Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 66

Журнал східноєвропейського права № 66

golovna_66

титульна сторінка

зміст

Барегамян С.Х., Михайленко І.Ю. Особливості правової природи актів Конституційного Суду України

Стаття присвячена проблемі визначення правової природи актів Конституційного Суду України та можливості їх віднесення до джерел національного права зважаючи на їх значущість та роль в регулюванні відносин в державі. Проаналізовано позиції порівняння актів Конституційного Суду України з нормативно-правовими актами, конституційними судовими прецедентами. Зазначається, що є підстави говорити про наявність нормативно-правового характеру актів Конституційного Суду України, які стосуються офіційного тлумачення Конституції та законів України, вони суттєво впливають на регулювання суспільних відносин, але не здатні здійснювати його самостійно як нормативно-правові акти, а отже їх не можна відносити до нормативно-правових актів в повному розумінні визначення цього поняття.

Ключові слова: акти Конституційного Суду України, джерела національного права, орган конституційної юрисдикції, правотлумачна діяльність, інтерпретаційні акти, конституційна законність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376816

Вавринчук М.П., Когут О.В. Поняття публічної безпеки та порядку в діяльності Національної поліції

У статті проаналізовано закріплення понять “публічна безпека та порядок” і “громадська безпека і порядок” у вітчизняному та зарубіжному законодавстві, а також досліджено теоретичні аспекти визначення цих понять в контексті діяльності Національної поліції  України. Запропоновано до вирішення проблеми наукового змісту поняття “публічна безпека та порядок” повернутись до традиційних для вітчизняної юридичної термінології понять “громадський порядок”, “громадська безпека”.

Ключові слова: поліція, публічна безпека, публічний порядок, громадська безпека, громадський порядок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376820

M. Kachynska USA Experience in the Field of Prevention of Domestic Violence and Animal Abuse

Стаття присвячена питанню досвіду США щодо попередження домашнього насильства та жорстокого поводження із тваринами. Розглянуто запровадження та діяльність у Штаті Теннессі Єдиного реєстру жорстокого поводження з тваринами, зростання маргінальної поведінки осіб від жорстокого поводження із тваринами до вбивств людей. МВС України частково почало розпізнавати взаємозв’язок жорстокого поводження із тваринами та домашнього насильства крізь призму оцінки ризику вчинення домашнього насильства.

Ключові слова: домашнє насильство, жорстоке поводження з тваринами, жорстоке поводження з дітьми, міжнародний досвід, реєстри правопорушень.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376822

Кравченко М.Г., Косілова О.І. Нормативно-правове регулювання права на очікуване життя: сучасний стан в Україні та Федеративній Республіці Німеччина

У статті проаналізовано етапи внутрішньоутробного розвитку людини, визначено основні наукові підходи до розуміння сутності ембріона, визначено підстави та межі обмежень права на очікуване життя; розглянуто правові та моральні аспекти пренатального розвитку людини, визначена система нормативних та інституційних гарантій їх захисту в Україні та Німеччині.

Ключові слова: плід, ембріон, правовий захист, початок правоздатності, аборт, право на життя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376824

Мельник С.М. Суб’єкти військового управління vs органи військового управління: правовий аспект

У статті досліджено поняття суб’єктів військового управління крізь призму аналізу ознак органів державної влади. Визначено, що використовуючи міждисциплінарний аналіз можливо розкрити основні їх ознаки. Акцентовано увагу на тому, що кожен державний орган має свої ознаки, які обумовлені його юридичною природою, призначенням, специфікою й функціональним призначенням.

Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба, суб’єкти, органи влади, влада, державний орган.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376829

Мельничук С.М. Роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки

Стаття присвячена питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті забезпечення екологічної безпеки. З’ясовано сутність понять «сучасна держава Україна», «фінансова діяльність сучасної держави Україна», «забезпечення екологічної безпеки». Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо них. Встановлено роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки.

Ключові слова: екологічна безпека, фінансова діяльність держави, сучасна держава Україна, зміст фінансової діяльності держави, функції сучасної держави Україна, завдання сучасної держави Україна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376831

Зарубіна І.Н. Деякі аспекти реформування публічної служби на прикладі проходження служби помічниками суддів Патронатної служби (у світлі оновленого законодавства України про державну службу та Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті розглянуто окремі питання пріоритетних напрямків проведення реформ України, зокрема: реформування системи державного управління, державної служби, проведення адміністративної реформи. Окреслено деякі аспекти правового регулювання публічної служби в Україні. Висловлені пропозиції щодо шляхів розв’язання деяких питань, які залишилися поза увагою авторів Положення про помічника судді (рішення Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21) в частині призначення додаткового помічника судді відповідного суду на період виконання суддею адміністративних повноважень або обов’язків судді-члена Ради суддів України.

Ключові слова: реформування системи державного управління, реформування державної служби, проведення адміністративної реформи, публічна служба, державна служба, патронатна служба, помічник судді.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376834

Бондаренко К.О. Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: проблемні аспекти

В статті аналізуються нормативно правові акти, наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. Проаналізовано проблематику відбору кандидатів за конкурсом та особливості виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками. Звернено увагу, що конкурсний відбір  є важливим правовим засобом раціонального підбору кадрів та має гарантувати об’єктивність ділових, професійних, моральних якостей претендента на посаду.

Ключові слова: науково-педагогічний працівник, трудові відносини, конкурсний відбір, обрання за конкурсом, вакантні посади, кваліфіковані кадри.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376836

Усік Д.А. Інститут істотного порушення договору за Конвенцією Організації Об’єднаних Нації «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11 квітня 1980 року

Стаття присвячена аналізу інституту істотного порушення договору за Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” від 11 квітня 1980 року. Досліджено матеріали правозастосовної практики з питання застосування категорії “істотне порушення” та пов’язаних із нею понять, проаналізовано погляди зарубіжних вчених на можливі шляхи подолання прогалин та уніфікації тлумачення неоднозначних понять вищевказаного інституту.

Ключові слова: істотне порушення, Конвенція Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів”, міжнародний договір купівлі-продажу товарів, розірвання договору, доктрина міжнародного приватного права, прогалина у праві.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376840

Cмірнов Г.Ю. Особливості захисту права на участь в управлінні господарським товариством

Стаття присвячена аналізу ефективності національного законодавства щодо забезпечення захисту права на участь в управлінні господарським товариством. Автором досліджено особливості визнання недійсними рішень загальних зборів господарського товариства. Автором продемонстровано недоліки правового регулювання захисту права на участь в управлінні товариством, а також надано власні пропозиції щодо вдосконалення як законодавства, так і практики правозастосування.

Ключові слова: господарське товариство, учасник, акціонер, право на участь в управлінні, рішення загальних зборів, значний правочин, правочин із заінтересованістю.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376842

Аніщенко Т.С., Орлов Д.Л. Щодо повноважень дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі з урахуванням вимог антикорупційного законодавства

У статті окреслено місце дисциплінарно-деліктного права у системі особливого адміністративного права України та проаналізовано особливості роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі як складової процедурних норм дисциплінарно-деліктного права. Підкреслюється, що одним із проблемних питань в діяльності дисциплінарної комісії вважається відсутність визначених у Законі України «Про державну службу» або іншому нормативно-правовому акті повноважень членів комісії, а також окремо приділено увагу виникненню конфлікту інтересів у діяльності членів дисциплінарної комісії та запропоновано відповідний алгоритм дій державним службовцям у разі виникнення конфлікту інтересів.

Ключові слова: дисциплінарно-деліктне право, державний службовець, дисциплінарна комісія, особливе адміністративне право, повноваження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376844

Іваницький А.В. Застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги

Наукова робота присвячена правовому регулювання застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги. Автор досліджує окремі заходи впливу, вказуючи на положення відповідного законодавства та критично осмислюючи їх зміст. У статті розмежовано компетенцію Комісії з іншими регуляторами відносин у сфері ринків фінансових послуг.

Ключові слова: Нацкомфінпослуг, заходи впливу, учасники ринків фінансових послуг, фінансові послуги, відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376846

Антонюк В.О. Автор хореографічного твору як об’єкта авторського права

Стаття присвячена дослідженню питання авторства хореографічного твору. Автором визначено, що творцем даного об’єкта інтелектуальної власності є хореограф і балетмейстер. Також розглянуто приклади співавторства при створенні хореографічного твору. У статті здійснено порівняльний аналіз національної доктрини та практики  іноземних держав щодо зазначених питань.

Ключові слова: автор, хореограф, авторське право, хореографічний твір, суб’єкт авторських прав.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376848

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.