Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Судоустрій; прокуратура та адвокатура

L.Nalyvaiko, A. Korshun Theoretical and Semantic Determination of the Term “Electronic Justice”

У статті здійснено семантичний аналіз терміну «електронне правосуддя» з позицій науки теорії держави і права. Вказується, що існують відмінності в підходах до розуміння сутності електронного правосуддя у вітчизняних та закордонних трактуваннях. Сформульовано визначення терміну «електронне правосуддя». Ключові слова: взаємодія суду та громадянського суспільства, електронне правосуддя, електронне судочинство, електронний уряд, електронна держава. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A. Korshun Theoretical and Legal Basis for Implementation of Electronic Judiciary: Domestic and Foreign Experience

У статті проаналізовано сучасний стан впровадження електронного правосуддя в Україні та зарубіжних держав в контексті інформаційної взаємодії суду та громадськості. Наголошено, що для сучасної вітчизняної правової науки актуальним виявляється багатостороннє вивчення ідеологічних, правових, технічних, організаційних та інших складових електронного правосуддя в аспекті взаємодії суду з інститутами громадянського суспільства. Ключові слова: інформаційна відкритість, громадянське суспільство, органи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семененко Б.В. Поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави: науково-теоретичний аспект

У цій науковій статті досліджуються ключові питання дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави. Акцентовано увагу на необхідності реформування органів прокуратури, статусу прокурорів, їх дисциплінарної відповідальності. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарної відповідальності прокурорів.  Визначено поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів. Зроблено висновки та пропозиції. Ключові слова: прокуратура;  прокурор; дисциплінарна відповідальність; трудове законодавство; дисциплінарна відповідальність прокурорів; трудовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бугрим М.П. Засада змагальності кримінального судочинства у світлі рішень Європейського суду з прав людини

У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації засади змагальності у кримінальному судочинстві та на які звертає увагу Європейський суд з прав людини. Приділено значну увагу визначенню змагальності, проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, а також іншим елементам змагальності. З метою усунення даних проблем здійснено аналіз та узагальнення рішень Європейського суду з прав людини, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.A. Kyrychenko, O.U. Shlychek Modern Doctrine Value of Legal Status of Socio Individuals to Resolve Jurisprudence Collisions of Judges Removal from Office Due to Criminal Responsibility

У статті запропоновано варіант вирішення проблеми із можливістю багаторазового звернення до суду з клопотанням про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. У цьому аспекті розглянуто новітнє розуміння базисного конституційного обов’язку держави із пізнання, визнання, забезпечення та відновлення правового статусу соціосуб’єктів, склад соціосуб’єктів та сутність кожної із базисних категорій їхнього правового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернега А.П. Соціально-правові стандарти на безоплатну правову допомогу в Україні

Статтю присвячено інституту безоплатної правової допомоги, яка розглядається через призму соціально-правових чинників існування та реалізації безоплатної  первинної та вторинної правової допомоги в Україні. Зроблена спроба виокремлення безоплатної вторинної правової допомоги, як кваліфікованої і професійної на підставі загальних, спеціальних та соціально-демографічних чинників. Ключові слова:правова допомога, безоплатна допомога, соціальні права, соціальні стандарти, соціальні гарантії. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник В.М. Взаємодія судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні: системний підхід

Стаття присвячена визначенню теоретико-методологічних передумов застосування системного підходу при дослідженні процесу взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні. Актуалізовані питання розробки теорії системного аналізу та розширення сфер її практичного застосування в організації судової влади, визначено систему взаємодії судової влади з інститутами громадянського суспільства в Україні, досліджено системоутворюючі елементи процесу взаємодії судової влади з […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Єременко Ю.А. Суб’єкти, які здійснюють функції військової прокуратури в Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі

У статті досліджено органи, які виконують функції військової прокуратури у сфері діяльності Збройних сил США та Армії оборони Ізраїлю. Проаналізовано питання організації, правового регулювання, та історії цих органів. Визначено, що пріоритетним аспектом  регулювання, та організації їх діяльності є їх незалежність від військового командування. Ключові слова: військова прокуратура; військові суди; Збройні сили США; Армія оборони Ізраїлю; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шелевер Н.В. Особливості судового контролю за виконанням рішень судів

У статті розглядаються питання судового контролю за виконанням судових рішень та досліджуються види такого контролю. Автором зазначені проблемні питання, що виникають при практичному запровадженні чинного українського законодавства у цій сфері, запропоновані шляхи їх вирішення. Ключові слова: судовий контроль, судове рішення, державна виконавча служба, державний виконавець, виконання судових рішень. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хромова К.І. Нормативні засади діяльності органів прокуратури України

В даній статті здійсненна спроба проаналізувати чинне законодавство, що регулює діяльність органів прокуратури щодо протидії корупції в Україні. Приділено увагу тлумаченню терміну «нормативно-правове регулювання» та відзначено, що його розуміння в юридичній літературі  неоднозначне та суперечливе. Підкреслено, що з метою законодавчого забезпечення діяльності органів прокуратури розроблено низку нормативних актів, які в тій чи іншій мірі регулюють […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

N.M. Gren The Principles of Mediation

У статті розглядається проблеми медіації, що розуміється як особливий вид посередництва, яка передбачає участь  участю третьої сторони при вирішенні конфлікту, яка обов’язково є  нейтральною, та є зацікавленою тільки лише в тому, щоб сторони дозволили свою суперечку з максимальною вигодою для себе, проте не надає жодної оцінки діям і рішенням сторін конфлікту. Автором виділено та охарактеризовано […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бобечко Н.Р. Зміна вироку чи ухвали судом апеляційної та касаційної інстанції

Розглянуто один з кримінальних процесуальних засобів усунення порушень закону – зміна вироку чи ухвали судом апеляційної та касаційної інстанції.  Аналізуючи відповідні норми КПК України, а також погляди дослідників, автор подає своє бачення питань, що входять до предмета дослідження, висловлює пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального закону України. Ключові слова: апеляційне та касаційне провадження, суд апеляційної та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.V. Shcherbanyuk Autonomy and Independence of the Judiciary as a Condition for Achieving the Balance between Public and Private Interests

У статті розкрито  роль органів правосуддя в забезпеченні балансу приватних та публічних інтересів. У статті зазначається, що суд як носій публічної влади покликаний забезпечувати справедливість, відстоюючи права і свободи людини і громадянина, дотримуючись балансу приватних та публічних інтересів. Резюмується, що  межа між сферами приватного та публічного інтересу є рухомою, зумовленою рівнем соціально-економічного та особливостями розвитку […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щербанюк О.В. Судово-правова політика України: питання теорії та практики

У статті розглянуто теоретико-практичні питання судово-правової політики України, зокрема, питання про термінологію,  зроблений висновок про те, що поняття «судово-правова політика» є значно ширшим поняттям від понять «судова політика», «суддівська політика». Визначено, що  судово-правова політика – це особливе політико-правове явище, яке має специфічні ознаки, формується внаслідок системної, науково-обґрунтованої діяльності суб‘єктами публічної влади, метою якої є забезпечення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Kaplya O. Transparency of Establishing Judicial Power in Ukraine

Проаналізовано чинне законодавство України та нормативні акти Ради Європи з точки зору гласності та відкритості функціонування судової влади. Виявлено особливості формування суддівського корпусу та запропоновано шляхи вдосконалення законодавства з метою забезпечення належної прозорості добору суддів. Ключові слова: транспарентність, суддя, суд, гласність, посада, вища рада юстиції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в качестве правовой основы деятельности судебной системы и вопросы его дальнейшего совершенствования в сфере развития Высшего совета юстиции Украины

У статті проаналізовано положення Закону України «Про судоустрій та статус суддів України» в якості правових засад діяльності судової системи. Відображено питання його подальшого вдосконалення в сфері розвитку Вищої ради юстиції України. Надане авторське бачення та відповідні пропозиції щодо удосконалення існуючої системи, ґрунтуючись на  рекомендаціях Ради Європи. Ключові слова: юстиція, комісія, відбір, рекомендації, юрисдикція, правосуддя. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ільків Н.В. Представництво прокуратурою земельних інтересів держави в суді

На основі аналізу земельного законодавства та законодавства про прокуратуру досліджені питання процесуальної дієздатності прокурора на звернення з позовом про захист земельних інтересів держави. Зроблено висновок про визначальне значення державного інтересу для участі прокурора у судовому процесі. Ключові слова: представництво прокуратури у суді; державний інтерес; земельні інтереси держави; форми участі прокурора у судовому процесі. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Говорун Д.М. Публічний характер діяльності суду при перегляді судових рішень в апеляційному і касаційному провадженнях

У статті автором висвітлено публічну природу діяльності судів апеляційної і касаційної інстанцій. Активність суду під час перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному провадженнях, наявність визначеного кола обов’язків, які суд виконує ex officio, дискреційні повноваження при прийнятті рішень – все це свідчить про публічний характер діяльності суду під час здійснення апеляційного та касаційного провадження. Реалізація […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпенов Д.Ю. Місце державної судової адміністрації у здійсненні управління службою суддів в Україні

В статті визначено місце Державної судової адміністрації в управлінні службою суддів в Україні. З’ясовано специфіку адміністративно-правового статусу Державної судової адміністрації, охарактеризовано структурні елементи її адміністративно-правового статусу. Виявлено проблеми та недоліки в сфері регулювання адміністративної діяльності Державної судової адміністрації та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: судді, служба суддів, управління службою суддів, Державна судова адміністрація, адміністративно-правовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы Вопросы дальнейшего усовершенствования закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях» в сфере развития судебно-правового совета

У статті проаналізовано питання розвитку та удосконалення діяльності Судово-правової Ради Азербайджанскої Республіки на основі закону Азербайджанської Республіки «Про суди та суддів». Автор відмічає, що діяльність цього органу влади в демократичному та правовому державному устрою безпосередньо впливає на інтереси всього суспільства та обгрунтовує певні положення з покращення реалізації судового процесу з точки зору пануючого права. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS