Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Господарське право; господарсько-процесуальне право

Маланчук Т.В., Дробязко Н.С. Окремі проблемні питання вексельного обігу в Україні та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто поняття вексельного обігу, основні причини, що впливають на його функціонування в Україні. Проаналізовано можливі шляхи вирішення проблем обігу векселів, зокрема запровадження   процедури державної реєстрації випущених векселів та створення ліквідного вторинного ринку векселів, який виступить певною гарантією для інвесторів. Ключові слова: цінний папір, вексель, вексельний обіг, вексельне кредитування, фінансовий інструмент. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Попова А.В. Центральний контрагент як професійний учасник ринків фінансових послуг

У статті з’ясовано значення таких правових категорій як кліринг, клірингова діяльність і централізований кліринг. В результаті проведеного аналізу визначень понять центрального контрагента і централізованого клірингу запропоновано власне визначення цих категорій. Виділено основні недоліки правового регулювання господарських відносин централізованого клірингу і надано пропозиції щодо їх усунення. Ключові слова: ринки фінансових послуг, кліринг, клірингова установа, централізований кліринг, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рябова К.О., Адамова В.С., Коваль І.О. Правові аспекти санації

Фінансова криза на підприємстві може призвести навіть до його банкрутства. Найефективнішим засобом запобігання банкрутству підприємства є санація. Дана стаття присвячена дослідженню поняття “санації”, правових аспектів санації, як одного з дієвих механізмів оздоровлення фінансово-господарського становища боржника. У статті також проаналізований механізм правового регулювання санації, а також наведені проблемні питання щодо здійснення санації в Україні. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Христич І.О. Проблеми вимірювання обсягів корупції у приватній сфері України

У статті розглянуто стан корупційних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на використання різних методик з метою встановлення обсягів корупції в приватній сфері. Підкреслено, що для реального зменшення обсягу корупції у приватному секторі буде зміна ставлення до неї у суспільстві в цілому. Ключові слова: корупція, приватна сфера, методика, індекс сприйняття, обсяг корупції, антикорупційні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Король Д.А. Захист інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення

У статті розглянуто загальні засади правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано нинішній стан правового регулювання захисту інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності відповідно до чинного законодавства. Автором окреслено проблемні моменти судової форми захисту інтелектуальної власності, що потребують подальшого опрацювання. Ключові слова: інтелектуальна власність, правове регулювання, об’єкт права інтелектуальної власності, господарська діяльність, судовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Куца Л.В. Юридичні особливості визначення договору поставки в господарсько-торговельній діяльності підприємства

Стаття присвячена визначенню особливостей договору поставки, який за юридичною природою є складною і, водночас, ефективною формою, в яку можуть перетворюватись майнові правовідносини і яка є найменш врегульована чинним господарським законодавством. Застосування до цього договору положень, що врегульовують договір купівлі-продажу є недостатнім, а в окремих випадках неприйнятним. Потребують законодавчого закріплення положення щодо врегулювання договору поставки, зокрема, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Найченко А.М. Можливість застосування електронного листування як доказу в господарському процесі

Стаття присвячена можливості застосування електронного листування як доказу в господарському процесі, охарактеризовано електронне листування та надано характеристику його оцінці господарським судом як доказу. Автором виділено основні проблемні моменти, що існують при використанні електронного листування як доказу в господарському судочинстві. Ключові слова: електронне листування, електронні докази, електронна пошта. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коляда Т.А., Коровіна А.Г. Стандарти FIDIC як інноваційний базис відносин у сфері надання інженерно-будівельних послуг: нормативно-правовий аспект

У статті охарактеризовано типові контракти  FIDIC.  В них детально прописані обов’язки підрядників і використовується багатоступенева система виконання зобов’язань. Виявлено, що деякі способи забезпечення виконання зобов’язань, які містять стандарти, не закріплені в чинному законодавстві України.  Виокремлено позитивні та негативні сторони використання контрактів  FIDIC в Україні. Зроблено висновки, про те що назріла нагальна потреба щодо адаптації стандартів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпомер А.І., Шпак А.В. Поняття та ознаки банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності

Дана стаття присвячена правовому аналізу проблем правового регулювання інституту банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. В роботі досліджено становлення банкрутства, підходи до визначення його поняття та ознаки,  а також виявлено колізії у нормативно-правовій базі. Ключові слова: банкрутство, фіктивне банкрутство, приховува­ння банкрутства, умисне доведе­ння до банкрутства, запобігання банк­рутству, неплатоспроможність, банкрут, боржник, кредитор, арбітражний керуючий, ліквідація, лiквiдaцiйна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Славко А.С., Квач В.Ю. До проблеми пропорційності заходів щодо відкликання банківської ліцензії: зарубіжний досвід та вітчизняний підхід

Стаття присвячена аналізу такого заходу впливу Національного банку України на банки через порушення ними банківського законодавства та з інших підстав як відкликання банківської ліцензії на провадження банківської діяльності. У роботі авторами звернено увагу на підстави для відкликання банківської ліцензії та наслідки такого відкликання. Окрім того, дослідниками вказано на окремі питання пруденційного регулювання банківської діяльності у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Алєксєєнко І.Г. Законодавчі підходи та проблеми щодо створення наукового парку ВНЗ в Україні

У статті розглядається законодавча регламентація створення наукового парку ВНЗ, аналізуються проблеми правового регулювання,  організаційні  та законодавчі чинники низької ефективності здійснення інноваційної діяльності наукових парків в Україні. Ключеві слова: законодавство, науковий парк, особливості правового  статусу ВНЗ засновника наукового парку, етапи створення наукового парку, проблеми правого регулювання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник В.В. Засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні

У статті через поняття державного регулювання депозитарної і клірингової діяльності  виділено та досліджено засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності  в Україні, як встановлені законом економічні, організаційні і правові інструменти (знаряддя) регулюючого впливу держави в особі уповноважених органів на діяльність суб’єктів депозитарної та клірингової діяльності. Обґрунтовано необхідність застосування державою такого засобу державного регулювання, як встановлення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпомер А.І., Шванська А.О. Релігійні організації як суб’єкти некомерційної господарської діяльності

Статтю присвячено дослідженню правового статусу релігійних організацій як  суб’єктів некомерційної господарської діяльності. Визначено нормативно-правові акти, що регулюють діяльність релігійних організацій. Проаналізовано процедури реєстрації релігійної організації та її статуту. Досліджено особливості здійснення господарської діяльності підприємствами релігійних організацій та визначено майнову основу діяльності таких організацій. Ключові слова: релігійна організація, правовий статус, суб’єкт господарювання, господарська діяльність, неприбуткова юридична […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпомер А.І., Бабич Д.С. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні

Стаття присвячена дослідженню та аналізу чинного законодавства, господарсько-правових механізмів інноваційної політики держави. Досліджено господарсько-правову кваліфікацію, проблемні аспекти законодавчого закріплення та тенденції розвитку таких понять, як: «інновації», «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція», «новації» та «нововведення». На основі аналізу нормативних документів, присвячених втіленню інноваційної політики, розглянуто процес та основні проблеми формування інноваційної політики ЄС на різних етапах […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проців Н.І. Окремі аспекти визнання, виконання та оскарження арбітражних рішень

Стаття присвячена аналізу окремих питань визнання, виконання та оскарження арбітражних рішень в Україні та за кордоном. Проведено історичне дослідження становлення процедури визнання та виконання арбітражних рішень в світі. Описано основні аспекти оскарження арбітражних рішень. Запропоновані шляхи реформування українського законодавство в частині судового сприяння міжнародному комерційному арбітражу. Ключові слова: міжнародний комерційний арбітраж; арбітражне провадження; арбітражний регламент; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Kolohoida The Main Directions of Developing the Ukrainian Stock Market’s Infrastructure

У статті розглядаються основні напрямки реформування депозитарної системи України. Базовою в країнах ЄС визначенo дворівневу централізовану модель з єдиним ЦД (верхній рівень) і кастодіальними депозитаріями (нижній рівень). Проаналізовано норми Закону «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року, що регулює депозитарну систему та здійснення депозитарної діяльності. Визначено напрямки реформування депозитарної системи відповідно до Комплексної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поєдинок В.В. Новели корпоративного управління в державних підприємствах

У статті критично розглянуті новели Закону України від 02.06.2016 р. №1405-VІІІ, який передбачає запровадження елементів корпоративного управління в державних унітарних підприємствах. Доводиться, що такий крок не замінює повноцінної корпоратизації зазначених підприємств. Ключові слова: державне підприємство, унітарне підприємство, корпоративне управління, наглядова рада, незалежний директор. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кологойда О.В. Суб’єкти корпоративної відповідальності у формі відшкодування збитків

В статті досліджено правову природу відносин між акціонерним товариством, його органами управління та посадовими особами. Визначено поняття і суб’єктний склад корпоративної відповідальності в акціонерних відносинах. Проаналізовано законодавство України, що регламентує підстави та порядок застосування корпоративної відповідальності. Запропоновано розширення кола суб’єктів  корпоративної відповідальності в акціонерних товариствах. Ключові слова: корпоративна відповідальність, корпоративні відносини, акціонерні товариства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукач І.В. Предмет, метод та принципи корпоративного права України

Cтаття присвячена з’ясуванню місця корпоративного права в системі права України.  Корпоративне право визначено як підгалузь господарського права на основі новітніх даних науки теорії права. Корпоративному праву притаманні як загальні принципи господарського права, так і власні корпоративні принципи. Ключові слова: корпорація; корпоративне право; принципи права; предмет права; підгалузь права. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пашков В.М. Механізм правового забезпечення правового господарського порядку на фармацевтичному ринку

Досліджено процес формування та розвитку господарської системи на фармацевтичному ринку. Обґрунтовано що питання регулюючого впливу держави при розбудові ринкової економіки на фармринку необхідно вирішувати спираючись на необхідність охорони публічних інтересів. Доведено, що фармацевтичний ринок є одним із основних узагальнюючих показників успішності економіко-правової політики держави. Він функціонує на основі загальних правових принципів, що властиві ринковій економіці, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ілляшенко А.В., Колеснікова М.В., Шаповалова А.О. Комерційна таємниця як складова економічної безпеки підприємства

У статті розглядається комерційна таємниця як складова системи економічної безпеки підприємства, проаналізовано її сутність та зміст. Розглядаючи порушення комерційної таємниці як внутрішню та зовнішню загрозу, запропоновано механізм встановлення спеціального режиму як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства. Ключові слова: економічна безпека, загрози, комерційна таємниця, режим таємності, розголошення інформації, недобросовісна конкуренція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дракохруст Т.В., Мудрик К.А. Іноземець як суб’єкт підприємницької діяльності в Україні

У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка регулює правовий статус іноземців як суб’єктів підприємницької діяльності. Проаналізовано процедуру створення іноземцем суб’єкта господарювання в Україні. Досліджено проблеми здійснення іноземцями підприємницької діяльності в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: іноземець, підприємницька діяльність, міграційна політика, державна реєстрація, імміграція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ia.V. Petrunenko International Practices and Experience of Arranging Public Procurement

У представленій статті на основі досвіду США, Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Швеції досліджуються характерні риси і позитивні результати відомих міжнародних практик з організації державних закупівель. За підсумками проведеного дослідження визначено загальні світові тенденції розвитку державних закупівель. Ключові слова: державні закупівлі, державне замовлення, державні кошти, державні потреби, державні фінанси. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Gararuk Comparative Legal Description of Ensuring the Right to Commercial Secret in the EU and Ukraine

В роботі автор здійснює порівняльно-правовий аналіз права на комерційну таємницю в країнах ЄС та Україні. Виокремлює та аналізує існуючі правові теорії щодо забезпечення права особи на комерційну таємницю. Синтезує у роботі отримані висновки таких теорій у національне законодавство України Ключові слова: комерційна таємниця, Європейський Союз, Угода TRIPS, Світова Організація Торгівлі, добросовісна конкуренція, правовий захист, правова […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кульчій О.О. Правове підґрунтя спрощення ведення бізнесу в Україні

У статті розглянуто правові основи спрощення ведення бізнесу в Україні, визначено проблемні питання взаємодії влади і бізнесу, надано пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій сфері. Ключові слова: дерегуляція, спрощення ведення бізнесу, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, спрощення реєстрації платників податків. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Віхров С.О. Страхові компанії як інституційні інвестори на ринку цінних паперів

Страхові компанії розглядаються як інституційні інвестори на ринку цінних паперів. Аналізуються нормативно-правові акти, що забезпечують здійснення ними інвестиційної діяльності. Обґрунтовуються пропозиції щодо закріплення у законі правил формування, обліку, розміщення страхових резервів, а також обов’язкових критеріїв і нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені ці резерви. Ключові слова: страхові компанії, інституційні інвестори, ринок цінних паперів, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сухоставець І.В. Щодо відповідальності за невиконання зобов’язань за договором оренди державного майна

У статті досліджено питання відповідальності за невиконання зобов’язань за договором оренди державного майна. Розглянуто порядок регламентації відповідальності у сфері оренди державного майна актами діючого законодавства України. На підставі проведеного аналізу положень діючого законодавства виокремлено основні недоліки правової регламентації  відповідальності у сфері оренди державного майна. Сформульовано окремі пропозиції щодо удосконалення правової регламентації відповідальності за невиконання зобов’язань за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Віхрова І.О. Позитивна господарсько-правова відповідальність у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕ

Позитивна господарсько-правова відповідальність у договорах на здійснення господарської діяльності з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в узагальненому вигляді об’єднує весь спектр договірних обов’язків їх учасників, одночасно вказуючи на можливість застосування до порушників заходів негативної відповідальності – передбачених договором санкцій. Ключові слова: позитивна господарсько-правова відповідальність, господарська діяльність з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виконання проектів міжнародної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коверзнев В.О. Характеристика господарської правосуб’єктності кооперативних організацій

У статті розглянуто основні наукові підходи до дослідження загальних проблем правосуб’єктності господарських організацій, сформульовано визначення господарської правосуб’єктності кооперативних організацій. Крім того, автором досліджено структурну та функціональну ознаки господарської правосуб’єктності кооперативних організацій; визначено її різновиди в залежності від виду господарських відносин, в яких беруть участь кооперативні організації;  досліджено правосуб’єктність кооперативних організацій у статичному та динамічному станах; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Romashchenko I.O. Contractual Solutions to Problems of Corporate Groups

У статті досліджуються питання відповідальності, управління, розподілу прав та обов’язків між материнською та дочірніми компаніями у групах компаній. Автором доводиться, що способи вирішення проблем всередині груп компаній залежать від того, чий інтерес підлягає захисту: групи компаній, кредиторів, працівників, інших зацікавлених осіб. Запропоновано шляхи вирішення конфліктів між суб’єктами у корпоративних групах через укладення договорів всередині корпорації, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Котирло О.О. Правові основи регулювання біржової діяльності: реалії та перспективи

У статті проаналізовано правові основи регулювання біржової діяльності в Україні. Обґрунтовано напрями та види регулювання, визначено повноваження органів регулювання біржової діяльності. Сформульовано висновок про постійне ефективне здійснення регулювання правовідносин на біржовому ринку. Для цього потрібно почати із створення системи державного регулювання та контролю за біржовою діяльністю; формування засад саморегулювання учасників товарного біржового ринку. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коверзнев В.О. Етапи розвитку кооперативного законодавства України

В роботі розглянуто основні етапи становлення кооперативного законодавства України через призму науки господарського права; проаналізовано соціально-економічні і політичні чинники, що вплинули на його розвиток; обґрунтована необхідність адаптації кооперативного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Ключові слова: кооператив, кооперативна організація, кооперація, кооперативне законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зуєв В.А. Правові проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в процес регулювання господарської діяльності в сфері поводження з відходами

У статті проведено аналіз проблем та перспектив застосування стратегічної екологічної оцінки при здійсненні господарської діяльності в сфері поводження з відходами. Формулюється висновок про те, що виконання взятих на себе в рамках Угоди про асоціацію, а також міжнародних зобов’язань вимог потребує обов’язкової розробки системних планів та програм в сфері поводження з відходами та проведення їх стратегічної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головачова М.В. Приєднання до електричних мереж як складова господарської діяльності з електропостачання

У статті досліджено новації законодавчих та нормативно-правових актів, що визначають процедуру приєднання до електричних мереж. На підставі аналізу прийнятих нововведень зроблено висновок щодо недосконалості законодавчого регулювання відносин з приєднання до електричних мереж, надано практичні рекомендації. Ключові слова: електропостачання, приєднання до електричних мереж, суб’єкт природних монополій, стандартне приєднання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS