Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Загальне адміністративне право

Зазека А.Б., Верещинська С.В. Адміністративні послуги: європейський та український досвід

У статті досліджено проблематику проведення адміністративної реформи в Україні, яка в свою чергу зачепила сферу надання адміністративних послуг. Акцент у дослідженні було зроблено на питанні цифровізації таких послуг шляхом створення веб-порталу «ДІЯ», а також порівняння досягнень України з такими європейськими країнами, як Фінляндія, Естонія та Німеччина. Ключові слова: публічне адміністрування, адміністративні послуги, публічні послуги, веб-портал […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пономаренко С.О. Електронні петиції як форма реалізації права громадян на звернення: функціонування в Україні та міжнародний досвід

Стаття присвячена аналізу законодавчого закріплення інституту електронних петицій як реалізації права громадян на звернення, аналізу недоліків, які наявні у функціонуванні даного інституту. У роботі проаналізовано міжнародний досвід у сфері механізму реалізації права на звернення через електронні петиції та зроблені пропозиції його запозичення. Ключові слова: електронні петиції, право громадян на звернення, офіційні веб-сайти органів публічної влади, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Підстави та умови реалізації права на компенсацію матеріальної шкоди, завданої публічною адміністрацією (частина 1)

Стаття присвячена дослідженню підстав та умов реалізації права на державну компенсацію як реакції на шкоду, завдану приватній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю публічної адміністрації. У результаті проведеного дослідження констатовано те, що ні законодавство України, ні інтерпретаційні акти органів судової влади вичерпно не розкривають умови реалізації права на державну компенсацію. У зв’язку із цим детально проаналізовано […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Становлення права на державну компенсацію в Україні та Німеччині

Стаття присвячена дослідженню права на державну компенсацію та обумовленого ним інституту матеріальної відповідальності держави в Україні та Німеччині. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини, які присвячені цій тематиці. На підставі здійсненого дослідження зроблено висновок про те, що в Україні інститут матеріальної відповідальності […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С., Коляда Т.А. Аутсорсинг окремих функцій суб’єктів публічної адміністрації: управлінсько-правовий аспект

Стаття присвяченаосмисленню управлінсько-правового аспекту аутсорсингу окремих функцій суб’єктів публічної адміністрації, виокремленню притаманних державі та/або місцевому самоврядуванню функцій, які можутьвиконуватисяприватним сектором на умовах аутсорсингу, з’ясуванню можливостей впровадження в Україні аутсорсингу окремих публічних функцій.Встановлено, що аутсорсинг окремих публічних функцій (адміністративно-управлінських процесів) є висхідним світовим управлінсько-правовим трендом. Констатована необхідність новелізації вітчизняного законодавства з метою легалізації аутсорсингу окремих функцій […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дюжник Д.О. Електронне урядування в Україні: стан впровадження та перспективи розвитку

У статті досліджено зміст і сутність категорії «електронне урядування», його співвідношення з поняттям «публічне адміністрування». Проаналізовано спроби імплементації електронного урядування в Україні. Визначено головні проблеми впровадження інформаційно-комунікативних технологій у сферу публічного адміністрування та основні напрямки їх вирішення. Вивчено сучасні проекти з впровадження елементів електронного урядування в Україні. Ключові слова: електронне урядування, інформатизація, інформаційно-комунікативні технології, публічне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Косілова О.І., Федірко І.П. Розвиток е-урядування в Україні на шляху до реалізації прав і свобод громадян

Стаття присвячена дослідженню концепції «електронного урядування» та аналізу стану її реалізації у сучасній Україні як основи надання адміністративно-правових послуг населенню та реалізації прав та свобод громадян. В статті аналізується стан та перспективи реалізації електронного урядування в Україні на шляху до створення цифрової держави (держави у смартфоні). Як один з прикладів успішного застосування та створення е-урядування […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткаченко І.М. Адміністративно-правові відносини: дискусійні питання

У статті розкриті дискусійні питання поняття, ознак, структури  адміністративно-правових відносин. Продемонстровано підходи до поняття адміністративно-правових відносин. Наголошено, що адміністративно-правовими відносинами є суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, однією із сторін яких завжди є орган державної влади, наділений державно-владними повноваженнями у сфері державного управління для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О. Адміністративно-правові засади публічного управління в Україні

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правових засад публічного управління в Україні. Особлива увага присвячена висвітленню адміністративно-правових засад оптимізації управлінських процедур, здійснення публічно-сервісної діяльності, організації та функціонування органів влади. Наголошено, що в сучасних умовах відбувається  трансформація публічно-правових інституцій з розширенням сфер публічно-сервісного діяльності, запровадженням принципу «єдиного вікна» у цій діяльності, автоматизацією можливості доступу громадян до управлінських послуг та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чуєнко О.І. До питання про сутність та зміст адміністративного договору

Стаття присвячена дослідженню наукових підходів до визначення поняття адміністративного договору. Автором виокремлені характерні ознаки даного інституту за допомогою аналізу правових позицій вчених, законодавчої бази та судової практики. У статті розглянуто закордонний досвід існування договірних відносин в адміністративному праві. Обґрунтовано необхідність вдосконалення законодавства, що забезпечить широке використання адміністративного договору. Ключові слова: адміністративний договір, договірні відносини, державно-приватне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бортняк В.А., Бортняк К.В. Нормативне визначення нагляду та контролю в сфері публічного адміністрування

У статті досліджено управлінську діяльність яка є загальною функцією для усіх гілок влади. Відповідно, контрольна діяльність, будучи частиною управлінської діяльності, також властива усім гілкам влади. Контроль як функція публічного адміністрування загалом та органів виконавчої влади зокрема здійснюється у тісному взаємозв’язку з іншими управлінськими функціями. Актуальність статті забезпечується дослідженням ефективності контролю що зумовлюється та спостерігається зниженням […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Петров Є.В. Оновлення змісту категорії «публічна адміністрація»: нотатки до наукової дискусії

Крізь призму аналізу сучасної української літератури з адміністративного права, європейської адміністративно-правової доктрини, а також чинного вітчизняного законодавства аналізується зміст категорії «публічна адміністрація» та виділяються її складові елементи. Ключові слова: адміністративне право, публічна адміністрація, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти делегованих повноважень. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дембіцька С.Л. Розуміння доктрини адміністративного права

У статті розглядаються сучасні напрями розвитку адміністративного права. Окреслюються пріоритетні напрями розвитку вітчизняного адміністративного права. Визначаються окремі аспекти трансформації адміністративного права. Наголошується на докорінному оновленні усієї системи адміністративного права із врахуванням суспільних інтересів та орієнтуванні насамперед на забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. Ключові слова: адміністративне право, державне управління, предмет адміністративного права. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ушаков А.Б., Ковалишин П.І. Електронне урядування: крок у майбутнє

Статтю присвячено аналізу поняття «електронного урядування». Сформульовано авторське визначення категорії «електронне урядування». Виділено головні проблеми впровадження інформаційно-комунікативних технологій в діяльності суб’єктів публічного адміністрування в Україні. Визначено перспективи та влив на розвиток суспільства концепції електронного урядування. Зроблено висновок про те, що впровадження електронного урядування значно підвищить рівень правосвідомості громадян, відновить довіру суспільства до влади та зможе […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бойко І.В., Різун Р.Л., Тарадуда О.Є. Ініціювання адміністративної процедури

У статті проаналізовано стадію ініціювання адміністративної процедури. З’ясовано, які процедурні дії вчиняються на цій стадії, як вони різняться в залежності від виду адміністративної процедури – заявної та втручальної. Виокремлено процедурні рішення, що приймаються на стадії ініціювання. Ключові слова: адміністративна процедура, ініціювання адміністративної процедури, стадія адміністративної процедури. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Методи дослідження проблематики адміністративного права

Розглянуто ті концепції систематизації методів пізнання права, які, на думку авторів статті, вирізняються своєю ґрунтовністю. Обговорено найбільш знану в пострадянській юриспруденції спробу наукового опрацювання питання про методи пізнання адміністративного права. Показано хибність деяких положень, сформульованих у рамках цієї спроби. Ключові слова: методи дослідження, пізнання, адміністративне право, діалектичний метод, метафізика, система. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Солодова К.Ю. Міжнародні акти у системі джерел адміністративного права

Стаття присвячена аналізу міжнародних актів як окремого виду джерел права з метою визначення місця останніх у системі джерел адміністративного права. Для досягнення поставленої мети автором аналізуються акти основних міжнародних організацій, результатом чого є вироблення критеріїв для визначення певного міжнародного акта джерелом права. Окрема увага приділена визначенню місця в системі ієрархії джерел адміністративного права Конвенції про […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.O. Shymanovska Comprehensive Analisis of Independent Regulatory Authorities in Ukraine, Portugal and Lithuania

Стаття спрямована на вивчення незалежних регуляторних органів в Україні, їх приналежність до виконавчої гілки влади або їх незалежність, а також наявність таких органів у Португалії, їх види, функції та незалежність, якщо вона наявна, а також проведений аналіз незалежності регуляторних органів Литви та нормативних проблем їх функціонування. Ключові слова: право, незалежність, незалежний регуляторний орган, нормативний, державний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мандюк О.О. Історія становлення та розвитку поняття індивідуальних адміністративних актів в українській адміністративно-правовій науці

У статті проаналізовано наукову літературу, яка стосується проблеми індивідуальних адміністративних актів, на основі чого визначено особливості їх дослідження в різні історичні періоди. Встановлено, що в українській адміністративно-правовій науці відсутнє чітке й однозначне розуміння юридичної природи індивідуальних адміністративних актів та механізму їхньої дії. Ключові слова: індивідуальні адміністративні акти, індивідуальні акти управління, адміністративне право, адміністративна процедура, історія […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мандюк О.О. Введення в дію індивідуальних адміністративних актів

Стаття присвячена вивченню проблеми введення індивідуальних адміністративних актів в дію. Акцентовано увагу на питанні введення в дію обтяжуючих індивідуальних адміністративних актів. На основі аналізу українського законодавства визначено найпоширеніші моменти введення індивідуальних адміністративних актів в дію. Ключові слова: індивідуальний адміністративний акт, дія акта, введення акта в дію. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник Р.С. Исходные положения теории толкования административного акта

Стаття присвячена висвітленню вихідних засад теорії тлумачення адміністративного акта. Автором на підставі конкретних прикладів пояснюється значення теорії тлумачення адміністративного акта для правозастосовної діяльності як суб’єктів публічної адміністрації, так і адміністративного суду. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що належне та повне тлумачення адміністративного акта закладає необхідну основу не лише для його правильного застосування та виконання, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коншина М.В. Правовий статус осіб, що потребують додаткового захисту: адміністративно-правова характеристика

У статті автором виявлені і проаналізовані проблеми реалізації правового статусу осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Автор робить висновок про необхідність уточнення елементів правового статусу вказаних осіб, а також приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів. Ключові слова: особа, що потребує додаткового захисту, додатковий захист, правовий статус осіб, що потребують додаткового статусу, права […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хоменко В.О. Акти-плани як інструменти діяльності органів місцевого самоврядування

У статті проаналізовані різні визначення актів-планів та виявлено їх недоліки. Запропоновано власні ознаки до акту-плану та надано його визначення. Визначено юридичну природу, зміст, роль, мету актів-планування. Запропоновано здійснювати поділ актів-планів в залежності від їх спрямованості на зовнішні та внутрішні. Ключові слова: інструменти діяльності органів місцевого самоврядування, акти-плани, Генеральний план міста, Адміністративно-процедурний кодекс України. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грінько А.А. Перспективи трансформації адміністративних послуг в Україні

У статті досліджено наукові та нормативно-правові підходи до розуміння термінів «адміністративна послуга», «управлінська послуга», «муніципальна послуга», а також розглянуто заходи щодо вдосконалення механізмів надання адміністративних послуг. Висвітлено проблеми еволюції, становлення та трансформації адміністративних послуг в Україні. Аналізується нормативно-правове забезпечення організації надання адміністративних послуг в Україні. На основі результатів теоретико-правового аналізу запропоновано власне визначення поняття «адміністративна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Терещук О.А. Поняття та структура компетенції органу публічної адміністрації

У статті проаналізовано основні підходи щодо визначення поняття «компетенція», що використовуються у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-правовій науці, виокремлено проблеми компетенції органу публічної адміністрації. Визначено співвідношення компетенції з іншими дотичними поняттями, запропоновано авторське визначення «компетенція органу публічної адміністрації». Ключові слова: компетенція, компетенційна норма, орган публічної адміністрації, повноваження, предмети відання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чокомудяк К.В. Поняття та задачі адміністративно-процедурного права

Статтю присвячено з’ясуванню поняття і завдань адміністративно-процедурного права. Для досягнення поставленої мети автором проведено розмежування термінів «адміністративний процес», «адміністративні процедури», «управлінський процес», а також «адміністративно-процесуальне право» та «адміністративно-процедурне право». На підставі проведеного дослідження сформульовано авторські визначення названих категорій. У роботі встановлено предмет та метод адміністративно-процедурного права, сформульовано його визначення та задачі, які вирішуються за допомогою […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

T.O. Reutska Administrative Services Provision Quality in Ukraine: Comparative Law Aspect

Проаналізовано особливості надання адміністративних послуг в Україні, встановлено критерії вдосконалення механізму їх надання на основі вивчення зарубіжного досвіду надання адміністративних послуг. Розкрито зміст поняття якості надання адміністративної послуги як мети досконалості організації. Ключові слова: адміністративна послуга, якість надання адміністративних послуг, критерії якості надання адміністративної послуги, оплатність послуг, система управління якістю, супутні послуги. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

K.Yu. Utchenko Does the Head of Public Administration Entity Have to Bear Liability for Failure to Report on Implementation of Court Orders?

Дocлiджeно пoняття «кeрiвник oргaнy пyблiчнoї aдмiнicтрaцiї», «вiдпoвiдaльнicть кeрiвникa oргaнy пyблiчнoї aдмiнicтрaцiї», визнaчeнi yмoви притягнeння кeрiвникa oргaнy пyблiчнoї aдмiнicтрaцiї дo вiдпoвiдaльнoстi зa нeпoдaння звiтy прo викoнaння пoстaнoви сyдy, прoaнaлiзoвaнi рiшeння сyдiв щoдo притягнeння кeрiвникa oргaнy дo вiдпoвiдaльнoстi в зaзнaчeнiй сфeрi. Ключoвi cлoвa: пyблiчнa aдмiнicтрaцiя, кeрiвник oргaнy пyблiчнoї aдмiнicтрaцiї, вiдпoвiдaльнicть кeрiвникa oргaнy пyблiчнoї aдмiнiстрaцiї, звiт прo викoнaння. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Tulinov V., Tulinova T. The Decentralization of National Administration as a Factor of Enhancement of Cooperation between the State Authorities and the Local Government

У статті проаналізовано зарубіжний досвід, державно-правову літературу, а також чинне законодавство, визначено основні параметри взаємин між органами державної влади і місцевого самоврядування. Сформульовано основні принципи: доцільності, самостійності органів державної влади і місцевого самоврядування в межах їхньої компетенції, рівноправності, узгодження інтересів, забезпеченості ресурсами, взаємної відповідальності, гласності. Ключові слова: централізація, децентралізація, законність, принципи, органи державної влади, органи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Mikhailov R., Merdova O. Consultative Interaction Forms of Non-Governmental Associations with Public Administrative Authorities

У статті на підставі аналізу наукових робіт вчених, зарубіжного досвіду, а також чинного законодавства досліджено консультативні форми взаємодії громадських об’єднань з публічними органами державної влади. Охарактеризовано основні їх різновиди: парламентські слухання, консультації з громадськістю, громадські експертизи; публічне обговорення проектів нормативно-правових актів. Запропоновано ряд змін до чинного законодавство щодо врегулювання механізму реалізації зазначених форм взаємодії. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Патерило І.В. Cтановлення інституту інструментів діяльності публічної адміністрації у часи Російської імперії

У статті досліджуються особливості становлення інституту інструментів діяльності публічної адміністрації у правовій доктрині Російської імперії до 1905-1907 рр. Розглянуто правові основи формування наукової думки у сфері публічного управління у часи Російської імперії до першої російської революції. Розкрито основні наукові погляди на інструменти діяльності публічної адміністрації дореволюційних часів. Сформульовано висновки з приводу стану розвитку інституту інструментів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лученко Д.В. Про предмет оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень

В статті зроблено спробу надати характеристику предмету оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень. Визначаються проблеми у дослідженні предмету оскарження. Наводяться приклади прогалин у чинному законодавстві, що регламентує процедуру оскарження в різних сферах управлінської діяльності. Розглядається структура та види предмету оскарження. Ключові слова: оскарження в адміністративному праві, предмет оскарження, суб’єкт владних повноважень, державне управління. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Миронюк Р.В. Окремі питання реформування системи органів виконання рішень суду та органів публічної адміністрації

В статті розглянуто окремі моделі можливого реформування органів Державної виконавчої служби України, та з’ясовано ту з них, яка є найбільш адаптованою для розвитку вітчизняної системи виконавчого провадження. Виокремлено напрями удосконалення діяльності органів публічної адміністрації щодо забезпечення належного та повного виконання рішень судів та інших органів, які підлягають виконанню в примусовому порядку з урахуванням позитивного досвіду […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хоменко В.О. Інструменти діяльності органів місцевого самоврядування: сутність та зміст

У статті зроблено спробу довести необхідність трансформації інституту форм державного управління в інститут інструментів діяльності публічної адміністрації. Виділено та проаналізовано структурні елементи інституту інструментів діяльності публічної адміністрації, до яких віднесено: адміністративні акти, адміністративні договори, акти-дії і акти-плани. Ключові слова: форми державного управління, інструменти діяльності публічної адміністрації, адміністративний акт, адміністративний договір, акти-дії, акти-плани. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хоменко В.О. Адміністративні договори у діяльності органів місцевого самоврядування

У статті визначено поняття та ознаки адміністративного договору. Здійснено класифікацію адміністративних договорів. Запропоновані зміни до проекту Адміністративно-процедурного Кодексу України. Ключові слова: адміністративний договір, органи місцевого самоврядування, публічна адміністрація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельников А.М., Поклонський А.С. Стадії укладення адміністративного договору

Стаття присвячена з’ясуванню змісту адміністративно-договірних відносин як різновиду адміністративних правовідносин  на сучасному етапі розвитку українського суспільства та визначення стадій адміністративного договору. Ключові слова: договір, адміністративний договір, адміністративні відносини, стадії, аспекти, правовий  феномен, публічне адміністрування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Трофіменко І.В. Адміністративний договір, проблеми реалізації в Україні: законодавство, теорія, практика

У статті розглянуто проблеми реалізації інституту адміністративного договору в Україні. Проаналізовано єдине законодавче визначення адміністративного договору. Досліджено характеристику договору, що визначена в інших офіційних джерелах, та систематизовано сутнісні ознаки, що, на погляд автора, притаманні досліджуваному договору. Проаналізовано практику застосування судами поняття адміністративного договору. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавчого регулювання інституту адміністративного договору. Ключові слова: адміністративний договір, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аніщенко Т.С. Публічне право як фундамент становлення та розвитку права публічної служби України

У статті мова йде про здійснення аналізу історичного аспекту становлення і розвитку правового регулювання публічної служби та її розуміння у контексті публічного права. Досліджується термін «публічна служба» у сучасному та історичному вимірі, формуються та розкриваються основні ознаки публічної служби та вирішується питання можливості зарахування до цієї категорії політичної служби. Ключові слова: публічна служба, адміністративне право, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Поклонський А.С. Еволюція органів публічної адміністрації у сфері науки на теренах України

Стаття присвячена визначенню та характеристиці публічної адміністрації у сфері здійснення державної наукової політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства Ключові слова: наука, публічна адміністрація, становлення, етапи, управлінський вплив, статус, компетенція, оптимізація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Глушко Є.В. Протидія корупції на сучасному етапі розвитку українського суспільства

  Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню протидії корупційним діянням на сучасному етапі розвитку українського суспільства Ключові слова: корупція, протидія, етап, законодавство, удосконалення, сутнісний зміст, теоретичні підходи, пріоритетні напрями Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник Р.С. Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації

Статтю присвячено визначенню передумов кодифікації адміністративного права. Автором обґрунтовується думка, що визначення напрямків та обсягу кодифікації адміністративного права може бути здійснено лише після реформування системи адміністративного права України. У статті висловлюються погляди на зміст системи адміністративного права та, відповідно, на можливі напрямки кодифікації норм останнього   Ключові слова: адміністративне право, кодифікація, система, підгалузь права, інститут права […]

Теги: , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Правозаконність як обов‘язкова умова адміністративно-правової охорони сфери науки в Україні

Cтаття присвячена з’ясуванню змісту та визначенню актуальних питань правозаконності як обов‘язкової умови  адміністративно-правової охорони сфери науки на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Автором обгрунтовується думка, що концептуальні ознаки правозаконності принципово відрізняються від раніше широко відомих принципів законності   Ключові слова: наукова сфера, законність, правозаконність, актуальні питання, адміністративно-правова охорона, адміністративно-правовий захист,  закон, обов‘язкова умова Відкрити статтю >>>  

Теги: , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бевзенко В.М. Суб‘єкти владних повноважень у адміністративному процесі України

Проаналізовано поняття та систему суб’єктів владних повноважень. Визначено особливості участі в адміністративному судочинстві органів державної влади, їх посадових та службових осіб. Доведено, що проблеми участі в адміністративному судочинстві суб’єктів владних повноважень перебувають також і в площині науки й законодавства адміністративного права   Ключові слова: суб’єкт владних повноважень, Кодекс адміністративного судочинства України, орган державної влади, орган місцевого […]

Теги: , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Колпаков В.К. Поняття і принципи адміністративно-деліктного провадження

Розкрито поняття адміністративно-деліктного провадження. Визначені його завдання. Проаналізовано стан правового регулювання. Подана характеристика видів адміністративно-деліктного провадження. Висвітлені принципи адміністративно-деліктного провадження. Подана характеристика їх змісту   Ключові слова: адміністративне правопорушення,адміністративний делікт, проступок, процес, кодекс, законодавство, право, протокол, принцип Відкрити статтю >>>  

Теги: , , , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пєтков С.В. Адміністративна деліктологія: новий погляд на проблему відповідальності у сфері державного управління

У статті розглянуті питання, пов’язані зі становленням адміністративної деліктології як науки про відповідальність посадових осіб в сфері управління, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права. Автором пропонується нове бачення сутності адміністративної відповідальності та адміністративного антиделіктного законодавства   Ключові слова: адміністративна відповідальність, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Миколенко О.І. Місце управлінських відносин в предметі адміністративного права

В статті аналізуються сучасні концепції адміністративного права, характеризуються складові елементи предмету адміністративного права і визначається місце управлінських відносин в предметі адміністративного права   Ключові слова: предмет адміністративного права, державне управління, управлінські відносини, правозабезпечувальні відносини, правоохоронні відносини Відкрити статтю >>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Безпалова О.І. Принципи реалізації правоохоронної функції держави: адміністративно-правовий аспект

У статті обґрунтовано, що сфера реалізації правоохоронної функції держави є однією з найважливіших сфер, які потребують належного адміністративно-правового регулювання. Дано визначення поняття «принципи реалізації правоохоронної функції держави». Дано перелік і розкрито зміст основних принципів реалізації правоохоронної функції держави   Ключові слова: принципи, правоохоронна функція держави, адміністративно-правове регулювання Відкрити статтю >>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бортняк В.А. Юридична дефініція понять «санкція» і «штраф»

Поза сумнівом, фінансові санкції, що застосовуються податковими органами за порушення податкового законодавства, є одним з найболючіших питань фінансової діяльності кожного підприємства. У зв’язку з цим  новації чинного законодавства є досить актуальними   Ключові слова: санкція, пеня, адміністративний штраф, податкові органи, податкова заборгованість, державні службовці   Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чорна В.Г. Реформування професійно-технічної освіти у структурі освіти України

В даній науковій статті здійснено аналіз сучасного стану професійно-технічної освіти. Наведені головні причини «заторможення» розвитку даного виду освіти та запропоновано шляхи їх вирішення   Ключові слова: освіта, професійно-технічна освіта, робітнича професія, оптимізація органів влади, удосконалення рівня професійно-технічної освіти Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS