Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 73

Журнал східноєвропейського права № 73

golovna_73-page0001

титульна сторінка

зміст

Ніщимна С.О. Правове регулювання обігу валюти в Україні 

У статті розглянуто нормативне регулювання обігу валюти в державі протягом існування незалежної України. Акцентовано увагу на характеристиці поняття «валюта», яке представлено різними трактуваннями, та основних положеннях Закону України «Про валюту та валютні операції».

Ключові слова: валюта, валютні цінності, іноземна валюта, обіг валюти.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687201

Барегамян С.Х., Дресвяннікова В.Д., Шамара Р.П. Теоретичні та практичні проблеми захисту прав працівника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві

У статті досліджено правову природу такої юридичної категорії як «нещасний випадок на виробництві». Проаналізовано способи та особливості захисту прав працівників у зв’язку з нещасним випадком на виробництві. Визначені проблеми захисту прав застрахованої особи у разі настання нещасного випадку на виробництві, проаналізовано проблеми відшкодування моральної шкоди. Визначено, що, як з практичної, так і з теоретичної точки зору суперечливим моментом у відшкодуванні моральної шкоди є її обґрунтування. Досліджено судову практику України та окремих зарубіжних країн в зазначеній сфері, зокрема, Великобританії, Америки, Канади.

Ключові слова: нещасний випадок на виробництві, страхова виплата, страхове відшкодування, Фонд соціального страхування України, моральна шкода.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687204

Батан Ю.Д., Гуменюк А.С. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності: перспективи вдосконалення

Ця стаття присвячена поняттю, сутності інституту звільнення від кримінальної відповідальності (ЗВКВ) та проблемам функціонування інституту ЗВКВ. Автори пропонують удосконалити інститут ЗВКВ нормами, які стосуються визначення ЗВКВ, проблеми неодноразового застосування ЗВКВ до однієї особи, врахування особи винного під час застосування ЗВКВ. Підсумовано, що, попри прогресивність заохочувальних норм про ЗВКВ, існує декілька проблемних аспектів у їхньому застосуванні.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності, заохочувальні норми, превенція порушень прав людини, запобігання зловживанню правами.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687206

Батан Ю.Д., Стаднік О.І. Реформування систем місцевих виборів в Україні в контексті європейського досвіду

Цю статтю присвячено виборчим системам на виборах до муніципалітетів в Україні й інших державах Європи. З огляду на потенційне проведення у 2020 р. місцевих виборів, актуальним є дослідження виборчих систем з урахуванням запровадження у Виборчому кодексі абсолютно нових для України виборчих систем в окремих видах виборів. Автори статті аналізують наявні у державах Європи і наведені у Виборчому кодексі України та Законі України «Про місцеві вибори» системи місцевих виборів і наводять окремі пропозиції щодо їхнього вдосконалення.

Ключові слова: виборче право, Виборчий кодекс України, місцеві вибори, виборча система, порівняльне конституційне право, європейське виборче право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687208

Бортняк В.А. Фінансовий контроль як фактор реалізації фінансово-господарської політики держави

Досліджено необхідність удосконалення державного фінансового контролю як вагомого чинника реалізації фінансово-бюджетної політики України та її економічного розвитку, визначено ключові недоліки його функціонування. На основі цього та, враховуючи сучасний стан фінансово-бюджетних відносин на державному та місцевому рівнях (децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування), запропоновано шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, організація, функціонування, фінансово-господарська політика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687210

Гоцуляк Ю.В. Норма та повинність як основи правого буття у вченні Ганса Кельзена

Стаття присвячена правовому вченню Ганса Кельзена, а саме його онтологічній складові. Розглядається питання співвідношення права як зобов’язання та буття як фактичності. Із вчення Кельзена автор робить висновок, що пошук правового є легітимним як у суспільстві, так і в природі, адже скрізь присутнє співбуття. Правове буття є особливим тому що воно безпосередньо не походить із речового світу, а зі світу зв’язків і їх характеристик.

Ключові слова: право, правове буття, Кельзен, нормативізм.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687212

Закоморна К.О. Правова основа муніципального стратегічного планування як напряму регіоналізації: досвід Републіки Болгарія та України

Муніципальне стратегічне планування обґрунтовано важливим напрямом регіоналізації. Розглянуто методологію планування місцевого розвитку. Висвітлено особливості правової основи стратегічного планування місцевого розвитку в Республіці Болгарія та Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення вітчизняного правового регулювання муніципального стратегічного планування.

Ключові слова: державна регіональна політика, муніципальне стратегічне планування, правова основа, регіоналізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687214

Козич І.В. Ефективне функціонування політичної системи кримінально-правової політики в умовах глобалізаційних процесів

В статті автор зазначає, що глобалізація, не зважаючи на всі позитивні аспекти, водночас призводить до великої кількості негативних наслідків, суттєво впливає на злочинність. У зв’язку з цим, актуальними видаються дослідження впливу глобалізаційних процесів на формування та розвиток кримінально-правової політики та, як наслідок, забезпечення ефективного функціонування політичної системи у цій сфері.

Ключові слова: кримінально-правова політика, політична система, глобалізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687216

Кравченко М.Г. Публічно-правовий вимір права людської гідності в Україні

Стаття присвячена дослідженню публічно-правового забезпечення права людської гідності в Україні. У статті аналізується нормативне регулювання цього основного права людини на рівні Конституції України, законів України та рішень Конституційного Суду України. Окремо аналізуються вітчизняні та закордонні дослідження, присвячені осмисленню права людської гідності. На підставі проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій, спрямованих на посилення публічно-правового забезпечення права людської гідності на рівні законодавства України.

Ключові слова: права людини, людська гідність, абсолютний захист, публічно-правове регулювання, законодавство України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687218

Кривошеїна І.В. Особливості комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (правовий аспект)

Стаття присвячена дослідженню правових засад комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, виявленню законодавчих прогалин у сфері розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та визначенню основних переваг правоволодільців при комерціалізації об’єктів.

Ключові слова: комерціалізація, об’єкти інтелектуальної власності, договори, переваги комерціалізації.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687220

Лугіна Н.А., Ошийко М.А. «Групи смерті» в Україні: їх сутність та перспективи запобігання

У статті визначається поняття та сутність «груп смерті», а також основні перспективи щодо боротьби з їх розвитком та поширенням. Аналізується розвиток та поширення «груп смерті», характеризуються основні їх види та різновиди. Визначено основні напрями у сфері боротьби з «групами смерті», зроблено ґрунтовні висновки, які мають як теоретичне, так і практичне значення.

Ключові слова: «групи смерті», «Синій кит», «Червона сова», самогубство, доведення до самогубства, протидія.

Відкрити статттю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687224

Николина К.В. Юридична процедура як стратегія легітимації юридично значимих рішень 

В статті досліджується взаємозв’язок легітимності та  дотримання юридичної процедури. Обґрунтовується виокремлення процедурної легітимності як самостійного різновиду. Зроблено висновок про розширення сфер необхідної легітимації юридично значимих рішень, зокрема в межах неюрисдикційних способів вирішення юридичних спорів (медіація, корпоративні відносини, мирові суди тощо).

Ключові слова: легітимність, легітимація, юридична процедура, процедурна легітимність, належна юридична процедура.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687228

Рогатинська Н.З. Попередження злочинів у митній сфері

У статті досліджено актуальні проблеми науково обґрунтованих підходів щодо попередження та виявлення митних злочинів у зовнішньоекономічній сфері. Запропоновано конкретні заходи щодо їх попередження та недопущення розповсюдження на території держави та поза митним кордоном. Висвітлено основні недоліки щодо врегулювання даного питання та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: злочини, митна сфера, зовнішня торгівля, митна справа, зовнішньоекономічна діяльність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687230

Руденко О.В. Еволюція та сучасний стан міжнародного приватного права в Європейському Союзі

У статті розкрито становлення, розвиток та сучасний стан міжнародного приватного права в Європейському Союзі (ЄС). Проаналізовані три основні етапи розвитку міжнародного приватного права в ЄС, зокрема: становлення (1957 – 1999); активний розвиток ‒ після набрання чинності Амстердамським договором (1999 – 2009); сучасний період ‒ після набрання чинності Лісабонським договором (2009 – теперішній час).

Ключові слова: Європейський Союз, європейське міжнародне приватне право, міжнародне приватне право, гармонізація, уніфікація, колізійне право, вибір права, матеріальне право, іноземний елемент.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687232

Савченко В.О. Суб’єкти та правові наслідки професійної патології 

Стаття присвячена аналізу суб’єктів та правових наслідків професійної патології. В статті розглянуто правові наслідки визнання професійної патології. Наведено права суб’єктів професійної патології. Визначено головним учасником відносин з професійної патології працівника, який внаслідок професійної діяльності отримав погіршення стану здоров’я або хворобу. Розкрито порядок створення та функціонування комісії з проведення розслідування причин виникнення професійного захворювання.

Ключові слова: професійна патологія, медичне права, пацієнт, медичний заклад, права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687234

Зіверт М.І. Значення висновків amicus curia у конституційному судочинстві: компаративний аспект

У статті розглянуто застосування інституту висновків amicus curia з точки зору їхнього впливу на формування всебічності та неупередженості рішень у сфері національного конституційного контролю. Роль висновків «друзів суду» розкривається у компаративному аспекті, беручи до уваги досвід різних моделей. Так, проаналізовано американську (дифузну) модель конституційного контролю, квазі-конституційну модель контролю на прикладі Європейського Союзу та міжнародний досвід використання думок «друзів суду» через призму актів Венеціанської комісії.

Ключові слова: Венеціанська комісія, дифузна модель конституційного контролю, концентрована модель конституційного контролю, висновки «друзів суду», неупередженість судових рішень, всебічність судових рішень.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687236

Майоров В.В. Поліція країн ЄС та використання її досвіду при здійсненні реформ в Національній поліції України

Стаття присвячена дослідженню окремих напрямів діяльності поліції Європейського Союзу та вивченню можливостей імплементації відповідного європейського досвіду у діяльність Національної поліції України. Проаналізовано історичний досвід реформ, що відбувалися в поліцейських відомствах інших країн та їх результати. Сформульовано рекомендації, що стосуються впровадження норм міжнародно-правових актів щодо діяльності поліції країн Європейського Союзу до вітчизняного правоохоронного законодавства.

Ключові слова: реформи, поліція, Національна поліція, Європейський Союз, досвід, впровадження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687238

Кафарський В.І. Політика і закон в українському конституційному і муніципальному праві

В основу аналізу взаємозв’язків закону і політики покладені сучасні правові теорії, які вибудовують моделі впливу цих двох феноменів як на процес державотворення, так і на управління державою і громадянським суспільством, а саме: «автономна модель», «скорочена (усталена) модель» і «модель перетину». Осмислення цих правових теорій співвідноситься з сучасним конституційним законотворенням, що дає підстави говорити про зростання впливу політичних механізмів на українську державу, суспільство і правосвідомість переважаючої більшості громадян.

Ключові слова: аналітична юриспруденція, автономна модель (правовий позитивізм), вставна модель (теорія природного закону), модель перетину (американський і скандинавський правовий реалізм), архетипи правової культури в українській теорії права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3687240

Устинова І.П. Зовнішньоборгові зобовязання як частина взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями

У статті проаналізовано правовий статус зовнішнього боргу як чинник співпраці міжнароднимих фінансовими організаціями та  їх вплив на формування зовнішньоборгових зобов’язань УкраїниАкцентовано увагу на співробітництві України з міжнародними фінансовими організаціями та на пошуку шляхів подолання наявних проблем.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації, зовнішній борг  України,  зовнішні запозичення, боргові зобов’язання.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.