Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Шумський І.К. Етнорелігійний чинник у контексті історичних зв’язків Київської Русі і Скандинавії

Стаття присвячена аналізу джерельного матеріалу і новітньої літератури. Розкрита сутність етнорелігійного чинника у контексті механізму історичних звязків Київської Русі і Скандинавії. Здійснюється порівняльний аналіз окремих елементів запровадження християнства в країнах Північної Европи та на теренах Давноруської держави. Ключові слова: скандинавський фактор, Київська Русь, суспільний розвиток, релігійні відносини, христианізация, політична кон’єктура. 
           Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю., Настенко Д.Ю. Юридична відповідальність як гарантія реалізації прав, свобод та обов’язків особи у сфері новітніх технологій

В статті досліджуються поняття юридичної відповідальності як гарантії реалізації прав, свобод та обов’язків особи у сфері новітніх технологій. Аналізуються конкретні види юридичної відповідальності. Дається авторське визначення юридичної відповідальності як гарантії реалізації прав, свобод та обов’язків у сфері новітніх технологій. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: юридична відповідальність, права, свободи та обов’язки особи, новітні технології, реалізація […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Миронюк О. Поняття та етапи здійснення реформування права в Україні

Автор досліджує поняття та основні етапи процесу здійсненні правової реформи в Україні. Висвітлено як головні закономірності процесу реформування, так і його національні особливості. Ключові слова: реформа, реформування, законодавство, правова система.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цвєткова Ю.В. Томос для Української Православної церкви: правові перспективи та попередній канонічно-правовий аналіз становища сторін

В статті аналізуються канони Вселенських соборів, що регулюють надання автокефалії та зміну підпорядкування території єпархії різним патріархам, які можуть бути використані при розв’язанні спору Московського та Константинопольського патріархів щодо статусу Української Православної церкви та надання їй автокефальності . Також окреслюються перспективні проблеми, що можуть виникнути у Української Православної церкви після здобуття автокефального статусу екзархату Константинопольського […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цвєткова Ю.В. Правове регулювання свободи православного віросповідання в контексті державно-правової політики Великого Князівства Литовського з 1385 по 1569 роки

В статті аналізуються правові норми привілеїв Великого Князівства Литовського, що гарантують його підданим свободу православного віросповідання. Проводяться паралелі та зв’язок релігійної толерантності представників влади з подіями, що відбуваються у суспільстві та у внутрішній та зовнішній державній політиці Князівства. Ключові слова: загальнодержавні та земські привілеї Великого Князівства Литовського, свобода віросповідання, православ’я, Новогрудська митрополія. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Копиленко С.Є. Значення гуманітарних наук для демократії

У статті досліджена важливість гуманітарних дисциплін для досягнення демократичного суспільства в Україні, вказано їхній вплив на психологію людини, проаналізовано сучасний стан гуманітарних наук на основі соціологічних досліджень, приведено приклад зарубіжної практики. Зроблений висновок про недостатність гуманітарних предметів в здобутті освіти, невелику кількість, відведених для них, годин,  не заохочення учнів та низький рівень оцінювання праці викладачів. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шлычек А.Ю., Валькова Е.В. Актуальные аспекты развития правосознания будущих учителей правоведения

У науковій статті досліджуються теоретико-методологічні проблеми формування правової свідомості, а також розвитку правової компетентності майбутнього фахівця. Визначаються особливості правової свідомості та фактори, які впливають на формування правосвідомості особистості. Ключові слова: фактори, правова свідомість, фахівець, вчитель, правознавство, вчителі правознавства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семирозум О.А. Проблематика розвитку юридичної науки в Україні

У статті розглянуто проблеми які існують у сучасному ХХІ столітті, щодо тенденцій та перспектив розвитку України в юридичній сфері та в науці в цілому, спрямовано та визначено шляхи можливого вирішення кризової ситуації та надано висновок, щодо дій які допоможуть вийти на загальноєвропейський рівень. Ключові слова:  юридична наука, системний  аналіз, глобалізація, поліцентричність, навчально-матеріальна база, переорієнтація , […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравець Т.Є. Політико-правовий аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 року

Автор статті аналізує Конституцію Пилипа Орлика 1710 року, досліджує струк­туру документа, позиції та ключові ідеї демократизму, прав і свобод, принципи ор­ганізації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування тощо. Також було розтлумачено теоретико-правове підґрунтя та конституційно-правовий характер положень «Пактів й конституцій законів та вольностей Війська Запорозького…» 1710 року. Ключові слова: конституція, демократія, Генеральна Рада, суд, права […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Єременко Ю.А. Історія зародження та правове регулювання військової прокуратури на українських землях у XVII- XX ст

У статті проаналізовано правове регулювання, передумови формування, повноваження та організацію тих органів, які маючи різні назви, виконували функції військової прокуратури в Україні. Дослідження здійснювалося стосовно часів Війська Запорізького, знаходження України  у складі Російської імперії, перших десятиліть існування СРСР. Ключові слова: військова прокуратура, аудитор, фіскал, крігс-комісар, військовий суд, осавул, історія, правове регулювання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парпан У.М. Основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти

У статті окреслено основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти. Організаційно-правовий механізм державного регулювання трансформації вищої освіти можна визначити як систему взаємопов’язаних правових засобів та структурно-організаційних інструментів, за допомогою яких здійснюються і регулюються суспільні відносини між суб’єктами та об’єктами регулюючого впливу в умовах соціально-економічних змін, спрямованих на трансформаційне перетворення вищої освіти. Ключові слова: державна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Закоморна К.О. Територіальна організація влади в Республіці Індія

Розкрито правову природу територіальної організації влади в Республіці Індія. Визначено особливості вертикальних і горизонтальних взаємин органів публічної влади в Республіці Індія. Висвітлено сучасні тенденції розвитку структурно-функціональної організації органів державної влади та місцевого самоврядування в Республіці Індія.. Ключові слова: вертикальні і горизонтальні взаємини органів публічної влади, Республіка Індія, структурно-функціональна організація органів державної влади та місцевого самоврядування, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

І. Zharovska, N. Ortynska Problems of Legal Socialization of Minors in the Context of Globalization Challenges of Nowadays

У статті розглянуто правову соціалізацію неповнолітніх. Особливу увагу приділено виокремленню характерних ознак правової соціалізації неповнолітніх. Окреслено основні види правової соціалізації як багатоелементного явища, що передбачає багато складників, серед яких засвоєння необхідних правових знань, формування правоповажного ставлення та практичних навичок реалізації правових знань, необхідних для позитивної поведінки. Ключові слова: соціалізація, правова соціалізація, неповнолітні. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.S. Tuntula, O.Yu. Shlychek Legal Factors, Antidelictual Basic Orders of Preventing Violations and Prompt Restoration of the Legal Status of Socio-Subject Entities

У статті розглянуті негативні наслідки позбавлення органів прокуратури функції загального нагляду та звернуто увагу на неналежне виконання цього завдання «гарячими лініями губернаторів» та іншими новими аналогічними  способами. Розкрито сутність бюрократичного порядку відновлення правового статусу соціосуб’єктів. Запропоновано нову доктрину суду як єдиного антиделіктного органу у вигляді конституційної, адміністративної, антикримінальної, трудової, де-факто майново-договірної або цивільної і де-юре […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щербина В.С. Питання поняття, функцій та ролі засобів законодавчої техніки у працях західноєвропейських вчених-правознавців кінця XIX початку XX століття

У цій статті аналізуються основні підходи до визначення поняття «засобів законодавчої техніки», розкривається суть даного поняття як необхідного інструменту законодавчої діяльності, вказано основну роль та функції засобів законодавчої техніки як невід’ємного інструменту правотворчості, що дозволяє краще визначити їх сутність та призначення у суспільстві, а також показано результати досліджень даного питання у працях відомих правознавців. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мухін В.В. Техніка індивідуальних правових актів

В статті розглядаються юридико-технічні вимоги до індивідуальних правових актів. Автор виділяє загальні вимоги, що мають висуватися до всіх індивідуальних актів, а також аналізує вимоги до окремих видів індивідуальних актів – договору і судового рішення. Ключові слова: юридична техніка, індивідуальні правові акти, договір, судове рішення, правовий акт, юридико-технічні вимоги. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Шличек А.Ю. Сущность и значение новой доктрины правонарушений для предупреждения нарушений и наиболее полного постановления правового статуса социосубъектов

У статті проведено аналіз позицій українських та інших учених щодо сутності та видового поділу правопорушень. Запропоновано інноваційний видовий поділ правопорушень на кримінальні правопорушення (злочини, паразлочини, квазізлочини, квазіпаразлочини, паранещасні випадки, нещасні випадки) та на адміністративні, дисциплінарні, де-факто майново-договірні та де-юре майново-договірні правопорушення (відповідні проступки та казуси). Ключові слова: кримінальні правопорушення; злочин; паразлочин, квазізлочин, квазіпаразлочин, паранещасний випадок, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дашковська О.Р. Гендерний вимір права на гідність і особисту недоторканість

Стаття присвячена дослідженню гендерних характеристик права людини на гідність та особисту недоторканість як об’єкта захисту прав жінки в контексті заборони дискримінації за ознакою статі. Зазначено, що найважливішою умовою права на гідність є особиста недоторканність людини, яка може бути порушена в результаті застосування до неї насильства як у публічній, так і в приватній сферах, розглянуто міжнародні  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Міхайліна Т.В. Аспекти співвідношення правового прецеденту та судової практики у контексті правосвідомості

У статті досліджено співвідношення правового прецеденту із суміжними правовими категоріями. Розкрито аспекти розмежування юридичного прецеденту як джерела права та судової практики, а також інтерпретаційних юридичних актів, з урахуванням загальних ознак цих правових категорій та додаткового критерію – правосвідомості суб’єкта прийняття. Ключові слова: джерело права, правовий прецедент, правосвідомість, судова практика, правозастосовча практика, інтерпретаційний акт. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. I. Bodnaruk The Formation of the Basics of Social Insurance During the 17th – 19th Centuries

Залежно від рівня забезпеченості соціально незахищених верств населення, можна судити про рівень розвитку суспільства зокрема та держави загалом. У даній статті автором було піддано детальному юридичному аналізові відповідні соціальні процеси, які мали місце на українських теренах у XVII-XIX століттях та у підсумку призвели до формування та розвитку інституту соціальної допомоги населенню, а також його відповідного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Grytsai External Experience of Implementation of the Gender Equality Principle

У статті досліджено загальнотеоретичний аспект реалізації принципу гендерної рівності в зарубіжних країнах. Наголошено, що вітчизняна практика реалізації гендерної політики потребує інтенсифікації. Підкреслено, що для України гендерне квотування має теоретичне та практичне значення, яке потрібно використовувати як перехідний засіб для підготовки громадянського суспільства до усвідомлення необхідності представництва жінок в органах державної влади та місцевого самоврядування. Перспективними […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.I. Bodnaruk Social Insurance as a Legal Phenomenon. the Historical-Legal Aspect of Its Formation and Development (from the Ancient Times till the Middle Ages)

У тексті статті зазначається, що лише людині притаманний феномен взаємодопомоги який проявляється між індивідами, які не мають між собою жодного комунікаційного каналу, більше того, навіть не знають про існування один одного. Розглядаючи зазначену проблематику автор приходить до висновку, що ще на зорі людства виникає феномен взаємодопомоги, який з часом еволюціонував у фактор соціального страхування. Дослідженню […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.I. Nalyvaiko, S.V. Soldatenko Private and Public Interests: Issue of Optimization of Relationship in Globalization Conditions

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз проблеми оптимізації співвідношення приватноправових та публічноправових інтересів в глобалізаційних умовах. Вказано, що істотну роль у розв’язанні цієї проблеми відіграють норми Конституції України та рішення Конституційного Суду України. Залежно від потреби захисту публічних або приватних інтересів виокремлено чотири моделі відповідно до чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію співвідношення приватних і публічних інтересів. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Grytsai Terminological Determination in the Field of Gender Policy as the Condition of Effective Implementation of the Gender Equality Principle

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз термінологічної визначеності в сфері гендерної політики як умови ефективної реалізації принципу гендерної рівності. З’ясовано сучасне змістовне наповнення понять «гендерна політика» та «державна гендерна політика». Визначено суб’єктів реалізації гендерної політики та державної гендерної політики. Ключові слова: гендерна нерівність, гендерний баланс, гендерна політика, державна гендерна політика, егалітарна модель державної гендерної політики, рівність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

L. Nalyvaiko, V. Oliinyk Practice of Foreign Countries in the Interaction of Judicial Authorities and Civil Society Institutions

У дослідженні проаналізовано зарубіжний досвід взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства. Вказується, що до ефективних засобів здійснення соціального контролю громадянського суспільства за діяльністю носіїв судової влади слід віднести не лише декларування доходів, а й витрат. Зроблено висновок, що журналісти не завжди обізнані із специфічними правилами висвітлення судової проблематики та про брак в українських […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I.O. Hrytsai Concept and Interaction of Gender Democracy and Parity Democracy: Theoretical and Legal Aspects

У статті здійснено загальноправовий аналіз таких явищ, як «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Акцентовано увагу на взаємозв’язку понять «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Систематизовано авторські погляди відносно співвідношення гендерної демократії та паритетної демократії. Ключові слова: паритет, гендер, гендерна демократія, паритетна демократія, гендерна сегрегація, гендерна збалансованість, рівність прав і свобод людини і громадянина. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Геєць І.В. Правова регламентація вищої педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька)

У статті розглянуто правову регламентацію підготовки вчителів в Україні на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Зроблено висновок, що вона  здійснювалася відповідно до двох методiв: централізованого (домінантного) та децентралізованого. Ключові слова: статут, педагогічні кадри, нормативно-правові акти, правова регламентація, метод. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за Литовським Статутом

У статті розглядаються злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також на соціальних чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Розглядаються такі злочини, як зґвалтування, перелюбство, звідництво, насильницьке викрадення жінки, посягання на особисту свободу жінки, образа […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Николина К.В. Правовий текст як об’єкт юридичної інтерпретації

В статті аналізуються сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до розуміння тлумачення в праві. Автором з’ясовано співвідношення категорій «герменевтика» та «тлумачення» і обґрунтовано, що їх слід розглядати як загальне і частину відповідно. Визначено, що об’єктом інтерпретації можна вважати не лише письмові джерела права, а й правові принципи, дії, усні висловлювання або навіть наміри, які дозволяють […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом

У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту. Ключові слова: жінка, злочини проти здоров’я, тілесні ушкодження, нав’язка,  Литовський Статут, Литовсько-Руська […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бедрій М.М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв

Стаття присвячена проблемі історико-юридичної класифікації правових звичаїв. Досліджено види правових звичаїв за критеріями співвідношення із законом, походженням, змістом припису та сферою правового регулювання. Проаналізовано правові звичаї, які: визначали організацію публічної влади; передбачали порядок здійснення судочинства; застосовувалися у міждержавних відносинах; встановлювали правовий статус осіб; визначали речові права; регулювали землекористування та зобов’язання; застосовувалися у міжнародній торгівлі, у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щирба М.Ю. Правовий статус пацієнта в умовах глобалізації суспільства

У статті розглядаються проблеми у сфері охорони здоров’я. В основному акцентовано увагу на факторах впливу глобалізації на правовий статус пацієнта. Вказується, що глобальні виклики у сфері охорони здоров’я проявляються в наступному: проблеми екології Всесвіту, рівного доступу до медичних послуг, глобальні захворювання, трансформація культурно-цивілізаційних пріоритетів та зміна моральних ціннісних категорій у сфері охорони здоров’я. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Косович В.М. Проект Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» та проект Закону України «Про нормативно-правові акти»: порівняльний аналіз

У статті проаналізовано проекти Законів України «Про закони і законодавчу діяльність» і «Про нормативно-правові акти». З’ясовано, які із засобів нормопроектної техніки та стадій нормотворчого процесу знайшли  у них своє відображення. Запропоновано доповнити їх низкою положень щодо засобів нормопроектної техніки, які будуть слугувати основою для формування змісту законопроектів.  Розроблено модель юридичної норми, яка б встановлювала підстави […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Осауленко А.В. Соціальна функція в контексті розвитку теорії соціальної держави та її значення

У статті розглянуто соціальну функцію держави, проаналізовано її доктринальні визначення, ознаки та зміст, методологічні підходи до визначення соціальної держави, зазначені основні принципи та стратегічні пріоритети соціальної держави, теорії соціальної держави, встановлено значення соціальної функції в контексті розвитку теорії соціальної держави. Ключові слова: функції держави, соціальна функція, еволюція соціальної функції держави, принцип соціальної держави, теорії соціальної, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко О.А., Волкова Х.Л., Флоря А.Р. Про деякі правові акти з удосконалення освітянської діяльності

У статті обґрунтовується необхідність внесення змін в окремі існуючі та прийняття нових правових актів щодо подолання деяких фактів адміністративного свавілля та беззаконня в українській освітянській діяльності. У цьому аспекті запропоновано внести зміни щодо порядку присвоєння вчених звань, порядку виплати викладачам надбавок та порядку здійснення правової освіти у середній та вищій школі. Пропонується видати роз’яснення міністерства […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернега А.П. Законні інтереси як правова категорія

Статтю присвячено теоретичному аналізу законних інтересів у юридичній науковій літературі. Розглядаються різні підходи до розуміння законних інтересів. З’ясовано правову природу законних інтересів,  специфічні ознаки та виокремлено їх в самостійне соціально-правове явище. Ключові слова: інтерес, законні інтереси, суб’єктивне право, законні інтереси особи, правова категорія. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Токарська А.С. Правова комунікація: теорія і її практика

Досліджені погляди вчених на правову комунікацію. Критично оцінені парадигми, які з’явилися у світовій філософсько-правовій думці у різний час, зокрема, ідеї правової комунікації російської філософсько-правової школи. Зупинена увага на критичних поглядах російських учених щодо політико-правової опінії українського суспільства. Йдеться про право на комунікацію громадян у демократичному суспільстві, яке прагне до верховенства права. Ключові слова: правова комунікація; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.A. Kirichenko, A.S. Stefurak A New Doctrine of Free and Affordable Fourteen-Graded Juridical Education and Science: Invitation to Discussion

Стаття присвячена новій доктрині освіти і науки. Розкрито сутність дошкільного, шкільного, полегшеного шкільного, особливого, позанормативного, кваліфікованого робітничого, спеціалізованого шкільного, базового університетського, спеціалізованого університетського, академічного, наукового, післядипломного та самоосвітнього рівня, а також освіти соціооточенням. Ключові слова: юридична освіта, основні, допоміжні і ситуативні освітньо-кваліфікаційні рівні. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Віхров О.П., Віхров С.О. Зобов’язання як міжгалузева категорія

Зобов’язання розглядається як міжгалузева загальнотеоретична категорія, що має специфічне вираження в окремих галузях права. Аналізуються загальні характерні ознаки зобов’язання: відносний характер; динамізм – властивість опосередковувати рух суспільних благ; наявність права вимоги управненої сторони та відповідного обов’язку сторони зобов’язаної; подвійна сутність – одночасно бути ідеальною правовою моделлю відповідного відношення та реальним, фактичним втіленням цієї моделі. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грицак Х.М. Еволюція заходів кримінально-процесуального примусу на Русі в період XIII-XIХ століття

Стаття присвячена історичному огляду становлення та розвитку системи запобіжних заходів як форми процесуального примусу у кримінальному процесі періоду ХІІІ – ХІХ століття на Русі. Здійснено аналіз первісних форм процесуального примусу у вигляді обшуків та арешту аж до їх еволюціонування періоду судової реформи 1864 року. Ключові слова: запобіжні заходи, процесуальний примус, кримінальне провадження, судова реформа 1864. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борисов Є.М. Правові стандарти функціонування військово-морських сил у ХVІІІ ХІХ ст.

Досліджено історико-правові аспекти правового регулювання діяльності військово-морських сил періоду XVIII-XIX ст. Висвітлено релевантні правові акти, механізми й інституції, охарактеризовано організаційний та політико-правовий виміри цих відносин на українських землях під владою Російської імперії. Вказано на значення Статуту морського 1720 р., як ключового акту з питань функціонування та обов’язків екіпажів кораблів у плаванні та на березі, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Настюк А.А. Вплив князівської влади на розвиток дипломатичних відносин Київської Русі

У статті висвітлюються важливі проблемні питання дослідження дипломатичних відносин Київської Русі в період правління князя Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Ключові слова: князівська влада, великий князь,  Київська Русь, Візантійська імперія, бояри. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качмар Б.М. Міжнародно-правові засади забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні

У статті наведені ключові міжнародно-правові акти у сфері забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. На підставі аналізу їх змісту виокремленні основні засади, що характерні для даного виду діяльності та є загальновизнаними у світі. Ключові слова: засада, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному проваджені, міжнародний договір. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Николина К.В. Теоретико-правові проблеми розуміння процедурних правовідносин

Стаття присвячена теоретичному аналізу сучасних підходів до розуміння процедурних правовідносин як самостійного різновиду. Обгрунтовується розмежування процесуальних та процедурних правовідносин внаслідок існування відмінностей між категоріями юридичний процес та юридична процедура, які об’єктивуються у відповідних правовідносинах. Встановлено специфічні ознаки та сформульоване авторське визначення процедурних правовідносин. Ключові слова: юридична процедура, юридичний процес, процедурність, правовідносини, процедурні правовідносини, процесуальні правовідносини. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукашевич С.Ю. Міжнародний досвід залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності

У статті піддано аналізу міжнародний досвід залучення громадськості до здійснення заходів запобігання злочинам проти власності. Проаналізовані нормативно-правові акти, що регламентують різні форми участі громадськості у запобіганні злочинам проти власності. Наголошено на соціальній значущості права власності та необхідності його захисту засобами правового регулювання нормами міжнародного права. Піддано аналізу досвід спільної участі громадськості та правоохоронних органів у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ковтун В.І. «Європейське застереження» як гарантія державного суверенітету держав-членів ЄС

У статті розглянуто конституційні механізми гарантування державного суверенітету держав-членів ЄС. Проаналізовано нормативні (конституційні та міжнародно-правові) особливості входження різних країн до Європейського Союзу. Так, якщо держави-засновники Євросоюзу (Франція та Німеччина) ухвалили низку норм (розділ) про засади своїх відносин з Європейським Союзом, то нові держави-члени можуть вдатися до застосування так званого «європейського застереження», за яким до їх […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Голобородько Д.В. Застосування судами практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ про адміністративні правопорушення

Стаття присвячена аналізу застосування судами України, різних інстанцій, практики Європейського суду з прав людини. Аналізуються основні правові позиції, рішення національних судів при винесенні постанов в справах про адміністративні правопорушення. Ключові слова: Європейський суд з прав людини, адміністративна відповідальність, правова позиція ЄСПЛ, провадження в справах про адміністративні правопорушення, постанова, адміністративні стягнення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Галіцина Н.В. Теоретико-правові засади розуміння завдань, принципів та сутності соціальної держави

У статті зроблена спроба проаналізувати та конкретизувати теоретико-правові засади розуміння завдань, принципів та сутності соціальної держави.  Автором обґрунтовується необхідність «розкладання» системи принципів соціальної держави на: загальнодержавні принципи, принципи побудови соціальної держави та принципи функціонування соціальної держави. Формулюється авторське визначення соціальної держави, в якому розкривається її сутність. Ключові слова: соціальна держава, завдання соціальної держави, принципи соціальної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Феномен правозаконності як сучасна теоретико-правова модель

Статтю присвячено дослідженню проблем розмежування таких категоріальних понять, як «законність» та «право законність» на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Доведено, що концептуальні ознаки правозаконності принципово відрізняються від раніше широко відомих принципів законності. Основними критеріями при цьому виступають:   відмова від принципу формального виконання законів; дотримання прав, а не закону стає основним критерієм правопорядку в правовій державі; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Калмиков Т.О. Взаємодія Комісара з прав людини Ради Європи з європейськими інститутами правозахисту

У статті розглянуто питання участі Комісара з прав людини в процесі взаємодії Ради Європи з регіональними організаціями та Європейським Союзом. Зроблено висновок щодо превентивної функції Комісара а також його ролі у створенні підґрунтя для прийняття Радою Європи політичних рішень. Ключові слова: Комісар Ради Європи з прав людини, Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини, ОБСЄ, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS