Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 69

Журнал східноєвропейського права № 69

golovna_69-page0001

зміст

титульна сторінка

Мосьондз С.О. Процесуальна природа призначення адміністративного судочинства в Україні

Фото_5на5_1290 copy

Стаття присвячена дослідженню правової природи процесуального права як загальнотеоретичної категорії та його призначення в регулюванні процесуальної діяльності, визначенню головного завдання, яке має стояти перед адміністративним судочинством та визначатиме його ефективність, а також формулюванню деяких пропозицій щодо забезпечення ефективності адміністративного судочинства. Доведено, що в основу призначення адміністративного судочинства покладено теоретичні підвалини процесуального права.

Ключові слова: правосуддя, адміністративне судочинство, процесуальне право, завдання, ефективність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3554985

Іванова М.І., Потапенко Є.О. Колізійні норми міжнародного приватного права при застосуванні іноземного права

У статті розглянута проблематика колізійних норм міжнародного приватного права. З’ясовано, що кожна держава по-своєму здійснює правове регулювання відносин, тому з’являються колізії між матеріально-правовими нормами різних держав, що ускладнює правове регулювання міжнародних відносин. Все це передбачає застосування колізійної прив’язки як одного зі способів розв’язання даного питання при дотриманні кожною державою як своїх договірних зобов’язань, так і загальнообов’язкових для всіх держав норм і принципів міжнародного права.

Ключові слова: міжнародне приватне право, колізійна норма, колізійне регулювання, кодифікація, міжнародні правовідносини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3554987

Теремецький В.І. Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні

У статті досліджено правове регулювання стадії досудового розслідування в країнах англо-американської та континентальної правових систем з метою запровадження позитивного досвіду у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство. Охарактеризовано особливості розслідування кримінально-караних діянь у Великобританії, Швеції, Італії, Австрії, Федеративній Республіці Німеччині та Республіці Таджикістан. Встановлено, що розвиток розслідування в сучасному світі характеризується двома основними рисами: намаганням затвердити загальні стандарти кримінального процесу та збереженням особливостей процесу розслідування, з урахуванням національних правових традицій.

Ключові слова: кримінальний процес, прокурор, обвинувачення, докази, попереднє розслідування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3554989

Топчій В.В., Кифлюк Р.В. Зарубіжний  досвід протидії домашньому насильству під час кримінального провадження

У статті визначено поняття домашнього насильства, його форми та види. Досліджено причини домашнього насильства в Україні та світі, а також вивчено міжнародний досвід протидії домашньому насильству. Зроблено висновки про вдосконалення шляхів протидії домашньому насильству в Україні.

Ключові слова: домашнє насильство, протидія насильству, насильство проти жінок, насильство  у сім’ї, гендерне насильство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555003

Турянський Ю.І. Формування інституту прав людини у період нового часу

У статті розглянуто генезис історичного розвитку інституту прав людини через призму концептуальних позицій найвідоміших постатей досліджуваного періоду, що своїми працями вклали надзвичайну лепту у формуванні та розвитку даного інституту.

Ключові слова: права людини, історичний генезис, держава, право, закон.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555007

Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Сутність адміністративного переконання

В статті піддано критиці наявні в теорії адміністративного права положення, за якими: а) застосування адміністративного переконання є монополією органів державного управління; б) адміністративне переконання не пов’язане з індивідуальним впливом; в) фактична підстава адміністративного переконання завжди відсутня; г) його застосування немає під собою нормативно-правової бази. Запропоновано нову дефініцію адміністративного переконання.

 Ключові слова: адміністративне переконання, ознаки, класифікація, заходи, фактична підстава.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555010

Автухов К.А., Силенок К.П. Стан дотримання прав ув’язнених в Україні (на підставі даних, закріплених у звітах ЄКПТ)

Стаття присвячена аналізу стану дотримання прав ув’язнених в Україні. Привертається увага до катування, нелюдського поводження, медичного забезпечення та умовам тримання ув’язнених в установах виконання покарань. Проаналізовано звіти Європейського комітету з питань запобігання катуванню чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Досліджено ефективність візитів Європейського комітету з питань запобігання катуванню чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню до установ виконання покарання в Україні.

Ключові слова: ув’язнені, катування, умови тримання ув’язнених, медичне забезпечення, ЄКПТ.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555012

Береза О.Я. Суверенітет у сучасному українському інституціональному процесі (на прикладі водно-земельних відносин)

У статті на прикладі водно-земельних відносин висвітлено стан інституту суверенітету як складової сучасного українського інституціонального процесу, його риси,  взаємозв’язок з іншими інститутами та категоріями; зосереджено увагу на історичному аспекті українського суверенітету.

Ключові слова: суверенітет, народний суверенітет, територія, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555017

Білецька Г.А. Особливості впливу біологічних чинників на організм людини та проведення судово-медичних експертиз в таких випадках

В роботі розглядаються питання про сучасні причини виникнення деяких видів захворювань від дії різних біологічних чинників в житті людини та їх діагностика,  особливості проведення комплексних та комісійних судово-медичних експертиз в таких випадках.

Ключові слова: біологічні чинники, хвороби, судово-медичний експерт, комплексна експертиза, комісійна експертиза.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555021

Бондар В.В. Нововведення в підготовці майбутніх поліцейських (аналіз чинного законодавства)

Сучасне вітчизняне суспільство корінним чином відрізняється від попередніх епох, оскільки основною цінністю визнає саме Людину. В умовах сьогодення, коли відбувається реформування усіх без винятку правоохоронних органів на засадах, загальновизнаних у країнах-учасницях ЄС, ефективне адміністративно-правове регулювання забезпечення прав і свобод людини потребує нових підходів. Існує комплекс проблемних питань застосування поліцейськими адміністративного затримання взагалі та спеціальних засобів під час його здійснення зокрема.

Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративно-правове забезпечення, правоохоронні органи, права людини, забезпечення, дотримання прав людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555024

Борисов Є.М. Еволюція наукової думки щодо правового забезпечення військово-морської діяльності у ХV‑ХІХ ст.

У статті розглянуті аспекти становлення у міжнародно-правовій та історично-правовій літературі системи наукових публікацій у сфері військово-морської діяльності, які містять відображення її правового забезпечення. Зроблено висновок стосовно здійснення відповідних праць насамперед в межах гострої актуальності вказаної тематики в умовах постійного розвитку військово-морських сил та відповідної еволюції їх організаційного та нормативного забезпечення

Ключові слова: блокада, військово-морські сили, каперство, міжнародне морське право, нейтралітет, призове право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555028

Гоцуляк Ю.В. Секуляризація правового буття у вченні Томаса Гоббса 

У статті проаналізована правова доктрина Томаса Гоббса з онтологічно-правової позиції, який проклав шлях до секуляризації правового буття від епохи середньовіччя до епохи нового буржуазного часу. Виводиться позиція, що вічність природних законів не означає їх обов’язкове дотримання, але означає їх постійну присутність. Автор показує, що для Гоббса основа людської природи - це правовий абсолютизм, первісне право на все, а правове буття людини починається із переходу від хаосу до порядку, від правового абсолютизму до зречення від права на все.

Ключові слова: право, буття, Гоббс, природне право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555030

Дембіцька С.Л. Розуміння доктрини адміністративного права 

У статті розглядаються сучасні напрями розвитку адміністративного права. Окреслюються пріоритетні напрями розвитку вітчизняного адміністративного права. Визначаються окремі аспекти трансформації адміністративного права. Наголошується на докорінному оновленні усієї системи адміністративного права із врахуванням суспільних інтересів та орієнтуванні насамперед на забезпеченні прав та свобод людини і громадянина.

Ключові слова: адміністративне право, державне управління, предмет адміністративного права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555034

Дідківська Г.В., Чухрай В.В. Первинний фінансовий моніторинг при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства

У статті відображені проблеми, що виникають при здійсненні первинного фінансового моніторингу при розслідуванні злочинів у кредитно фінансовій сфері органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та визначено шляхи вирішення таких проблем.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, злочини, розслідування, податкове законодавство, податковий контроль.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555043

Дяченко С.В., Гриценко М.О. Місце принципу змагальності в цивільному судочинстві

В статті здійснюється дослідження принципу змагальності, його законодавче закріплення. Аналізується поняття принципу змагальності, як первинного принципу цивільного процесу. Розглядається практика Європейського суду з прав людини щодо принципу змагальності. Виокремлюються основні елементи принципу змагальності.

Ключові слова: принцип змагальності, елементи принципу змагальності, Європейський суд з прав людини, Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555052

Зільник Н.М. Особливості договору про надання освітніх послуг 

У статті розглянуто питання, присвячені договірному регулюванню надання освітніх послуг. На підставі аналізу законодавства та поглядів науковців, визначено поняття договору про надання освітніх послуг. Здійснено правову характеристику договору про надання освітніх послуг та з’ясовано його особливості.

Ключові слова: договір, освітні послуги, надання освітніх послуг, передмет договору, істотні умови, виконавець, замовник освітніх послуг.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555054

Косілова О.І., Солодовнікова Х.К. Основні права на свободи: новий підхід до дослідження  на підставі порівняльного аналізу законодавства ФРН та України

Стаття присвячена правовому аналізу розуміння феномену «свобода» у його взаємозв’язку з правами людини. За допомогою компаративного аналізу було виявлено істотну різницю у підходах щодо визначення цих правових явищ в Україні та ФРН. Так, у Німеччині свободи користуються правовим статусом основних прав та закріплюються у формі прав на свободу, а в українській правовій доктрині  права та свободи здебільшого розглядаються як  окремі категорії, що мають різне змістове та сутнісне наповнення.

Ключові слова: свобода, права на свободи, основні права, німецька доктрина права, українська доктрина права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555056

Краковська А.Є., Слободянюк В.О. Обмеження права громадян на державну службу

У статті розглянуто положення законодавства України та зарубіжних країн щодо практики реалізації конституційного права рівного доступу громадян до державної служби. Досліджено сучасне правове регулювання права громадян на державну службу, а також підстави для обмеження цього права, які визначені міжнародними договорами, конституціями та спеціальними законами про державну службу в Україні та деяких зарубіжних країнах. Зроблено висновок, що передбачені чинним законодавством України обмеження права громадян на державну службу не є дискримінаційними та відповідають міжнародним стандартам в сфері прав людини.

Ключові слова: державна служба, право на державну службу, рівне право доступу громадян до  державної служби, загальні та спеціальні вимоги, обмеження права громадян на державну службу.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555058

Кульгавець Х.Ю., Ніканорова О.В. Особливості правового регулювання договору про закупівлю

Стаття присвячена аналізу положень щодо особливостей правового регулювання одного із різновидів господарських договорів – договору про закупівлю. Зазначається, що у світлі вдосконалення процедури публічних закупівель шляхом уведення законодавчих новел набуває актуалізації значення договору про закупівлю. Розкриваються вимоги щодо істотних умов, форми, способи забезпечення виконання, наслідки невиконання чи неналежного виконання договору про закупівлю.

Ключові слова: господарський договір, публічні закупівлі, договір про закупівлю, істотні умови договору про закупівлю.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555060

Лугіна Н.А., Полейко І.Ю. Проблеми визначення кримінально-правових ознак об’єкту та предмету злочину, передбаченого ст. 212 КК України

Відображено наукові погляди на визначення кримінально-правових ознак об’єкту та предмету злочину, передбаченого статтею 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» Кримінального кодексу України. Зроблено акцент на ознаках предмету податкового злочину, підкреслено їх вагому кримінологічну роль. Висвітлено недоліки чинної норми-заборони, запропоновано шляхи її вдосконалення.

Ключові слова: ухилення від сплати податків, податки, збори, обов’язкові платежі, об’єкт, предмет.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555068

Москаленко К.В. Пацієнт як суб’єкт медичних правовідносин: окремі проблеми

В статті розглядаються питання стосовно необхідності удосконалення визначеного Основами законодавства України про охорону здоров’я поняття «пацієнт»; запропонована власна дефініція терміну «пацієнт» і сформульовано висновок про те, що пацієнта слід визнавати споживачем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».

Ключові слова: медичне право, пацієнт, споживач, медичний експеримент, медична допомога, медична послуга.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555070

Моторигіна М.Г. Втілення міжнародно-правових стандартів ефективного захисту в національне кримінальне процесуальне законодавство

Стаття присвячена розгляду питання щодо забезпечення ефективного захисту у кримінальному провадженні. На підставі проведеного аналізу міжнародно-правових актів та практики Європейського суду з прав людини виокремлені міжнародно-правові стандарти, які покликані сприяти реалізації права на захист у кримінальному провадженні та забезпеченню його ефективності, та запропонований їх поділ на 4 групи. Визначено стандарти ефективного захисту, що не знайшли свого закріплення в КПК України.

Ключові слова: захист, захисник, міжнародні стандарти ефективного захисту, право на захист, сторона захисту.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555076

Німак М.О. Спільний заповіт подружжя: проблеми складання та виконання на практиці

У статті досліджено як особливості посвідчення спільного заповіту подружжя, які виникають при складанні такого заповіту, так і ті особливості, що виникають при спадкуванні майна на підставі заповіту подружжя, а також автором виявлено та проаналізовано проблемні питання, які при цьому виникають.

Ключові слова: спільний заповіт подружжя, посвідчення заповіту, спільна сумісна власність подружжя, розпорядження майном, заборона відчуження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555209

Новіков О.В. Негативні соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності

У статті розглянуто соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор вказує, що акумулятивним негативним впливом на суспільство від функціонування цього різновиду злочинності є стан незахищеності інтелектуальної власності, що заважає нормальному розвитку суспільних відносин з приводу реалізації прав інтелектуальної власності. Соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності поділено на чотири великі взаємопов’язані між собою блоки: соціально-економічні, науково-технічні, міжнародно-політичні та наслідки для широкого кола споживачів.

Ключові слова: злочинність у сфері інтелектуальної власності, соціальні наслідки злочинності, «ціна» злочинності, шкода від злочинів, контрафакт, піратство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555215

N.Z. Rohatynska Legal Regulation of Relations in the Field of Customs Regulations on Crime Prevention

В статті аналізується правове регулювання відносин у сфері митних правил щодо запобігання злочинності. Виокремлено дієвий засіб для спрощення митних процедур та формальностей. Звернено увагу на те, що посилення взаємної допомоги суттєво підвищить ефективність органів доходів і зборів України у здійсненні заходів з профілактики, упередження, виявлення, припинення та розслідування правопорушень у митній сфері, зокрема і порушень митних правил.

Ключові слова: правове регулювання, відносини у сфері митних правил, запобігання злочинності, митний кордон, митна безпека.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555217

Телестакова А.А., Мірзоян Р.А. Зміст та значення фінансового моніторингу за діяльністю установ банківської системи України

Стаття присвячена дослідженню змісту фінансового моніторингу як важливого виду контрольної діяльності державних органів за  функціонуванням банківської системи України. Виходячи з аналізу нормативно-правових актів України охарактеризовані основні методи фінансового контролю за банківською діяльністю. Окремо автором зроблено висновок, що ефективне функціонування українських банків безпосередньо залежить від систематичності здійснення державного фінансового моніторингу з боку уповноважених державних органів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у банківській сфері.

Ключові слова: банківська система України, фінансовий моніторинг, державний контроль, нормативно-правові акти, банківська таємниця.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555219

Русанюк У.Я. Правові засади організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління

Стаття присвячена аналізу правових засад організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління. Особлива увага присвячена висвітленню стадій втілення в життя заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління: організації та реалізації (здійснення).

Ключові слова: органи публічного управління, посадові особи органів публічного управління, профілактика адміністративних правопорушень, адміністративні правопорушення посадових осіб органів публічного управління, адміністративно-правові заходи профілактики проступків.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555221

Славко А.С., Василенко В.О. Доступність правосуддя як складова права на справедливий суд

У статті розглядаються підходи до розуміння поняття «доступність правосуддя» у контексті практики Європейського суду з прав людини та українських судів, актів міжнародного та національного права, праць вітчизняних та зарубіжних вчених-правників. Зроблено деякі рекомендації для зростання доступності правосуддя в Україні.

Ключові слова: доступність правосуддя, право на справедливий суд, судочинство, Європейський суд з прав людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555225

Топчій Н.С. Необхідність впровадження електронного кримінального провадження

У статті розглядаються питання необхідності впровадження в Україні електронного кримінального провадження. Зазначено, що сьогодні українське кримінальне процесуальне законодавство запровадило змішаний або частково електронний кримінальний процес, тобто паперове провадження з елементами електронної фіксації. Зроблено висновок, що запровадження системи електронного документообігу буде сприяти подальшому формуванню вітчизняного електронного кримінального провадження, швидкому та ефективному складанню процесуальних документів в момент прийняття процесуального рішення.

Ключові слова: електронне кримінальне провадження, кримінальний процес, електронний документообіг, фіксація, електронний підпис.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555229

Корінний Д.О. Особливості розслідування торгівлі дітьми 

У статті визначено поняття торгівлі дітьми, розкрито механізм вчинення цього виду торгівлі. Визначено, що діти швидко адаптуються до умов експлуатації, сприймають їх, як належні, рідко чинять опір і не звертаються по допомогу до правоохоронних органів або громадськості.

Ключові слова: торгівля дітьми, експлуатація дітей,сексуальна, трудова експлуатація, батьківство, усиновлення, удочеріння.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555233

Горбачеська Т.І. Довічне позбавлення волі у національній правовій системі України та його відповідність міжнародним засадам захисту прав людини

У статі досліджуються питання довічного позбавлення волі в контексті українського правового регулювання призначення даного покарання та його відповідності міжнародним стандартам прав людини.  Дана робота подає аналіз судової практики національних судів щодо пом’якшення покарання у вигляді довічного позбавлення волі на строкове, проводить порівняння із практикою Європейського суду з прав людини, та пропонує своє бачення відповідного правового регулювання даного питання.

Ключові слова: довічне позбавлення волі, права людини, Європейський суд з прав людини, практика ЄСПЛ, реабілітація засуджених, пенологічні заходи, види довічного позбавлення волі.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555235

Кисельова В.О. Особливості досудової санації  за  Кодексом з процедур банкрутства 

Стаття присвячена науковому та законодавчому визначенню поняття   «санація юридичної особи». Розглянуто та проаналізовано положення нового Кодексу з процедур банкрутства щодо особливостей проведення процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство. Взято до уваги основні переваги досудової санації, як нового механізму запобігання банкрутства та відновлення фінансової стабільності  юридичної особи на довгостроковий час.

Ключові слова: юридична особа, банкрутство, Кодекс з процедур банкрутства, санація, досудова санація, відновлення платоспроможності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555239

Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Впровадження норм щодо правової охорони навколишнього середовища Європейського Союзу до законодавства України

У статті розглянуто питання впровадження норм щодо правової охорони навколишнього середовища Європейського Союзу до законодавства України. Досліджено екологічне законодавство ЄС, зазначено актуальні положення національного законодавства, проаналізовано значення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в цьому питанні. Зроблено висновок про необхідність на національному рівні ініціювати нові форми співпраці з ЄС, запропоновано  внести зміни і доповнення до національного законодавства відповідно євпропейських норм.

Ключові слова: охорона навколишнього середовища, екологічне законодавство, імплементації актів acquis, трансформація екологічної політики,  співпраця з ЄС.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555241

Ткачук К.Р. Господарське-правове забезпечення туристичної діяльності. Національний та міжнародний досвід

Стаття присвячена аналізу національного законодавства в аспекті господарсько-правового регулювання туристичної діяльності, а також внесення змін до вимог надання ліцензій щодо здійснення туристичної діяльності. Порядок надання ліцензій, як вид державного регулювання здійснення господарської діяльності.  Проведено дослідження міжнародного досвіду, щодо надання послуг суб’єктами туристичної діяльності. Виявлено найважливіші напрями удосконалення національного законодавства.

Ключові слова: господарське право, міжнародне право, туристична діяльність, вимоги до здійснення, видача ліцензії, фінансові гарантії, тур агенти, туроператори.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555243

Явтушенко О.В. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану безпілотним транспортним засобом

У статті викладено результати дослідження проблем деліктної відповідальності за шкоду, завдану внаслідок взаємодії безпілотного транспортного засобу з іншим об’єктом. Аналіз даної проблеми засвідчив необхідність її більш повного та ґрунтовного розкриття. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні задля удосконалення існуючої правової системи України у частині визначення обсягу та суб’єктів відшкодування шкоди, завданої за участі такого транспорту, а також подальших наукових досліджень цієї проблематики.

Ключові слова: цивільна відповідальність, деліктне зобов’язання, безпілотний транспортний засіб, безпілотний літальний апарат, автономний транспорт.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3555267

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.