Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Трудове право

Титаренко А.В. Медіація як альтернативне вирішення трудового спору

У статті розглянуто положення альтернативних (позасудових) способів вирішення правових спорів, предметом яких є трудові правовідносини. Досліджено ефективність проведення процедури медіації, значення та сутність даного явища, роль медіатора (посередника) у прийняті взаємовигідного для конфліктуючих сторін рішення. Проаналізовано світовий досвід в даній сфері та висвітлено шляхи введення трудової медіації в Україні. Ключові слова: альтернативне вирішення спору, медіація, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Каплуновський І.А. Контракт в трудовому праві України: загальнотеоретичний аспект

В статті проаналізовано проблеми правового регулювання контракту. Наведено позиції науковців в досліджуваній сфері. Було обґрунтовано, що контракт є різновидом трудового договору, що максимально не порушує права працівників. В статті також було розкрито сутність та роль контракту в сучасних умовах ринку праці, були зроблені висновки з приводу подальшої перспективи контракту. Ключові слова: праця, трудовий договір, контракт, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антипенко В.В. Щодо питання про визначення статусу безробітного в Україні

В статті проаналізовано стан безробіття в Україні та розглянуто основні статистичні дані, які дають характеристику ринку праці в державі за останні роки. Виявлено головні проблеми цього явища та шляхи його подолання. У статті розглянуто види безробіття. Проведений аналіз правового статусу безробітного, який містить в собі права, обов’язки та гарантії. Ключові слова: безробіття, безробітний, зайнятість населення, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Костюк В.Л., Семененко Б.В. Процедура застосування дисциплінарної відповідальностіпрокурора: теоретико-правовий аспект

У цій науковій статті досліджуються ключові питання процедури притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Наголошено на ключових проблемах порядку застосування дисциплінарної відповідальності. Акцентовано увагу на необхідності реформування дисциплінарного провадження щодо прокурорів. Розкрито законодавчі аспекти дисциплінарного  провадження через призму норм Кодексу законів про працю України та Закону України «Про прокуратуру». Зроблено висновки та пропозиції. Ключові слова: прокуратура;  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Костюк В.Л., Мозолевський П.В. Право на службу в органах місцевого самоврядування: сутність, проблеми, тенденції законодавчого забезпечення

У науковій статті досліджуються основні науково-теоретичні проблеми права на службу в органах місцевого самоврядування. Відзначено важливість здійснення чіткого та системного визначення поняття служби в органах місцевого самоврядування, що буде сприяти більш ефективному забезпеченню реалізації права на службу в даних органах. Проаналізовано положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про державну […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пузирна Н.С. Правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Досліджено правове регулювання діяльності інституту Уповноваженого з прав людей з інвалідністю в Україні. Проаналізовано правовий статус Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Зазначено, що необхідність особливої уваги до людей з інвалідністю з боку держави рівною мірою обумовлено їх великою чисельністю й об’єктивною обмеженістю їх можливостей повноцінної участі в житті суспільства, праці, самообслуговуванні. Увагу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шульженко І.В., Лавлінський Р.О. Особливості юридичних гарантій у галузі правового регулювання робочого часу жінок – співробітників національної поліції України

Стаття присвячена проблемам правових колізії, що виникають при застосуванні норм, які надають юридичні гарантії і застосовують правові обмеження у галузі правового регулювання робочого часу жінок – співробітників Національної поліції України. Ключові слова: юридичні гарантії, трудові відносини, Національна поліція України, правові обмеження, робочій час, професійна діяльність, пільги. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шульженко І.В. Ефективність юридичних гарантій у галузі працевлаштування жінок в сучасних умовах ринкової економіки

Стаття присвячена проблемі ефективності юридичних гарантій, які надаються жінкам у галузі працевлаштування. Автор обґрунтовує ефективність пільг та переваг, що надаються працездатним жінкам у галузі працевлаштування, а також вносить пропозиції щодо удосконалення правового регулювання процедури працевлаштування жінок для підвищення їх соціально-правового захисту та забезпечення фактичної гендерної рівність в умовах ринкової економіки. Дослідник пропонує на законодавчому рівні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Белінська Ю.Б. Класифікація принципів загальнообов’язкового соціального страхування відповідно до законодавства України

Cтаттю присвячено дослідженню системи принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до законодавства України. Проаналізовано законодавчу основу, визначено правову категорію «принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування». Наведена власна класифікація принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виявлено основні проблеми правового регулювання принципів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Ключові слова: принципи права, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, принципи загальнообов’язкове державне соціальне страхування, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гуц Н.Г. Правове регулювання майна профспілкових організацій України у пострадянський період

У статті розглянуто положення вітчизняного законодавства щодо правового регулювання майна профспілкових організацій в Україні на сучасному етапі. Автором статі підкреслюється необхідність прийняття нового профспілкового законодавства відповідно до сучасних економічних, політичних, соціальних реалій з  метою розширення повнова­жень профспілок як власника майна належного їм на законних підставах. Автор статті наводить приклади недоліків і прогалин, які існують у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Левченко Н.І. Правове регулювання робочого часу: європейський досвід

Стаття присвячена проблемі правового регулювання робочого часу за законодавством європейських країн. На підставі положень чинного нормативно-правових актів таких країн як Франція,Бельгія, Польща, Чехія, Угорщина та інші, висвітлено види та норми робочого часу. Проаналізовано особливості застосування понаднормових робіт та робіт у нічний час; облік робочого часу у різних країнах Європи. Ключові слова: робочий час, європейське законодавство, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Яцкевич І.І. Гармонізація правового регулювання юридичних гарантій реалізації права на працю за законодавством України та Європейського Союзу

У статті проведено аналіз стану дослідження та перспектив вдосконалення правового регулювання юридичних гарантій реалізації права на працю в аспекті гармонізації національного та європейського законодавства в цій частині. Розкрито теоретичні та практичні питання наближення українського трудового законодавства до законодавства ЄС, наведено класифікацію актів правового регулювання ЄС, якими встановлюється низка юридичних гарантій реалізації права на працю. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поліщук О.В. Міжнародні міграційно-трудові відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання

У статті досліджується сучасний стан механізмів міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення; проаналізовано вплив механізму правового регулювання трудової міграції населення на взаємовідносини держав; визначено економічний зміст міжнародних міграційно-трудових відносин; сформульовано авторське поняття міжнародного правового регулювання трудової міграції населення та визначено складові цього поняття. Ключові слова: механізм , об’єкт, структурні елементи, економічний зміст. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Костюк В.Л. Правові акти Конституційного Суду України у системі джерел трудового права

У представленій науковій статті досліджуються ключові питання щодо місця та ролі правових актів у системі джерел трудового права. Наголошено на основоположній ролі Конституційного Суду України по забезпеченню законності (конституційності) системи джерел трудового права. Обґрунтовано віднесення правових актів Конституційного Суду України до допоміжних джерел трудового права. Підкреслено важливість розширення повноважень Конституційного Суду України щодо впливу на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Спiцина Г.О. Щодо перспектив колективно-договірного регулювання праці в сучасних умовах господарювання

Стаття присвячена аналізу сучасного стану колективно-договірного регулювання праці. Робиться висновок, що застосування колективних договорів не втратило своєї актуальності. В свою чергу, концепція укладання колективних договорів в нашій державі потребує радикального перегляду. На цей час необхідним є закріплення на законодавчому рівні обов’язковості укладення колективних договорів в суб’єктах господарювання, що налічують в своєму штаті значну кількість працівників, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Левченко Н.І. Види відповідальності в трудовому праві України

Стаття присвячена проблемі класифікації відповідальності у трудовому праві України. На підставі положень чинного законодавства України висвітлено види юридичної відповідальності у трудовому праві України за порушення норм законодавства. Проаналізовано особливості застосування дисциплінарної та матеріальної відповідальності за правопорушення у трудовому праві. Ключові слова: відповідальність, класифікація відповідальності, правопорушення у трудовому праві. Відкрити статтю

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS