Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 64

Журнал східноєвропейського права № 64

титульна сторінка

зміст

Бусол О.Ю. Дієвість і ефективність новітньої системи запобігання корупції в Україні (Частина перша)

У статті досліджено стан запобігання корупції в Україні на 2019 р. Зроблено висновки щодо дієвості заходів з  протидії корупції, проведених спеціальними антикорупційними державними органами. Надано  пропозиції, зокрема, утворити при  Президентові України Координаційний комітет з протидії організованій корупції і транснаціональній злочинності.

Ключові слова: корупція, ефективність, дієвість антикорупційних заходів, система антикорупційних органів, запобігання корупції, протидія корупції, Координаційний комітет.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267065

Діковська І.А. Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини  та  ЄС

Стаття присвячена аналізу колізійного регулювання речових відносин у міжнародних договорах та законодавстві України, Швейцарії, Угорщині та праві ЄС. Зроблено висновок про необхідність вивчення можливості використання досвіду визначення статуту речових відносин та  спеціального колізійного регулювання  речових прав на компоненти та приналежності речі, передбачене Угорським законодавством.

Ключові слова: колізійне регулювання речових відносин, Закон України «Про міжнародне приватне право», Закон Угорщини «Про міжнародне приватне право», Закон Швейцарії «Про міжнародне приватне право», Спадковий Регламент ЄС, Регламент ЄС про майно подружжя, адаптація речових прав.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267069

Личенко І.О. Право власності як об’єкт кримінально-правової охорони

Стаття присвячена аналізу змісту, особливостей, нормативно-правового забезпечення кримінально-правового захисту права власності в Україні.  Особлива увага присвячена висвітленню наукових підходів до розуміння змісту категорії «власність», трансформації розуміння цього поняття в сучасних умовах та впливу цих процесів на специфіку кримінально-правової охорони права власності. У статті визначено чинники, під впливом яких перебуває право власності як об’єкт кримінально-правової охорони, наведено поняття функції кримінально-правової охорони права власності, визначено видові прояви злочинів проти власності.

Ключові слова: право власності, кримінально-правовий захист, злочини, кримінальна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267071

Орлеан А.М. Кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми: науково-практичний коментар до ст. 149 КК України

В статті виділено та розтлумачено основні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України. Складна й перевантажена текстом конструкція цієї статті обумовила необхідність аналізу її численних складових, з’ясування їх альтернативного та (або) кумулятивного характеру. Особливу увагу приділено формам об’єктивної сторони складу торгівлі людьми, способам та меті, а також кваліфікуючим ознакам. Значення конкретних ознак, наскільки це дозволяли наявні матеріали, було проілюстроване конкретними прикладами судових рішень. Загалом, використання опрацьованого в цій публікації матеріалу дозволить правильно кваліфікувати торгівлю людьми, відмежовувати це кримінальне правопорушення від суміжних та від незлочинних діянь.

Ключові слова: торгівля людьми, ознаки торгівлі людьми, експлуатація людини, купівля-продаж людини, кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267075

Виноградов А.К., Виноградова А.А., Ткач Ю.Д. Новая доктрина сущности, исчерпывающего перечня и законодательного представления общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния

У публікації запропоновано в одній із статей перспективного Конституційного кодексу України чи іншої держави відобразити вичерпний загальноправовий перелік обставин, що виключають антисоціальність діяння. В іншій статті даного кодексу має бути відображені поняття, форми і види вини та перелік обставин, що виключають, пом’якшують або обтяжують винність особи.

Ключові слова : сумлінне незнання норми правового акта; конкуренція норм права; короткочасна конкуренція правових статусів різних соціосуб’єктів; паранещасний випадок чи параказус; юридична та фактична помилка; уявне обставина, що виключає антисоциальность діяння.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267079

Деркач Е.М., Рябов Д.С. Щодо вдосконалення економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів шляхом посилення ролі держави як учасника фондового ринку

У статті висвітлено актуальні питання економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів. Обґрунтовується необхідність посилення ролі держави як учасника фондового ринку, доцільність розвитку інституту муніципальних облігацій та запропоновано зміни до податкового законодавства з метою врегулювання питання щодо їх оподаткування.

Ключові слова: фондовий ринок, боргові цінні папери, зовнішній борг, децентралізація, оподаткування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267086

Дуравкіна Н.І. Атипова зайнятість: загальна характеристика правового регулювання в країнах ЄС

Стаття присвячена загальній характеристиці правового регулювання атипової зайнятості в країнах ЄС на міжнародному та національному рівнях. Визначається поняття та типи нестандартної зайнятості (тимчасове працевлаштування, неповний робочий день, замасковані трудові відносини, праця через агенції з тимчасового працевлаштування). Аналізується законодавство країн Європи та нормативно-правові акти Міжнародної організації праці, що стосуються нестандартної зайнятості населення.

Ключові слова: атипова зайнятість, нестандартна зайнятість, правове регулювання зайнятості, міжнародна організація праці, стандартна зайнятість, тимчасове працевлаштування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267088

Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

Стаття присвячена дослідженню  конституційного, законодавчого та підзаконного рівнів правового регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Доведено, що оптимальним рівнем правового регулювання порядку проведення місцевих виборів, місцевих референдумів та загальних зборів громадян за місцем проживання виступає законодавчий, а місцевих ініціатив та громадських слухань – підзаконний (статути територіальних громад).

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, форми безпосередньої участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267097

Голобутовський Р.З. Судова влада в контексті розуміння феномену державної влади

У статті проаналізовано основні підходи до розуміння правової природи державної влади, як соціального феномену, досліджено місце судової влади в системі державної влади сучасної правової держави, розкрито співвідношення понять судова влада, органи судової влади, правосуддя. Зроблено наголос, що в основі розподілу державної влади лежать насамперед повноваження державних органів. Розгляд та вирішення спорів є основними повноваженнями судових органів, що охоплюється поняттям правосуддя.

Ключові слова: влада, державна влада, судова влада, органи судової влади, судові органи, правосуддя, органи правосуддя. 

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267101

Ye. Kobko National Interest as Basis of National Security of Ukraine in Modern Geopolitical Space

У статті розглянуто проблематику національних інтересів як основи національної безпеки України у сучасних геополітичних умовах. Наголошено, що національний інтерес має ретроспективний характер, адже він формується під впливом історичних процесів та особливостей становлення суспільства та держави. Підкреслено, що в Україні явище «національний інтерес» набуло актуальності після розпаду СРСР в 90-х рр. минулого століття. Розкрито особливості співвідношення національних інтересів та національної безпеки. Визначено первинні загрози для національних інтересів України на сучасному етапі.

Ключові слова: національні інтереси, національна безпека, громадянське суспільство, правова держава, геополітика, глобалізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267105

Лавренова О.І. До питання про оптимізацію системи адміністративних стягнень

У статті здійснено аналіз системи адміністративних стягнень, що закріплена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Досліджено проблеми застосування окремих адміністративних стягнень. Запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України щодо системи адміністративних стягнень.

Ключові слова: адміністративне стягнення, штрафні бали, оплатне вилучення, конфіскація, позбавлення права, виправні роботи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267108

Мамницький В.Ю., Кахнова М.Г. Врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти правозастосовчої практики

Дана стаття присвячена розгляду питання врегулювання спору за участю судді у новелізованому національному цивільному процесуальному законодавстві. У роботі проаналізовані принципи, на яких ґрунтується зазначений інститут, висвітлено колізійні положення процесуального законодавства, проведено компаративний аналіз врегулювання спору за участю судді із суміжними інститутами процесуального законодавства,  у висновках подано пропозиції щодо доопрацювання законодавчих положень, які регулюють досліджуваний інститут з врахуванням досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: цивільний процес, правовий інститут, врегулювання спору за участю судді, медіація, примирювальні процедури, альтернативні способи вирішення спорів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267110

Мартинюк О.В. Жінка як суб’єкт злочину в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

У статті розглядаються особливості кримінальної відповідальності жінки за вчинені нею злочини в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. залежно від ступеня суспільної небезпеки. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання жінки. Розглядаються такі специфічні злочини, як вбивство своїх родичів, перелюбство, подружня зрада через втечу з іншим чоловіком, звідництво, проституція та покарання, що призначалися за них.

Ключові слова: жінка, злочин, суб’єкт злочину, звичаєве право, Судебник Казимира 1468 р., Литовський Статут, Литовсько-Руська держава, Річ Посполита.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267114

Маршуба М.О. Зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом архітектурно-просторового планування міст

В статті розглянуто зарубіжний досвід створення програм протидії та запобіганню злочинності, що направлені на побудову стану захищеності простору. Ці програми включають напрями безпечного містобудування та архітектурно-просторових особливостей, що можуть негативно впливати на криміногенність територій. Ефективне використання зазначених ідей дозволить суттєво знизити кількість вчинюваних злочинних посягань на вулицях, біля будинків, закритих приміщеннях, усамітнених, недоступних візуальному спостереженню територіях.

Ключові слова: топографія, захищений простір, безпечне місто, архітектурно-просторове планування, енвайроментальна кримінологія.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267122

Мельничук С.М. Проблемні питання процедури публічних закупівель в Україні

Стаття присвячена проблемним питанням здійснення публічних закупівель в Україні. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо процедурних питань пов’язаних з розглядом та оцінкою тендерних пропозицій в межах публічних закупівель. Розглянуто основні нормативно-правові акти, що регламентують досліджуваний процес. Виокремлено суб’єктів моніторингу публічних закупівель та їх повноваження. Запропоновано шляхи удосконалення.

Ключові слова: публічні закупівлі, сучасна держава Україна, реалізація функцій сучасної держави Україна, тендерні пропозиції, оцінка тендерних пропозицій, замовник, учасник.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267126

O. Nalyvaiko, O. Chepik-Tregubenko Social and Economic Systems of Society: Concept, Objectives, Trends

У статті розкрито проблематику розвитку економічної та соціальної систем суспільства з позицій науки теорії держави і права. Наголошено, що сьогодні як міжнародна спільнота, так і українське суспільство в активному пошуку більш ефективних моделей соціальної та економічної систем. Підкреслено, що новітні тенденції зумовлюють здійснити інноваційно-структурну перебудову вітчизняної економічної системи суспільства. Зроблено висновок, що розвиток духовно-культурної та політичної сфер сьогодні все більше стикається з проблемою уповільнення формування відкритої економічної системи. Визначено напрями оновлення економічної системи суспільства.

Ключові слова: економічна система суспільства, соціальна система суспільства, кіберекономіка, модернізація, децентралізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267130

Циганчук Н.А. Особливості укладення  трудових  договорів  за законодавством   України та Польщі: порівняльно-правовий аналіз

У статті досліджуються питання регулювання трудових відносин в  Україні та Польщі. Проводиться порівняння норм Кодексу законів про працю України  з нормами Кодексу праці Польщі (Kodeks Pracy), а також порівняння окремих нормативно-правових актів, які регулюють відносини праці.

Ключові слова: працевлаштування, трудові відносини іноземних громадян, трудовий договір,  договір найму, договір підряду,  договір доручення, строк дії трудового договору.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267134

Завертайло І.О. Нормативне регулювання повноважень прокурора при обранні, продовженні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження в суді першої інстанції

Стаття присвячена дослідженню нормативного регулювання повноважень прокурора у підготовчому судовому провадженні та судовому розгляді під час вирішення судом питань, пов’язаних з обранням, зміною, скасуванням та продовженням заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів, розробленню пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з цих питань.

Ключові слова: КПК України, прокурор, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, повноваження, підготовче судове провадження, судовий розгляд.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267170

Матат А.В. Громадянство як правовий статус фізичної особи – суб’єкта основних прав (німецька доктрина та український досвід)

Стаття присвячена дослідженню інституту громадянства, який є ключовим елементом правового статусу фізичної особи, за допомогою якого реалізовуються основні права людини. Розглянуто питання співвідношення громадянських та політичних прав людини, які здебільшого розглядаються як взаємозалежні різновиди прав людини. Проаналізовано німецьку та українську правничу літературу з теми дослідження, а також вивчено особливості громадянства Європейського Союзу.

Ключові слова: інститут громадянства, основні права, громадянські права, політичні права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267178

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Щодо проблеми місцевих референдумів в Україні та в зарубіжних країнах. Порівняльний аспект

У статті досліджено особливості проведення місцевих референдумів на прикладі Швейцарії, США, Польщі, Великої Британії та інших зарубіжних країн. Проведено аналіз досвіду України щодо проведення місцевих референдумів. Наведено власні пропозиції щодо впровадження інституту дорадчого місцевого референдуму.

Ключові слова: дорадчий референдум, референдум як форма безпосередньої демократії, місцеві референдуми в зарубіжних країнах.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267180

Гоцкалюк І.П. Правове виховання молоді як фактор розбудови української держави

У статті розглядається  проблематика правового виховання молоді як фактор розбудови української держави. Здійснюється оцінка реального існування даного питання, його сутності та значення для сучасної правової держави. Запропоновано напрямок та спосіб вирішення  проблеми правового виховання молоді, яка потребує термінового вирішення.

Ключові слова.  Правове виховання, правосвідомість, правова культура, молодь України, правова держава.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267186

Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Деякі проблеми правового регулювання нової редакції ст. 152 Кримінального Кодексу України

У статті розглянуто положення чинного кримінального законодавства України щодо деяких проблем правового регулювання нової редакції статті 152 Кримінального Кодексу України. Надано пояснення щодо питання досягнення згоди та поняття «добровільної згоди». Зроблено висновок про недосконалість законодавчого регулювання нової редакції злочину, передбаченого ст. 152 ККУ та запропоновано удосконалити деякі питання для спрощення застосування цієї норми.

Ключові слова: злочини проти статевої свободи та недоторканності особи, нова редакція, законодавчі зміни, зґвалтування, кримінальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267198

Лось А.С. Принцип презумпції винуватості для чиновників як засіб розв’язання проблеми корупції у державі: міжнародний та національний досвід

У статті досліджується міжнародний і національний досвід запровадження в законодавстві окремих держав принципу презумпції винуватості стосовно чиновників, які підозрюються у корупційних злочинах, та ефективності таких запроваджень, а також закріплення можливості запровадження принципу презумпції винуватості у міжнародному праві; проводиться оцінка рішень компетентних органів України стосовно українського антикорупційного законодавства, яке закріпило у правовій системі України принцип презумпції винуватості.

Ключові слова: презумпція винуватості, презумпція невинуватості, корупція, кримінальне законодавство, презумпція корупційності, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267208

Мельниченко І.О. Особливості дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури

В даній роботі було проаналізовано загальний порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а також здійснено поділ за суб’єктним критерієм на загальний порядок та спеціальний. Досліджено склад дисциплінарного правопорушення. Простежено розвиток інституту дисциплінарної відповідальності прокурорів на основі діючого закону, а також низки міжнародних конвенцій, пактів та угод. Враховано етичну складову прокурора і ступінь суспільного ставлення до прокурорів-порушників.

Ключові слова: прокурор, дисциплінарна відповідальність, проступок, трудова дисципліна, прокурорська етика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267213

Осінська Д.С., Осітрова Ю.О. Боротьба з кіберзлочинністю на національному та міжнародному рівні

В статті проаналізовано проблемні моменти регламентації та вирішення проблем кіберзлочинності в Україні враховуючи зарубіжний досвід. Вказано на наявність проблемних питань, а саме: відсутність окремого нормативно-правового акту, який би визначав діяльність, функції та спеціальну компетенцію органів внутрішніх справ щодо запобігання кіберзлочинності, закріплення в Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» положень, які б створювали нормативно-правову базу для захисту населення від інформаційних злочинів.

Ключові слова: індивідуальна інформація, інформаційний злочин, інформація, кібербезпека, кіберзлочин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267222

Плиска Ю.В. Довірча власність в праві України та міжнародному приватному праві країн континентальної правової сім’ї

Стаття присвячена дослідженню становлення інституту довірчої власності в праві країн континентальної правової сім’ї та розглядає можливі шляхи розвитку вітчизняного законодавства  у даній сфері. Також у статті надано характеристику сучасного стану правових реалій довірчої власності в Україні та запропонованих моделей його вдосконалення.

Ключові слова: довірча власність, трастоподібні конструкції, країни континентальної правової сім’ї, договір управління майном, установник управління, управитель, дуалізм права власності, законопроект.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267231

Рева А.О., Черняченко Д.Б. Право на свободу вираження поглядів як засіб контролю за владою в демократичних державах

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання обмеження права на свободу вираження поглядів. На підставі проведеного аналізу встановлено специфіку світової практики та висвітлено як випадки обмеження права на інформацію, так і наведено приклади країн, які відмовляються від запровадження таких механізмів. Автори зазначили низку цінних для правозастосування пропозицій у напрямку вдосконалення процедури захисту права на свободу вираження думок та неможливості випадків його обмеження.

Ключові слова: дифамація, свобода поглядів, право на інформацію, авторитет влади, критика влади.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267236

Трофімов Б.Д. Щодо закріплення в Конституції України курсу в ЄС та НАТО

У статті досліджуються зміни до Конституції України, що їх було внесено 07.02.2019 року, на предмет їх доцільності та способу закріплення. Аналізуються видозмінені та інші положення Конституції України, пояснювальна записка до законопроекту № 9037 від 03.09.2018, а також роботи вчених з проблематики, яка є пов’язаною з темою наукової статті. Визначаються проблеми, які на думку автора пов’язані зі змінами, які були внесені до Конституції України. Автором здійснюється спроба виробити оптимальний шлях впровадження запропонованих законодавцем змін до Конституції України.

Ключові слова: Конституція України, зміни до Конституції України, Європейський союз, ЄС, Організація Північноатлантичного договору, НАТО, референдум.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267242

Мірошников І.Ю., Козлова Г.Р. Апеляційне провадження в Україні: історія та сучасність

Стаття присвячена апеляційній формі перегляду судових рішень у кримінальних справах. Зокрема, історія запровадження на теренах України такого інституту, його розвиток і особливості правового врегулювання кримінальним процесуальним законом апеляційного провадження сьогодні. У статті проводиться аналіз ряду нормативних положень Кримінального процесуального кодексу України, розглядаються актуальні дискусійні питання, пов’язані з апеляційним переглядом і висловлюються судження провідних науковців щодо існуючих законодавчих прогалин.

Ключові слова: апеляційне провадження, апеляційний перегляд, апеляційна інстанція, оскарження, рішення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267246

Кириченко А.А., Тунтула А.С., Бидей  А.Н., Шаповалова О.И. Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты ?: гипердоклад научного системного правового исследования

В статті обґрунтовано наявність при проведенні фактично двох етапів конкурсу з первинного формування касаційних судів і паралельно з другим етапом при формуванні Вищої антикорупційного суду та його апеляційної плати кілька десятків, побудованих на корупції та/або непрофесіоналізмі, істотних порушень. В силу цього запропоновано скасувати укази про призначення суддів за результатами цих конкурсів, провести перезавантаження ВККСУ та ВРП і повторний конкурс і винних притягти до антикримінальної відповідальності.

Ключові слова: конкурс в касаційні суди; конкурс до антикорупційного суд; корупція; непрофесіоналізм; перезавантаження ВККСУ та ВРП; повторний конкурс в касаційні суди.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3346480

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.