Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 70

Журнал східноєвропейського права № 70

golovna_70-page0001

титульна сторінка

зміст

Петров Є.В. Оновлення змісту категорії «публічна адміністрація»: нотатки до наукової дискусії

Крізь призму аналізу сучасної української літератури з адміністративного права, європейської адміністративно-правової доктрини, а також чинного вітчизняного законодавства аналізується зміст категорії «публічна адміністрація» та виділяються її складові елементи.

Ключові слова: адміністративне право, публічна адміністрація, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти делегованих повноважень.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607948

Кириченко А.А., Бидей А.Н. Преступный конкурс в кассационные суды, открытие рынка земли, заказ услуг проституток, лоббирование законопроектов и иные противоправные деяния парламентариев: системное правовое исследование

У статті розкрито зусилля авторів зі скасування злочинних результатів двох етапів конкурсу від 7.11.2016 р. та 2.08.2018 р. із первинного формування касаційних судів, антикорсуду та його апеляційної палати. Надана правова оцінка відкриттю ринку землі, отриманню послуг проституток, лобіюванню законопроектів та іншии діянням парламентарів. Запропоновано механізм подолання Президентом держави названих та інших протиправних діянь суб’єктів владних повноважень.

Ключові слова: злочинний конкурс в касаційні суди; вікриття ринку землі, отримання послуг проституток; лобіювання законопроектів, повноваження Президента держави з подолання протиправних діянь.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607952

Мельничук О.Ф., Мельничук М.О., Пипяк М.І. Адаптація правового регулювання управління державними підприємствами до кращих світових стандартів

У статті досліджується стан правового регулювання управління державними підприємствами в Україні. Аналізується кращий світовий досвід в управлінні державними підприємствами. Вивчається можливість імплементації в українську систему права певних елементів правового регулювання державними підприємствами у зарубіжних країнах. Окрема увага в статті приділена вивченню досвіду країн-членів Європейського Союзу. В результаті розкриття теми запропоновано низку змін до регулювання державних підприємств в Україні.

Ключові слова: державні підприємства, система права, світовий досвід, імплементація, реформування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607956

Москаленко С.І. Класифікація цивільної авіації в Україні: порівняльно-правовий аналіз

В статті здійснено аналіз державного контролю авіації цивільної авіації. Зроблено порівняльний аналіз різних нормативних актів в галузі цивільної авіації. Зроблено висновок, про необхідність удосконалення державного контролю в галузі цивільної авіації.

Ключові слова: цивільна авіація, авіація загального призначення, державний контроль, комерційна авіація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607963

Середа О.Г., Чубарь С.С. Трансформація правового статусу роботодавця в умовах реформування трудового законодавства України

У статті досліджуються актуальні питання щодо трансформації правового статусу роботодавця в нових економічних умовах. Розглянуто питання основоположних прав роботодавців, їх гарантій та можливостей щодо реальної реалізації та застосування. Досліджено показові гарантії роботодавців, які впроваджуються у світовому співтоваристві та ефективно діють. Наведено пропозиції щодо покращення трудового українського законодавства та усунення прогалин у новому Трудовому кодексі України.

Ключові слова: сучасний правовий статус роботодавців, гарантії роботодавців, ефективні механізми захисту прав роботодавців.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607965

Андрієвська Л.О., Штепа В.М., Дерманська А.Г. Нові аспекти визначення розміру аліментів на дитину та порядок їх стягнення

У статті аналізуються наукові та практичні аспекти визначення розміру аліментів на дитину, порядку їх стягнення, встановлення гарантованого і рекомендованого мінімального розміру, обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, а також окрему увагу приділено видам відповідальності, яка передбачена чинним законодавством України для осіб, які не сплачують аліменти.

Ключові слова: стягнення аліментів, мінімальний розмір, боржник за аліментами, сплата аліментів, відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607979

Дідківська Г.В., Трощин Р.В. Актуальні проблеми запобігання злочинам в економічній сфері

Організація ефективної системи попередження злочинності у сфері економіки є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності, вирішення якої для багатьох країн світу є надзвичайно важливою і складною справою. Рівень злочинності у сфері економіки впродовж ХХІ сторіччя рік у рік зростав в усіх країнах світу незалежно від ступеню економічного розвитку, а наприкінці його досяг транснаціональних масштабів і став загрожувати національній і міжнародній безпеці багатьох країн світу.

Ключові словазлочини, економіка, запобігання, економічна злочинність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607983

Дідківська Г.В., Скакальська А.Я. Сучасний стан, організаційні та правові проблеми незаконної міграції

У статті досліджується питання теперішнього стану такого багатогранного явища, як міграція, її основних організаційних та правових моментів, вплив на розвиток і держав-донорів,і держав-реципієнтів, зокрема України. Особлива увага приділяється проблемі незаконної міграції, а тому пропонуються способи запобігання та протидії даному виду міграції.

Ключові слова: міграційні процеси, міграція, міграційна політика, європейський досвід, нелегальна міграція.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607990

Дяченко С.В., Пушкарьова Т.М. Принцип права на справедливий суд: елементи розгляду та практика Європейського суду з прав людини щодо України

У статті розглянуто принцип права на справедливий судовий розгляд, який охоплює ще досить широкий список стандартів. Європейський суд з прав людини неодноразово заявляв про особливо важливе місце, що займає в демократичному суспільстві право на справедливий судовий розгляд. На практиці Європейського Суду з прав людини було розглянуто справи, які були подані проти України, де зазначаються порушення принципу справедливості судового розгляду.

Ключові слова: право на справедливий суд, рівність сторін, розумний строк, публічний характер, Європейський Суд, рішення, судова практика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3607996

Заболотна Н.Я., Павлюк Н.М. «Конфіденційність» та «професійна таємниця» як ключові категорії довоговору про нерозголошення інформації (NDA)

В ході дослідження було встановлено,  що адвокатська таємниця є специфічною ознакою, відмінною особливістю адвокатської діяльності. Саме адвокат наділений правом на адвокатську таємницю, а також несе обов’язок її збереження та відповідальність за її неправомірне розголошення. Охорона імунітету довірителя відбувається не тільки в приватному, але й у публічному інтересі, що пов’язано із захистом відносин довіри в суспільстві, з обов’язками держави щодо дотримання та захисту прав людини, із забезпеченням справедливості правосуддя, а також з непорушністю авторитету адвокатури.

Ключові слова: адвокатська діяльність, професійна таємниця, договір про нерозголошення інформації (NDA), конфіденційність, адвокат.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608034

Завгородня В.М., Бенько А.В. Забезпечення прав осіб з інвалідністю на доступ до об’єктів транспортної інфраструктури: порівняльно-правовий аналіз

У статті розглянуто досвід зарубіжних країн  у сфері закріплення прав осіб з інвалідністю на доступність об’єктів транспортної інфраструктури. Авторками досліджуються способи забезпечення реалізації прав таких осіб, вимоги та стандарти, які встановлюються щодо транспортних засобів, обов’язки перевізників, види відповідальності за їх порушення. На основі порівняльного аналізу визначаються напрями вдосконалення українського законодавства у досліджуваній сфері.

Ключові слова: права осіб з інвалідністю, недискримінація, безбар’єрність, доступне середовище, транспортна інфраструктура.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608040

Іванов А.М., Кукуріло Д.О. Шлюбний договір в Україні: міф чи реальність

Стаття присвячена дослідженню інституту шлюбних договорів, як в Україні, так і в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Авторами проаналізовані основні аспекти національного законодавства, присвячені даній проблематиці, а також історичні витоки такого механізму врегулювання шлюбно-сімейних відносин.

Ключові слова: шлюбний договір, шлюбно-сімейні відносини, договірне регулювання відносин, майнові та фінансові відносини, правовий режим майна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608048

Калмикова О.С., Волчкова М.І. Міжнародна співпраця у сфері боротьби з кіберзлочинністю

У статті автори продемонстрували переконливе розуміння того факту, що питання боротьби з кіберзлочинністю на  даний час у світі постало дуже гостро і це є актуальною проблемою для більшості країн. Досліджено проблемні питання здійснення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю, досліджено міжнародно-правові та організаційні форми даної співпраці. Авторами наголошено на необхідності врегулювання українського законодавства відповідно до норм міжнародного права.

Ключові слова: кіберзлочин,  кіберзлочинність, міжнародне кримінальне право, уніфікація міжнародно-правових норм.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608050

Ларченко М.О. Застосування досягнень нейронауки для  вирішення проблем кримінальної юстиції та кримінології

У науковій статті встановлено сучасний стан розвитку нейронауки та її окремих складових у межах потреб кримінальної юстиції. Досліджено передову світову практику застосування методів нейровізуалізації у кримінальному процесі. Окреслено перспективи застосування нейронаукових досліджень у межах кримінологічного прогнозування. Проаналізовано теоретичні засади змін суспільної думки щодо нових перспектив прийняття рішень у кримінальному правосудді та кримінології.

Ключові слова: нейронаука, нейровізуалізація, кримінологічне прогнозування, штучні нейронні мережі, прийняття рішень у кримінальному правосудді.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608053

Лугіна Н.А., Китун А. Особа з ігровою залежністю як потерпілий від злочину зайняття гральним бізнесом

Актуальність теми статті обумовлюється незаконним існуванням грального бізнесу на території України, що завдає не лише економічних втрат для бюджету держави, а й примножує розповсюдження ігрової залежності серед населення. Незважаючи на те, що ігрова залежність становить собою психологічну хворобу, жодної допомоги чи матеріального відшкодування особа з ігровою залежність не отримує. Тому доцільним є дослідження особи з ігровою залежністю в статусі потерпілого від злочину зайняття гральним бізнесом для відновлення її порушених прав.

Ключові слова: жертва злочину, віктимологія, профілактика, лудоманія, гральний бізнес, ігрова залежність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608058

Макарчук В.В. Місце міграційного права в системі права України

В статті розглянуто характеристику міграційних процесів в Україні та світі. Відображено різні підходи до визначення місця міграційного права в системі права України. Показано складові міграційного права як галузі права та науки. Проаналізовано зв’язки міграційного права з іншими галузями права.

Ключові слова: міграція, міграційні відносини, міграційні процеси, правове регулювання, галузь права, правовий інститут.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608060

Омельчук Л.В., Ковальова Д.К., Лазоришин Я.Т. Тлумачення та розуміння динаміки домашнього насильства

У статті розглянуто теоретичні основи формування правового механізму попередження домашнього насильства, надано та аргументовано висновки щодо того, що домашнє насильство – це згубне порушення прав людини, яке загрожує захисту та безпеці незліченної кількості осіб, а також здійснено детальний аналіз історичного зародження насильства в сім’ї як окремого суспільно негативного фактору.

Ключові слова: домашнє насильство, протидія та попередження домашнього насильства, насильство в сім’ї.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608065

Резникова М.О. Розірвання шлюбу в порядку позовного провадження: проблемні питання

В статті досліджується процедура та порядок розірвання шлюбу в порядку позовного провадження. Встановлюються тимчасові перешкоди для подачі заяви про розірвання шлюбу. Обґрунтовується теза декларативності норми п. ч. 4 ст. 185 ЦПК України щодо «повернення позовної заяви про розірвання шлюбу під час вагітності дружини …».  Визначаються колізійні, суперечливі, не вирішені питання законодавчого регулювання цієї процедури, які були встановлені на підставі аналізу судової практики.

Ключові слова: шлюб, розірвання шлюбу, позовна заява, позовне провадження, повернення позовної заяви, залишення позову без розгляду, аналогія закону, надання подружжю строку для примирення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608067

Резникова М.О., Волювач М.В. Тенденції правового регулювання шлюбу на теренах України

В статті розглянуто історичний розвиток правового регулювання припинення шлюбу на території, що входить до складу сучасної України. Окрему увагу приділено причинам та підставам розірвання шлюбних відносин на кожному етапі розвитку правової думки в Україні. Зроблено висновок про вплив історичних аспектів формування інституту припинення шлюбу на сучасне українське законодавство.

Ключові слова: припинення шлюбу, історичні етапи процесу розлучення, підстави припинення шлюбу, сімейне право, причини розлучення, подружжя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608073

Самойленко Є.А., Голованова В.І. Поняття та види зброї масового знищення у міжнародному праві

Стаття присвячена аналізу поняття та видів зброї масового знищення. Автори розглядають категорію «зброя масового знищення» в двох значеннях – широкому та вузькому. У широкому сенсі даний термін охоплює ті види зброї, щодо яких у міжнародному праві існує заборона чи обмеження на використання через їх здатність завдавати надмірних страждань або властивість невибіркової дії. Вузьке визначення зброї масового знищення означає ядерну (у т. ч. радіологічну), хімічну і бактеріологічну (біологічну) зброю, а також іншу зброю, яка може бути розроблена в майбутньому і володіти руйнівною здатністю, порівнянною із вказаними видами зброї, або перевищувати її.

Ключові слова: зброя масового знищення, зброя невибіркової дії, хімічна зброя, біологічна зброя, ядерна зброя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608077

Телестакова А.А., Мірзоян С.А. Особливості організації та правового регулювання контрольної діяльності правоохоронних органів за законністю функціонування банків в Україні

У статті досліджено теоретико-правові засади визначення поняття «контроль», його місце і значення в системі державного контролю за  забезпеченням законності фінансової діяльності банків в Україні. Автором проаналізовано сучасний стан правового забезпечення контрольної діяльності правоохоронних органів (Служби безпеки України, Національної поліції України, Антимонопольний комітет України, підрозділи Державної фіскальної служби України, антикорупційні органи) за законністю дій банків в Україні, а також надані перспективи оптимізації їх контрольної функції в банківській сфері.

Ключові слова: банківська діяльність, правове регулювання, законність, державний контроль, правоохоронні органи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608100

Тунтула А.С., Бидей А.Н. Инновационное понимание ступенчатого сущностного видового деления субъективных, объективных и смешанных источников антикриминальных сведений

У статті викладено інноваційне розуміння сутності і видового поділу трас і субстанцій як об’єктивних джерел антикримінальних відомостей. Розглянуті базисні властивості і видовий поділ особистісних джерел антикримінальних відомостей. Розкрито сутність і видовий поділ документів як суб’єктивних, об’єктивних і змішаних джерел антикримінальних відомостей.

Ключові слова : траси, відбитки, діагностичні та ситуаційні відображення, субстанції, предмети, тіла, пристрої, механізми, прилади, особистісні джерела антикримінальних відомостей, документи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608111

Тунтула А.С., Исламов И.О. Инновационное понимание сущности необходимой обороны и перечня иных общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния

У статті розглянуто інноваційне розуміння сутності і вичерпного переліку загальноправових обставин, що виключають антисоціальність діяння, які мають бути викладені в окремі статті перспективного Конституційного кодексу України. Звернуто увагу, що аналогічним чином має бути визначена загальноправова сутність кожної із форм та видів вини особи, яка вчинила антисоціальне діяння, а також сутність та вичерпний перелік загальноправових обставин, що виключають, пом’якшують чи обтяжують вину такої особи.

Ключові слова : необхідна оборона, крайня необхідність, прямий та непрямий умисел, антиделіктна самовпевненість та халатність, паранещасний випадок, юридична та фактична помилка.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608113

Шаповалова О.І. Комплексний правовий підхід до земельної реформи

Розглянуто комплексний теоретичний підхід до правового режиму землі як об’єкту цивільних прав та об’єкту державного управління. Вказано, що при створенні ринку землі необхідно передбачити приватне правове регулювання та державне управління. Доведено, що законодавець має закріпити особливий правовий режим земельних ділянок як об’єктів цивільних прав.

Ключові слова: ринок землі, приватизація землі, земельна ділянка, земельний фонд, системна аграрна соціально-економічна політика держави.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608117

Ващук М.М. Роль інституту капеланства в реалізації права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців та проблеми його законодавчого закріплення в Україні

У статті здійснено аналіз ролі інституту капеланства в реалізації права на свободу світогляду та віросповідання військовослужбовців. Досліджується феномен подвійного службового підпорядкування військового капелана – в армійській та церковно-священицькій ієрархіях, що слід вважати обов’язковим елементом правової природи інституту військового капеланства. Проаналізовано сучасний стан проблеми законодавчого закріплення інституту капеланства в Україні та аргументується необхідність прийняття Закону України «Про військове капеланство», предметом якого має стати правовий статус військового капелана, його підпорядкування, навчання, соціальне, методичне та фінансове забезпечення.

Ключові слова: свобода світогляду та віросповідання, державно-церковні відносини, душпастирська опіка військовослужбовців, інститут військового капеланства, статус військового капелана.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608119

Софіїв С.О. Становлення інституту примирення в кримінальному законодавстві України

У статті розглянуто проблеми становлення і розвитку інституту примирення в кримінальному законодавстві України. Розглянуто норми та рекомендації міжнародних нормативно-правових актів щодо даного питання. Розглянуто поняття угоди як кримінально-правового явища та міжнародний досвід укладання угод у кримінальному провадженні.

Ключові слова: примирення, медіація, угода, потерпілий, образа.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608131

V.V. Bardakova Dominant Position and Concept of Abuse in the European Union

В статті досліджено проблему зловживання монопольним становищем підприємствами на ринку Європейського Союзу. Договір про функціонування Європейського Союзу забороняє будь – яке зловживання монопольним становищем одним чи більшою кількістю підприємств в межах внутрішнього ринку чи його значної частини, адже це може завдати шкоди торгівлі між державами – членами. Проте цей документ не наводить визначення домінантного положення та зловживання ним. Дана стаття прояснює визначення домінантного становища та шляхи його встановлення. Автор звертає увагу на основні та додаткові фактори відповідно до яких підприємство може бути розцінено як таке, що займає монопольне становище. Також вказується на те, що сам факт перебування підприємства у монопольному становищі не вважається антиконкурентною поведінкою. Проте, якщо суб’єкт господарювання використовує зазначене положення з метою усунення конкурентів з ринку чи для вчинення інших дій, які суперечать добросовісній конкуренції, він вважається таким, що зловживає домінантним положенням. Таким чином, у статті наводиться визначення поняття «монопольне становище» та розглядаються способи його визначення. Вказуються випадки у яких підприємство може займати монопольне становище на одному ринку, а зловживати останнім зовсім на іншому. Такі випадки, в основному, мають місце при експлуатаційних зловживаннях. Договір про функціонування Європейського Союзу наводить певні форми зловживання монопольним становищем. Але, перелік даних форм не є вичерпним. Відповідно до цього, дана стаття розрізняє горизонтальне та вертикальне зловживання домінантним положенням. Також вона відображає такі категорії зловживань як виняткові угоди, «зв’язування», бандлінг, хижацькі умови та відмова від постачання. Автор розглядає питання, що виникають у зв’язку з зазначеною проблемою у світлі практики Європейської Комісії та Суду Європейського Союзу.

Ключові слова: монопольне становище, зловживання, антимонопольне право, ринок Європейського Союзу, добросовісна конкуренція, конкуренти.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608137

Баша К.А. Проблемні аспекти міграційної політики Європейського Союзу на прикладі Німеччини

Стаття присвячена дослідженню міграційної політики Європейського Союзу на прикладі Німеччини. Акцентовано увагу на основних проблемах, зокрема, у сфері законодавчого регулювання. Автором проаналізовано етапи та ключові моменти в реформуванні міграційної політики ЄС. Запропоновано можливі шляхи подолання зазначених проблем.

Ключові слова: міграційна політика, Німеччина, Європейський Союз, біженці, Дублінська система, система квот розподілу біженців.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608139

Беркела Г.Ю. Міжнародно-правовий захист прав дітей у діяльності міжнародних організацій і у практиці Європейського Суду з прав людини

У статті розглянуто сутність і особливості механізму захисту прав дитини у діяльності міжнародних організацій і у практиці Європейського Суду з прав людини. Досліджено теоретичні концепції та практичний досвід міжнародного захисту прав дітей. Обґрунтовано позиції про існування тенденції визнання міжнародною спільнотою за дитиною значного масиву її прав та інтересів, а також про напрацювання ефективного механізму їх захисту.

Ключові слова: права дитини, дитина, Організація Об’єднаних Націй, міжнародно-правові договори, рішення Європейського Суду з прав людини, захист.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608150

Бєдовська О.Ю. Деякі питання гендерної дискримінації в трудових правовідносинах

У статті розглянуті основні положення національного законодавства, визначені актуальні проблеми, що неврегульовані законодавством, і як наслідок заважать сприянню гендерній рівності в Україні. Зроблена висновок про те, що ці відносини є недостатньо унормованими та запропоновано декілька  варіантів вирішення цих проблем.

Ключові слова: дискримінація, гендерна рівність, рівність прав, доступ до праці.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608152

Бурчак А.Ю. До проблеми правового статусу мажоритаріїв та мінотаріїв в акціонерному товаристві. Механізм Squeeze-Out

Робота присвячена дослідженню найбільш дискусійних питань про юридичну природу корпоративних правовідносин, заснованих на членстві акціонерних товариствах. Правовий статус мажоритаріїв та міноритаріїв та механізм «squeeze-out» та «sell-out» в цих правовідносинах є актуальною проблемою, оскільки наявна лише незначна кількість робіт з цього питання.  Автор аналізує існуючий конфлікт інтересів між цими суб’єктами, який називається гринмейл, і в цій статті наведені шляхи вирішення даної проблеми між суб’єктами корпоративних прав. Також автор акцентує увагу на сфері регулювання цих правовідносин та про підстави виникнення корпоративних правовідносин на основі фактичного складу.

Ключові слова: squeeze-out, sell-out, мажоритарії, міноритарії, гринмейл, корпоративні правовідносини в акціонерному товаристві.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608156

Верховська В.В., Ніконова А.А. Проблеми працевлаштування в Європейському Союзі

Статтю присвячено дослідженню актуального та дискусійного питання відносно основних аспектів статусу працівника в Європейському Союзі, які включають в себе як працевлаштування громадян Європейського Союзу, так і громадян третіх країн, які не є членами Європейського Союзу. Особливу увагу приділено розкритю питання нелегальної трудової міграції в Європейському Союзі в контексті сучасних ітеграційних процесів, а також їх впливу на сучасний економічний стан в Європейському Союзі.

Ключові слова: працевлаштування, трудова міграція, Європейський Союз, треті країни, блакитна карта.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608160

Гринчук А.О. Штучний інтелект як об’єкт правового регулювання: поняття, види та ознаки

Робота присвячена аналізу існуючого правового регулювання штучного інтелекту. Основною проблемою виступає відсутність спеціальних міжнародних та національних правових норм, які б регламентували положення ШІ в правовому просторі. В даній роботі розглядаються позиції та аргументація науковців щодо можливості відношення штучного інтелекту до об’єкту права, визначення його видів та ознак

Ключові слова: штучний інтелект, робот, цивільне право, об’єкт цивільного права, види штучного інтелекту, ознаки штучного інтелекту.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608162

Качмар З.О. Декодифікація чи рекодифікація: що чекає господарське законодавство в Україні

У статті проаналізовано сучасний стан господарського законодавства України, зосереджено увагу на неодноразові спроби скасувати Господарський Кодекс України, який ще з моменту його прийняття і до сьогодні зазнає критики, а також на переваги такого способу систематизації законодавства як  кодифікація, у тому числі з посиланням на зарубіжний досвід, доведено необхідність критично переосмислити та забезпечити максимальну повноту регулювання відносин у сфері господарської діяльності, запропоновано обрати більш оптимальний варіант удосконалення господарського законодавства, яким на сьогодні є рекодифікація Господарського Кодексу України на противагу декодифікації, що виступає як досить радикальний спосіб законодавчих змін.

Ключові слова: Господарський Кодекс України, кодифікація, оновлення господарського законодавства, скасування Господарського Кодексу України, економічні відносини, декодифікація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608166

Кочолодзян М. Кримінальний проступок: аргументи щодо доцільності впровадження

В статті аналізуються положення законодавчих актів про кримінальні проступки, виділено основні позитивні та негативні аспекти реформи кримінального права та визначено проблеми віднесення деяких адміністративних правопорушень до кримінальних проступків.

Ключові слова: кримінальний проступок, кримінальне правопорушення, кримінальне право, злочин, кримінальне судочинство, кримінальне покарання, адміністративне правопорушення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608519

Кравець Т.Є. Проблеми міжнародної правосуб’єктності фізичної особи

В статті розкриваються наукові дослідження з приводу міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб, а також викладені та розкриті теорії правосуб’єктності індивіда. Проаналізовані рішення міжнародних судових установ, звернення науковців до цих рішень, як доказ з приводу правосуб’єктності фізичної особи.

Ключові слова: фізична особа, індивід, суб’єкт, міжнародна правосуб’єктність, міжнародне право, визнання, Європейський Суд.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608521

Лось А.С. Принцип презумпції винуватості для чиновників як засіб розв’язання проблеми корупції у державі: міжнародний та національний досвід

У статті досліджується міжнародний і національний досвід запровадження в законодавстві окремих держав принципу презумпції винуватості стосовно чиновників, які підозрюються у корупційних злочинах, та ефективності таких запроваджень, а також закріплення можливості запровадження принципу презумпції винуватості у міжнародному праві; проводиться оцінка рішень компетентних органів України стосовно українського антикорупційного законодавства, яке закріпило у правовій системі України принцип презумпції винуватості.

Ключові словапрезумпція винуватості, презумпція невинуватості, корупція, кримінальне законодавство, презумпція корупційності, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608529

Махлай Б.В. Про напрямки національної співпраці із закордонними українцями

У статті досліджуються політичні засади співпраці Української держави із закордонними українцями. Аналізується стан забезпечення їх прав у країнах їхнього проживання. Осмислюється потреба у детальному законодавчому врегулюванні механізму взаємодії з українською діаспорою, що позитивно вплине на політичний імідж України.

Ключові  слова: українська діаспора, закордонні українці, національно-культурні потреби, співпраця, політичний імідж.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608531

Махно А.А. Проблемні аспекти незаконної агітації як підстави для порушення виборчого процесу в Україні

Статтю присвячено дослідженню конституційно-правового регулювання проведення передвиборної агітації в Україні. Аналізуються порушення виборчого процесу, пов’язані з веденням незаконної агітації, що мали місце на позачергових виборах народних депутатів України 2019 року. Акцентується увага на недоліках нормативно-правового забезпечення передвиборної агітації, та запропоновано шляхи вдосконалення національного законодавства.

Ключові слова: вибори, виборчий процес, передвиборна агітація, форми передвиборної агітації, порушення виборчого законодавства.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608535

Михайленко В.В. Актуальні проблеми реалізації процедури squeeze-out в Україні

Робота присвячена дослідженню найбільш дискусійних питань впровадження, розробки та проведення процедури squeeze-out у реаліях вітчизняного законодавства. Проаналізовано проблемні питання здійснення обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. Виокремлено судові позиції при розгляді останніх спорів, пов’язаних із питанням проведення даної процедури.

Ключові слова: “squeeze-out”, право власності, вартість акцій, сквіз-аут, оцінка вартості, контрольний пакет.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608539

N.D. Moroz The Phenomenon of Cartels in the European Union

У статті описуються основні підходи до розуміння питання виникнення явища картелей, їх існуючих форм, впливу на економіку та законодавче закріплення в Європейському Союзі. Антимонопольна політика цієї міжнародної організації є досить розвинутою та дієвою. Перш за все, вона являє собою цілісну систему регулюючих норм. Основні принципи, гарантуючі та захищаючі конкурентне середовище, закріплені в Договорі про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), що містить навіть окремий розділ під назвою «Спільні правила щодо конкуренції, оподаткування та зближення законодавств». Генеральний директорат з конкуренції, як профільний інститут Європейської Комісії ЄС, грає вирішальну роль у досягненні позитивних результатів у провадженні антикартельної політики. Звісно, домінуюче становище має Суд справедливості Європейського Союзу. Слід пам’ятати, що у європейському середовище має місце існування прецедентного права. Рішення Суду ЄС як різновид первинних норм права показують приклад прямого впливу на негативну монополістичну діяльність картелів. Окремо слід зазначити, що в Європейському Союзі існує ефективна система покарань за правопорушення у сфері антимонопольного законодавства. Модель європейської антимонопольної політики вирізняється тим, що має саме регулівну природу і покликана насамперед стати на захист вільної ринкової економіки. Картелі є провідною частиною сучасної економіки. Як тип монополії, картелі, звісно мають негативний вплив на ринкову економіку і перешкоджають конкуренції. До дії негативного впливу можна віднести: протидію конкуренції, зниження обсягів вироблення продукції та послуг і, як наслідок, збільшення цін на них, уповільнення науково-технічного та інших видів прогресу тощо. Підсумовуючи ці провідні положення, автор  пропонує розглянути феномен появи картелів, дослідити їхнє законодавче регулювання та практичні підходи методики контролю.

Ключові слова: картельна угода, картельна змова, антимономольне (антикартельне) право, учасник картелю, антимонопольна політика, ринкова свобода, конкуренція, монополізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608543

Награ Д.О. Визнання рішень загальних зборів товариств недійсними: проблемні питання

Робота присвячена дослідженню проблемних питань визнання рішень загальних зборів господарського товариства недійсними як спеціального способу захисту корпоративних прав учасників відповідного товариства. До того ж, рішення загальних зборів, у свою чергу, є також способом впливу учасників на безпосередню діяльність товариства, шляхом реалізації свого права на управління, передбаченого корпоративним законодавством.

Ключові слова: рішення загальних зборів господарського товариства, визнання рішень загальних зборів недійсними, повідомлення про проведення загальних зборів, оскарження, судовий порядок, строки оскарження, поважність причини пропуску строків оскарження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608545

Нестеренко І.В. Інститут довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: переваги та ймовірні ризики

Автор досліджує у статті аспект довірчої власності як новели цивільного законодавства. На основі аналізу різних підходів до визначення довірчої власності, розроблено положення щодо позитивних аспектів та недоліків цього виду забезпечення зобов’язань. Автор підкреслює, що вирішення цієї проблеми безпосередньо вплине на практичне застосування заходів забезпечення зобов’язань і перспективи розвитку цивільно-правових відносин загалом.

Ключові слова: довірча власність, забезпечення зобов’язання, траст, фідуціарний заклад, довірчий засновник, довірчий власник, вигодонабувач.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608548

Однорог Д.В. Момент виникнення корпоративних правовідносин: проблемні питання

Стаття присвячена з’ясуванню підстав набуття корпоративних прав та питанню визначенню моменту виникнення корпоративних прав в Україні. Розглянуто основні проблеми, які виникають в момент виникнення самого права та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: проблеми виникнення правовідносин, момент виникнення, корпоративні відносини, корпоративні права, господарські товариства.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608552

Орєшкін В.П. Гонорар успіху адвоката в Україні і світі

У статті розглянуто гонорар, як спосіб оплати адвокатських послуг, а саме «гонорар успіху», як його особлива форма. Рішенням Верховного Суду було встановлено, що в Україні адвокат не може укладати договір про надання правничої допомоги і визначати розмір гонорару відповідно до результату рішення, винесеного по справі. Проаналізовано історичний аспект оплати праці адвоката, позиції Європейського Суду з прав людини, щодо цього питання, яку він висловив в низці рішень та світовий досвід країн, де, так званий «гонорар успіху» є законним.

Ключові слова: адвокат, адвокатура, гонорар, гонорар успіху.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608554

Репікова З.А. Запровадження нової моделі регулювання небанківського фінансового сектору. Імплементація норм європейського законодавства

У статті проаналізовано питання, присвячене запровадженню нової моделі регулюванню небанківського фінансового сектору, а також,  імплементації норм європейського законодавства, досліджено аспекти частково консолідованої (інтегрованої) моделі регулювання фінансового ринку в Україні та етапи переходу від однієї моделі регулювання до іншої.

Ключові слова: фінансовий ринок, небанківський фінансовий сектор, фінансові послуги, капітал, Біла книга.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608562

Снігур А.І. Проблема смертної кари в міжнародному праві

Статтю присвячено дослідженню інституту смертної кари, основним проблемам та причинам застосування смертної кари в різних країнах. Висвітлено сутність права на життя та його закріплення у міжнародних актах, розкрито поняття смертної кари, історію її виникнення та стан розвитку у сучасному світі. В ході дослідження виявлено основні проблеми інституту смертної кари та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: смертна кара, покарання, страта, право на життя, статистика, позбавлення життя, інститут смертної кари, найвища міра покарання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608564

Стогній О.А. Відповідальність держав за міжнародним правом

Статтю присвячено питанням відповідальності держав за міжнародним правом та її особливостям, аналізу ролі цієї галузі у підтриманні світового правопорядку та миру. Проаналізовано окремі норми міжнародного права, пов’язані з притягненням до відповідальності та виявлено проблеми функціонування цієї галузі.

Ключові слова: міжнародно-правова відповідальність, міжнародне правопорушення, присвоєння поведінки держав, сувернітет, міжнародно-правові зобов’язання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608568

Сухоруков І.Я. Ринок землі: досвід Французької Республіки та висновки для України

У  статті розглядається проблема впровадження ринку землі в Україні та його особливості. Проаналізовано чинне законодавство та законопроекти щодо правового регулювання обігу землі. Висвітлено досвід Французької Республіки стосовно управління земельними ресурсами, акцентована увага на  основних положеннях французького земельного законодавства.

Ключові слова: ринок землі, земельна реформа в Україні, іноземний досвід впровадження ринку землі, земельне законодавство України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608572

Трощин Р.В. Кримінально-правова характеристика та запобігання контрабанді наркотичних засобів

В статті проаналізовано сутність на особливості кримінально – правового регулювання  контрабанди наркотичних засобів. Обґрунтовано детермінанти, які зумовлюють виникнення контрабанди наркотичних засобів. Вивчено правову характеристику державного регулювання заходів та напрямків щодо запобігання вчинення контрабанди наркотичних засобів. Обґрунтовано доцільність подальшої диференціації відповідальності за незаконні дії з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами з урахуванням їх розміру (великий, особливо великий).

Ключові слова: транснаціональна; економічна; етнічна; організовані злочинні групи; контрабанда; наркотичні засоби; способи вчинення; суспільна небезпечність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608576

Фархадова Е.Ш. Оскарження арбітражних рішень у міжнародній практиці

У статті аналізується можливість оскарження рішень, винесених арбітражними установами в міжнародній практиці. Так, автор розглядають проблематику оскарження рішень арбітражів в таких країнах як США, Великобританія, Китай, Франція. Окремо розглядається можливість апеляційного розгляду рішень в Україні. Звертається увага на необхідність впровадження механізму апеляції саме при установі, яка розглядала справу; на думку автора, це слугувало б більшій легітимності прийнятих рішень.

Ключові слова: позасудове врегулювання спорів, арбітраж, арбітражне рішення, остаточність спору в арбітражному порядку, оскарження арбітражного рішення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608580

Хохлова Л.А. Міжнародне усиновлення: сучасний стан в світі та Україні

У статті розглянуто положення щодо міжнародного усиновлення крізь призму Гаазької Конвенції про захист дітей і співробітництво у галузі міжнародного усиновлення 1993 р., проблемні питання усиновлених іноземними громадянами. Визначені проблемні питання правових колізій між Гаазькою Конвенцією та українським законодавством щодо одностатевих шлюбів та їх вплив на міждержавне усиновлення. З метою забезпечення більш ефективного контролю та нагляду за долею усиновлених дітей запропоновано створення міжнародної правової бази (банку даних) та формування єдиного реєстру усиновлених українських дітей іноземними громадянами.

Ключові слова: дитина, міжнародне усиновлення, міжнародна конвенція,  усиновлення, колізія, сім’я.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608584

Черняченко Д.Б. Деякі питання запровадження групового позову в цивільному судочинстві

В статті розглянута проблематика запровадження інституту групового позову в цивільному судочинстві, проведено аналіз дії принципів диспозитивності та пропорційності у груповому позовному провадженні, запропоновано сферу застосування групового позову, мінімально необхідну кількість позивачів у групі та досліджено деякі інші питання, пов’язані із практичною реалізацією групового захисту прав та законних інтересів.

Ключові слова: групове позовне провадження, груповий позов, позивач-ініціатор, адекватне представництво, принцип диспозитивності, принцип пропорційності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608588

Шестопал К.Є. Стандарти доказування в Європейському суді з прав людини: міф чи реальність?

У статті розкривається зміст поняття «стандарт доказування». Надаються критерії, за яких констатується наявність «стандарту доказування». Обґрунтовується його відсутність в діяльності Європейського суду з прав людини. Такі поняття як «поза розумним сумнівом», «рівність зброї», «зважування протилежних інтересів», «оцінка справедливості процесу в цілому» автор розкриває через прецедентну практику ЄСПЛ.

Ключові слова: стандарт, стандарт доказування, ЄСПЛ, поза розумним сумнівом, рівність зброї, зважування протилежних інтересів, оцінка справедливості процесу в цілому.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608594

Уткіна М.С., Шепотько А.О. Правове регулювання використання творів мистецтва: зарубіжний досвід

У статті розглянуто правове регулювання використання творів мистецтва на різних етапах формування авторського права у зарубіжних країнах. На прикладі свободи панорами розглянуто правове регулювання використання творів мистецтва, що розташовані у вільнодоступних місцях. Увага акцентована на відсутності в національному законодавстві поняття «свобода панорами», що в подальшому призводить до плюралізму наукових думок.

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право і суміжні права, твори мистецтва, свобода панорами.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608602

Єрмолаєва Т.В., Лебедєва А.М., Ризики спалювання опалого листя як одна з глобальних проблем екологічного права України

Дана стаття присвячена розгляду та вирішенню однієї з найбільш масштабних проблем екологічного права на сьогодні – спалювання опалого листя. Проаналізовано положення чинного законодавства, які регламентують заборону та відповідальність за таку діяльність. Крім цього, запропоновано низку критеріїв провадження діяльності пов’язаної зі спалюванням листя. Також у статті зазначені окремі аспекти, які має врахувати законодавець при врегулюванні даної проблеми.

Ключові слова: спалювання листя, відповідальність, заборона, навколишнє природнє середовище, державна екологічна політика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608610

Дяченко С.В., Дунай В.О., Змитрович Д.І. Принцип пропорційності: нормативне закріплення, практичний аспект та інтеграційна вимога сьогодення

В статті здійснюється дослідження принципу пропорційності як концептуальної засади цивільного судочинства. Розглядається питання нормативно-правового закріплення, особливостей та застосування даного принципу з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Береться до уваги історичний аспект розвитку та думки вчених стосовно його ототожнення з іншими термінами, але однаковим значенням. Також принцип пропорційності в даному контексті розглядається з урахуванням досвіду зарубіжних країн та пояснюється однією з вимог інтеграційного процесу України до ЄС.

Ключові слова: принцип пропорційності, Європейський суд з прав людини, Хартія основних прав Європейського Союзу, Угода про асоціацію України з Європейським Союзом, стандарти ЄС, співмірювання приватних та публічних інтересів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3608614

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.