Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Гоцкалюк І.П. Правове виховання молоді як фактор розбудови української держави

У статті розглядається  проблематика правового виховання молоді як фактор розбудови української держави. Здійснюється оцінка реального існування даного питання, його сутності та значення для сучасної правової держави. Запропоновано напрямок та спосіб вирішення  проблеми правового виховання молоді, яка потребує термінового вирішення. Ключові слова.  Правове виховання, правосвідомість, правова культура, молодь України, правова держава. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Nalyvaiko, O. Chepik-Tregubenko Social and Economic Systems of Society: Concept, Objectives, Trends

У статті розкрито проблематику розвитку економічної та соціальної систем суспільства з позицій науки теорії держави і права. Наголошено, що сьогодні як міжнародна спільнота, так і українське суспільство в активному пошуку більш ефективних моделей соціальної та економічної систем. Підкреслено, що новітні тенденції зумовлюють здійснити інноваційно-структурну перебудову вітчизняної економічної системи суспільства. Зроблено висновок, що розвиток духовно-культурної та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Жінка як суб’єкт злочину в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

У статті розглядаються особливості кримінальної відповідальності жінки за вчинені нею злочини в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. залежно від ступеня суспільної небезпеки. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання жінки. Розглядаються такі специфічні злочини, як вбивство […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кузьменко Б.С. Еволюція функцій прокуратури в контексті викликів часу

У статті досліджується процес зародження прокуратури в Російській імперії за часів Петра І. Визначено причини та порядок виникнення інституту прокуратури, його повноваження і недоліки. У статті визначаються основні зміни, що відбулися в обсязі повноважень і правовому статусі прокуратури за часів Катерини ІІ. Ключові слова: судова реформа 1864 р., прокуратура, судова система, генерал-прокурор, прокурор, реформи, історичне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Копиленко П.О. Правові стратегії, які функціонують у різних правових системах

У статті розглянуто проблематику правових стратегій у різних правових системах. Досліджено правові стратегії у групових правових системах, як складові концептуальних положень теорії держави і права, розглянуто різні модифікації колективного права, звичаєвого права як самостійних правових систем з визначенням в них правових стратегій. Ключові слова: правові стратегії, групова правова система, колективне право, внутрішньогрупові зв’язки стратегічність. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макарчук В.В. Трансформація правового статусу реєстрового козацтва в умовах ліквідації Української гетьманської держави

В статті розглянуто умови трансформації правового статусу реєстрового козацтва у XVIII ст. Відображено поступовий процес ліквідації Української гетьманської держави та остаточну інтеграцію українського суспільства і козацтва до загальноімперської структури суспільства абсолютної монархії – Російської імперії. Ключові слова: реєстрове козацтво, правовий статус, Українська гетьманська держава, польсько-литовське законодавство, правові акти гетьманської влади, договірні статті, російське законодавство. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кузьменко Ю.В. Правнична освіта в Україні в умовах модернізації вищої школи

Мета статті полягає у висвітленні шляхів розвитку правничої освіти в Україні в умовах модернізації вищої школи. Автором представлено перелік українських вишів, що увійшли у світові рейтинги першості на світовому ринку освітніх послуг; здійснено аналіз нормативно-правових документів в контексті модернізації правничої освіти в Україні; окреслено діючі зміни на шляху реформування юридичної освіти. Ключові слова: правнича освіта, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гдичинський В.Б. Предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчості

За сучасних реалій розвитку правової науки в Україні за часів незалежності дослідження загальнотеоретичних засад правових парадигм як об’єктів, явищ і процесів правосвідомості і правореалізації набуває актуальності. Досліджено предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчій діяльності. Ключові слова: парадигмальність, загальнотеоретичні засади правових парадигм, парадигмально-правові концепції, глобалізаційні правові процеси. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кононенко В.В. Декомунізація як правова чи політична оцінка наслідків комуністичного режиму: український досвід в загальноєвропейському контексті

У статті досліджуються правові аспекти проведення декомунізації як правової та політичної оцінки наслідків панування тоталітарного комуністичного режиму в Україні. У дослідженні вказано на необхідності чіткого виокремлення у національному законодавстві підстав юридичної оцінки наслідків комуністичного режиму. Ключові слова: Україна, тоталітарний комуністичний режим, декомунізація, правова оцінка, політична оцінка. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Закоморна К.О. Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній та зарубіжній доктрині

Розкрито основні підходи до визначення поняття децентралізація публічної влади у вітчизняній та зарубіжній доктрині. Визначено поняття децентралізації публічної влади через призму зміцнення засад демократичного правління. Висвітлено категорію децентралізація публічної влади в якості тенденції світового розвитку. Ключові слова: вітчизняна і зарубіжна доктрина, демократичне правління, децентралізація, публічна влада, тенденції світового розвитку. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Наставний Б.Е. Помилка як загальнонаукове та конкретно-юридичне поняття та проблеми його співвідношення з суміжними галузевими поняттями

Стаття присвячена актуальній проблематиці питання теоретико-правової характеристики поняття помилки як загальнонаукового та конкретно-юридичного явища, зокрема пануючу у вітчизняній та зарубіжній літературі дискусію стосовно різновидів поглядів досліджуваного явища. Здійснено аналіз співвідношення поняття «помилка» у юридичній науці на загальнотеоретичному та галузевому рівнях та наведено розмежування понять «юридична помилка» та «помилка у використанні законодавчої техніки». Ключові слова: помилка, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цвєткова Ю.В. Врегулювання свободи протестантського віросповідання нормативно-правовими актами німецького імперського законодавства з 1555 до 1640 р.

Стаття аналізує правові норми, що стосувалися свободи віросповідання в Священній Римській імперії німецької нації та були прийняті на федеральному законодавчому рівні. Доводиться, що норми Аугсбурзького акту 1555 р.  в цей період постійно оскаржувалися та порушувалися, особливо з боку протестантських князів. В результаті складних політичних, військових та економічних умов правове становище протестантських земель покращилося, а правовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравець Т.Є. Правосвідомість як джерело права

У статті розглядається проблематика правосвідомості як джерела права. Виявлено, що формування джерел права зумовлено соціально-історичними чинниками, сприйнятими й актуалізованими на рівні правосвідомості. Крім того, доведено, що правосвідомість не лише впливає на генезис права, а і є системоутворюючим чинником та інтегративним елементом між системою джерел права й іншими юридичними та неюридичними феноменами. Сформульовано власну наукову позицію […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Прийма С.В. Принцип гуманізму тлумачення права

Стаття присвячена загальнотеоретичному дослідженню принципу гуманізму тлумачення права на підставі вчення про гуманізм в праві. Зазначається, що його основною категорією є людська гідність, у зв’язку з чим до кожного суб’єкта необхідно ставитися найбільш  людяно. Цей принцип визначається як принцип інтерпретаційної діяльності, основною вимогою якого є таке тлумачення юридичних норм, що забезпечує відповідному суб’єктові найбільш поблажливе […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дашковська О.Р. Захист репродуктивних прав людини і демографічна політика держави

Стаття присвячена дослідженню правової природи та особливостей реалізації репродуктивних прав людини, які включають комплекс взаємопов’язаних прав на здійснення та охорону репродуктивного здоров’я, вільне прийняття рішень щодо народження чи відмови від народження дітей, а також на медичну, соціальну, інформаційну і консультаційну допомогу в цій сфері. Акцентовано увагу, що соціально-демографічний аспект прав людини повинен бути інтегрований в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шумський І.К. Етнорелігійний чинник у контексті історичних зв’язків Київської Русі і Скандинавії

Стаття присвячена аналізу джерельного матеріалу і новітньої літератури. Розкрита сутність етнорелігійного чинника у контексті механізму історичних звязків Київської Русі і Скандинавії. Здійснюється порівняльний аналіз окремих елементів запровадження християнства в країнах Північної Европи та на теренах Давноруської держави. Ключові слова: скандинавський фактор, Київська Русь, суспільний розвиток, релігійні відносини, христианізация, політична кон’єктура. 
           Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю., Настенко Д.Ю. Юридична відповідальність як гарантія реалізації прав, свобод та обов’язків особи у сфері новітніх технологій

В статті досліджуються поняття юридичної відповідальності як гарантії реалізації прав, свобод та обов’язків особи у сфері новітніх технологій. Аналізуються конкретні види юридичної відповідальності. Дається авторське визначення юридичної відповідальності як гарантії реалізації прав, свобод та обов’язків у сфері новітніх технологій. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: юридична відповідальність, права, свободи та обов’язки особи, новітні технології, реалізація […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Миронюк О. Поняття та етапи здійснення реформування права в Україні

Автор досліджує поняття та основні етапи процесу здійсненні правової реформи в Україні. Висвітлено як головні закономірності процесу реформування, так і його національні особливості. Ключові слова: реформа, реформування, законодавство, правова система.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цвєткова Ю.В. Томос для Української Православної церкви: правові перспективи та попередній канонічно-правовий аналіз становища сторін

В статті аналізуються канони Вселенських соборів, що регулюють надання автокефалії та зміну підпорядкування території єпархії різним патріархам, які можуть бути використані при розв’язанні спору Московського та Константинопольського патріархів щодо статусу Української Православної церкви та надання їй автокефальності . Також окреслюються перспективні проблеми, що можуть виникнути у Української Православної церкви після здобуття автокефального статусу екзархату Константинопольського […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цвєткова Ю.В. Правове регулювання свободи православного віросповідання в контексті державно-правової політики Великого Князівства Литовського з 1385 по 1569 роки

В статті аналізуються правові норми привілеїв Великого Князівства Литовського, що гарантують його підданим свободу православного віросповідання. Проводяться паралелі та зв’язок релігійної толерантності представників влади з подіями, що відбуваються у суспільстві та у внутрішній та зовнішній державній політиці Князівства. Ключові слова: загальнодержавні та земські привілеї Великого Князівства Литовського, свобода віросповідання, православ’я, Новогрудська митрополія. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Копиленко С.Є. Значення гуманітарних наук для демократії

У статті досліджена важливість гуманітарних дисциплін для досягнення демократичного суспільства в Україні, вказано їхній вплив на психологію людини, проаналізовано сучасний стан гуманітарних наук на основі соціологічних досліджень, приведено приклад зарубіжної практики. Зроблений висновок про недостатність гуманітарних предметів в здобутті освіти, невелику кількість, відведених для них, годин,  не заохочення учнів та низький рівень оцінювання праці викладачів. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шлычек А.Ю., Валькова Е.В. Актуальные аспекты развития правосознания будущих учителей правоведения

У науковій статті досліджуються теоретико-методологічні проблеми формування правової свідомості, а також розвитку правової компетентності майбутнього фахівця. Визначаються особливості правової свідомості та фактори, які впливають на формування правосвідомості особистості. Ключові слова: фактори, правова свідомість, фахівець, вчитель, правознавство, вчителі правознавства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семирозум О.А. Проблематика розвитку юридичної науки в Україні

У статті розглянуто проблеми які існують у сучасному ХХІ столітті, щодо тенденцій та перспектив розвитку України в юридичній сфері та в науці в цілому, спрямовано та визначено шляхи можливого вирішення кризової ситуації та надано висновок, щодо дій які допоможуть вийти на загальноєвропейський рівень. Ключові слова:  юридична наука, системний  аналіз, глобалізація, поліцентричність, навчально-матеріальна база, переорієнтація , […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравець Т.Є. Політико-правовий аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 року

Автор статті аналізує Конституцію Пилипа Орлика 1710 року, досліджує струк­туру документа, позиції та ключові ідеї демократизму, прав і свобод, принципи ор­ганізації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування тощо. Також було розтлумачено теоретико-правове підґрунтя та конституційно-правовий характер положень «Пактів й конституцій законів та вольностей Війська Запорозького…» 1710 року. Ключові слова: конституція, демократія, Генеральна Рада, суд, права […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Єременко Ю.А. Історія зародження та правове регулювання військової прокуратури на українських землях у XVII- XX ст

У статті проаналізовано правове регулювання, передумови формування, повноваження та організацію тих органів, які маючи різні назви, виконували функції військової прокуратури в Україні. Дослідження здійснювалося стосовно часів Війська Запорізького, знаходження України  у складі Російської імперії, перших десятиліть існування СРСР. Ключові слова: військова прокуратура, аудитор, фіскал, крігс-комісар, військовий суд, осавул, історія, правове регулювання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парпан У.М. Основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти

У статті окреслено основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти. Організаційно-правовий механізм державного регулювання трансформації вищої освіти можна визначити як систему взаємопов’язаних правових засобів та структурно-організаційних інструментів, за допомогою яких здійснюються і регулюються суспільні відносини між суб’єктами та об’єктами регулюючого впливу в умовах соціально-економічних змін, спрямованих на трансформаційне перетворення вищої освіти. Ключові слова: державна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Закоморна К.О. Територіальна організація влади в Республіці Індія

Розкрито правову природу територіальної організації влади в Республіці Індія. Визначено особливості вертикальних і горизонтальних взаємин органів публічної влади в Республіці Індія. Висвітлено сучасні тенденції розвитку структурно-функціональної організації органів державної влади та місцевого самоврядування в Республіці Індія.. Ключові слова: вертикальні і горизонтальні взаємини органів публічної влади, Республіка Індія, структурно-функціональна організація органів державної влади та місцевого самоврядування, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

І. Zharovska, N. Ortynska Problems of Legal Socialization of Minors in the Context of Globalization Challenges of Nowadays

У статті розглянуто правову соціалізацію неповнолітніх. Особливу увагу приділено виокремленню характерних ознак правової соціалізації неповнолітніх. Окреслено основні види правової соціалізації як багатоелементного явища, що передбачає багато складників, серед яких засвоєння необхідних правових знань, формування правоповажного ставлення та практичних навичок реалізації правових знань, необхідних для позитивної поведінки. Ключові слова: соціалізація, правова соціалізація, неповнолітні. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.S. Tuntula, O.Yu. Shlychek Legal Factors, Antidelictual Basic Orders of Preventing Violations and Prompt Restoration of the Legal Status of Socio-Subject Entities

У статті розглянуті негативні наслідки позбавлення органів прокуратури функції загального нагляду та звернуто увагу на неналежне виконання цього завдання «гарячими лініями губернаторів» та іншими новими аналогічними  способами. Розкрито сутність бюрократичного порядку відновлення правового статусу соціосуб’єктів. Запропоновано нову доктрину суду як єдиного антиделіктного органу у вигляді конституційної, адміністративної, антикримінальної, трудової, де-факто майново-договірної або цивільної і де-юре […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щербина В.С. Питання поняття, функцій та ролі засобів законодавчої техніки у працях західноєвропейських вчених-правознавців кінця XIX початку XX століття

У цій статті аналізуються основні підходи до визначення поняття «засобів законодавчої техніки», розкривається суть даного поняття як необхідного інструменту законодавчої діяльності, вказано основну роль та функції засобів законодавчої техніки як невід’ємного інструменту правотворчості, що дозволяє краще визначити їх сутність та призначення у суспільстві, а також показано результати досліджень даного питання у працях відомих правознавців. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мухін В.В. Техніка індивідуальних правових актів

В статті розглядаються юридико-технічні вимоги до індивідуальних правових актів. Автор виділяє загальні вимоги, що мають висуватися до всіх індивідуальних актів, а також аналізує вимоги до окремих видів індивідуальних актів – договору і судового рішення. Ключові слова: юридична техніка, індивідуальні правові акти, договір, судове рішення, правовий акт, юридико-технічні вимоги. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Шличек А.Ю. Сущность и значение новой доктрины правонарушений для предупреждения нарушений и наиболее полного постановления правового статуса социосубъектов

У статті проведено аналіз позицій українських та інших учених щодо сутності та видового поділу правопорушень. Запропоновано інноваційний видовий поділ правопорушень на кримінальні правопорушення (злочини, паразлочини, квазізлочини, квазіпаразлочини, паранещасні випадки, нещасні випадки) та на адміністративні, дисциплінарні, де-факто майново-договірні та де-юре майново-договірні правопорушення (відповідні проступки та казуси). Ключові слова: кримінальні правопорушення; злочин; паразлочин, квазізлочин, квазіпаразлочин, паранещасний випадок, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дашковська О.Р. Гендерний вимір права на гідність і особисту недоторканість

Стаття присвячена дослідженню гендерних характеристик права людини на гідність та особисту недоторканість як об’єкта захисту прав жінки в контексті заборони дискримінації за ознакою статі. Зазначено, що найважливішою умовою права на гідність є особиста недоторканність людини, яка може бути порушена в результаті застосування до неї насильства як у публічній, так і в приватній сферах, розглянуто міжнародні  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Міхайліна Т.В. Аспекти співвідношення правового прецеденту та судової практики у контексті правосвідомості

У статті досліджено співвідношення правового прецеденту із суміжними правовими категоріями. Розкрито аспекти розмежування юридичного прецеденту як джерела права та судової практики, а також інтерпретаційних юридичних актів, з урахуванням загальних ознак цих правових категорій та додаткового критерію – правосвідомості суб’єкта прийняття. Ключові слова: джерело права, правовий прецедент, правосвідомість, судова практика, правозастосовча практика, інтерпретаційний акт. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. I. Bodnaruk The Formation of the Basics of Social Insurance During the 17th – 19th Centuries

Залежно від рівня забезпеченості соціально незахищених верств населення, можна судити про рівень розвитку суспільства зокрема та держави загалом. У даній статті автором було піддано детальному юридичному аналізові відповідні соціальні процеси, які мали місце на українських теренах у XVII-XIX століттях та у підсумку призвели до формування та розвитку інституту соціальної допомоги населенню, а також його відповідного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Grytsai External Experience of Implementation of the Gender Equality Principle

У статті досліджено загальнотеоретичний аспект реалізації принципу гендерної рівності в зарубіжних країнах. Наголошено, що вітчизняна практика реалізації гендерної політики потребує інтенсифікації. Підкреслено, що для України гендерне квотування має теоретичне та практичне значення, яке потрібно використовувати як перехідний засіб для підготовки громадянського суспільства до усвідомлення необхідності представництва жінок в органах державної влади та місцевого самоврядування. Перспективними […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.I. Bodnaruk Social Insurance as a Legal Phenomenon. the Historical-Legal Aspect of Its Formation and Development (from the Ancient Times till the Middle Ages)

У тексті статті зазначається, що лише людині притаманний феномен взаємодопомоги який проявляється між індивідами, які не мають між собою жодного комунікаційного каналу, більше того, навіть не знають про існування один одного. Розглядаючи зазначену проблематику автор приходить до висновку, що ще на зорі людства виникає феномен взаємодопомоги, який з часом еволюціонував у фактор соціального страхування. Дослідженню […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.I. Nalyvaiko, S.V. Soldatenko Private and Public Interests: Issue of Optimization of Relationship in Globalization Conditions

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз проблеми оптимізації співвідношення приватноправових та публічноправових інтересів в глобалізаційних умовах. Вказано, що істотну роль у розв’язанні цієї проблеми відіграють норми Конституції України та рішення Конституційного Суду України. Залежно від потреби захисту публічних або приватних інтересів виокремлено чотири моделі відповідно до чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію співвідношення приватних і публічних інтересів. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Grytsai Terminological Determination in the Field of Gender Policy as the Condition of Effective Implementation of the Gender Equality Principle

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз термінологічної визначеності в сфері гендерної політики як умови ефективної реалізації принципу гендерної рівності. З’ясовано сучасне змістовне наповнення понять «гендерна політика» та «державна гендерна політика». Визначено суб’єктів реалізації гендерної політики та державної гендерної політики. Ключові слова: гендерна нерівність, гендерний баланс, гендерна політика, державна гендерна політика, егалітарна модель державної гендерної політики, рівність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

L. Nalyvaiko, V. Oliinyk Practice of Foreign Countries in the Interaction of Judicial Authorities and Civil Society Institutions

У дослідженні проаналізовано зарубіжний досвід взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства. Вказується, що до ефективних засобів здійснення соціального контролю громадянського суспільства за діяльністю носіїв судової влади слід віднести не лише декларування доходів, а й витрат. Зроблено висновок, що журналісти не завжди обізнані із специфічними правилами висвітлення судової проблематики та про брак в українських […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I.O. Hrytsai Concept and Interaction of Gender Democracy and Parity Democracy: Theoretical and Legal Aspects

У статті здійснено загальноправовий аналіз таких явищ, як «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Акцентовано увагу на взаємозв’язку понять «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Систематизовано авторські погляди відносно співвідношення гендерної демократії та паритетної демократії. Ключові слова: паритет, гендер, гендерна демократія, паритетна демократія, гендерна сегрегація, гендерна збалансованість, рівність прав і свобод людини і громадянина. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Геєць І.В. Правова регламентація вищої педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька)

У статті розглянуто правову регламентацію підготовки вчителів в Україні на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Зроблено висновок, що вона  здійснювалася відповідно до двох методiв: централізованого (домінантного) та децентралізованого. Ключові слова: статут, педагогічні кадри, нормативно-правові акти, правова регламентація, метод. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за Литовським Статутом

У статті розглядаються злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також на соціальних чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Розглядаються такі злочини, як зґвалтування, перелюбство, звідництво, насильницьке викрадення жінки, посягання на особисту свободу жінки, образа […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Николина К.В. Правовий текст як об’єкт юридичної інтерпретації

В статті аналізуються сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до розуміння тлумачення в праві. Автором з’ясовано співвідношення категорій «герменевтика» та «тлумачення» і обґрунтовано, що їх слід розглядати як загальне і частину відповідно. Визначено, що об’єктом інтерпретації можна вважати не лише письмові джерела права, а й правові принципи, дії, усні висловлювання або навіть наміри, які дозволяють […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом

У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту. Ключові слова: жінка, злочини проти здоров’я, тілесні ушкодження, нав’язка,  Литовський Статут, Литовсько-Руська […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бедрій М.М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв

Стаття присвячена проблемі історико-юридичної класифікації правових звичаїв. Досліджено види правових звичаїв за критеріями співвідношення із законом, походженням, змістом припису та сферою правового регулювання. Проаналізовано правові звичаї, які: визначали організацію публічної влади; передбачали порядок здійснення судочинства; застосовувалися у міждержавних відносинах; встановлювали правовий статус осіб; визначали речові права; регулювали землекористування та зобов’язання; застосовувалися у міжнародній торгівлі, у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щирба М.Ю. Правовий статус пацієнта в умовах глобалізації суспільства

У статті розглядаються проблеми у сфері охорони здоров’я. В основному акцентовано увагу на факторах впливу глобалізації на правовий статус пацієнта. Вказується, що глобальні виклики у сфері охорони здоров’я проявляються в наступному: проблеми екології Всесвіту, рівного доступу до медичних послуг, глобальні захворювання, трансформація культурно-цивілізаційних пріоритетів та зміна моральних ціннісних категорій у сфері охорони здоров’я. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Косович В.М. Проект Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» та проект Закону України «Про нормативно-правові акти»: порівняльний аналіз

У статті проаналізовано проекти Законів України «Про закони і законодавчу діяльність» і «Про нормативно-правові акти». З’ясовано, які із засобів нормопроектної техніки та стадій нормотворчого процесу знайшли  у них своє відображення. Запропоновано доповнити їх низкою положень щодо засобів нормопроектної техніки, які будуть слугувати основою для формування змісту законопроектів.  Розроблено модель юридичної норми, яка б встановлювала підстави […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Осауленко А.В. Соціальна функція в контексті розвитку теорії соціальної держави та її значення

У статті розглянуто соціальну функцію держави, проаналізовано її доктринальні визначення, ознаки та зміст, методологічні підходи до визначення соціальної держави, зазначені основні принципи та стратегічні пріоритети соціальної держави, теорії соціальної держави, встановлено значення соціальної функції в контексті розвитку теорії соціальної держави. Ключові слова: функції держави, соціальна функція, еволюція соціальної функції держави, принцип соціальної держави, теорії соціальної, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко О.А., Волкова Х.Л., Флоря А.Р. Про деякі правові акти з удосконалення освітянської діяльності

У статті обґрунтовується необхідність внесення змін в окремі існуючі та прийняття нових правових актів щодо подолання деяких фактів адміністративного свавілля та беззаконня в українській освітянській діяльності. У цьому аспекті запропоновано внести зміни щодо порядку присвоєння вчених звань, порядку виплати викладачам надбавок та порядку здійснення правової освіти у середній та вищій школі. Пропонується видати роз’яснення міністерства […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS