Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Алєксєєнко І.Г., Стасюк О.М. Аспекти застосування дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за шкоду заподіяну корупційними та пов’язаними з корупцією правопорушеннями

 У статті, аналізуючи положення національного законодавства про подолання корупції, досліджуються особливості притягнення до дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за порушення корупційного характеру. Зроблено висновок,  що застосування відшкодування шкоди та інших засобів цивільно-правового впливу, у зв’язку із вчиненням таких правопорушень, може мати прояв  самостійних наслідків корупційної поведінки. Ключові слова: корупційні діяння та правопорушення пов’язані з корупцією, дисциплінарна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Колізійне регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в України: сучасний стан та перспективи розвитку

У статті аналізуються колізійні норми Закону України «Про міжнародне приватне право», що застосовуються до спадкових відносин. Виявлені проблеми застосування колізійної прив’язки «право держави, в якій спадкодавець мав останнє місце проживання», а також колізійного регулювання здатності складання заповіту. Визначено, що прив’язка  «право держави, де спадкодавець мав звичайне місце проживання» є більш вдалою, ніж прив’язка «право держави, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Короленко В.М. Відкладення розгляду справи та оголошення перерви у цивільному судочинстві України

У статті досліджуються підстави відкладення розгляду справи та оголошення перерви, відмінності між процесуальними наслідками оголошення перерви та відкладенням розгляду справи у цивільному судочинстві України. Розкриваються деякі практичні проблеми, пов’язані з оголошенням перерви та відкладення розгляду справи. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення Цивільного процесуального кодексу України. Ключові слова: відкладення розгляду справи, оголошення перерви, цивільне судочинство. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Отраднова О.О. Особлива цивільно-правова відповідальність Європейських держав за шкоду, заподіяну порушенням Європейського законодавства

У статті аналізуються спеціальні правила цивільно-правової (матеріальної) відповідальності держав-членів Європейського Союзу за шкоду, заподіяну приватній особі порушенням норм Європейського права. Проаналізовані основні рішення Європейського Суду Справедливості, що базуються на загальних принципах Європейського права. У статті досліджені загальні умови цивільно- відповідальності держав-членів, які проілюстровані прикладами із практики Європейського суду Справедливості. Ключові слова: Європейський Союз, Європейське право, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Татулич І.Ю. Засоби та гарантії ефективного цивільного судочинства

У статті розглянуто основні  наукові підходи до дослідження питань, що стосуються поняття цивільної процесуальної форми, характеристики її ознак, з’ясування  теоретичного та практичного значень. Крім того, сформульовано власне визначення цивільної процесуальної форми та обгрунтовано її вплив на цивільне судочинство як гарантію забезпечення його ефективності. Також досліджено та проаналізовано завдання цивільного судочинства та їх складові елементи. Констатовано, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Оптимальні інструменти досягнення мети цивільного судочинства

У даній статті обґрунтовується висновок, що мета цивільного судочинства має досягатися оптимальними інструментами, до яких автором відноситься запровадження: активної ролі суду; спрощених судових процедур розгляду деяких категорій справ; заборони скасування правильних по суті рішень, ухвалених за правилами іншого виду судочинства; відмови у відкритті провадження через відсутність процесуальної заінтересованості заявника. Ключові слова: інструменти, правосуддя, цивільний процес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Залукаєва А.І. Перспективи запровадження спеціалізованого суду з інтелектуальної власності в Україні

Розглядаються питання щодо стану здійснення правосуддя у сфері інтелектуальної власності та висвітлюються основні проблеми при здійснені судочинства у цій сфері. На основі теоретичних розробок та досвіду зарубіжних країн запропоновані можливості запровадження в Україні суду з інтелектуальної власності. Ключові слова: суд з інтелектуальної власності, підвідомчість, патентна юрисдикція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Довга Л.М. Перспективи удосконалення правового регулювання правовідносин у сфері патентування корисних моделей в Україні в умовах інтеграції

Стаття присвячена дослідженню патентного законодавства України з метою формування шляхів удосконалення виявлених дефектів нормативно-правових положень у частині патентування корисних моделей.  Доведено необхідність врегулювання інституту заперечень проти видачі патенту як складової механізму адміністративного оскарження правоохоронних документів на корисні моделі. Ключові слова: корисна модель, експертиза, новизна локального рівня, заперечення, моделі адміністративного оскарження патентів. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Анікіна Г.В. Поняття та ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи

В статті розкрито загальні ознаки цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. З’ясовано, що цивільно-правовим відносинам, пов’язаним зі смертю фізичної особи притаманні також спеціальні ознаки, що визначають їх особливості, та дозволяють їх вирізнити серед інших цивільних правовідносин. Сформульовано поняття цивільних правовідносин, пов’язаних зі смертю фізичної особи. Ключові слова: цивільно-правові відносини, смерть людини, суб’єкт права, інтерес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернега В.М. Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності

У статті в контексті вимог до змісту шлюбного договору досліджується категорія «надзвичайно невигідне матеріальне становище», в результаті чого доведено, що критерієм оцінювання правозгідності умов шлюбного договору є відповідність вимогам справедливості, добросовісності, розумності та моральним засадам суспільства, а нехтування морально-правовими засадами при визначенні умов шлюбного договору зумовлює його оспорюваність. Ключові слова: шлюбний договір,надзвичайно невигідне становище,  морально-правові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лавренчук Т.М. Історико-правові аспекти становлення та розвитку комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності

В статті аналізуються еволюція правового регулювання комерційної таємниці в Україні та за кордоном. Досліджуються причини появи поняття «комерційної таємниці» та момент її становлення як об’єкта правової охорони. Наведено огляд розвитку законодавчих положень з даного питання. Ключові слова: комерційна таємниця, об’єкт інтелектуальної власності, конфіденційна інформація, інформація з обмеженим доступом, ноу-хау. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Резникова М.О. Порівняльна характеристика поняття та змісту шлюбного договору за законодавством України та деяких зарубіжних країн

На підставі аналізу законодавства та наукових праць вчених були визначені ознаки шлюбного договору на підставі яких запропоновано поняття «шлюбного договору». З наведених в роботі статистичних даних було встановлено, що в Україні інститут шлюбного договору ще не набув широкого застосування для регулювання майнових відносин подружжя, але все ж таки відбувається незначне зростання кількості укладених шлюбних договорів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гончaровa A.В., Топоренко A.М. Проблемні питання розміщення й використання об’єктів інтелектуальної власності в сучасному інформаційному просторі

Стaття присвяченa дослідженню всіх прaвових aспектів зaхисту інтелектуaльної влaсності в мережі Інтернет нa основі різних метедів доследження, a тaкож при порівнянні зaхисної системи інтелектуaльної влaсності в Укрaїні тa зa кордоном. Ключові словa: інтернет, інтелектуaльнa влaсність, aвторське прaво, прaвопорушення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Співвідношення призначення цивільного процесуального права та призначення цивільного судочинства

Стаття присвячена дослідженню правової природи процесуального права як загальнотеоретичної категорії та його призначення в регулюванні процесуальної діяльності; визначенню головного завдання, яке має стояти перед цивільним судочинством та визначатиме його ефективність; а також формулюванню деяких пропозицій щодо забезпечення ефективності цивільного судочинства. Ключові слова: правосуддя, цивільне судочинство, процесуальне право, завдання, ефективність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Майданик Л.Р. Деякі правові аспекти недобросовісного використання доменного імені за законодавством України

Розглядаються питання щодо стану і тенденцій нормативного регулювання відносин щодо недобросовісного використання доменного імені з точки зору недобросовісної конкуренції. Висвітлюються поняття кіберсквотингу, а також можливість віднесення доменного імені до засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту в Україні. Ключові слова: доменне ім’я, кіберсквотинг, акт недобросовісної конкуренції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щербина М.С. Аналіз положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

У статті розглянуто управління спільним майном багатоквартирного будинку, в т.ч. земельною ділянкою, проаналізовано положення Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”. Також автор приділяє увагу пошуку шляхів та способів реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у випадку із багатоквартирними будинками. Ключові слова: управитель багатоквартирного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зеров К.О. Правомочності використання творів, розміщених в мережі Інтернет

В статті здійснено аналіз правомочностей використання твору в мережі Інтернет. Зроблено висновок, що розміщення твору в мережі Інтернет охоплюється двома правомочностями –  відтворенням та поданням твору до загального  відома  публіки  таким чином, що її представники можуть  здійснити доступ до твору із будь-якого місця й у будь-який час за власним вибором. Черговість зазначених правомочностей, залежно від […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурденюк С.І. Порівняльно-правове дослідження поняття «право власності» в контексті відповідності норм національного законодавства і практики Європейського суду з прав людини

У статті досліджено сутність розуміння поняття «право власності» на рівні національного і європейського законодавств. Проаналізовано недоліки системи захисту права власності в Україні та причини звернення громадян до Європейського суду з прав людини щодо захисту своїх майнових прав, визначено причини пріоритету міжнародних норм над нормами національного законодавства та необхідності впровадження судової практики Європейського суду з прав […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сердечна І.Л. Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини

В статті досліджено права, що виникають в інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини. Усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування впливає на права та інтереси не лише батьків та усиновлювачів, але й інших членів сім’ї та родичів, а саме: баби, діда, братів, сестер, мачухи, вітчима та інших осіб. В […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Васянович О.А. Приватне право індії та вплив міжнародно-правових систем

Стаття присвячена актуальним питанням приналежності Індії до правових систем та розкриттю ступеня застосування звичаєвого і прецедентного права сучасною Індією. У роботі наводяться історичні процеси, що вплинули на приватне право індусів, збірки релігійних звичаїв, сучасні законодавчі акти незалежної Індії та англійська судова практика колоніального часу. Ключові слова:  індуське право, індійська правова система, прецедент, дхармашастри, правовий звичай, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.А. Mykhalenko Legal Features of Defence and Maintenance of Property on the Occupied Territory

У статті здійснено правовий аналіз збереження майна що знаходиться на окупованій території України. Визначено його правовий статус та особливості його легітимного використання, а також проаналізовано положення щодо захисту майна з боку держави. Ключові слова: збереження майна, захист майна, легітимність використання, державний захист. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Довгуша М.П. Проблематика експедиторської діяльності в законодавстві України

Статтю присвячено проблематиці експедиторської діяльності в законодавстві України. В статті аналізується поняття експедиторської діяльності, визначається перелік послуг, які складають транспортно-експедиторську діяльність, окреслюються ознаки властиві договору транспортної експедиції. Ключові слова: експедиторська діяльність, договір транспортної експедиції, послуга, експедитор. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макаренко О.В. Сутність та специфіка правовідносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 ЦК України)

Статтю присвячено дослідженню правовідносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі у здійсненні її прав та виконанні обов’язків. Досліджується правова сутність та особливості відносин щодо надання допомоги дієздатній фізичній особі в порядку ст. 78 ЦК України. Інститут надання допомоги дієздатній фізичній особи розглядається як особливий правовий засіб, за допомогою якого відбувається надолуження властивостей, необхідних фізичній особі для розсудливої участі […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ізарова І.О. Європейські правила цивільного судочинства в світлі інтеграції України до ЄС

В статті досліджено питання підготовки Європейських регіональних правил цивільного судочинства та сфери їх дії, яка може бути обмежена справами транскордонного характеру, як і відповідні процедури цивільного процесу ЄС, або охоплювати внутрішні спори, які виникають у держава – членах. Досліджені питання набувають актуальності в умовах поглиблення економічних відносин між Україною та Європейським Союзом. Ключові слова: цивільний процес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лейба Є.В. Відновлення втраченого судового провадження як процесуально-забезпечувальний засіб цивільного судочинства

У даній статті автор на підставі аналізу механізму реалізації суб’єктивних  цивільних процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі, приходить до висновку, що відновлення втраченого судового провадження виступає процесуально-забезпечувальним засобом, яких у цивільному процесі є надзвичайно багато. Саме таке розуміння юридичної природи відновлення втраченого судового провадження показує те, що воно, в якості такого засобу буде […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Длугопольська Т.І. Репродуктивні права та їх місце в системі особистих немайнових прав фізичних осіб

Стаття присвячена визначенню правової природи та місця репродуктивних прав фізичних осіб в системі особистих немайнових прав. В статті аналізуються погляди різних науковців, які займаються цією проблематикою, наводиться визначення репродуктивних прав, а також досліджуються їх окремі види і особливості реалізації. Ключові слова: репродуктивні права, репродуктивне здоров’я, особисті немайнові права, право на репродуктивний вибір, право на життя, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гриник Л.І. Джерела регулювання кредитних відносин

У статті здійснюється комплексний системний аналіз науково-теоретичних підходів до визначення джерел та форм права, досліджуються джерела правового регулювання кредитних відносин. Автор резюмує, що законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють кредитні відносини, сьогодні величезна кількість. Важливим є те, що локальні нормативно-правові акти не можуть суперечити Конституції України та чинним законам. Ключові слова: форма права, джерело […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.Vyshnovetska, K. Kmetyk Legal Regime of the Regional Patents

Проаналізовано особливості сучасних регіональних патентних систем, зокрема європейської регіональної патентної системи. Розкривається сутність європейського патенту як важливої ланки у напрямку інтеграції до єдиної патентної системи, його особливості. Розглядається порядок реєстрації європейського патенту, вимоги до патентовласника і обсяг виключних прав, що витікають з патенту. Ключові слова: ЄС, законодавство ЄС, промислова власність, винахід, регіональні патентні системи, Європейська […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Барабаш А.Г., Шпомер А.І. Земельна власність дружини та чоловіка

В статті розглядаються проблеми правового режиму земельної ділянки, яка набувається чоловіком або дружиною за час шлюбу в порядку безоплатної приватизації. Пропонується внесення додаткової норми до статті 57 Сімейного кодексу України, яка вбачається необхідною для узгодження змін до Сімейного кодексу України з основними принципами сімейного права. Ключові слова: подружжя, земельна ділянка, безоплатна приватизація, Сімейний Кодекс України. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. A. Dikovska Material Freedom of International Private Contract: Content and Limits

У статті досліджено зміст та межі матеріальної свободи сторін міжнародного приватного договору. Зроблено висновок про те, що матеріальна свобода сторін полягає у їх можливості вступати у договірні відносини (укладати договір), обирати контрагента, визначати зміст договору, змінювати та припиняти його. Вона обмежується імперативними нормами, публічним порядком та добрими нравами. Ключові слова: свобода договору, Французький цивільний кодекс, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маковій О.С. Вплив інституту дієздатності фізичної особи на цивільні правовідносини із відшкодування моральної шкоди

У статті розглядаються рівні цивільної дієздатності потерпілої фізичної особи при виникненні правовідносин із відшкодування моральної шкоди. Аналізуються проблеми врахування психологічних критеріїв заподіяння моральної шкоди фізичній особі в залежності від відповідного рівня цивільної дієздатності. Проводиться оцінка впливу рівня цивільної дієздатності потерпілої фізичної особи на розмір відшкодування моральної шкоди. Ключові слова: цивільна дієздатність, рівень цивільної дієздатності, моральна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пилипенко О.Ю. Підстави набуття права власності на земельні ділянки за цивільним законодавством України та Німеччини

У статті досліджуються цивільно-правові підстави набуття права власності на земельні ділянки в Україні та Німеччині. Здійснюється детальний огляд нормативно-правового регулювання правового режиму земельної ділянки за цивільним законодавством обох держав. Автор резюмує, що в Україні та ФРН закріплюється концептуально подібний підхід до визначення правових підстав набуття права власності на земельні ділянки та їх розподілу на первинні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Zaitsev O.L. The Main Stages of Tenders in Ukraine and their Shortcomings

The number and volume of legal relations in the sphere of public procurements indicate about private and legal as well as public and legal relevance of research in this field. There were registered 183 544 users and 24 454 customers of tenders in Ukraine by November, 2014; there were 471 017 promulgated notices about procurements, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бонтлаб В.В. Стадії цивільного процесу в умовах гармонізації процесульного законодавства України та ЄС

У  науковій статті здійснюється дослідження стадій цивільного процесу в умовах гармонізації процесуального законодавства України та Європейського Союзу. Саме тому основним завдання органів державної влади є формування ефективного механізму розгляду цивільних справ відносно й інших актів законодавства ЄС. Із змісту статті випливає, що основними цілями ЄС є створення європейського простору справедливості, який ґрунтується на взаємному визнанні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних договорів

Стаття присвячена вивченню питання про те, у яких випадках державні суди можуть застосовувати недержавні правові норми до вирішення спорів, які виникають з міжнародних приватних договорів. Зроблено висновок про те, що сторони можуть домовитися, що такі норми будуть застосовуватися до регулювання тих питань, що віднесені законодавцем на розсуд сторін, і не можуть суперечити імперативним нормам застосовуваного  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сліпченко С.О. Суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

В статті розглядається суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Автор стверджує, що посадові особи, члени сім’ї посадових осіб та акціонерів, юридичні особи та самі акціонери можуть визнаватися заінтересованими лише у випадках, прямо передбачених законом. Робиться висновок, про необхідність проведення подальших наукових досліджень складу осіб, заінтересованих у вчиненні правочину з акціонерним товариством, їх правового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Комерційні правочини у приватному праві окремих країн

У статті аналізуються характерні риси комерційних правочинів за правом Німеччини, Франції та Нідерландів. Зроблено висновок про те, що для віднесення правочину до категорії комерційного може використовуватися суб’єктивний та об’єктивний критерії. Звертається увага на те, що відродження концепції комерційного правочину у Нідерландах, пов’язана із появою директив ЄС у галузі приватного права, сфера дії яких обмежується або […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Камінська Н.В. Договори про надання готельних послуг: сутнісні характеристики і проблеми виконання

У статті досліджуються договори про надання готельних послуг, їх поняття та особливості, відмінності від інших цивільно-правових угод. На основі аналізу законодавства та судової практики висвітлюються проблемні питання правового регулювання, виконання умов договорів про надання готельних послуг, захисту прав споживачів готельних послуг. Обгрунтовується необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів у цій сфері. Ключові слова: договір, готельні послуги, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Конончук Н.М. Набуття дитиною сімейно-правового статусу у разі позбавлення її батьківського піклування

У статті розглядаються форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають елементи сім’ї. Проводиться класифікація відповідних форм сімейного виховання. Аналізується статус фактичного вихователя та  його місце серед інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ключові слова: дитина, сім’я, усиновлення, опіка (піклування), патронат, прийомна сім’я. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Застосування Lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем

У статті аналізується Типовий закон ЮНСІТРАЛ  про міжнародний комерційний арбітраж, а також національне законодавство окремих країн, засноване на ньому, щодо можливості застосування арбітрами норм lex mercatoria  до вирішення спору по-суті. Зроблено висновок, що можливість застосування lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем різниться від країни до країни. Ключові слова: lex mercatoria, міжнародний комерційний арбітраж, застосовуване право, недержавні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рябченко Ю.Ю. До питання вдосконалення правового регулювання участі представника в цивільному судочинстві

Стаття присвячена розвитку закріплення окремих положень щодо представництва в цивільному процесі, зокрема щодо: права на правову допомогу в окремих видах проваджень та процедур цивільного процесу; відмежування представництва від діяльності інших осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Обґрунтовано необхідність внесення змін до чинного законодавства, а також видання роз’яснень вищими судовими […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Волощук Л.В. Властивості та ознаки охорони прав на промислові зразки

Удосконалення правового регулювання та підвищення ефективності охорони прав на промислові зразки в цілому  та зокрема характеризується сутністю, змістом  та структурою правового регулювання промислового зразка, як об’єкта цивільних прав. Ключові слова: промисловий зразок, правове регулювання, адміністративно-правовий аспект, об’єкт цивільних прав. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Боровський О.О. Специфіка форм використання об’єктів права інтелектуальної власності

Pозвиток ринкових відносин вимагає забезпечення можливості допуску на ринок знаків, які є схожими з раніше зареєстрованими і відносно яких є згода правовласника. Відповідно, необхідно забезпечити внесення змін до чинного законодавства України. Ключові слова: ліцензія, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, листи-згоди Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тупицька Є.О. Відповідальність за новаційним договором позики

Досліджуються види та форми цивільно-правової відповідальності за договором новації боргу у позикове зобов’язання. З’ясовується правова природа нарахування трьох процентів річних. Встановлюється, що вони виступають платою за неправомірне користування чужими коштами, але внаслідок їх стягнення в межах охоронних правовідносин, становлять собою особливу форму відшкодування збитків. Пропонуються подальші напрямки проведення дослідження з обраної тематики. Ключові слова: позика, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Михайлюк Г.О. Міжнародний договір як методологічне підгрунтя правового регулювання комерційних позначень

У статті проаналізовано правову природу міжнародного договору як методологічного підгрунтя правового регулювання комерційних позначень. Надано його характеристику в системі уніфікованих актів, проведено класифікацію, а також визначено співвідношення міжнародного договору з міжнародним звичаєм. Крім того, встановлене коло спеціально створених міжнародних організацій, під егідою яких видаються міжнародно-правові акти з питань, що регулюють міжнародні комерційні операції. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маслова-Юрченко К.О. Права та обов’язки сторін за договором андеррайтингу цінних паперів

Статтю присвячено проблемним питанням закріплення в законодавстві України прав та обов’язків сторін договору андеррайтингу цінних паперів. У статті розглядаються норми сучасного законодавства України, що стосуються андеррайтингу цінних паперів. Аналізуються тенденції правового регулювання. Підкреслюються прогресивні та слабкі сторони останніх законодавчих змін. Запропоновано можливі шляхи покращення нормативно-правових актів. Ключові слова: андеррайтинг, емісія, професійна діяльність на фондовому ринку, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Домашенко М.В., Грушко Ж.В. Проблемні аспекти сурогатного материнства в Україні

Стаття присвячена дослідженню проблем, що виникають в теорії та на практиці при реалізації програми сурогатного материнства. Основною метою статті є з’ясування поняття, сутності та значення сурогатного материнства в сучасних умовах, особливостей договірних відносин в цій сфері. Ключові слова: сурогатне материнство, договір сурогатного материнства, сурогатна матір, батьки-замовники, медичний заклад Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Серьогін С.Ю. Дослідження поняття «корпорації» та «корпоративні відносини» в Україні, інших країнах континентальної Європи та США

У статті зроблено спробу дослідити етимологію терміну «корпорація», та здійснити аналіз змісту «корпорації» за законодавством України, інших країн континентальної Європи і США. Обґрунтовано думку про необхідність внесення змін в ряд законодавчих актів України з метою приведення змісту терміну «корпорація» у відповідність з міжнародною практикою. Ключові слова: корпорація, корпоративнівідносини, корпоративні права, учасниккорпорації, акціонер Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Колядіна Н.Г. Право на позов відповідно до німецької правової доктрини

У статті йде мова про доктринальні погляди німецьких вчених-правознавців на проблематику права на позов,  виділяються характерні риси історичних етапів розвитку правової доктрини, робляться висновки про виникнення і розвиток інституту цивільного позову як засобу захисту прав та інтересів фізичних осіб. Ключові слова: позов, право на позов, звернення до суду з позовом, пред’явлення позову, німецька правова доктрина. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Слабошпицька У.О. Особливості функціонування інституту міжнародного сертифікату з управління майном померлих осіб (Гаазька конвенція 1973 року)

У статті проведено аналіз положень Гаазької конвенції щодо міжнародного управління майном померлих осіб. Визначено основні колізійні норми, що регламентують порядок складання міжнародного сертифіката з управління спадковим майном, а також з’ясовано його зміст. Досліджено підстави для відмови у визнанні міжнародного сертифіката. Ключові слова: Гаазька конвенція, міжнародний сертифікат, спадкове майно, управління, спадкування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS