Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 84

Журнал східноєвропейського права № 84

golovna_84-page0001

титульна сторінка

зміст

Грень Н.М. Вік як ознака дискримінації: на прикладі Європейського суду з прав людини

Стаття присвячена проблемам дискримінації, особливо однієї з них – дискримінації за віковою ознакою. Загалом аналіз Європейського суду з прав людини вказує на наступне: рішень які б стосувалися дискримінації за віком є надзвичайно мало; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не містить окремого переліку дискримінації за віком та відносить ці обставини до «інших ознак» невідмінну від чинного національного законодавства; загалом дискримінація за віком пов’язана з іншими порушеннями зазвичай дискримінацією гендерного характеру; практика Європейського суду є різносторонньою і не вироблені єдині критерії для вказівки дискримінаційні чинники і доволі часто національна правова політика є вищою потребою ніж прогалини дискримінаційного характеру.

Ключові слова: дискримінація, дискримінація за віком, права людини, особи літнього віку , Європейський суд з прав людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625846

Кунтій А.І., Хитра А.Я. Окремі питання початку досудового розслідування у формі дізнання

У науковій статті з’ясовано сутність стадії досудового розслідування та надано авторське її визначення. На підставі аналізу думок науковців щодо ознак стадії досудового розслідування, визначено ознаки дізнання як стадії досудового розслідування, якими є завдання дізнання, її учасники, початок цієї стадії, та її підсумок. Проаналізовано приводи до початку дізнання. На підставі цього запропоновано авторське рішення, шляхом внесення відповідних змін до КПК України, зокрема ст. 214 та передбачення можливості до внесення відомостей до ЄРДР не відбирати пояснення, а здійснювати допит; запровадження статей 241-1 «Медичне освідування особи» та статті 243-1 «Порядок залучення спеціаліста для отримання його висновку».

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, дізнання, початок, спеціаліст.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625848

Сидорук І.І. Інститут оскарження дії, рішень чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора крізь призму діяльності слідчого судді

У науковій статті з’ясовано зміст реалізації конституційного права особи на оскарження процесуальних дій, рішень чи бездіяльності особи під час проведення досудового розслідування слідчим, дізнавачем чи прокурором. Досліджено підходи до поняття скарги на дії, рішення чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора та вимог до її складання. Аргументовано, що до скарги, повинні бути додані копія рішення, що оскаржується та копії документів, якими скаржник обґрунтовує скаргу. Запропоновано впровадження щорічного узагальнення судової практики щодо здійснення судового контролю у сфері захисту прав, свобод та інтересів людини під час виконання слідчим суддею процесуальних функцій.

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, слідчий суддя, скарга, дії, рішення, бездіяльність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625852

Шаповалова О.І. Земля (земельна ділянка) як благо,  як об’єкт цивільних прав

У статті визначено, що актуальність написання статті зумовлена земельною реформою в Україні. Проаналізовані норми права про земельну ділянку як об’єкт майнових прав. Розглянуто комплексний теоретичний підхід до правового режиму землі та земельної ділянки як об’єкту цивільних прав. Визначені ознаки земельної ділянки як об’єкту цивільних прав. Обґрунтована важливість охорони державою земель України.  З’ясовано, чим правовий режим земельної ділянки відрізняється від правового режиму іншої нерухомості та іншої речі. Висвітлений погляд на земельну ділянку як на нематеріальне та матеріальне благо. Зроблений висновок про необхідність комплексного правового регулювання земельних відносин, про обмежений правовий режим земельної ділянки. Визначені деякі недоліки земельного законодавства, та  надані пропозиції щодо його вдосконалення.

Ключові слова: земля, земельна ділянка як об’єкт цивільних прав, правовий режим землі, оборотоздатність земельної ділянки, земля (земельна ділянка) як нематеріальне та матеріальне благо.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625854

Пастух А.Є. Особливості розгляду обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку на стадії підготовчого провадження

Вказану статтю присвячено дослідженню особливостей розгляду судом на стадії підготовчого провадження обвинувальних актів, які скеровано до суду прокурором про обвинувачення осіб у вчиненні кримінальних проступків, оскільки вказаний інститут є новелою чинного Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України), а також розкрито питання чи відноситься проведення спрощеного провадження до дискреційних повноважень суду.

Ключові слова: кримінальний проступок, спрощене провадження, підготовче провадження, ухвала, вирок, клопотання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625856

Борусовський М.В. Типові слідчі ситуації під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя

Наукову статтю присвячено питанню виокремлення та класифікації типових слідчих ситуацій під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею в ході здійснення правосуддя. Проаналізовано наукові позиції з приводу поняття слідчих ситуацій та критеріїв для їхньої типізації. Підкреслено важливість типізації слідчих ситуацій на початковому та наступному етапах розслідування, а також розроблення алгоритму дій слідчого в ході розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здійснення правосуддя.

Ключові слова: розслідування, кримінальне провадження, зловживання, влада, службове становище, правосуддя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625858

Ратнова А.В. Класифікація електронних документів, як джерел доказів у кримінальному провадженні

У статті розглядаються існуючі класифікації електронних документів, як джерел доказів у кримінальному провадженні. Проаналізовано наукові дослідження, слідчо-судову практику та обґрунтовано критерії класифікації електронних документів.

Ключові слова: документ, електронний документ, метадані, підстави класифікації, доказування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625862

Бучинська О.С. Поняття підстав криміналізації (декриміналізації) діянь

Стаття присвячена вивченню поняття «підстави криміналізації (декримінадізації) діянь». Проаналізовано думки провідних вчених з цього приводу, виокремлено характерні підходи останніх до досліджуваного питання. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що під підставами криміналізації (декримінадізації) діянь потрібно розуміти дійсні об’єктивні передумови, що відображають суспільну необхідність створення, зміни чи скасування кримінально-правової норми.

Ключові слова: криміналізація, декриміналізація, підстава, закон, право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625866

Полешко А.В. До проблематики поняття особистості злочинця

Стаття покликана дослідити основні сучасні тенденції в розумінні особистості злочинця, виділити проблемні аспекти у згаданому розумінні, а також сформувати пропозиції щодо їх подолання. Встановлено, що наразі в більшості наукових робіт часто ігнорується домодерний метафізичний вимір осмислення особистості злочинця. За результатами дослідження піддано згадане розуміння критиці, запропоновано до застосування категорію «природа (сутність) злочинця», надано її визначення.

Ключові слова: особистість злочинця, особистість, природа (сутність), злочинець, злочин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625870

Рева А.О., Григор’єв В.І. Поняття та види договорів з використанням хмарних технологій у міжнародному приватному праві

Автори аналізують положення українського та зарубіжного законодавства, визначають міжнародно-правові стандарти у сфері надання «хмарних технологій», аналізують «угоди про використання» загальновідомих світових брендів, таких як Apple, Google, Microsoft тощо. У цій науковій статті основна увага присвячена поняттю та видам міжнародного договору з використанням хмарних послуг, а також суміжним питанням: сторонам договору; місцю;часу його укладання; права, що застосовується до таких правовідносин тощо. Автори висвітлюють різні типи та види постачальників хмарних послуг; сервіси, які використовуються відповідними суб’єктами права; класифікації «хмар»; види міжнародних договорів, що укладаються в залежності від типу провайдерів та обсягу наданих послуг тощо.

Ключові слова: хмарні технології, хмарні послуги, типи хмарних постачальників, міжнародний договір з використання хмарних технологій.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625872

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.