Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Трудове право

Волощук Т.В. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників

У статті розглядаються теоретичні та практичні проблеми переважного права залишення на роботі при вивільненні працівників, досліджено критерії і порядок визначення працівників з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. За результатами дослідження сформульовано ряд пропозицій по вдосконаленню чинного трудового законодавства. Ключові слова: скороченння чисельності чи штату працівників, вивільнення, кваліфікація, продуктивність праці, переважне право, залишення на роботі. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевченко Ю.А. Щодо питання законодавчого регулювання організації праці жінок на підприємствах, в установах, організаціях України

У даній статті розглянуто питання особливостей правового регулювання праці жінок у трудовому законодавстві, зокрема заборони залучення жінок до деяких видів праці та у певний час доби з урахуванням особливостей розвитку чинного міжнародного законодавства, а також перспективного національного. Також подано висновки рекомендаційного характеру щодо зміни чинних норм трудового законодавства. Ключові слова: трудове законодавство, трудове право, права […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Трофімов Б.Д, Шевчук Н.В. Електронний формат трудової книжки працівника як елемент Європейської інтеграції України

У статті досліджується феномен трудової книжки, історія її появи та існування. Аналізуються окремі положення національного законодавства у сфері трудових відносин та соціального забезпечення. Осмислюється тенденція впровадження електронної форми трудової книжки в умовах євроінтеграції. Визначаються проблеми, які виникають на шляху впровадження електронної форми трудової книжки в сфері трудових правовідносин. Авторами здійснюється спроба виробити оптимальний шлях впровадження […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурчак А.Ю. Електронна форма трудового договору

В статті проаналізовані проблеми електронного документообігу в трудовому праві. Зокрема, відсутність можливості укладання електронного трудового договору в вітчизняному законодавстві. Наведені аргументи на користь того, що електронний трудовий договір повинен бути впроваджений в Проект Трудового кодексу.. Після аналізу цих аргументів зроблений висновок, який доводить думку автора. Ключові слова: Електронний трудовий договір, електронний документообіг, трудове законодавство, трудові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лозицька А.О. Окремі питання правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі

Досліджено теоретичні положення праці як основного засобу виправлення та ресоціалізації засуджених. Звернена увага на колізії правового регулювання праці засуджених в установах виконання покарань України. Проаналізовано окремі аспекти виникнення трудових відносин засуджених, залучення до суспільно корисної оплачуваної праці, захист їх прав в трудовій діяльності. Ключові слова: засуджені, праця, оплата, виправлення, ресоціалізація, правове регулювання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Rudanetska Labor Protection in Ukraine and Abroad: Legal Aspect

У статті аналізуються проблемні питання щодо недосконалості механізму використання та адаптування до українських реалій міжнародного досвіду з охорони праці. Міжнародний досвід в практичній, нормативній і правовій діяльності являється невичерпним резервом для поліпшення роботи у сфері охорони праці. Ключові слова: охорона праці, техніка безпеки, здорові та безпечні умови праці, міжнародний досвід. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баша К.А., Швець Н.М. Окремі правові аспекти трудової міграції

Статтю присвячено аналізу законодавчого регулювання питання трудової міграції. Автори приділили увагу дослідженню як внутрішньої, так і зовнішньої трудової міграції. Проаналізовано міжнародно-правові джерела та національну нормативно-правову базу, що регулює дане питання. Основний акцент зроблено на розробці шляхів та способів усунення законодавчих прогалин з метою поліпшення правового становища мігрантів та ефективного захисту їх прав. Ключові слова: трудова […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.S. Loitayrenko Peculiarities of Employment of Foreigners on the World Labour Market

Розглянуто проблеми працевлаштування іноземців як в Україні, так і за кордоном. Проведено аналіз співвідношення законодавства України з міжнародними стандартами і законодавством іноземних держав. Наведено пропозиції щодо покращення національного законодавства у сфері працевлаштування іноземців Ключові слова: іноземці, трудові мігранти, міжнародні стандарти, працевлаштування іноземців, право на працю, усунення дискримінації. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Данильченко А.М. Локаут як правове явище у трудовому праві України та іноземних країн

Cтаття присвячена проблемі реалізації права на локаут у національному трудовому законодавстві та аналізу цього правового явища в іноземних країнах; доцільності запровадження цього поняття, визначенню основних ознак, позитивних та негативних аспектів реалізації права на локаут. Ключові слова: право на локаут, право на страйк, захисні та наступальні локаути, право на колективні дії. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борщ М.Г. До питання компенсації за невикористані щорічні відпустки

В статті проаналізовано аспекти проблематики грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку в трудовому праві України. Було визначено, що компенсація за невикористану відпустку є грошовою сумою, яка виплачується працівникові замість невикористаної ним відпустки. В статті також було розкрито підстави та умови надання грошової компенсації працівнику за невикористану щорічну відпустку та запропоновано шляхи вдосконалення трудового законодавства з […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Соловйов О.В., Реброва Ю.В. Деякі аспекти правового регулювання дистанційної праці як форми нетипової зайнятості

Стаття присвячена пошуку оптимальної моделі регулювання трудового законодавства в сфері дистанційної праці. Проаналізовано ставлення до правового закріплення дистанційної праці в країнах ЄС. Автори приділяють особливу увагу необхідності внесення відповідних змін в чинне законодавство України. Ключові слова: дистанційна праця, нетипова зайнятість, дистанційна зайнятість, дистанційні працівники, робоче місце, мобільність працівника, електронний цифровий підпис. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурчак А.Ю. Окремі недосконалості проекту Трудового кодексу України

В статті проаналізована проблематика норм проекту Трудового кодексу. Наведені аргументи на користь того, що проект Трудового кодексу на даний час не є досконалою кодифікацією трудового права України. Після аналізу цих аргументів зроблений висновок, який доводить думку автора. Ключові слова: Трудовий кодекс, проект Трудового кодексу, трудове законодавство, колізійні норми, трудові правовідносини, чинне законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титаренко А.В. Медіація як альтернативне вирішення трудового спору

У статті розглянуто положення альтернативних (позасудових) способів вирішення правових спорів, предметом яких є трудові правовідносини. Досліджено ефективність проведення процедури медіації, значення та сутність даного явища, роль медіатора (посередника) у прийняті взаємовигідного для конфліктуючих сторін рішення. Проаналізовано світовий досвід в даній сфері та висвітлено шляхи введення трудової медіації в Україні. Ключові слова: альтернативне вирішення спору, медіація, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Каплуновський І.А. Контракт в трудовому праві України: загальнотеоретичний аспект

В статті проаналізовано проблеми правового регулювання контракту. Наведено позиції науковців в досліджуваній сфері. Було обґрунтовано, що контракт є різновидом трудового договору, що максимально не порушує права працівників. В статті також було розкрито сутність та роль контракту в сучасних умовах ринку праці, були зроблені висновки з приводу подальшої перспективи контракту. Ключові слова: праця, трудовий договір, контракт, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антипенко В.В. Щодо питання про визначення статусу безробітного в Україні

В статті проаналізовано стан безробіття в Україні та розглянуто основні статистичні дані, які дають характеристику ринку праці в державі за останні роки. Виявлено головні проблеми цього явища та шляхи його подолання. У статті розглянуто види безробіття. Проведений аналіз правового статусу безробітного, який містить в собі права, обов’язки та гарантії. Ключові слова: безробіття, безробітний, зайнятість населення, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Костюк В.Л., Семененко Б.В. Процедура застосування дисциплінарної відповідальностіпрокурора: теоретико-правовий аспект

У цій науковій статті досліджуються ключові питання процедури притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Наголошено на ключових проблемах порядку застосування дисциплінарної відповідальності. Акцентовано увагу на необхідності реформування дисциплінарного провадження щодо прокурорів. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарного  провадження через призму норм Кодексу законів про працю України та Закону України «Про прокуратуру». Зроблено висновки та пропозиції. Ключові слова: прокуратура;  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Костюк В.Л., Мозолевський П.В. Право на службу в органах місцевого самоврядування: сутність, проблеми, тенденції законодавчого забезпечення

У науковій статті досліджуються основні науково-теоретичні проблеми права на службу в органах місцевого самоврядування. Відзначено важливість здійснення чіткого та системного визначення поняття служби в органах місцевого самоврядування, що буде сприяти більш ефективному забезпеченню реалізації права на службу в даних органах. Проаналізовано положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про державну […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пузирна Н.С. Правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Досліджено правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю в Україні. Проаналізовано правовий статус Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Зазначено, що необхідність особливої уваги до людей з інвалідністю з боку держави рівною мірою обумовлено їх великою чисельністю й об’єктивною обмеженістю їх можливостей повноцінної участі в житті суспільства, праці, самообслуговуванні. Увагу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шульженко І.В., Лавлінський Р.О. Особливості юридичних гарантій у галузі правового регулювання робочого часу жінок – співробітників національної поліції України

Стаття присвячена проблемам правових колізії, що виникають при застосуванні норм, які надають юридичні гарантії і застосовують правові обмеження у галузі правового регулювання робочого часу жінок – співробітників Національної поліції України. Ключові слова: юридичні гарантії, трудові відносини, Національна поліція України, правові обмеження, робочій час, професійна діяльність, пільги. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шульженко І.В. Ефективність юридичних гарантій у галузі працевлаштування жінок в сучасних умовах ринкової економіки

Стаття присвячена проблемі ефективності юридичних гарантій, які надаються жінкам у галузі працевлаштування. Автор обґрунтовує ефективність пільг та переваг, що надаються працездатним жінкам у галузі працевлаштування, а також вносить пропозиції щодо удосконалення правового регулювання процедури працевлаштування жінок для підвищення їх соціально-правового захисту та забезпечення фактичної гендерної рівність в умовах ринкової економіки. Дослідник пропонує на законодавчому рівні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Белінська Ю.Б. Класифікація принципів загальнообов’язкового соціального страхування відповідно до законодавства України

Cтаттю присвячено дослідженню системи принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства України. Проаналізовано законодавчу основу, визначено правову категорію «принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування». Наведена власна класифікація принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виявлено основні проблеми правового регулювання принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Ключові слова: принципи права, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, принципи загальнообов’язкове державне соціальне страхування, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гуц Н.Г. Правове регулювання майна профспілкових організацій України у пострадянський період

У статті розглянуто положення вітчизняного законодавства щодо правового регулювання майна профспілкових організацій в Україні на сучасному етапі. Автором статі підкреслюється необхідність прийняття нового профспілкового законодавства відповідно до сучасних економічних, політичних, соціальних реалій з  метою розширення повнова­жень профспілок як власника майна належного їм на законних підставах. Автор статті наводить приклади недоліків і прогалин, які існують у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Левченко Н.І. Правове регулювання робочого часу: європейський досвід

Стаття присвячена проблемі правового регулювання робочого часу за законодавством європейських країн. На підставі положень чинного нормативно-правових актів таких країн як Франція,Бельгія, Польща, Чехія, Угорщина та інші, висвітлено види та норми робочого часу. Проаналізовано особливості застосування понаднормових робіт та робіт у нічний час; облік робочого часу у різних країнах Європи. Ключові слова: робочий час, європейське законодавство, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Яцкевич І.І. Гармонізація правового регулювання юридичних гарантій реалізації права на працю за законодавством України та Європейського Союзу

У статті проведено аналіз стану дослідження та перспектив вдосконалення правового регулювання юридичних гарантій реалізації права на працю в аспекті гармонізації національного та європейського законодавства в цій частині. Розкрито теоретичні та практичні питання наближення українського трудового законодавства до законодавства ЄС, наведено класифікацію актів правового регулювання ЄС, якими встановлюється низка юридичних гарантій реалізації права на працю. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поліщук О.В. Міжнародні міграційно-трудові відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання

У статті досліджується сучасний стан механізмів міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення; проаналізовано вплив механізму правового регулювання трудової міграції населення на взаємовідносини держав; визначено економічний зміст міжнародних міграційно-трудових відносин; сформульовано авторське поняття міжнародного правового регулювання трудової міграції населення та визначено складові цього поняття. Ключові слова: механізм , об’єкт, структурні елементи, економічний зміст. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Костюк В.Л. Правові акти Конституційного Суду України у системі джерел трудового права

У представленій науковій статті досліджуються ключові питання щодо місця та ролі правових актів у системі джерел трудового права. Наголошено на основоположній ролі Конституційного Суду України по забезпеченню законності (конституційності) системи джерел трудового права. Обґрунтовано віднесення правових актів Конституційного Суду України до допоміжних джерел трудового права. Підкреслено важливість розширення повноважень Конституційного Суду України щодо впливу на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Спiцина Г.О. Щодо перспектив колективно-договірного регулювання праці в сучасних умовах господарювання

Стаття присвячена аналізу сучасного стану колективно-договірного регулювання праці. Робиться висновок, що застосування колективних договорів не втратило своєї актуальності. В свою чергу, концепція укладання колективних договорів в нашій державі потребує радикального перегляду. На цей час необхідним є закріплення на законодавчому рівні обов’язковості укладення колективних договорів в суб’єктах господарювання, що налічують в своєму штаті значну кількість працівників, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Левченко Н.І. Види відповідальності в трудовому праві України

Стаття присвячена проблемі класифікації відповідальності у трудовому праві України. На підставі положень чинного законодавства України висвітлено види юридичної відповідальності у трудовому праві України за порушення норм законодавства. Проаналізовано особливості застосування дисциплінарної та матеріальної відповідальності за правопорушення у трудовому праві. Ключові слова: відповідальність, класифікація відповідальності, правопорушення у трудовому праві. Відкрити статтю

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS