Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 65

Журнал східноєвропейського права № 65

титульна сторінка

зміст

Бусол О.Ю. Дієвість і ефективність новітньої системи запобігання корупції в Україні  (ЧАСТИНА ДРУГА)

У статті досліджено стан запобігання корупції в Україні на 2019 р. Зроблено висновки щодо дієвості заходів з  протидії корупції, проведених спеціальними антикорупційними державними органами. Надано  пропозиції, зокрема, утворити при  Президентові України Координаційний комітет з протидії організованій корупції і транснаціональній злочинності.

Ключові слова: корупція, ефективність, дієвість антикорупційних заходів, система антикорупційних органів, запобігання корупції, протидія корупції, Координаційний комітет.

Відкрити статтю>>> 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353485

Жаровська І.М. Принципи адміністративно-правового механізму захисту права власності

У статті розглядається проблема сутності адміністративно-правового механізму захисту права власності. Основну увагу приділено принципам цього механізму. Констатовано, що адміністративно-правовий механізм захисту права власності ґрунтується на таких основних принципах: законності; демократизму; людиноцентризму; справедливості .

Ключові слова: право власності, адміністративно-правовий механізм, захист, самозахист, принципи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353489

Ващук Н.Ф. Перспетиви удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості України

Стаття присвячена перспективам удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості. Автором розкрито поняття «адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості». Розглянуто основні стримуючі фактори розвитку легкої промисловості. Доводиться необхідність досліджень в царині удосконалення адміністративно-правового регулювання зазначеної сфери.

Ключові слова: сфера легкої промисловості, адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості, об’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості, перспективи удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353491

Кравченко М.Г. Інституційні та організаційні гарантії основних прав людини: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав людини в Україні та у Німеччині. У статті проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених, у яких відображено вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав. Також досліджено законодавство України та Німеччини з позиції нормативного регулювання названих гарантій основних прав. Констатовано те, що вітчизняне вчення про інституційні та організаційні гарантії прав і свобод людини суттєво поступається німецькому вченню про гарантування основних прав.

Ключові слова: права людини, гарантії, обмеження, держава, вчення про права людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353493

Кравченко К.В., Солодовнікова Х.К. Окремі аспекти поняття та правового статусу фізичної особи по фазам життя

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних з поняттям та правовим статусом фізичної особи. Пропонується новий підхід до розуміння поняття фізичної особи через її внутрішній зміст. Зроблено висновок про те, що здатність фізичної особи користуватися основними правами може змінюватися протягом її життя залежно від певних критеріїв. Визначено, що існує необхідність та доцільність захисту основних прав до народження та після смерті фізичної особи.

Ключові слова: фізична особа, початок життя, правовий статус ембріону, неповнолітні, обмеження здатності користуватися основними правами.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353495

Мельник С.М. Ознаки військового управління: адміністративно-правовий аспект

У статті досліджено ознаки державного управління в адміністративно правовому аспекті на підставі вивчення та беручі за основу ознаки державного управління. Військове управління розглянуто як безперервний процес постійного впливу керуючої системи (суб’єкта військового управління) на керовану систему (на об’єкт військового управління), в межах якого за допомогою такого впливу досягаються поставлені цілі.

Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353499

Мельничук С.М. Фінансова діяльність сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій (теоретичні питання)

Стаття присвячена теоретичним питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо правової природи фінансової діяльності сучасної держави Україна. Виокремлено основні ознаки фінансової діяльності сучасної держави Україна й сформульовано визначення її поняття.

Ключові слова: фінансова діяльність держави, сучасна держава Україна, зміст фінансової діяльності держави, функції сучасної держави Україна, реалізація функцій сучасної держави Україна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353501

Парута О.В. Духовність як фактор правової соціалізації

В сучасних складних умовах становлення України як незалежної, соціальної та правової держави велику надію покладаємо на духовну стійкість людини, на її здатність поставати як надійний, та водночас як активний елемент громадянського суспільства. Статтю присвячено з’ясуванню ролі духовності у процесі правової соціалізації особи. Виокремлено духовність як чинник, який сприяє підвищенню ефективності  правової соціалізації, наближенню України до ідеалу правової демократичної держави.

Ключові слова: правова соціалізація, духовність, особистість, правове виховання, правова діяльність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353505

Писаренко Н.Б. Внутрішня незалежність суддів (деякі міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті проаналізовано окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексу адміністративного судочинства України, звернення до яких може позначитися на внутрішній незалежності суддів. Запропоновано дещо відкоригувати означені положення з тим, щоб надати суддям впевненості у застосуванні нормативних приписів з огляду на «індивідуалізовані» характеристики вирішуваних ними правових конфліктів.

Ключові слова: адміністративне судочинство, незалежність суддів, висновок щодо застосування норм права, правовий висновок, викладений у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353509

Семчук Н.О. Кримінально-правовий захист породілі від акушерської агресії

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти захисту вагітних від акушерської агресії. Основна увага приділяється захисту цих прав через призму кримінального права.  Як ефективний крок може бути внесення до Кримінального кодексу ст. 139-1, що передбачає відповідальність за порушення прав пацієнта шляхом проведення медичних маніпуляцій без письмової згоди пацієнта, з покаранням, співпрацюючи з передбаченим ст. 139 КК. Такі зміни допоможуть збалансувати поточну ситуацію і  подолати медичну та акушерську агресію.

Ключові слова: акушерська агресія, правозахисний підхід, інформована згода, кримінальне право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353511

Титаренко О.О. Досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності: можливості для України

У статті розглянутий досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах. Встановлено, що єдина комплексна державна програма протидії злочинності відсутня. За результатами проведеного дослідження обґрунтовується можливість запозичення досвіду Латвії для України в частині визначення альтернативних джерел фінансування програмних документів, а також запровадження моделі «Програма-проектів».

Ключові слова: програмування, протидія злочинності, програми профілактики, зарубіжний досвід протидії злочинності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353515

Цекалова Н.І. Права людини чи людські права

У статті проаналізовано ключові історичні етапи формування людських прав, тезисно окреслено яким чином ці права можуть бути забезпечено, визначено дві основні наукові дискусії, що певним чином впливають на ідею появи категорії “людські права” поряд із загально прийнятою “права людини”, сформовано власні погляди на категорію “людські права” і визначено можливість існування “не людських прав”.

Ключові слова: людські права, права людини, свободи, забезпечення людських прав, об’єктні і без об’єктні права, колективні права, не людські права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353519

Стасюк О.М. Виконавчий напис нотаріуса (конституційно-правовий аспект)

У статті обговорюється питання про відповідність нормам Конституції України існуючого у законодавстві позасудового порядку застосування заходів державно-примусового характеру на підставі виконавчих написів нотаріусів. Сформульовано пропозиції про ліквідацію інституту вчинення виконавчих написів та запропоновано розширення переліку вимог, які можуть розглядатися судами у наказному провадженні.

Ключові слова: виконавчий напис нотаріуса, наказне провадження, безспірність вимоги.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353523

Вільгушинський В.М. Проблеми визначення суті і змісту принципів гласності та відкритості як фундаментальних основ кримінального судочинства в сучасних умовах

Стаття призначена з’ясуванню суті і змісту принципів гласності і відкритості у кримінальному провадженні, що пов’язані з порядком організації кримінального судочинства, а також розгляду проблемних  питань реалізації зазначених принципів з урахуванням нормативного та фактичного їхнього  застосування в  кримінальному процесі.

Ключові слова: принцип, засади, гласність, відкритість, правосуддя, судовий розгляд, кримінальне провадження, кримінальний процес, кримінальне судочинство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353527

Сірко Л.П. Загальноправова характеристика етапів гендерно-правової експертизи: вітчизняна та зарубіжна практика

У статті проаналізовано зміст етапів проведення гендерно-правової експертизи. Висвітлено наукові підходи до здійснення гендерно-правової експертизи та досліджено зарубіжний досвід її проведення. Акцентовано увагу на необхідності законодавчо закріплених Методичних рекомендацій щодо проведення гендерно-правової експертизи, оскільки сьогодні такі Методичні рекомендації мають тільки рекомендаційний характер.

Ключові слова: паритетна демократія, гендер, рівність, права людини, гендерно-правова експертиза, рівні права та можливості чоловіків і жінок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353529

Фоміна Г.Ю. Правові засади реабілітації осіб з інвалідністю в Україні

У науковій статті проводиться дослідження правового регулювання реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Визначено зміст права осіб з інвалідністю на реабілітацію та принципів реабілітації. Відзначено, що проблеми осіб з інвалідністю повинні розглядатися на рівні прав людини, а не як вираження благодійництва. Досліджено проблеми реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Розроблено відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне законодавство, особи з інвалідністю, реабілітація, права осіб з інвалідністю.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353531

Поєдинок В., Чехович Т. Позбавлення основних прав на прикладі Конституції ФРН

Стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики захисту конституції на сучасному етапі в порівняльно-правовому аспекті. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду в сфері застосування окремих форм захисту конституції на прикладі ФРН. Розглянуто види форм захисту конституції у ФРН. Досліджено особливості правового регулювання та механізму реалізації репресивної форми захисту конституції – позбавлення основних прав. Доведено, що позбавлення основних прав є інститутом «озброєної» демократії і повинно «деполітизовувати» осіб, які становлять конкретну небезпеку останній.

Ключові слова: конституція, захист конституції, форми захисту конституції, позбавлення основних прав, демократичний суспільний порядок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353533

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.