Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 67

Журнал східноєвропейського права № 67

титульна сторінка

зміст

Мосьондз С.О., Запотоцька О.В. Адміністративна деліктність у сфері безпечності та якості  харчової продукції: ознаки та усунення правових колізій

У даній статті обґрунтовується висновок, що адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів – це урегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність компетентних суб’єктів, спрямована на примусове застосування до правопорушника правообмежувальних заходів матеріально та морального характеру за вчинене ним правопорушення, що визначене Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України, які урегульовують відносини у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Ключові слова: адміністративна деліктність, відповідальність, правовпорушення, ознаки, прогалини, колізії, ефективність, удосконалення, законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474665

Барегамян С.Х. Правові засади державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту в контексті євроінтеграції України

Досліджується ієрархічна побудова нормативно-правових актів, які встановлюють засади здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту. Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту. Встановлено, що більшість європейських організацій досягають успіхів щодо екологізації транспорту завдяки взаємодії з підприємствами та організаціями різних рівнів.

Ключові слова: державний контроль, суб’єкти господарювання, транспортна інфраструктура, європейська інтеграція, екологізація транспорту, зелена логістика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474691

Білецька Г.А. Особливості діагностики пріонових хвороб в практиці судово-медичного експерта

У статті розглядаються питання про сучасні погляди на причини виникнення різних видів повільних інфекцій та їх основні ознаки, що зустрічаються в практиці судово-медичного експерта та особливості проведення судово-медичної експертизи.

Ключові слова: пріони, повільні хвороби, судово-медична експертиза комплексна та комісійна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474715

Ващишин М.Я. Національна екомережа як стратегія екологічного управління

У статті національна екомережа розглядається не як стала територіальна система, а як стратегія екологічного управління. Автор пропонує вдосконалювати організаційно-правові інструменти цієї стратегії для активізації процесів формування екомережі. Звертається увага на необхідності постійного моніторингу загального стану довкілля та окремих структурних елементів екомережі, важливості збалансованого екологічного планування та дієвого екологічного контролю.

Ключові слова: стратегія екологічного управління, національна екологічна мережа, природно-ресурсний потенціал.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474747

M. Kachynska Some Aspects of Gender-Based Violence Stereotypes

Стаття присвячена окремим аспектам стереотипів щодо гендерно-обумовленого насильства. Розглянуто сутність вказаного явища. Проаналізовано матріархат та патріархат, звичаї та обряди і їх вплив на прояви гендерно-обумовленого насильства. Детальна увага приділена тому, що потерпілими від означеного насильства можуть бути як жінки так і чоловіки.

Ключові слова: гендерно-обумовлене насильство, форми гендерно-обумовленого насильства, потерпілі, матріархат, патріархат, мутиляція жіночих статевих органів, «бинтування» жіночих ніг, чоловіче обрізання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474763

Кравченко М.Г. Формалізовані та неформалізовані основні права: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про формалізовані та неформалізовані основні права людини в Україні та у Німеччині. З’ясовано те, що одним із вимірів буття системи прав і свобод людини в Німеччині є її поділ на формалізовані (писані) та неформалізовані (неписані) права. Обидва види прав людини мають рівний конституційний статус. Констатовано те, що в Україні лише формалізовані права і свободи людини мають можливість реалізуватися. Доведено необхідність утвердження і забезпечення Українською державою не тільки формалізованих але й неформалізованих прав і свобод людини.

Ключові слова: права людини, держава, вчення про права людини, формалізація, законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474765

Мамницький В.Ю., Лебедєва А.М. Пред’явлення позову про визнання необгрунтованими активів та їх витребування: надане законом право чи помилка законодавця

У статті досліджено правову природу глави 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), проведено аналіз і порівняння конфіскації та спеціальної конфіскації, з’ясовано сутність презумції невинуватості та можливість її застосування у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Поряд з цим звертається увага на переваги та недоліки цивільної конфіскації з огляду практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та положень Конвенції ООН проти корупції 2003 року (далі – Конвенція).

Ключові слова: необґрунтовані активи, конфіскація, спеціальна конфіскація, конфіскація поза кримінальним провадженням, конфіскація in rem, позов, корупційний злочин, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обвинувальний вирок суду.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474767

Олішевський О.В. Стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії пропаганді расовій чи національній дискримінації в України

У статті визначено стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду расової чи національної дискримінації. Проаналізовано практику притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» та 442 «Геноцид» КК України.

Ключові слова: стан, протидія злочинності, пропаганда, раса, національність, дискримінація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474769

Новіков О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі

У статті надана кримінологічна характеристика корупційної злочинності у приватному секторі в Україні за 2013-2018 рр. Проаналізовані результати національних та зарубіжних досліджень, присвячених корупції у приватній сфері в Україні. Встановлено негативні тенденції розвитку зазначеного явища та вирізнено деякі проблеми протидії цьому різновиду злочинності.

Ключові слова: корупція, корупційна злочинність, корупція у приватній сфері, корупція у приватному секторі, корупція у бізнес середовищі.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474771

Павлович-Сенета Я.П. Основні поняття та принципи переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

Статтю присвячено аналізу особливостей правового регулювання переміщення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Проведено дослідження нормативних актів, які регулюють дане коло суспільних відносин. Розкрито зміст основних понять та категорій, що використані в митному законодавстві при регламентації переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення.

Ключові слова: митний орган, митне право, митний кордон, міжнародна торгівля, переміщення, пункти пропуску, товари, транспортні засоби.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474773

Цекалова Н.І. Деякі аспекти існування не людських прав у співвідношенні з правами людськими

Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку не людських прав, аналізу європейського та вітчизняного законодавства з цього питання. Поява не людських прав розглядаються через призму існування людської гідності, автор підтримує ідею, що гідність є перевагою людини і водночас означає таку її можливість “панування над іншими істотами, творити людську цивілізацію і її блага, інші соціально значимі речі”. Після аналізу основних доктринальних поглядів на права тварин здійснено логічне припущення, що людина чи тварина мають бути рівні, що найменше у двох прагненнях: збереження свого життя і уникнення болі.

Ключові слова:  людські права, не людські права, людська гідність, право тварин на життя, право тварин на захист від тілесних ушкоджень, заборона катування, заборона заподіяння моральної шкоди,  відповідальність за якість життя тварин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474775

Струс Л.Б. Правове регулювання зміни статі

У статті розглядається проблема захисту прав людини за ознакою гендеру. Акцентується увага на особливостях правового регулювання зміни статі. На основі аналізу рішень ЄСПЛ та позитивної практики зарубіжних держав, вказується на потребі удосконалення чинної національної практики у визначеній сфері.

Ключові слова: зміна статі, гендерна ідентичність, трансгендерність, правове регулювання, стать.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474779

M. Maciąg-Świontek Проблема ограничения суверенитета государств-членов международных организаций

У статті розглянуто міжнародно-правові аспекти суверенітету. Сьогодні проблема суверенітету є темою для активної дискусії та різних досліджень. Основну увагу приділено умовам обмеження суверенітету. Крім того, звертається увага на те, що суверенітет не може виправдовувати порушення державою міжнародного права. Суверенітет не означає повну свободу щодо сфери компетенції, якою володіє держава.

Ключові слова: суверенітет, міжнародні організації, порушення суверенітету, обмеження суверенітету.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474781

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.