійснено аналіз нормативно-правових документів в контексті модернізації правничої освіти в Україні; окреслено діючі зміни на шляху реформування юридичної освіти.

Ключові слова: правнича освіта, фахівці в галузі юриспруденції, заклад вищої освіти, освітній процес, компетенція.

Відкрити статтю>>>

Марисюк К.Б., Петрашкевич І.М. Питання об’єктивної сторони складів злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України

Стаття присвячена аналізу об’єктивної сторони складів злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України. Зазначено, ознаками об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України є: діяння – самовільне зайняття земельної ділянки; суспільно небезпечні наслідки – завдання законному володільцю або власнику значної шкоди; причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та суспільно небезпечними наслідками, а складу злочину, передбаченого у ч. 3 ст. 197-1 КК України, є: діяння – самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті.

Ключові слова: злочин, закон, право, земельна ділянка, самовільне зайняття.

Відкрити статтю>>>

Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Методи дослідження проблематики адміністративного права

Розглянуто ті концепції систематизації методів пізнання права, які, на думку авторів статті, вирізняються своєю ґрунтовністю. Обговорено найбільш знану в пострадянській юриспруденції спробу наукового опрацювання питання про методи пізнання адміністративного права. Показано хибність деяких положень, сформульованих у рамках цієї спроби.

Ключові слова: методи дослідження, пізнання, адміністративне право, діалектичний метод, метафізика, система.

Відкрити статтю>>>

Бойко І.В., Різун Р.Л., Тарадуда О.Є.  Ініціювання адміністративної процедури

У статті проаналізовано стадію ініціювання адміністративної процедури. З’ясовано, які процедурні дії вчиняються на цій стадії, як вони різняться в залежності від виду адміністративної процедури – заявної та втручальної. Виокремлено процедурні рішення, що приймаються на стадії ініціювання.

Ключові слова: адміністративна процедура, ініціювання адміністративної процедури, стадія адміністративної процедури.

Відкрити статтю>>>

Божок С.Г. Сучасний стан апарату та законодавчі основи діяльності Національної поліції України

В статті розглянуто проблемні аспекти законодавчого забезпечення діяльності Національної поліції України та внесені пропозиції щодо   удосконалення правових основ її діяльності. Спираючись на базові нормативно-правові акти, автор запропонувала напрямки та способи вдосконалення окремих положень законодавчого забезпечення та функціонування Національної поліції України.

Ключові слова: законодавство, законодавча основа, Національна поліція України, права та повноваження поліцейського, правопорядок, нормативно-правові акти, протидія злочинності.

Відкрити статтю>>>

Гоцуляк Ю.В., Гненна М.В. Атрибути правового буття у вченні Аристотеля

У статті досліджуються основні характеристики категорії правового буття у вченні Аристотеля. Розкривається зміст космічних правових начал, правових категорій, які виділяються із інтерпретації вчення Аристотеля, що класифікуються за першим та другим порядком. Зокрема, автор виокремлює, що до категорій першого порядку відносяться: впорядкування (сутність), розум, справедливість, а до категорій другого порядку: свобода та благо.

Ключові слова: Аристотель, право, правове буття, закон, правове вчення, категорія.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г., Косілова О.І. Універсальність як визначальна характеристика сутності основних прав людини

Стаття присвячена дослідженню універсальності основних прав людини як визначальної характеристики їх сутності. У статті проаналізовано нинішній стан розвитку вітчизняного вчення про універсальність прав людини. Обґрунтовано необхідність пошуку відповідей на ці питання у фундаментальному вченні про основні права людини, яке сформовано у Німеччині. На підставі аналізу вітчизняних та німецьких досліджень присвячених правам людини зроблено низку висновків щодо розуміння універсальності основних прав людини.

Ключові слова: права людини, універсальність прав, держава, вчення про права людини, людиноцентризм.

Відкрити статтю>>>

Парута О.В. Правова соціалізація та правова система: проблеми взаємозалежності

У статті сформульовано основні підходи до визначення співвідношення правової соціалізації особи і розвитку правової системи. У статті сформульовані основні підходи до визначення співвідношення правової соціалізації особи і розвитку правової системи, зроблено спробу визначити пріоритетні завдання правової соціалізації особи, а також прописати чинники, які впливають на дієвість механізмів правової соціалізації.

Ключові слова: правова соціалізація; особистість; правосвідомість; правове виховання; правова ідентичність.

Відкрити статтю>>>

Пічкуренко С.І., Злагода О.В., Кацан Л.О. Використання досвіду функціонування підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції України в діяльності кримінально-виконавчої служби

У статті висвітлюються проблемні правові аспекти діяльності підрозділів внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України у сфері  забезпечення прав і свобод осіб, які перебувають у конфлікті з законом та знаходяться в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Сформульовано й обґрунтовано пропозиції щодо використання практичного досвіду застосування оперативно-розшукових заходів, методів та засобів оперативно-розшукової діяльності внутрішньої безпеки Національної поліції в діяльності підрозділів внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України.

Ключові слова: оперативно-розшукова  діяльність,  внутрішня безпека Національної поліції,  внутрішня безпека Державної кримінально-виконавчої служби України,  оперативно-розшукові заходи, оперативно-розшукові методи, оперативно-розшукові засоби.

Відкрити статтю>>>

Регуш А.В. Теоретична характеристика психолого-криміналістичного профілю особи невідомого злочинця

У статті проаналізовані досягнення зарубіжних науковців та працівників правоохоронних органів, задіяних у розробці методу профілювання, розкрита теоретична характеристика психологічного криміналістичного профілю особи невідомого злочинця та встановлено застосування даного методу на практиці.

Ключові слова: особа, злочинець, метод профілювання, пошуковий портрет злочинця,  психолого-криміналістичний профіль злочинця.

Відкрити статтю>>>

Савченко В.О. Правовий статус фотографа в Україні

В науковій статті проведено комплексний аналіз правового статусу фотографа в Україні. Розроблено пропозиції по виправленню існуючих проблем. Наголошено, що розвиток ринкових відносин актуалізує необхідність дослідження правового статусу фотографа в Україні.

Ключові слова: фотограф, послуги в сфері фотографії, підприємництво, інтелектуальна власність, авторське право.

Відкрити статтю>>>

I.А. Tolkachova, V.О. Momotiuk The Institute of Constitutional Complaint in Ukraine and Foreign Countries: Comparative and Legal Analysis

В статті детально проаналізована роль інституту конституційної скарги в Україні та його значення у механізмі індивідуального доступу до конституційної юстиції. З урахуванням світового досвіду функціонування інституту конституційної скарги авторами розроблені пропозиції щодо удосконалення цього інституту та запровадження оптимальної моделі конституційної скарги в Україні.

Ключові слова: конституційна реформа, інститут конституційної скарги, конституційне правосуддя, механізм захисту, права людини.

Відкрити статтю>>>

Шевченко Н.Л. Шляхи удосконˑалення законодˑавства у сфері адміністративно-правового забезпечення дотримання прав людини в правоохоронних органах України

Сучасне вітчизняне суспільство корінним чином відрізняється від попередніх епох, оскільки основною цінністю визнає саме Людину. В умовах сьогодення, коли відбувається реформування усіх без винятку правоохоронних органів на засадах, загальновизнаних у країнах-учасницях ЄС, ефективне адміністративно-правове регулювання забезпечення прав і свобод людини потребує нових підходів.

Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративно-правове забезпечення, правоохоронні органи, права людини, забезпечення, дотримання прав людини.

Відкрити статтю>>>

Шиян Д.С., Шиян О.Ю.  Суспільна небезпека нецільового використання бюджетних коштів

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему визначення суспільної небезпеки нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

Ключові слова: суспільна небезпека, характер суспільної небезпеки, ступінь суспільної небезпеки, нецільове використання, бюджетні кошти, здійснення видатків бюджету, надання кредитів з бюджету.

Відкрити статтю>>>

Шинкар М.Л. Організаційні та правові заходи оптимізації механізмів запобігання банкрутству та примусовій ліквідації вітчизняних банківських установ

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання банкрутству (неспроможності) та примусовій ліквідації банківських установ. На підставі поведеного аналізу встановлено специфіку вітчизняної практики застосування заходів запобігання банкрутству та виведення з ринку проблемних банків, а також наявність законодавчих прогалин, що регулюють ці відносини. Запропонована низка організаційних та правових заходів, спрямованих на удосконалення механізмів запобігання банкрутству (неспроможності) та примусовій ліквідації банківських установ.

Ключові слова: банківська організація, запобігання банкрутству (неспроможності), примусова ліквідація.

Відкрити статтю>>>

Андрієвська Л.О., Фоміна Д.О. Врегулювання спору за участю судді

Стаття присвячена дослідженню врегулювання спору за участю судді. В науковій статті розглянуто правове закріплення положень щодо врегулювання спору за участю судді як новела українського законодавства. З’ясовано поняття медіації. Виявлено основні переваги та недоліки вирішення питання врегулювання спору за участю судді в цивільному процесуальному законодавстві України

Ключові слова: цивільний процес, врегулювання спору за участю судді, медіація, переваги врегулювання спору за участю судді, недоліки врегулювання спору за участю судді.

Відкрити статтю>>>

Біленська Є.О. Проблемні питання оскарження наказу про проведення податкової перевірки

У статті розглянуто положення податкового законодавства та проаналізовано судову практику щодо права платника податку на оскарження наказу про проведення податкової перевірки. Зроблено висновок про неможливість такого оскарження після проведення перевірки та отримання податкового повідомлення-рішення.

Ключові слова: податкова перевірка, наказ про проведення податкової перевірки, податкове повідомлення-рішення, недопущення посадових осіб контролюючого органу, судове оскарження податкової перевірки.

Відкрити статтю>>>

Вацеба В.І. Актуальні проблеми поновлення договору оренди землі

Робота присвячена аналізу статті 33 Закону України «Про оренду землі», яка регламентує порядок поновлення договору оренди земельної ділянки. Протягом останніх років було надано багато роз’яснень щодо застосування даної норми, однак такі роз’яснення містять чимало розбіжностей, що створює проблеми для практичного застосування згаданої норми. У статті досліджено  актуальні наукові висновки вітчизняних вчених, які стосуються даної проблеми, а також практику Верховного Суду щодо тлумачення статті 33 Закону України «Про оренду землі».

Ключові слова: процедура поновлення договору оренди земельної ділянки, «автоматичне» поновлення договору оренди, додаткова угода, принцип мовчазної згоди, переважне право.

Відкрити статтю>>>

Горбачевська Т.І. Захист прав людини у збройному конфлікті між Україною та Росією: питання юрисдикції у світлі практики Європейського суду з прав людини

У статті досліджуються питання поняття «юрисдикції», закріпленого у ст.1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Аналізується концепція відповідальності держав, що беруть участь у збройному конфлікті, щодо забезпечення практичної реалізації прав людини на оспорюваній території. Розкривається поняття «ефективного контролю» та «позитивних обов’язків держав», що випливають із категорії «юрисдикція», на основі чого досліджується питання захисту прав людини у збройному конфлікті між Україною та Росією.

Ключові слова: права людини, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р., Європейський суд з прав людини, практика ЄСПЛ, збройний конфлікт, ефективний контроль, позитивні обов’язки держави, критерії ефективного контролю, відповідальність України та Росії.

Відкрити статтю>>>

Мартинюк В. Реалізація прокуратурою функції представництва при здійсненні захисту порушених інтересів держави у сфері земельних відносин

Стаття присвячена дослідженню ролі інституту прокуратури у захисті земельних прав, свобод та законних інтересів шляхом реалізації функції представництві інтересів держави. Зосереджено увагу на таких проблемних аспектах представництва, як обґрунтованість підстав та особливості розрахунку строків позовної давності.

Ключові слова: прокурор, представництво, виключні випадки, інтерес держави, позовна давність.

Відкрити статтю>>>

Пономаренко С.О. До питання про доцільність запровадження інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні

У статті розглянуто питання про доцільність запровадження інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні, проаналізовано  досвід зарубіжних країн та моделей кримінальної відповідальності юридичних осіб, які існують у світі, та зроблено висновок щодо необхідності запровадження цього інституту в Україні.

Ключові слова: кримінальна відповідальність юридичних осіб, Кримінальний кодекс, інші заходи кримінально-правового характеру, юридична особа,  кримінальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

Титаренко А.В. Особа кіберзлочинця як елемент криміналістичної характеристики

У статті розглянуто особу злочинця як елемент криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів. Кінець ХХ та  початок ХХІ століття характеризуються стрімким розвитком науково-технічної індустрії. Відтак, виникла потреба в напрацюванні нових знань та їх адаптації до потреб практики, що стало одним із пріоритетів сучасної науки, насамперед криміналістики.

Ключові слова: особа злочинця, комп’ютерний злочин, криміналістична характеристика.

Відкрити статтю>>>

Шестопал К.Е. Право на уважение частной и семейной жизни в практике Европейского Суда по правам человека: последние тенденции

У статті аналізуються рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЕСПЛ) щодо захисту прав людини на приватне життя. Акцентується увага на останньому рішенні ЄСПЛ – Big watch brother and others v. United Kingdom, яке викликало великий резонанс в англійському товаристві. Автор зупиняється на ключових моментах в рішенні, які на його думку, можуть бути використані в українській практиці щодо захисту права людини на особисте життя та на не втручання держави у особисте життя.

Ключові слова: Великий Брат, Конвенція, Європейський суд, права людини, критерії Вебера, приватне життя, судовий прецедент, інформаційна, правова, перехоплення, порушення.

Відкрити статтю>>>

Явтушенко О.В. Пропорційна система з відкритими списками: виклики та перспективи запровадження в Україні

У статті викладено результати дослідження проблем та перспектив запровадження пропорційної системи з відкритими списками на виборах народних депутатів України. Аналіз даної проблеми засвідчив необхідність її більш повного та ґрунтовного розкриття. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні задля удосконалення існуючої виборчої системи, а також подальших наукових досліджень цієї проблематики.

Ключові слова: пропорційна виборча система, відкриті списки, Виборчий кодекс.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.