Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Архів номерів

Журнал східноєвропейського права № 35

титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Неопределённые юридические понятия в праве мирных собраний и их толкование через призму европейского опыта Стаття присвячена аналізу сутності та значення невизначених юридичних понять у праві мирних зібрань. У роботі робиться висновок, що юридична наука має шукати способи не вивільнення права та законодавства від невизначених юридичних понять, а розроблювати рекомендації, спрямовані на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 34

титульна сторінка зміст Бережний О.І. Проблеми реалізації засади змагальності на досудовому розслідуванні під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги слідчим суддею У статті дається загальний аналіз підстав оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора. Аналізується процесуальний порядок подачі слідчому судді скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 33

титульна сторінка зміст Отраднова О.О. Особлива цивільно-правова відповідальність  Європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням Європейського законодавства У статті аналізуються спеціальні правила цивільно-правової (матеріальної) відповідальності держав-членів Європейського Союзу за шкоду, заподіяну приватній особі порушенням норм Європейського права. Проаналізовані основні рішення Європейського Суду Справедливості, що базуються на загальних принципах Європейського права. У статті досліджені загальні умови цивільно- […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 32

титульна сторінка зміст S.O. Kasapoglu The Ratio of Effectiveness of the Performance of Criminal Procedure Standards with their Quality У статті ефективність норми кримінального процесуального права розглянута як один з елементів її якості. Доведено, що за одних і тих же умов реалізації норма, яка в цілому або її структурні елементи є більш якісними, буде реалізована […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 31

титульна сторінка зміст Кологойда О.В. Суб’єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків В статті досліджено правову природу відносин між акціонерним товариством, його органами управління та посадовими особами. Визначено поняття і суб’єктний склад корпоративної відповідальності в акціонерних відносинах. Проаналізовано законодавство України, що регламентує підстави та порядок застосування корпоративної відповідальності. Запропоновано розширення кола суб’єктів  корпоративної відповідальності в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 30

титульна сторінка зміст Лукач І.В. Предмет, метод та принципи корпоративного права України Cтаття присвячена з’ясуванню місця корпоративного права в системі права України.  Корпоративне право визначено як підгалузь господарського права на основі новітніх даних науки теорії права. Корпоративному праву притаманні як загальні принципи господарського права, так і власні корпоративні принципи. Ключові слова: корпорація; корпоративне право; принципи права; предмет […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 29

титульна сторінка зміст Мосьондз С.О. Оптимальні інструменти досягнення мети цивільного судочинства  У даній статті обґрунтовується висновок, що мета цивільного судочинства має досягатися оптимальними інструментами, до яких автором відноситься запровадження: активної ролі суду; спрощених судових процедур розгляду деяких категорій справ; заборони скасування правильних по суті рішень, ухвалених за правилами іншого виду судочинства; відмови у відкритті провадження […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 28

титульна сторінка зміст Бусол О.Ю. Юридичні колізії Закону України «Про Державне бюро розслідувань» У статті на основі правового аналізу Закону України «Про Державне бюро розслідувань» від 12 листопада 2015 року № 794-VII наводяться колізії цього нормативно-правового акта. Зроблено висновок, що норми Закону містять неточності, протиріччя або допускають їх подвійне тлумачення, що свідчить, зокрема, про те, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 27

титульна сторінка зміст Бусол О.Ю. Дієвість прогнозів та наслідки недостатнього використання державою результатів наукових досліджень Mіжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (на основі аналізу наукових матеріалів Центру за період 1997–2012 рр.) У статті на основі аналізу матеріалів наукових досліджень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 26

титульна сторінка зміст Мосьондз С.О. Співвідношення призначення цивільного процесуального права та призначення цивільного судочинства Стаття присвячена дослідженню правової природи процесуального права як загальнотеоретичної категорії та його призначення в регулюванні процесуальної діяльності; визначенню головного завдання, яке має стояти перед цивільним судочинством та визначатиме його ефективність; а також формулюванню деяких пропозицій щодо забезпечення ефективності цивільного судочинства. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 25

титульна сторінка зміст Віхров О.П., Віхров С.О. Зобов’язання як міжгалузева категорія    Зобов’язання розглядається як міжгалузева загальнотеоретична категорія, що має специфічне вираження в окремих галузях права. Аналізуються загальні характерні ознаки зобов’язання: відносний характер; динамізм – властивість опосередковувати рух суспільних благ; наявність права вимоги управненої сторони та відповідного обов’язку сторони зобов’язаної; подвійна сутність – одночасно бути ідеальною […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 24

титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Исходные положения теории толкования административного акта Стаття присвячена висвітленню вихідних засад теорії тлумачення адміністративного акта. Автором на підставі конкретних прикладів пояснюється значення теорії тлумачення адміністративного акта для правозастосовної діяльності як суб’єктів публічної адміністрації, так і адміністративного суду. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що належне та повне тлумачення адміністративного акта закладає […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 23

титульна сторінка зміст Сыроед Т.Л. Механизм ООН по защите детей во время вооруженных конфликтов   У статті проведено аналіз діяльності органів ООН, інституцій системи ООН у сфері  захисту дітей під час збройних конфліктів; приділено  увагу правовим актам, прийнятим в рамках означених органів, інституцій, які мають практичне значення для забезпечення прав дітей; зроблено висновки та рекомендації, направлені на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 22

титульна сторінка зміст Томенко М.В. Конституційний лад як політико-правова категорія: нотатки до наукової дискусії Статтю присвячено аналізу вихідних засад конституційного ладу як політико-правової категорії. У процесі вирішення завдань дослідження автор формулює авторське визначення конституційного ладу, під яким пропонує розуміти цілісну систему соціально-правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам. Зроблено висновок, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 21

титульна сторінка зміст Мельник Р.С., Петров С.В. Право громадян на інформацію та його правова природа  У статті зроблена спроба визначати правову природу права на інформацію. Авторами наголошено, що зазначене завдання має важливе практичне значення, зокрема у контексті розмежування судових юрисдикцій. З метою досягнення сформульованої у статті мети проведено аналіз системи нормативних актів, які закладають юридичну основу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 20

титульна сторінка зміст Головкін Б.М. Віктимність як основна категорія віктимології У статті розглядається феномен віктимності, аналізується її природа, структурні елементи, форми і види, пропонується визначення, а також з’ясовується роль віктимності у виборі злочинцями жертв злочинів. Ключові слова: віктимність, жертва злочину, комплекс жертви, віктимна поведінка. Відкрити статтю>>> O.V. Shcherbanyuk Autonomy and Independence of the Judiciary as a Condition for […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 19

титульна сторінка зміст Мосьондз С.О. Феномен правозаконності як сучасна теоретико-правова модель Статтю присвячено дослідженню проблем розмежування таких категоріальних понять, як «законність» та «право законність» на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Доведено, що концептуальні ознаки правозаконності принципово відрізняються від раніше широко відомих принципів законності. Основними критеріями при цьому виступають:   відмова від принципу формального виконання законів; дотримання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 18

титульна сторінка зміст Даньшин М.В. Питання протидії злочинності: криміналістичний аспект   У статті висвітлено комплекс актуальних питань викладання криміналістики з урахуванням сучасних потреб практики протидії злочинності в Україні. Автором підкреслюється, що ефективне вирішення покладених соціумом завдань на криміналістику зі стримування злочинності, залежить від удосконалення її навчального курсу, правильних і збалансованих навчальних планів, узгодження міжпредметних зв’язків наук […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 17

титульна сторінка зміст S.O. Мosondz Scientific Law as the Values Basis of Ukrainian Society Стаття присвячена питанню з’ясування змісту наукового права як ціннісної основи українського суспільства та визначенню його місця в системі національного права. Доводиться необхідність введення наукового права до системи Особливого адміністративного права. Висновується, що актуальність продовження доктринального вивчення наукового права виглядає беззаперечною. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 16

титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Конституційні підстави обмеження права на свободу мирних зібрань: як їх розуміти та застосовувати на практиці Стаття присвячена аналізу змісту положень ст. 39 Конституції України, в яких зафіксовано підстави обмеження реалізації приватними особами права на свободу мирних зібрань. Автор послідовно вивчає зміст таких підстав, які зведено до наступних груп: закон як підстава […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 15

титульна сторінка зміст O. Gavrylenko Legal Policy of the Soviet State in Relation to the Ukrainian Peasantry in 1921-1923 Gradually, step by step Ukrainian historical science is dispelling many myths that have been created over the centuries. This process of demythologisation of the history is not easy, because many facts are considered by researchers to be […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 14

титульна сторінка зміст Мosondz  S.O., Mykhailenko O.R. Doctrine of State Science Politics Стаття присвячена висвітленню теоретичних підходів до розуміння державної наукової політики та визначенню її сутнісного змісту. Ключові слова: державна політика, наука, сфера, теоретичні підходи, онтологічний елемент, гносеологічний елемент, аксіологічний елемент, антропологічний елемент, праксеологічний елемент. Відкрити статтю>>> Діковська І.А. Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 13

титульна сторінка зміст Камінська Н.В. Договори про надання готельних послуг: сутнісні характеристики і проблеми виконання У статті досліджуються договори про надання готельних послуг, їх поняття та особливості, відмінності від інших цивільно-правових угод. На основі аналізу законодавства та судової практики висвітлюються проблемні питання правового регулювання, виконання умов договорів про надання готельних послуг, захисту прав споживачів готельних […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 12

титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Право на свободу наукової творчості: стан і перспективи реалізації у сфері української юридичної науки У статті зроблено спробу проаналізувати сучасний стан нормативного закріплення та фактичної реалізації громадянами України права на свободу наукової творчості у сфері юридичної науки. У процесі досягнення сформульованого завдання автором з’ясовано стан свободи наукової творчості в Україні, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 11

титульна сторінка зміст Бабенко Г.О. Проблема конкуренції норм при звільненні від кримінальної відповідальності та призначенні покарання неповнолітнім У статті розглядаються деякі аспекти конкуренції кримінально-правових норм про звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та призначення покарання цій категорії осіб. Вироблено пропозиції щодо подолання конкуренції між цими нормам та подальшої гуманізації та реформування інституту звільнення від […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 10

Титульна сторінка зміст Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства В статті розглянуто історію розвитку кримінального законодавства в частині, яка стосується стадій вчинення злочину. Зроблено висновок, що в наукових дослідженнях недостатньо використовуються потенційні можливості історичного методу. Виявлено певну циклічність у законодавчих підходах визначення стадій вчинення злочину. Ключові слова: готування до злочину, замах на злочин, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 9

Титульна сторінка зміст Миронюк Р.В. Сучасні наукові підходи до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права У статті здійснено аналіз сучасних наукових підходів до визначення місця адміністративного процесуального права та процесу в системі адміністративного права та розкрито їх зміст; сформульовано поняття адміністративного процесуального права як комплексної галузі права, що регулює суспільні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 8

Титульна сторінка зміст Бортняк В.А. Дефінітивне визначення фінансового контролю в Україні  У цій статті розкриваються ключові аспекти дефініції фінансового контролю в Україні через призму дослідження його поняття. Аналізуються дефінітивні визначення фінансового контролю, а також діюче законодавство у визначеній сфері. Робляться відповідні висновки. Ключові слова: фінансовий контроль, контроль, аудит, інспектування. Відкрити статтю>>> Бортняк К.В. Юридичний статус працівника державної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 7

Титульна сторінка зміст Бонтлаб В.В., Панасюк С.В. Елементи договору: цивільно-правовий аспект У цій статті розкриваються ключові аспекти сутності договору у сучасному цивільному праві через призму дослідження його елементів. Аналізуються положення доктрини цивільного права, акти цивільного законодавства. Розглядаються ключові проблемні аспекти щодо елюентів договору. Зроблено висновки та пропозиції. Ключові слова: особа, договір, елементи договору, кодекс, цивільне право. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 6

Титульна сторінка зміст Камінська Н.В. Спеціальні органи в системі місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду для України У статті проаналізовано основи організації і діяльності органів спеціальної компетенції системи місцевого самоврядування. Це муніципальна поліція, місцевий і регіональний омбудсмени, уповноважений у справах територіальної громади, органи самоорганізації населення. Вони покликані налагодити відносини з населенням, ефективно забезпечувати реалізацію і захист […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 5

Титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Право на свободу наукової творчості: стан і перспективи реалізації у сфері української юридичної науки    У статті зроблено спробу проаналізувати сучасний стан нормативного закріплення та фактичної реалізації громадянами України права на свободу наукової творчості у сфері юридичної науки. У процесі досягнення сформульованого завдання автором з’ясовано стан свободи наукової творчості в Україні, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 4

Титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Аналіз проектів законів України про мирні зібрання крізь призму європейської юридичної традиції   Статтю присвячено аналізу проектів законів про мирні зібрання, внесених на розгляд Верховної Ради України, крізь призму європейської юридичної традиції. Шляхом порівняння законопроектів з законодавством європейських країн про мирні зібрання, з положеннями наукових праць європейських авторів, а також рішеннями […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 3

Титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань через призму практики Європейського Суду з прав людини   У статті проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо справ, якы випливають із статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Свобода зібрань та об’єднання). Автором сформульовано причини, що обумовлюють необхідність вивчення зазначених рішень суб’єктами правозастосовної діяльності в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східно-європейського права № 2

Відкрити журнал>>> Титульна сторінка зміст Мельник Р.С. Категорія «зібрання» та її належне тлумачення як одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні>>> Мосьондз С.О., Поклонський А.С. Еволюція органів публічної адміністрації у сфері науки на теренах України>>> Дмитрик О.О. Нормативність як ознака джерел фінансового права>>> Кириченко А.А., Коросташова Т.А. Новая доктрина сущности и видового деления […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Архів Журнал №1

Журнал №1 Відкрити журнал>>>                            Мельник Р.С. Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації Статтю присвячено визначенню передумов кодифікації адміністративного права. Автором обґрунтовується думка, що визначення напрямків та обсягу кодифікації адміністративного права може бути здійснено лише після реформування системи адміністративного права України. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS