Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Господарське право; господарсько-процесуальне право

Cмірнов Г.Ю. Особливості захисту права на участь в управлінні господарським товариством

Стаття присвячена аналізу ефективності національного законодавства щодо забезпечення захисту права на участь в управлінні господарським товариством. Автором досліджено особливості визнання недійсними рішень загальних зборів господарського товариства. Автором продемонстровано недоліки правового регулювання захисту права на участь в управлінні товариством, а також надано власні пропозиції щодо вдосконалення як законодавства, так і практики правозастосування. Ключові слова: господарське товариство, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук С.М. Проблемні питання процедури публічних закупівель в Україні

Стаття присвячена проблемним питанням здійснення публічних закупівель в Україні. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо процедурних питань пов’язаних з розглядом та оцінкою тендерних пропозицій в межах публічних закупівель. Розглянуто основні нормативно-правові акти, що регламентують досліджуваний процес. Виокремлено суб’єктів моніторингу публічних закупівель та їх повноваження. Запропоновано шляхи удосконалення. Ключові слова: публічні закупівлі, сучасна держава Україна, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Деркач Е.М., Рябов Д.С. Щодо вдосконалення економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів шляхом посилення ролі держави як учасника фондового ринку

У статті висвітлено актуальні питання економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів. Обґрунтовується необхідність посилення ролі держави як учасника фондового ринку, доцільність розвитку інституту муніципальних облігацій та запропоновано зміни до податкового законодавства з метою врегулювання питання щодо їх оподаткування. Ключові слова: фондовий ринок, боргові цінні папери, зовнішній борг, децентралізація, оподаткування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ярмош П.О. Дедлок ситуація в господарських товариствах: шляхи, методи вирішення

Стаття присвячена питанню врегулювання спорів при прийнятті рішень учасниками господарських товариств. Досліджується сутність методів  вирішення спорів між учасниками, що виникають при прийнятті рішень у товариствах з обмеженою відповідальністю. Аналіз зарубіжного досвіду. Ключові слова: дедлок ситуація, глухий кут, корпоративне право, господарські товариства, корпоративний договір. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229163

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Люлькун М.В. Проблемні аспекти інституту значних правочинів у відповідності до Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

В статті досліджено правову природу значних правочинів, які вчиняються у господарській діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю на основі іноземного досвіду та практики укладення значних правочинів у господарській діяльності акціонерних товариств. Автором запропоновано визначення значного правочину в розумінні Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також виділено ознаки даного виду правочинів. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хомко Л.В. Деякі аспекти легітимації суб’єктів некомерційної господарської діяльності

У статті розглянуті положення щодо створення суб’єктів некомерційної діяльності. Зазначено, що актуальність дослідження легітимації суб’єктів некомерційного господарювання в Україні забезпечують такі фактори, як відсутність теоретичних положень, наявність великої кількості проблемних питань щодо закріплення на законодавчому рівні окремих етапів створення окреслених суб’єктів господарювання, неефективність та невизначеність механізму правового регулювання їхньої діяльності, яка досить часто виникає у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кульгавець Х.Ю., Хомко Л.В. Правові основи створення та припинення господарських об’єднань

У статті досліджуються положення щодо створення та припинення господарських об’єднань. Зазначено, що створення об’єднань юридичних осіб належить до механізмів забезпечення сприятливих умов для розвитку сучасних ринкових відносин, – їхня роль останнім часом тільки зростає, хоча й на законодавчому рівні донині немає чіткого визначення поняття об’єднань юридичних осіб, не закладено єдиного напряму розвитку правового регулювання відносин […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Устинова І.П., Демченко Ю.О. Міжнародні фінансові організації як суб’єкти здійснення державної фінансової діяльності в Україні

У статті розглянуто правові аспекти здійснення державної фінансової діяльності в Україні міжнародними фінансовими організаціями. Аналіз їхнього правового статусу, а також їхній вплив на доходи загального фонду Державного бюджету України. Зроблено висновок, що співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями, сприяє поліпшенню економічного становища в державі та відкриває можливості залучення міжнародних фінансових ресурсів, що спрямовані на реалізацію […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хохлова Л.А. Особливості дошкільної приватної освіти у сфері господарювання

У статті розглянуто особливості дошкільної приватної освіти у сфері господарювання. Окреслено сучасний стан правового регулювання дошкільної приватної освіти у сфері господарювання. Запропоновано проведення модернізації нормативно-правової бази освітянської діяльності шляхом заповнення прогалин, що містяться у діючому законодавстві. Ключові слова: дошкільна приватна освіта, господарювання у сфері дошкільної приватної освіти, Міністерство освіти і науки, Державний нагляд (контроль) у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олефір А.Ю. Місце і роль МВФ у правовому регулюванні валютних відносин в Україні

У статті проаналізовано правовий статус такого суб’єкта міжнародних відносин як Міжнародний Валютний Фонд, досліджено взаємозв’язки з Україною, позитивні та негативні сторони співробітництва. Автор намагався дати оцінку співпраці України та МВФ, доходить до висновку, що подальше співробітництво є необхідним. Ключові слова: Міжнародний Валютний Фонд, монетарна політика, валютна політика, валютний режим, квота. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпoмeр A.I., Шпaк A.В. Пpaвoвi питaння opгaнiзaцiї дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдapювaння пo виpoбництву opгaнiчнoї пpoдукцiї

Дaнa стaття присвячeнa прaвoвим питaнням oргaнiзaцiї  дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдaрювaння пo вирoбництву oргaнiчнoї прoдукцiї. Досліджено джерела правового регулювання діяльності по виробництву органічної продукції. Визначено особливості спеціальної правосуб’єктності зазначених господарюючих суб’єктів. Розглянуто порядок сертифікації, маркування органічної продукції. Ключoвi слoвa: суб’єкт гoспoдaрювaнням, вирoбництвo oргaнiчнoї прoдукцiї, сeртифiкaцiя , мaркувaння , вирoбничo-гoспoдaрськi вiднoсини. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маланчук Т.В., Купка Ю.М. Проблемні аспекти правового регулювання податкового векселя у податковому законодавстві України та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто положення Податкового кодексу щодо визначення податкового векселя, його ознак, дослідження проблемних аспектів правового регулювання податкового векселя у податковому законодавстві України, а також запропоновані пропозиції щодо вирішення визначених проблем. Ключові слова: податковий вексель, вексельний обіг, вексельні правовідносини, податкове законодавство, Податковий кодекс. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маланчук Т.В., Зоріна Я.В. Проблемні аспекти правового регулювання векселів в Україні

У статті розглянуто різні підходи авторів щодо визначення векселя як правової категорії, а також було виокремлено особливості такого цінного паперу. Окрім того розглянуто проблемні аспекти правового регулювання векселів в Україні, та запропоновано шляхи вирішення цих проблем. Ключові слова: вексель, цінний папір, боргове зобов’язання, фінансовий інструмент, платіжний засіб. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Фролова В.С. Шляхи подолання рейдерства в Україні

У цій статті розглядається актуальна для сучасної України тема рейдерства. Вплив рейдерських захоплень організацій є досить високим на різні ланки фінансової системи країни, а тому важливе значення має визначення напрямів роботи для усунення даного явища. Ключові слова: рейдерство, концентрація, право власності, протиправний перерозподіл власності, протиправне відчуження власності. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Нефортуна Я.В. Досудове врегулювання спорів в розрізі змін до Господарського процесуального кодексу України

Статтю присвячено актуальному та дискусійному питанню повернення до інституту обов’язкового досудового врегулювання господарських спорів, що пов’язане з набранням чинності змін до  Господарського процесуального кодексу, а також Конституції України в сфері здійснення правосуддя. Наводяться та аналізуються різні думки щодо розуміння відповідного порядку вирішення спорів, передусім, з метою вирішення питання доцільності його введення та відповідності існуючим правовим […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Каплуновський І.А. До питання державної підтримки інвестиційної діяльності

У статті здійснюється теоретико-правовий аналіз державного регулювання інвестиційної діяльності та державної підтримки. Висвітлено основні недоліки правової бази здійснення інвестиційної політики. Надана доречність удосконалення законодавчої бази із запровадження та нормального функціонування моделі інвестиційного розвитку в Україні. Проаналізовано недосконалість створеної законодавчої бази регулювання інвестиційної діяльності в Україні, визначено основні особливості активізації інвестиційної діяльності, запропоновано шляхи здійснення регулювання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качмар З.О. Води України як об’єкти права власності

У статті проаналізовано норми чинного законодавства України щодо особливостей  правового регулювання відносин  власності, об’єктом яких є такий специфічний об’єкт як води (водні об’єкти), закцентовано  увагу на використанні різної термінології  природоресурсними  кодексами, а також на неоднаковому регулюванні ними питання відносин власності на води, доведено необхідність узгодження відповідних правових норм між собою з метою формування єдиної правозастосовної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грохольський П.О. Система заходів операційного та фактичного захисту від рейдерських захопленьу аграрному секторі

У статті перелічено то проаналізовано заходи, які входять до «системи операційних та фактичних заходів протидії рейдерським захопленням» підприємств сільськогосподарських виробників. Детально розглянуто кожну дію яку необхідно вчинити. Надано практичні рекомендації та поради які необхідно долучити до системи правового захисту аграрного виробника. Ключові слова: рейдерські захоплення аграних підприємств, аграрне право, антирейдерські заходи, антирейдерське законодавтво, захист бізнесу, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Велієва Е.Ш. Правове регулювання агрохолдингів в Україні

У статті досліджено проблематику правового регулювання створення і діяльності агрохолдингів в Україні. Також проаналізовано саме поняття «аграрних холдингів» та їх правової природи. Обґрунтована власна позиція та продемонстровані власні напрацювання щодо вирішення існуючих проблем у правовому регулюванні діяльності агрохолдингів в Україні. Ключові слова: аграрна холдингова компанія, агрохолдинг, аграрний сектор, сільське господарство, холдингова компанія. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурчак А.Ю. Проблеми працевлаштування в сільских (фермерських) господарствах та кооперативах

Робота присвячена дослідженню найбільш дискусійних питань про юридичну природу трудових правовідносин, заснованих на членстві у фермерських господарствах й інших сільських господарствах та кооперативах, про сферу їх регулювання, про суб’єктів, які виступають роботодавцями цих відносин, та про підстави виникнення трудових правовідносин на основі фактичного складу. Ключові слова: форми реалізації права на працю, сфера регулювання трудового права, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борщ М.Г. Публічні закупівлі в господарській діяльності: проблеми та шляхи вдосконалення

В статті здійснюється правовий аналіз та характеристика сутності «публічних закупівель» в господарській діяльності. Доведено, що публічні закупівлі – це одна з форм державної діяльності в межах регуляторної політики, регламентований в законодавстві процес придбання уповноваженими суб’єктами з боку держави матеріальних ресурсів (товарів, робіт і послуг) для забезпечення діяльності та державних потреб, що відбувається за публічні кошти […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Музика Т.О. Проблеми визначення кола осіб, що можуть бути членами житлово-будівельних кооперативів в Україні

У статті розглянуто питання створення житлово-будівельних кооперативів в Україні згідно із чинним законодавством України. Основну увагу приділено розбіжностям щодо визначення кола осіб, які можуть бути членами житлово-будівельних кооперативів, згідно із чинним житловим законодавством України та законодавством про кооперацію, крізь призму їх відповідності Конституції України. Поставлено питання про можливість створення житлово-будівельних кооперативів за допомогою коштів державного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маланчук Т.В., Башкірова В.А. Проблемні питання при здійсненні українськими підприємствами розрахунків векселями у зовнішньоекономічній діяльності

Дана стаття присвячена розгляду векселя як форми розрахунку при здійсненні українськими підприємствами зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено правове регулювання міжнародного вексельного обороту та виявлено проблеми використання векселів у зовнішньоторговельних розрахунках, як на нормативному рівні, так і на практиці.  Також надано пропозицій щодо можливих шляхів подолання суперечностей, з якими стикаються вітчизняні підприємства при застосуванні векселів у розрахунках з […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Алєксєєнко І.Г. Питання законодавчого регулювання економічної безпеки підприємництва в Україні

Розглянуто наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. Проаналізовано  національні концепції, стратегії та нормативно-правові акти, що виступають правостворюючими підставами, як системи національної безпеки Україні, так і системи економічної безпеки підприємництва. Подано пропозиції щодо оптимізації  нормативно-правового забезпечення досліджуваної сфери. Ключові слова: підприємницька діяльність, нормативно-правове забезпечення,  економічна безпека. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маланчук Т.В., Дробязко Н.С. Окремі проблемні питання вексельного обігу в Україні та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто поняття вексельного обігу, основні причини, що впливають на його функціонування в Україні. Проаналізовано можливі шляхи вирішення проблем обігу векселів, зокрема запровадження   процедури державної реєстрації випущених векселів та створення ліквідного вторинного ринку векселів, який виступить певною гарантією для інвесторів. Ключові слова: цінний папір, вексель, вексельний обіг, вексельне кредитування, фінансовий інструмент. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Попова А.В. Центральний контрагент як професійний учасник ринків фінансових послуг

У статті з’ясовано значення таких правових категорій як кліринг, клірингова діяльність і централізований кліринг. В результаті проведеного аналізу визначень понять центрального контрагента і централізованого клірингу запропоновано власне визначення цих категорій. Виділено основні недоліки правового регулювання господарських відносин централізованого клірингу і надано пропозиції щодо їх усунення. Ключові слова: ринки фінансових послуг, кліринг, клірингова установа, централізований кліринг, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рябова К.О., Адамова В.С., Коваль І.О. Правові аспекти санації

Фінансова криза на підприємстві може призвести навіть до його банкрутства. Найефективнішим засобом запобігання банкрутству підприємства є санація. Дана стаття присвячена дослідженню поняття “санації”, правових аспектів санації, як одного з дієвих механізмів оздоровлення фінансово-господарського становища боржника. У статті також проаналізований механізм правового регулювання санації, а також наведені проблемні питання щодо здійснення санації в Україні. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Христич І.О. Проблеми вимірювання обсягів корупції у приватній сфері України

У статті розглянуто стан корупційних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на використання різних методик з метою встановлення обсягів корупції в приватній сфері. Підкреслено, що для реального зменшення обсягу корупції у приватному секторі буде зміна ставлення до неї у суспільстві в цілому. Ключові слова: корупція, приватна сфера, методика, індекс сприйняття, обсяг корупції, антикорупційні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Король Д.А. Захист інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто загальні засади правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано нинішній стан правового регулювання захисту інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності відповідно до чинного законодавства. Автором окреслено проблемні моменти судової форми захисту інтелектуальної власності, що потребують подальшого опрацювання. Ключові слова: інтелектуальна власність, правове регулювання, об’єкт права інтелектуальної власності, господарська діяльність, судовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Куца Л.В. Юридичні особливості визначення договору поставки в господарсько-торговельній діяльності підприємства

Стаття присвячена визначенню особливостей договору поставки, який за юридичною природою є складною і, водночас, ефективною формою, в яку можуть перетворюватись майнові правовідносини і яка є найменш врегульована чинним господарським законодавством. Застосування до цього договору положень, що врегульовують договір купівлі-продажу є недостатнім, а в окремих випадках неприйнятним. Потребують законодавчого закріплення положення щодо врегулювання договору поставки, зокрема, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Найченко А.М. Можливість застосування електронного листування як доказу в господарському процесі

Стаття присвячена можливості застосування електронного листування як доказу в господарському процесі, охарактеризовано електронне листування та надано характеристику його оцінці господарським судом як доказу. Автором виділено основні проблемні моменти, що існують при використанні електронного листування як доказу в господарському судочинстві. Ключові слова: електронне листування, електронні докази, електронна пошта. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коляда Т.А., Коровіна А.Г. Стандарти FIDIC як інноваційний базис відносин у сфері надання інженерно-будівельних послуг: нормативно-правовий аспект

У статті охарактеризовано типові контракти  FIDIC.  В них детально прописані обов’язки підрядників і використовується багатоступенева система виконання зобов’язань. Виявлено, що деякі способи забезпечення виконання зобов’язань, які містять стандарти, не закріплені в чинному законодавстві України.  Виокремлено позитивні та негативні сторони використання контрактів  FIDIC в Україні. Зроблено висновки, про те що назріла нагальна потреба щодо адаптації стандартів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпомер А.І., Шпак А.В. Поняття та ознаки банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності

Дана стаття присвячена правовому аналізу проблем правового регулювання інституту банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. В роботі досліджено становлення банкрутства, підходи до визначення його поняття та ознаки,  а також виявлено колізії у нормативно-правовій базі. Ключові слова: банкрутство, фіктивне банкрутство, приховува­ння банкрутства, умисне доведе­ння до банкрутства, запобігання банк­рутству, неплатоспроможність, банкрут, боржник, кредитор, арбітражний керуючий, ліквідація, лiквiдaцiйна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Славко А.С., Квач В.Ю. До проблеми пропорційності заходів щодо відкликання банківської ліцензії: зарубіжний досвід та вітчизняний підхід

Стаття присвячена аналізу такого заходу впливу Національного банку України на банки через порушення ними банківського законодавства та з інших підстав як відкликання банківської ліцензії на провадження банківської діяльності. У роботі авторами звернено увагу на підстави для відкликання банківської ліцензії та наслідки такого відкликання. Окрім того, дослідниками вказано на окремі питання пруденційного регулювання банківської діяльності у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Алєксєєнко І.Г. Законодавчі підходи та проблеми щодо створення наукового парку ВНЗ в Україні

У статті розглядається законодавча регламентація створення наукового парку ВНЗ, аналізуються проблеми правового регулювання,  організаційні  та законодавчі чинники низької ефективності здійснення інноваційної діяльності наукових парків в Україні. Ключеві слова: законодавство, науковий парк, особливості правового  статусу ВНЗ засновника наукового парку, етапи створення наукового парку, проблеми правого регулювання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник В.В. Засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні

У статті через поняття державного регулювання депозитарної і клірингової діяльності  виділено та досліджено засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності  в Україні, як встановлені законом економічні, організаційні і правові інструменти (знаряддя) регулюючого впливу держави в особі уповноважених органів на діяльність суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності. Обґрунтовано необхідність застосування державою такого засобу державного регулювання, як встановлення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпомер А.І., Шванська А.О. Релігійні організації як суб’єкти некомерційної господарської діяльності

Статтю присвячено дослідженню правового статусу релігійних організацій як  суб’єктів некомерційної господарської діяльності. Визначено нормативно-правові акти, що регулюють діяльність релігійних організацій. Проаналізовано процедури реєстрації релігійної організації та її статуту. Досліджено особливості здійснення господарської діяльності підприємствами релігійних організацій та визначено майнову основу діяльності таких організацій. Ключові слова: релігійна організація, правовий статус, суб’єкт господарювання, господарська діяльність, неприбуткова юридична […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпомер А.І., Бабич Д.С. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Стаття присвячена дослідженню та аналізу чинного законодавства, господарсько-правових механізмів інноваційної політики держави. Досліджено господарсько-правову кваліфікацію, проблемні аспекти законодавчого закріплення та тенденції розвитку таких понять, як: «інновації», «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція», «новації» та «нововведення». На основі аналізу нормативних документів, присвячених втіленню інноваційної політики, розглянуто процес та основні проблеми формування інноваційної політики ЄС на різних етапах […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проців Н.І. Окремі аспекти визнання, виконання та оскарження арбітражних рішень

Стаття присвячена аналізу окремих питань визнання, виконання та оскарження арбітражних рішень в Україні та за кордоном. Проведено історичне дослідження становлення процедури визнання та виконання арбітражних рішень в світі. Описано основні аспекти оскарження арбітражних рішень. Запропоновані шляхи реформування українського законодавство в частині судового сприяння міжнародному комерційному арбітражу. Ключові слова: міжнародний комерційний арбітраж; арбітражне провадження; арбітражний регламент; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Kolohoida The Main Directions of Developing the Ukrainian Stock Market’s Infrastructure

У статті розглядаються основні напрямки реформування депозитарної системи України. Базовою в країнах ЄС визначенo дворівневу централізовану модель з єдиним ЦД (верхній рівень) і кастодіальними депозитаріями (нижній рівень). Проаналізовано норми Закону «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року, що регулює депозитарну систему та здійснення депозитарної діяльності. Визначено напрямки реформування депозитарної системи відповідно до Комплексної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поєдинок В.В. Новели корпоративного управління в державних підприємствах

У статті критично розглянуті новели Закону України від 02.06.2016 р. №1405-VІІІ, який передбачає запровадження елементів корпоративного управління в державних унітарних підприємствах. Доводиться, що такий крок не замінює повноцінної корпоратизації зазначених підприємств. Ключові слова: державне підприємство, унітарне підприємство, корпоративне управління, наглядова рада, незалежний директор. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кологойда О.В. Суб’єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків

В статті досліджено правову природу відносин між акціонерним товариством, його органами управління та посадовими особами. Визначено поняття і суб’єктний склад корпоративної відповідальності в акціонерних відносинах. Проаналізовано законодавство України, що регламентує підстави та порядок застосування корпоративної відповідальності. Запропоновано розширення кола суб’єктів  корпоративної відповідальності в акціонерних товариствах. Ключові слова: корпоративна відповідальність, корпоративні відносини, акціонерні товариства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукач І.В. Предмет, метод та принципи корпоративного права України

Cтаття присвячена з’ясуванню місця корпоративного права в системі права України.  Корпоративне право визначено як підгалузь господарського права на основі новітніх даних науки теорії права. Корпоративному праву притаманні як загальні принципи господарського права, так і власні корпоративні принципи. Ключові слова: корпорація; корпоративне право; принципи права; предмет права; підгалузь права. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пашков В.М. Механізм правового забезпечення правового господарського порядку на фармацевтичному ринку

Досліджено процес формування та розвитку господарської системи на фармацевтичному ринку. Обґрунтовано що питання регулюючого впливу держави при розбудові ринкової економіки на фармринку необхідно вирішувати спираючись на необхідність охорони публічних інтересів. Доведено, що фармацевтичний ринок є одним із основних узагальнюючих показників успішності економіко-правової політики держави. Він функціонує на основі загальних правових принципів, що властиві ринковій економіці, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ілляшенко А.В., Колеснікова М.В., Шаповалова А.О. Комерційна таємниця як складова економічної безпеки підприємства

У статті розглядається комерційна таємниця як складова системи економічної безпеки підприємства, проаналізовано її сутність та зміст. Розглядаючи порушення комерційної таємниці як внутрішню та зовнішню загрозу, запропоновано механізм встановлення спеціального режиму як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства. Ключові слова: економічна безпека, загрози, комерційна таємниця, режим таємності, розголошення інформації, недобросовісна конкуренція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дракохруст Т.В., Мудрик К.А. Іноземець як суб’єкт підприємницької діяльності в Україні

У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка регулює правовий статус іноземців як суб’єктів підприємницької діяльності. Проаналізовано процедуру створення іноземцем суб’єкта господарювання в Україні. Досліджено проблеми здійснення іноземцями підприємницької діяльності в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: іноземець, підприємницька діяльність, міграційна політика, державна реєстрація, імміграція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ia.V. Petrunenko International Practices and Experience of Arranging Public Procurement

У представленій статті на основі досвіду США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Швеції досліджуються характерні риси і позитивні результати відомих міжнародних практик з організації державних закупівель. За підсумками проведеного дослідження визначено загальні світові тенденції розвитку державних закупівель. Ключові слова: державні закупівлі, державне замовлення, державні кошти, державні потреби, державні фінанси. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Gararuk Comparative Legal Description of Ensuring the Right to Commercial Secret in the EU and Ukraine

В роботі автор здійснює порівняльно-правовий аналіз права на комерційну таємницю в країнах ЄС та Україні. Виокремлює та аналізує існуючі правові теорії щодо забезпечення права особи на комерційну таємницю. Синтезує у роботі отримані висновки таких теорій у національне законодавство України Ключові слова: комерційна таємниця, Європейський Союз, Угода TRIPS, Світова Організація Торгівлі, добросовісна конкуренція, правовий захист, правова […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кульчій О.О. Правове підґрунтя спрощення ведення бізнесу в Україні

У статті розглянуто правові основи спрощення ведення бізнесу в Україні, визначено проблемні питання взаємодії влади і бізнесу, надано пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері. Ключові слова: дерегуляція, спрощення ведення бізнесу, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, спрощення реєстрації платників податків. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Віхров С.О. Страхові компанії як інституційні інвестори на ринку цінних паперів

Страхові компанії розглядаються як інституційні інвестори на ринку цінних паперів. Аналізуються нормативно-правові акти, що забезпечують здійснення ними інвестиційної діяльності. Обґрунтовуються пропозиції щодо закріплення у законі правил формування, обліку, розміщення страхових резервів, а також обов’язкових критеріїв і нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені ці резерви. Ключові слова: страхові компанії, інституційні інвестори, ринок цінних паперів, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS