Кравченко М.Г. Ієрархічність основних прав

Статтю присвячено дослідженню ієрархічності основних прав людини в Україні та Німеччині. Проведене дослідження дозволяє констатувати те, що в Україні не склалося єдиного підходу до ієрархії основних прав людини. Вітчизняна юридична наука як правило не дає вичерпної відповіді на це питання. Натомість, Конституційний Суд України у своїх рішеннях визначає право людської гідності як найвище основне право людини, критерій для розуміння решти її основних прав. У результаті аналізу німецьких досліджень зроблені висновки, які мають конкретизувати окремі положення українського вчення про ієрархічність основних прав людини.

Ключові слова: права людини, ієрархія основних прав, право людської гідності, право на життя, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520339

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Домброван Н.В. Отечественные конституционные основы полномочий субъектов властных полномочий по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті наведені результати порівняльного системного правового дослідження вітчизняних конституційних засад реалізації повноважень державних органів щодо забезпечення, дотримання та відновлення правового статусу фізичних осіб. У зв’язку з цим викладена регламентація головного обов’язку держави, неприпустимості погіршення правового статусу громадян, зворотної сили закону і низки інших, пов’язаних з цим, конституційних положень.

Ключові слова: Конституція України, головний обов’язок держави, неприпустимість погіршення правового статусу громадян, неприпустимість зворотної сили погіршуючого закону, природні повноваження Президента Украіни та прокуратури.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520337

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Геєць І.В. Соціальна сутність та соціальна функція держави: порівняльно-правовий аспект

У статті розглянуто соціальну сутність та соціальну функцію держави в порівняльно-правовому аспекті. Зроблено висновок про те, що концентрованою сутністю будь-якого державного функціонування є співвідношення економічної і соціальної функцій держави.

Ключові слова: держава, функції держави, сутність та зміст соціальної функції, соціальні відносини, соціальна сутність держави.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520329

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К. Сопутствующие инновационные конституционные полномочия прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу. У цій частині викладено інноваційне бачення п’яти ступенів неприпустимість порушення правового статусу соціосуб’єктів, сутності та механізму реалізації конкурентного їх правового статусу та низка інших супутніх положень забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів.

Ключові слова: базисні категорії правого статусу соціосуб’ектов, п’ять ступенів неприпустимість порушення правового статусу соціосуб’єктів, конкурентний правовий статус соціосуб’ектов.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520323

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Руденко О.В. Базисные инновационные конституционные полномочия Президента государства, прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані інноваційні редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої країни світу. У цій частині визначено сутність базисного конституційного обов’язку держави, базисних порядків забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів і найвищих соціальних цінностей даного правового статусу.

Ключові слова: Конституційний кодекс України чи іншої держави, базисний конституційний обов’язок держави, базисні порядки забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів, найвищі соціальні цінності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520321

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Бидей А.Н. Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства (Латвия – Эстония) по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ країн пострадянського простору, починаючи Латвійською Республікою і закінчуючи Естонською Республікою, в частині пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб. Підкреслено необгрунтованість зарахування в Основному законі Росії і багатьох інших країнах пострадянського простору до найвищих соціальних цінностей практично всіх або дуже широкого переліку проявів правового статусу фізичних осіб.

Ключові слова: забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб в Латвії, Литві, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані і в Естонії.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3520317

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 67

титульна сторінка

зміст

Мосьондз С.О., Запотоцька О.В. Адміністративна деліктність у сфері безпечності та якості  харчової продукції: ознаки та усунення правових колізій

У даній статті обґрунтовується висновок, що адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів – це урегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність компетентних суб’єктів, спрямована на примусове застосування до правопорушника правообмежувальних заходів матеріально та морального характеру за вчинене ним правопорушення, що визначене Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України, які урегульовують відносини у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Ключові слова: адміністративна деліктність, відповідальність, правовпорушення, ознаки, прогалини, колізії, ефективність, удосконалення, законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474665

Барегамян С.Х. Правові засади державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту в контексті євроінтеграції України

Досліджується ієрархічна побудова нормативно-правових актів, які встановлюють засади здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту. Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту. Встановлено, що більшість європейських організацій досягають успіхів щодо екологізації транспорту завдяки взаємодії з підприємствами та організаціями різних рівнів.

Ключові слова: державний контроль, суб’єкти господарювання, транспортна інфраструктура, європейська інтеграція, екологізація транспорту, зелена логістика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474691

Білецька Г.А. Особливості діагностики пріонових хвороб в практиці судово-медичного експерта

У статті розглядаються питання про сучасні погляди на причини виникнення різних видів повільних інфекцій та їх основні ознаки, що зустрічаються в практиці судово-медичного експерта та особливості проведення судово-медичної експертизи.

Ключові слова: пріони, повільні хвороби, судово-медична експертиза комплексна та комісійна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474715

Ващишин М.Я. Національна екомережа як стратегія екологічного управління

У статті національна екомережа розглядається не як стала територіальна система, а як стратегія екологічного управління. Автор пропонує вдосконалювати організаційно-правові інструменти цієї стратегії для активізації процесів формування екомережі. Звертається увага на необхідності постійного моніторингу загального стану довкілля та окремих структурних елементів екомережі, важливості збалансованого екологічного планування та дієвого екологічного контролю.

Ключові слова: стратегія екологічного управління, національна екологічна мережа, природно-ресурсний потенціал.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474747

M. Kachynska Some Aspects of Gender-Based Violence Stereotypes

Стаття присвячена окремим аспектам стереотипів щодо гендерно-обумовленого насильства. Розглянуто сутність вказаного явища. Проаналізовано матріархат та патріархат, звичаї та обряди і їх вплив на прояви гендерно-обумовленого насильства. Детальна увага приділена тому, що потерпілими від означеного насильства можуть бути як жінки так і чоловіки.

Ключові слова: гендерно-обумовлене насильство, форми гендерно-обумовленого насильства, потерпілі, матріархат, патріархат, мутиляція жіночих статевих органів, «бинтування» жіночих ніг, чоловіче обрізання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474763

Кравченко М.Г. Формалізовані та неформалізовані основні права: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про формалізовані та неформалізовані основні права людини в Україні та у Німеччині. З’ясовано те, що одним із вимірів буття системи прав і свобод людини в Німеччині є її поділ на формалізовані (писані) та неформалізовані (неписані) права. Обидва види прав людини мають рівний конституційний статус. Констатовано те, що в Україні лише формалізовані права і свободи людини мають можливість реалізуватися. Доведено необхідність утвердження і забезпечення Українською державою не тільки формалізованих але й неформалізованих прав і свобод людини.

Ключові слова: права людини, держава, вчення про права людини, формалізація, законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474765

Мамницький В.Ю., Лебедєва А.М. Пред’явлення позову про визнання необгрунтованими активів та їх витребування: надане законом право чи помилка законодавця

У статті досліджено правову природу глави 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), проведено аналіз і порівняння конфіскації та спеціальної конфіскації, з’ясовано сутність презумції невинуватості та можливість її застосування у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Поряд з цим звертається увага на переваги та недоліки цивільної конфіскації з огляду практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та положень Конвенції ООН проти корупції 2003 року (далі – Конвенція).

Ключові слова: необґрунтовані активи, конфіскація, спеціальна конфіскація, конфіскація поза кримінальним провадженням, конфіскація in rem, позов, корупційний злочин, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обвинувальний вирок суду.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474767

Олішевський О.В. Стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії пропаганді расовій чи національній дискримінації в України

У статті визначено стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду расової чи національної дискримінації. Проаналізовано практику притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» та 442 «Геноцид» КК України.

Ключові слова: стан, протидія злочинності, пропаганда, раса, національність, дискримінація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474769

Новіков О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі

У статті надана кримінологічна характеристика корупційної злочинності у приватному секторі в Україні за 2013-2018 рр. Проаналізовані результати національних та зарубіжних досліджень, присвячених корупції у приватній сфері в Україні. Встановлено негативні тенденції розвитку зазначеного явища та вирізнено деякі проблеми протидії цьому різновиду злочинності.

Ключові слова: корупція, корупційна злочинність, корупція у приватній сфері, корупція у приватному секторі, корупція у бізнес середовищі.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474771

Павлович-Сенета Я.П. Основні поняття та принципи переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

Статтю присвячено аналізу особливостей правового регулювання переміщення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Проведено дослідження нормативних актів, які регулюють дане коло суспільних відносин. Розкрито зміст основних понять та категорій, що використані в митному законодавстві при регламентації переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення.

Ключові слова: митний орган, митне право, митний кордон, міжнародна торгівля, переміщення, пункти пропуску, товари, транспортні засоби.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474773

Цекалова Н.І. Деякі аспекти існування не людських прав у співвідношенні з правами людськими

Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку не людських прав, аналізу європейського та вітчизняного законодавства з цього питання. Поява не людських прав розглядаються через призму існування людської гідності, автор підтримує ідею, що гідність є перевагою людини і водночас означає таку її можливість “панування над іншими істотами, творити людську цивілізацію і її блага, інші соціально значимі речі”. Після аналізу основних доктринальних поглядів на права тварин здійснено логічне припущення, що людина чи тварина мають бути рівні, що найменше у двох прагненнях: збереження свого життя і уникнення болі.

Ключові слова:  людські права, не людські права, людська гідність, право тварин на життя, право тварин на захист від тілесних ушкоджень, заборона катування, заборона заподіяння моральної шкоди,  відповідальність за якість життя тварин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474775

Струс Л.Б. Правове регулювання зміни статі

У статті розглядається проблема захисту прав людини за ознакою гендеру. Акцентується увага на особливостях правового регулювання зміни статі. На основі аналізу рішень ЄСПЛ та позитивної практики зарубіжних держав, вказується на потребі удосконалення чинної національної практики у визначеній сфері.

Ключові слова: зміна статі, гендерна ідентичність, трансгендерність, правове регулювання, стать.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474779

M. Maciąg-Świontek Проблема ограничения суверенитета государств-членов международных организаций

У статті розглянуто міжнародно-правові аспекти суверенітету. Сьогодні проблема суверенітету є темою для активної дискусії та різних досліджень. Основну увагу приділено умовам обмеження суверенітету. Крім того, звертається увага на те, що суверенітет не може виправдовувати порушення державою міжнародного права. Суверенітет не означає повну свободу щодо сфери компетенції, якою володіє держава.

Ключові слова: суверенітет, міжнародні організації, порушення суверенітету, обмеження суверенітету.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474781

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 66

golovna_66

титульна сторінка

зміст

Барегамян С.Х., Михайленко І.Ю. Особливості правової природи актів Конституційного Суду України

Стаття присвячена проблемі визначення правової природи актів Конституційного Суду України та можливості їх віднесення до джерел національного права зважаючи на їх значущість та роль в регулюванні відносин в державі. Проаналізовано позиції порівняння актів Конституційного Суду України з нормативно-правовими актами, конституційними судовими прецедентами. Зазначається, що є підстави говорити про наявність нормативно-правового характеру актів Конституційного Суду України, які стосуються офіційного тлумачення Конституції та законів України, вони суттєво впливають на регулювання суспільних відносин, але не здатні здійснювати його самостійно як нормативно-правові акти, а отже їх не можна відносити до нормативно-правових актів в повному розумінні визначення цього поняття.

Ключові слова: акти Конституційного Суду України, джерела національного права, орган конституційної юрисдикції, правотлумачна діяльність, інтерпретаційні акти, конституційна законність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376816

Вавринчук М.П., Когут О.В. Поняття публічної безпеки та порядку в діяльності Національної поліції

У статті проаналізовано закріплення понять “публічна безпека та порядок” і “громадська безпека і порядок” у вітчизняному та зарубіжному законодавстві, а також досліджено теоретичні аспекти визначення цих понять в контексті діяльності Національної поліції  України. Запропоновано до вирішення проблеми наукового змісту поняття “публічна безпека та порядок” повернутись до традиційних для вітчизняної юридичної термінології понять “громадський порядок”, “громадська безпека”.

Ключові слова: поліція, публічна безпека, публічний порядок, громадська безпека, громадський порядок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376820

M. Kachynska USA Experience in the Field of Prevention of Domestic Violence and Animal Abuse

Стаття присвячена питанню досвіду США щодо попередження домашнього насильства та жорстокого поводження із тваринами. Розглянуто запровадження та діяльність у Штаті Теннессі Єдиного реєстру жорстокого поводження з тваринами, зростання маргінальної поведінки осіб від жорстокого поводження із тваринами до вбивств людей. МВС України частково почало розпізнавати взаємозв’язок жорстокого поводження із тваринами та домашнього насильства крізь призму оцінки ризику вчинення домашнього насильства.

Ключові слова: домашнє насильство, жорстоке поводження з тваринами, жорстоке поводження з дітьми, міжнародний досвід, реєстри правопорушень.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376822

Кравченко М.Г., Косілова О.І. Нормативно-правове регулювання права на очікуване життя: сучасний стан в Україні та Федеративній Республіці Німеччина

У статті проаналізовано етапи внутрішньоутробного розвитку людини, визначено основні наукові підходи до розуміння сутності ембріона, визначено підстави та межі обмежень права на очікуване життя; розглянуто правові та моральні аспекти пренатального розвитку людини, визначена система нормативних та інституційних гарантій їх захисту в Україні та Німеччині.

Ключові слова: плід, ембріон, правовий захист, початок правоздатності, аборт, право на життя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376824

Мельник С.М. Суб’єкти військового управління vs органи військового управління: правовий аспект

У статті досліджено поняття суб’єктів військового управління крізь призму аналізу ознак органів державної влади. Визначено, що використовуючи міждисциплінарний аналіз можливо розкрити основні їх ознаки. Акцентовано увагу на тому, що кожен державний орган має свої ознаки, які обумовлені його юридичною природою, призначенням, специфікою й функціональним призначенням.

Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба, суб’єкти, органи влади, влада, державний орган.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376829

Мельничук С.М. Роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки

Стаття присвячена питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті забезпечення екологічної безпеки. З’ясовано сутність понять «сучасна держава Україна», «фінансова діяльність сучасної держави Україна», «забезпечення екологічної безпеки». Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо них. Встановлено роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки.

Ключові слова: екологічна безпека, фінансова діяльність держави, сучасна держава Україна, зміст фінансової діяльності держави, функції сучасної держави Україна, завдання сучасної держави Україна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376831

Зарубіна І.Н. Деякі аспекти реформування публічної служби на прикладі проходження служби помічниками суддів Патронатної служби (у світлі оновленого законодавства України про державну службу та Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті розглянуто окремі питання пріоритетних напрямків проведення реформ України, зокрема: реформування системи державного управління, державної служби, проведення адміністративної реформи. Окреслено деякі аспекти правового регулювання публічної служби в Україні. Висловлені пропозиції щодо шляхів розв’язання деяких питань, які залишилися поза увагою авторів Положення про помічника судді (рішення Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21) в частині призначення додаткового помічника судді відповідного суду на період виконання суддею адміністративних повноважень або обов’язків судді-члена Ради суддів України.

Ключові слова: реформування системи державного управління, реформування державної служби, проведення адміністративної реформи, публічна служба, державна служба, патронатна служба, помічник судді.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376834

Бондаренко К.О. Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: проблемні аспекти

В статті аналізуються нормативно правові акти, наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. Проаналізовано проблематику відбору кандидатів за конкурсом та особливості виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками. Звернено увагу, що конкурсний відбір  є важливим правовим засобом раціонального підбору кадрів та має гарантувати об’єктивність ділових, професійних, моральних якостей претендента на посаду.

Ключові слова: науково-педагогічний працівник, трудові відносини, конкурсний відбір, обрання за конкурсом, вакантні посади, кваліфіковані кадри.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376836

Усік Д.А. Інститут істотного порушення договору за Конвенцією Організації Об’єднаних Нації «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11 квітня 1980 року

Стаття присвячена аналізу інституту істотного порушення договору за Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” від 11 квітня 1980 року. Досліджено матеріали правозастосовної практики з питання застосування категорії “істотне порушення” та пов’язаних із нею понять, проаналізовано погляди зарубіжних вчених на можливі шляхи подолання прогалин та уніфікації тлумачення неоднозначних понять вищевказаного інституту.

Ключові слова: істотне порушення, Конвенція Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів”, міжнародний договір купівлі-продажу товарів, розірвання договору, доктрина міжнародного приватного права, прогалина у праві.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376840

Cмірнов Г.Ю. Особливості захисту права на участь в управлінні господарським товариством

Стаття присвячена аналізу ефективності національного законодавства щодо забезпечення захисту права на участь в управлінні господарським товариством. Автором досліджено особливості визнання недійсними рішень загальних зборів господарського товариства. Автором продемонстровано недоліки правового регулювання захисту права на участь в управлінні товариством, а також надано власні пропозиції щодо вдосконалення як законодавства, так і практики правозастосування.

Ключові слова: господарське товариство, учасник, акціонер, право на участь в управлінні, рішення загальних зборів, значний правочин, правочин із заінтересованістю.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376842

Аніщенко Т.С., Орлов Д.Л. Щодо повноважень дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі з урахуванням вимог антикорупційного законодавства

У статті окреслено місце дисциплінарно-деліктного права у системі особливого адміністративного права України та проаналізовано особливості роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі як складової процедурних норм дисциплінарно-деліктного права. Підкреслюється, що одним із проблемних питань в діяльності дисциплінарної комісії вважається відсутність визначених у Законі України «Про державну службу» або іншому нормативно-правовому акті повноважень членів комісії, а також окремо приділено увагу виникненню конфлікту інтересів у діяльності членів дисциплінарної комісії та запропоновано відповідний алгоритм дій державним службовцям у разі виникнення конфлікту інтересів.

Ключові слова: дисциплінарно-деліктне право, державний службовець, дисциплінарна комісія, особливе адміністративне право, повноваження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376844

Іваницький А.В. Застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги

Наукова робота присвячена правовому регулювання застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги. Автор досліджує окремі заходи впливу, вказуючи на положення відповідного законодавства та критично осмислюючи їх зміст. У статті розмежовано компетенцію Комісії з іншими регуляторами відносин у сфері ринків фінансових послуг.

Ключові слова: Нацкомфінпослуг, заходи впливу, учасники ринків фінансових послуг, фінансові послуги, відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376846

Антонюк В.О. Автор хореографічного твору як об’єкта авторського права

Стаття присвячена дослідженню питання авторства хореографічного твору. Автором визначено, що творцем даного об’єкта інтелектуальної власності є хореограф і балетмейстер. Також розглянуто приклади співавторства при створенні хореографічного твору. У статті здійснено порівняльний аналіз національної доктрини та практики  іноземних держав щодо зазначених питань.

Ключові слова: автор, хореограф, авторське право, хореографічний твір, суб’єкт авторських прав.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376848

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Maciąg-Świontek Проблема ограничения суверенитета государств-членов международных организаций

У статті розглянуто міжнародно-правові аспекти суверенітету. Сьогодні проблема суверенітету є темою для активної дискусії та різних досліджень. Основну увагу приділено умовам обмеження суверенітету. Крім того, звертається увага на те, що суверенітет не може виправдовувати порушення державою міжнародного права. Суверенітет не означає повну свободу щодо сфери компетенції, якою володіє держава.

Ключові слова: суверенітет, міжнародні організації, порушення суверенітету, обмеження суверенітету.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474781

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Струс Л.Б. Правове регулювання зміни статі

У статті розглядається проблема захисту прав людини за ознакою гендеру. Акцентується увага на особливостях правового регулювання зміни статі. На основі аналізу рішень ЄСПЛ та позитивної практики зарубіжних держав, вказується на потребі удосконалення чинної національної практики у визначеній сфері.

Ключові слова: зміна статі, гендерна ідентичність, трансгендерність, правове регулювання, стать.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474779

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Деякі аспекти існування не людських прав у співвідношенні з правами людськими

Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку не людських прав, аналізу європейського та вітчизняного законодавства з цього питання. Поява не людських прав розглядаються через призму існування людської гідності, автор підтримує ідею, що гідність є перевагою людини і водночас означає таку її можливість “панування над іншими істотами, творити людську цивілізацію і її блага, інші соціально значимі речі”. Після аналізу основних доктринальних поглядів на права тварин здійснено логічне припущення, що людина чи тварина мають бути рівні, що найменше у двох прагненнях: збереження свого життя і уникнення болі.

Ключові слова:  людські права, не людські права, людська гідність, право тварин на життя, право тварин на захист від тілесних ушкоджень, заборона катування, заборона заподіяння моральної шкоди,  відповідальність за якість життя тварин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474775

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Павлович-Сенета Я.П. Основні поняття та принципи переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

Статтю присвячено аналізу особливостей правового регулювання переміщення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Проведено дослідження нормативних актів, які регулюють дане коло суспільних відносин. Розкрито зміст основних понять та категорій, що використані в митному законодавстві при регламентації переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення.

Ключові слова: митний орган, митне право, митний кордон, міжнародна торгівля, переміщення, пункти пропуску, товари, транспортні засоби.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474773

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі

У статті надана кримінологічна характеристика корупційної злочинності у приватному секторі в Україні за 2013-2018 рр. Проаналізовані результати національних та зарубіжних досліджень, присвячених корупції у приватній сфері в Україні. Встановлено негативні тенденції розвитку зазначеного явища та вирізнено деякі проблеми протидії цьому різновиду злочинності.

Ключові слова: корупція, корупційна злочинність, корупція у приватній сфері, корупція у приватному секторі, корупція у бізнес середовищі.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474771

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олішевський О.В. Стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії пропаганді расовій чи національній дискримінації в України

У статті визначено стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду расової чи національної дискримінації. Проаналізовано практику притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» та 442 «Геноцид» КК України.

Ключові слова: стан, протидія злочинності, пропаганда, раса, національність, дискримінація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474769

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мамницький В.Ю., Лебедєва А.М. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування: надане законом право чи помилка законодавця

У статті досліджено правову природу глави 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), проведено аналіз і порівняння конфіскації та спеціальної конфіскації, з’ясовано сутність презумції невинуватості та можливість її застосування у позовномупровадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Поряд з цим звертається увага на переваги та недоліки цивільної конфіскації з огляду практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та положень Конвенції ООН проти корупції 2003 року (далі – Конвенція).

Ключові слова: необґрунтовані активи, конфіскація, спеціальна конфіскація, конфіскація поза кримінальним провадженням, конфіскація in rem, позов, корупційний злочин, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, обвинувальний вирок суду.  

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474767

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Формалізовані та неформалізовані основні права: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про формалізовані та неформалізовані основні права людини в Україні та у Німеччині. З’ясовано те, що одним із вимірів буття системи прав і свобод людини в Німеччині є її поділ на формалізовані (писані) та неформалізовані (неписані) права. Обидва види прав людини мають рівний конституційний статус. Констатовано те, що в Україні лише формалізовані права і свободи людини мають можливість реалізуватися. Доведено необхідність утвердження і забезпечення Українською державою не тільки формалізованих але й неформалізованих прав і свобод людини.

Ключові слова: права людини, держава, вчення про права людини, формалізація, законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474765

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska Some Aspects of Gender-Based Violence Stereotypes

Стаття присвячена окремим аспектам стереотипів щодо гендерно-обумовленого насильства. Розглянуто сутність вказаного явища. Проаналізовано матріархат та патріархат, звичаї та обряди і їх вплив на прояви гендерно-обумовленого насильства. Детальна увага приділена тому, що потерпілими від означеного насильства можуть бути як жінки так і чоловіки.

Ключові слова: гендерно-обумовлене насильство, форми гендерно-обумовленого насильства, потерпілі, матріархат, патріархат, мутиляція жіночих статевих органів, «бинтування» жіночих ніг, чоловіче обрізання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474763

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ващишин М.Я. Національна екомережа як стратегія екологічного управління

У статті національна екомережа розглядається не як стала територіальна система, а як стратегія екологічного управління. Автор пропонує вдосконалювати організаційно-правові інструменти цієї стратегії для активізації процесів формування екомережі. Звертається увага на необхідності постійного моніторингу загального стану довкілля та окремих структурних елементів екомережі, важливості збалансованого екологічного планування та дієвого екологічного контролю.

Ключові слова: стратегія екологічного управління, національна екологічна мережа, природно-ресурсний потенціал.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474747

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білецька Г.А. Особливості діагностики пріонових хвороб в практиці судово-медичного експерта

У статті розглядаються питання про сучасні погляди на причини виникнення різних видів повільних інфекцій та їх основні ознаки, що зустрічаються в практиці судово-медичного експерта та особливості проведення судово-медичної експертизи.

Ключові слова: пріони, повільні хвороби, судово-медична експертиза комплексна та комісійна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474715

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Барегамян С.Х. Правові засади державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту в контексті євроінтеграції України

Досліджується ієрархічна побудова нормативно-правових актів, які встановлюють засади здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту. Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту. Встановлено, що більшість європейських організацій досягають успіхів щодо екологізації транспорту завдяки взаємодії з підприємствами та організаціями різних рівнів.

Ключові слова: державний контроль, суб’єкти господарювання, транспортна інфраструктура, європейська інтеграція, екологізація транспорту, зелена логістика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474691

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О., Запотоцька О.В. Адміністративна деліктність у сфері безпечності та якості харчової продукції: ознаки та усунення правових колізій

У даній статті обґрунтовується висновок, що адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів – це урегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність компетентних суб’єктів, спрямована на примусове застосування до правопорушника правообмежувальних заходів матеріально та морального характеру за вчинене ним правопорушення, що визначене Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України, які урегульовують відносини у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

Ключові слова: адміністративна деліктність, відповідальність, правовпорушення, ознаки, прогалини, колізії, ефективність, удосконалення, законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3474665

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонюк В.О. Автор хореографічного твору як об’єкта авторського права

Стаття присвячена дослідженню питання авторства хореографічного твору. Автором визначено, що творцем даного об’єкта інтелектуальної власності є хореограф і балетмейстер. Також розглянуто приклади співавторства при створенні хореографічного твору. У статті здійснено порівняльний аналіз національної доктрини та практики  іноземних держав щодо зазначених питань.

Ключові слова: автор, хореограф, авторське право, хореографічний твір, суб’єкт авторських прав.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376848

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іваницький А.В. Застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги

Наукова робота присвячена правовому регулювання застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги. Автор досліджує окремі заходи впливу, вказуючи на положення відповідного законодавства та критично осмислюючи їх зміст. У статті розмежовано компетенцію Комісії з іншими регуляторами відносин у сфері ринків фінансових послуг.

Ключові слова: Нацкомфінпослуг, заходи впливу, учасники ринків фінансових послуг, фінансові послуги, відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376846

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аніщенко Т.С., Орлов Д.Л. Щодо повноважень дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі з урахуванням вимог антикорупційного законодавства

У статті окреслено місце дисциплінарно-деліктного права у системі особливого адміністративного права України та проаналізовано особливості роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі як складової процедурних норм дисциплінарно-деліктного права. Підкреслюється, що одним із проблемних питань в діяльності дисциплінарної комісії вважається відсутність визначених у Законі України «Про державну службу» або іншому нормативно-правовому акті повноважень членів комісії, а також окремо приділено увагу виникненню конфлікту інтересів у діяльності членів дисциплінарної комісії та запропоновано відповідний алгоритм дій державним службовцям у разі виникнення конфлікту інтересів.

Ключові слова: дисциплінарно-деліктне право, державний службовець, дисциплінарна комісія, особливе адміністративне право, повноваження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376844

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Cмірнов Г.Ю. Особливості захисту права на участь в управлінні господарським товариством

Стаття присвячена аналізу ефективності національного законодавства щодо забезпечення захисту права на участь в управлінні господарським товариством. Автором досліджено особливості визнання недійсними рішень загальних зборів господарського товариства. Автором продемонстровано недоліки правового регулювання захисту права на участь в управлінні товариством, а також надано власні пропозиції щодо вдосконалення як законодавства, так і практики правозастосування.

Ключові слова: господарське товариство, учасник, акціонер, право на участь в управлінні, рішення загальних зборів, значний правочин, правочин із заінтересованістю.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376842

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Усік Д.А. Інститут істотного порушення договору за Конвенцією Організації Об’єднаних Нації «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів» від 11 квітня 1980 року

Стаття присвячена аналізу інституту істотного порушення договору за Конвенцію Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів” від 11 квітня 1980 року. Досліджено матеріали правозастосовної практики з питання застосування категорії “істотне порушення” та пов’язаних із нею понять, проаналізовано погляди зарубіжних вчених на можливі шляхи подолання прогалин та уніфікації тлумачення неоднозначних понять вищевказаного інституту.

Ключові слова: істотне порушення, Конвенція Організації Об’єднаних Націй “Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів”, міжнародний договір купівлі-продажу товарів, розірвання договору, доктрина міжнародного приватного права, прогалина у праві.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376840

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко К.О. Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: проблемні аспекти

В статті аналізуються нормативно правові акти, наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. Проаналізовано проблематику відбору кандидатів за конкурсом та особливості виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками. Звернено увагу, що конкурсний відбір  є важливим правовим засобом раціонального підбору кадрів та має гарантувати об’єктивність ділових, професійних, моральних якостей претендента на посаду.

Ключові слова: науково-педагогічний працівник, трудові відносини, конкурсний відбір, обрання за конкурсом, вакантні посади, кваліфіковані кадри.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376836

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зарубіна І.Н. Деякі аспекти реформування публічної служби на прикладі проходження служби помічниками суддів Патронатної служби (у світлі оновленого законодавства України про державну службу та Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті розглянуто окремі питання пріоритетних напрямків проведення реформ України, зокрема: реформування системи державного управління, державної служби, проведення адміністративної реформи. Окреслено деякі аспекти правового регулювання публічної служби в Україні. Висловлені пропозиції щодо шляхів розв’язання деяких питань, які залишилися поза увагою авторів Положення про помічника судді (рішення Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21) в частині призначення додаткового помічника судді відповідного суду на період виконання суддею адміністративних повноважень або обов’язків судді-члена Ради суддів України.

Ключові слова: реформування системи державного управління, реформування державної служби, проведення адміністративної реформи, публічна служба, державна служба, патронатна служба, помічник судді.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376834

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук С.М. Роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки

Стаття присвячена питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті забезпечення екологічної безпеки. З’ясовано сутність понять «сучасна держава Україна», «фінансова діяльність сучасної держави Україна», «забезпечення екологічної безпеки». Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо них. Встановлено роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки.

Ключові слова: екологічна безпека, фінансова діяльність держави, сучасна держава Україна, зміст фінансової діяльності держави, функції сучасної держави Україна, завдання сучасної держави Україна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376831

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник С.М. Суб’єкти військового управління vs органи військового управління: правовий аспект

У статті досліджено поняття суб’єктів військового управління крізь призму аналізу ознак органів державної влади. Визначено, що використовуючи міждисциплінарний аналіз можливо розкрити основні їх ознаки. Акцентовано увагу на тому, що кожен державний орган має свої ознаки, які обумовлені його юридичною природою, призначенням, специфікою й функціональним призначенням.

Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба, суб’єкти, органи влади, влада, державний орган.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376829

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г., Косілова О.І. Нормативно-правове регулювання права на очікуване життя: сучасний стан в Україні та Федеративній Республіці Німеччина

У статті проаналізовано етапи внутрішньоутробного розвитку людини, визначено основні наукові підходи до розуміння сутності ембріона, визначено підстави та межі обмежень права на очікуване життя; розглянуто правові та моральні аспекти пренатального розвитку людини, визначена система нормативних та інституційних гарантій їх захисту в Україні та Німеччині.

Ключові слова: плід, ембріон, правовий захист, початок правоздатності, аборт, право на життя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376824

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska USA Experience in the Field of Prevention of Domestic Violence and Animal Abuse

Стаття присвячена питанню досвіду США щодо попередження домашнього насильства та жорстокого поводження із тваринами. Розглянуто запровадження та діяльність у Штаті Теннессі Єдиного реєстру жорстокого поводження з тваринами, зростання маргінальної поведінки осіб від жорстокого поводження із тваринами до вбивств людей. МВС України частково почало розпізнавати взаємозв’язок жорстокого поводження із тваринами та домашнього насильства крізь призму оцінки ризику вчинення домашнього насильства.

Ключові слова: домашнє насильство, жорстоке поводження з тваринами, жорстоке поводження з дітьми, міжнародний досвід, реєстри правопорушень.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376822

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вавринчук М.П., Когут О.В. Поняття публічної безпеки та порядку в діяльності Національної поліції

У статті проаналізовано закріплення понять “публічна безпека та порядок” і “громадська безпека і порядок” у вітчизняному та зарубіжному законодавстві, а також досліджено теоретичні аспекти визначення цих понять в контексті діяльності Національної поліції  України. Запропоновано до вирішення проблеми наукового змісту поняття “публічна безпека та порядок” повернутись до традиційних для вітчизняної юридичної термінології понять “громадський порядок”, “громадська безпека”.

Ключові слова: поліція, публічна безпека, публічний порядок, громадська безпека, громадський порядок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376820

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Барегамян С.Х., Михайленко І.Ю. Особливості правової природи актів Конституційного Суду України

Стаття присвячена проблемі визначення правової природи актів Конституційного Суду України та можливості їх віднесення до джерел національного права зважаючи на їх значущість та роль в регулюванні відносин в державі. Проаналізовано позиції порівняння актів Конституційного Суду України з нормативно-правовими актами, конституційними судовими прецедентами. Зазначається, що є підстави говорити про наявність нормативно-правового характеру актів Конституційного Суду України, які стосуються офіційного тлумачення Конституції та законів України, вони суттєво впливають на регулювання суспільних відносин, але не здатні здійснювати його самостійно як нормативно-правові акти, а отже їх не можна відносити до нормативно-правових актів в повному розумінні визначення цього поняття.

Ключові слова: акти Конституційного Суду України, джерела національного права, орган конституційної юрисдикції, правотлумачна діяльність, інтерпретаційні акти, конституційна законність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3376816

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 65

титульна сторінка

зміст

Бусол О.Ю. Дієвість і ефективність новітньої системи запобігання корупції в Україні  (ЧАСТИНА ДРУГА)

У статті досліджено стан запобігання корупції в Україні на 2019 р. Зроблено висновки щодо дієвості заходів з  протидії корупції, проведених спеціальними антикорупційними державними органами. Надано  пропозиції, зокрема, утворити при  Президентові України Координаційний комітет з протидії організованій корупції і транснаціональній злочинності.

Ключові слова: корупція, ефективність, дієвість антикорупційних заходів, система антикорупційних органів, запобігання корупції, протидія корупції, Координаційний комітет.

Відкрити статтю>>> 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353485

Жаровська І.М. Принципи адміністративно-правового механізму захисту права власності

У статті розглядається проблема сутності адміністративно-правового механізму захисту права власності. Основну увагу приділено принципам цього механізму. Констатовано, що адміністративно-правовий механізм захисту права власності ґрунтується на таких основних принципах: законності; демократизму; людиноцентризму; справедливості .

Ключові слова: право власності, адміністративно-правовий механізм, захист, самозахист, принципи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353489

Ващук Н.Ф. Перспетиви удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості України

Стаття присвячена перспективам удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості. Автором розкрито поняття «адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості». Розглянуто основні стримуючі фактори розвитку легкої промисловості. Доводиться необхідність досліджень в царині удосконалення адміністративно-правового регулювання зазначеної сфери.

Ключові слова: сфера легкої промисловості, адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості, об’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості, перспективи удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353491

Кравченко М.Г. Інституційні та організаційні гарантії основних прав людини: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав людини в Україні та у Німеччині. У статті проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених, у яких відображено вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав. Також досліджено законодавство України та Німеччини з позиції нормативного регулювання названих гарантій основних прав. Констатовано те, що вітчизняне вчення про інституційні та організаційні гарантії прав і свобод людини суттєво поступається німецькому вченню про гарантування основних прав.

Ключові слова: права людини, гарантії, обмеження, держава, вчення про права людини.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353493

Кравченко К.В., Солодовнікова Х.К. Окремі аспекти поняття та правового статусу фізичної особи по фазам життя

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних з поняттям та правовим статусом фізичної особи. Пропонується новий підхід до розуміння поняття фізичної особи через її внутрішній зміст. Зроблено висновок про те, що здатність фізичної особи користуватися основними правами може змінюватися протягом її життя залежно від певних критеріїв. Визначено, що існує необхідність та доцільність захисту основних прав до народження та після смерті фізичної особи.

Ключові слова: фізична особа, початок життя, правовий статус ембріону, неповнолітні, обмеження здатності користуватися основними правами.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353495

Мельник С.М. Ознаки військового управління: адміністративно-правовий аспект

У статті досліджено ознаки державного управління в адміністративно правовому аспекті на підставі вивчення та беручі за основу ознаки державного управління. Військове управління розглянуто як безперервний процес постійного впливу керуючої системи (суб’єкта військового управління) на керовану систему (на об’єкт військового управління), в межах якого за допомогою такого впливу досягаються поставлені цілі.

Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353499

Мельничук С.М. Фінансова діяльність сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій (теоретичні питання)

Стаття присвячена теоретичним питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо правової природи фінансової діяльності сучасної держави Україна. Виокремлено основні ознаки фінансової діяльності сучасної держави Україна й сформульовано визначення її поняття.

Ключові слова: фінансова діяльність держави, сучасна держава Україна, зміст фінансової діяльності держави, функції сучасної держави Україна, реалізація функцій сучасної держави Україна.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353501

Парута О.В. Духовність як фактор правової соціалізації

В сучасних складних умовах становлення України як незалежної, соціальної та правової держави велику надію покладаємо на духовну стійкість людини, на її здатність поставати як надійний, та водночас як активний елемент громадянського суспільства. Статтю присвячено з’ясуванню ролі духовності у процесі правової соціалізації особи. Виокремлено духовність як чинник, який сприяє підвищенню ефективності  правової соціалізації, наближенню України до ідеалу правової демократичної держави.

Ключові слова: правова соціалізація, духовність, особистість, правове виховання, правова діяльність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353505

Писаренко Н.Б. Внутрішня незалежність суддів (деякі міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті проаналізовано окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексу адміністративного судочинства України, звернення до яких може позначитися на внутрішній незалежності суддів. Запропоновано дещо відкоригувати означені положення з тим, щоб надати суддям впевненості у застосуванні нормативних приписів з огляду на «індивідуалізовані» характеристики вирішуваних ними правових конфліктів.

Ключові слова: адміністративне судочинство, незалежність суддів, висновок щодо застосування норм права, правовий висновок, викладений у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353509

Семчук Н.О. Кримінально-правовий захист породілі від акушерської агресії

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти захисту вагітних від акушерської агресії. Основна увага приділяється захисту цих прав через призму кримінального права.  Як ефективний крок може бути внесення до Кримінального кодексу ст. 139-1, що передбачає відповідальність за порушення прав пацієнта шляхом проведення медичних маніпуляцій без письмової згоди пацієнта, з покаранням, співпрацюючи з передбаченим ст. 139 КК. Такі зміни допоможуть збалансувати поточну ситуацію і  подолати медичну та акушерську агресію.

Ключові слова: акушерська агресія, правозахисний підхід, інформована згода, кримінальне право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353511

Титаренко О.О. Досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності: можливості для України

У статті розглянутий досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах. Встановлено, що єдина комплексна державна програма протидії злочинності відсутня. За результатами проведеного дослідження обґрунтовується можливість запозичення досвіду Латвії для України в частині визначення альтернативних джерел фінансування програмних документів, а також запровадження моделі «Програма-проектів».

Ключові слова: програмування, протидія злочинності, програми профілактики, зарубіжний досвід протидії злочинності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353515

Цекалова Н.І. Права людини чи людські права

У статті проаналізовано ключові історичні етапи формування людських прав, тезисно окреслено яким чином ці права можуть бути забезпечено, визначено дві основні наукові дискусії, що певним чином впливають на ідею появи категорії “людські права” поряд із загально прийнятою “права людини”, сформовано власні погляди на категорію “людські права” і визначено можливість існування “не людських прав”.

Ключові слова: людські права, права людини, свободи, забезпечення людських прав, об’єктні і без об’єктні права, колективні права, не людські права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353519

Стасюк О.М. Виконавчий напис нотаріуса (конституційно-правовий аспект)

У статті обговорюється питання про відповідність нормам Конституції України існуючого у законодавстві позасудового порядку застосування заходів державно-примусового характеру на підставі виконавчих написів нотаріусів. Сформульовано пропозиції про ліквідацію інституту вчинення виконавчих написів та запропоновано розширення переліку вимог, які можуть розглядатися судами у наказному провадженні.

Ключові слова: виконавчий напис нотаріуса, наказне провадження, безспірність вимоги.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353523

Вільгушинський В.М. Проблеми визначення суті і змісту принципів гласності та відкритості як фундаментальних основ кримінального судочинства в сучасних умовах

Стаття призначена з’ясуванню суті і змісту принципів гласності і відкритості у кримінальному провадженні, що пов’язані з порядком організації кримінального судочинства, а також розгляду проблемних  питань реалізації зазначених принципів з урахуванням нормативного та фактичного їхнього  застосування в  кримінальному процесі.

Ключові слова: принцип, засади, гласність, відкритість, правосуддя, судовий розгляд, кримінальне провадження, кримінальний процес, кримінальне судочинство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353527

Сірко Л.П. Загальноправова характеристика етапів гендерно-правової експертизи: вітчизняна та зарубіжна практика

У статті проаналізовано зміст етапів проведення гендерно-правової експертизи. Висвітлено наукові підходи до здійснення гендерно-правової експертизи та досліджено зарубіжний досвід її проведення. Акцентовано увагу на необхідності законодавчо закріплених Методичних рекомендацій щодо проведення гендерно-правової експертизи, оскільки сьогодні такі Методичні рекомендації мають тільки рекомендаційний характер.

Ключові слова: паритетна демократія, гендер, рівність, права людини, гендерно-правова експертиза, рівні права та можливості чоловіків і жінок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353529

Фоміна Г.Ю. Правові засади реабілітації осіб з інвалідністю в Україні

У науковій статті проводиться дослідження правового регулювання реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Визначено зміст права осіб з інвалідністю на реабілітацію та принципів реабілітації. Відзначено, що проблеми осіб з інвалідністю повинні розглядатися на рівні прав людини, а не як вираження благодійництва. Досліджено проблеми реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Розроблено відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне законодавство, особи з інвалідністю, реабілітація, права осіб з інвалідністю.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353531

Поєдинок В., Чехович Т. Позбавлення основних прав на прикладі Конституції ФРН

Стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики захисту конституції на сучасному етапі в порівняльно-правовому аспекті. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду в сфері застосування окремих форм захисту конституції на прикладі ФРН. Розглянуто види форм захисту конституції у ФРН. Досліджено особливості правового регулювання та механізму реалізації репресивної форми захисту конституції – позбавлення основних прав. Доведено, що позбавлення основних прав є інститутом «озброєної» демократії і повинно «деполітизовувати» осіб, які становлять конкретну небезпеку останній.

Ключові слова: конституція, захист конституції, форми захисту конституції, позбавлення основних прав, демократичний суспільний порядок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3353533

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 64

титульна сторінка

зміст

Бусол О.Ю. Дієвість і ефективність новітньої системи запобігання корупції в Україні (Частина перша)

У статті досліджено стан запобігання корупції в Україні на 2019 р. Зроблено висновки щодо дієвості заходів з  протидії корупції, проведених спеціальними антикорупційними державними органами. Надано  пропозиції, зокрема, утворити при  Президентові України Координаційний комітет з протидії організованій корупції і транснаціональній злочинності.

Ключові слова: корупція, ефективність, дієвість антикорупційних заходів, система антикорупційних органів, запобігання корупції, протидія корупції, Координаційний комітет.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267065

Діковська І.А. Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини  та  ЄС

Стаття присвячена аналізу колізійного регулювання речових відносин у міжнародних договорах та законодавстві України, Швейцарії, Угорщині та праві ЄС. Зроблено висновок про необхідність вивчення можливості використання досвіду визначення статуту речових відносин та  спеціального колізійного регулювання  речових прав на компоненти та приналежності речі, передбачене Угорським законодавством.

Ключові слова: колізійне регулювання речових відносин, Закон України «Про міжнародне приватне право», Закон Угорщини «Про міжнародне приватне право», Закон Швейцарії «Про міжнародне приватне право», Спадковий Регламент ЄС, Регламент ЄС про майно подружжя, адаптація речових прав.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267069

Личенко І.О. Право власності як об’єкт кримінально-правової охорони

Стаття присвячена аналізу змісту, особливостей, нормативно-правового забезпечення кримінально-правового захисту права власності в Україні.  Особлива увага присвячена висвітленню наукових підходів до розуміння змісту категорії «власність», трансформації розуміння цього поняття в сучасних умовах та впливу цих процесів на специфіку кримінально-правової охорони права власності. У статті визначено чинники, під впливом яких перебуває право власності як об’єкт кримінально-правової охорони, наведено поняття функції кримінально-правової охорони права власності, визначено видові прояви злочинів проти власності.

Ключові слова: право власності, кримінально-правовий захист, злочини, кримінальна відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267071

Орлеан А.М. Кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми: науково-практичний коментар до ст. 149 КК України

В статті виділено та розтлумачено основні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України. Складна й перевантажена текстом конструкція цієї статті обумовила необхідність аналізу її численних складових, з’ясування їх альтернативного та (або) кумулятивного характеру. Особливу увагу приділено формам об’єктивної сторони складу торгівлі людьми, способам та меті, а також кваліфікуючим ознакам. Значення конкретних ознак, наскільки це дозволяли наявні матеріали, було проілюстроване конкретними прикладами судових рішень. Загалом, використання опрацьованого в цій публікації матеріалу дозволить правильно кваліфікувати торгівлю людьми, відмежовувати це кримінальне правопорушення від суміжних та від незлочинних діянь.

Ключові слова: торгівля людьми, ознаки торгівлі людьми, експлуатація людини, купівля-продаж людини, кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267075

Виноградов А.К., Виноградова А.А., Ткач Ю.Д. Новая доктрина сущности, исчерпывающего перечня и законодательного представления общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния

У публікації запропоновано в одній із статей перспективного Конституційного кодексу України чи іншої держави відобразити вичерпний загальноправовий перелік обставин, що виключають антисоціальність діяння. В іншій статті даного кодексу має бути відображені поняття, форми і види вини та перелік обставин, що виключають, пом’якшують або обтяжують винність особи.

Ключові слова : сумлінне незнання норми правового акта; конкуренція норм права; короткочасна конкуренція правових статусів різних соціосуб’єктів; паранещасний випадок чи параказус; юридична та фактична помилка; уявне обставина, що виключає антисоциальность діяння.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267079

Деркач Е.М., Рябов Д.С. Щодо вдосконалення економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів шляхом посилення ролі держави як учасника фондового ринку

У статті висвітлено актуальні питання економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів. Обґрунтовується необхідність посилення ролі держави як учасника фондового ринку, доцільність розвитку інституту муніципальних облігацій та запропоновано зміни до податкового законодавства з метою врегулювання питання щодо їх оподаткування.

Ключові слова: фондовий ринок, боргові цінні папери, зовнішній борг, децентралізація, оподаткування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267086

Дуравкіна Н.І. Атипова зайнятість: загальна характеристика правового регулювання в країнах ЄС

Стаття присвячена загальній характеристиці правового регулювання атипової зайнятості в країнах ЄС на міжнародному та національному рівнях. Визначається поняття та типи нестандартної зайнятості (тимчасове працевлаштування, неповний робочий день, замасковані трудові відносини, праця через агенції з тимчасового працевлаштування). Аналізується законодавство країн Європи та нормативно-правові акти Міжнародної організації праці, що стосуються нестандартної зайнятості населення.

Ключові слова: атипова зайнятість, нестандартна зайнятість, правове регулювання зайнятості, міжнародна організація праці, стандартна зайнятість, тимчасове працевлаштування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267088

Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

Стаття присвячена дослідженню  конституційного, законодавчого та підзаконного рівнів правового регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Доведено, що оптимальним рівнем правового регулювання порядку проведення місцевих виборів, місцевих референдумів та загальних зборів громадян за місцем проживання виступає законодавчий, а місцевих ініціатив та громадських слухань – підзаконний (статути територіальних громад).

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, форми безпосередньої участі територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267097

Голобутовський Р.З. Судова влада в контексті розуміння феномену державної влади

У статті проаналізовано основні підходи до розуміння правової природи державної влади, як соціального феномену, досліджено місце судової влади в системі державної влади сучасної правової держави, розкрито співвідношення понять судова влада, органи судової влади, правосуддя. Зроблено наголос, що в основі розподілу державної влади лежать насамперед повноваження державних органів. Розгляд та вирішення спорів є основними повноваженнями судових органів, що охоплюється поняттям правосуддя.

Ключові слова: влада, державна влада, судова влада, органи судової влади, судові органи, правосуддя, органи правосуддя. 

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267101

Ye. Kobko National Interest as Basis of National Security of Ukraine in Modern Geopolitical Space

У статті розглянуто проблематику національних інтересів як основи національної безпеки України у сучасних геополітичних умовах. Наголошено, що національний інтерес має ретроспективний характер, адже він формується під впливом історичних процесів та особливостей становлення суспільства та держави. Підкреслено, що в Україні явище «національний інтерес» набуло актуальності після розпаду СРСР в 90-х рр. минулого століття. Розкрито особливості співвідношення національних інтересів та національної безпеки. Визначено первинні загрози для національних інтересів України на сучасному етапі.

Ключові слова: національні інтереси, національна безпека, громадянське суспільство, правова держава, геополітика, глобалізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267105

Лавренова О.І. До питання про оптимізацію системи адміністративних стягнень

У статті здійснено аналіз системи адміністративних стягнень, що закріплена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Досліджено проблеми застосування окремих адміністративних стягнень. Запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України щодо системи адміністративних стягнень.

Ключові слова: адміністративне стягнення, штрафні бали, оплатне вилучення, конфіскація, позбавлення права, виправні роботи.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267108

Мамницький В.Ю., Кахнова М.Г. Врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти правозастосовчої практики

Дана стаття присвячена розгляду питання врегулювання спору за участю судді у новелізованому національному цивільному процесуальному законодавстві. У роботі проаналізовані принципи, на яких ґрунтується зазначений інститут, висвітлено колізійні положення процесуального законодавства, проведено компаративний аналіз врегулювання спору за участю судді із суміжними інститутами процесуального законодавства,  у висновках подано пропозиції щодо доопрацювання законодавчих положень, які регулюють досліджуваний інститут з врахуванням досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: цивільний процес, правовий інститут, врегулювання спору за участю судді, медіація, примирювальні процедури, альтернативні способи вирішення спорів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267110

Мартинюк О.В. Жінка як суб’єкт злочину в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

У статті розглядаються особливості кримінальної відповідальності жінки за вчинені нею злочини в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. залежно від ступеня суспільної небезпеки. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання жінки. Розглядаються такі специфічні злочини, як вбивство своїх родичів, перелюбство, подружня зрада через втечу з іншим чоловіком, звідництво, проституція та покарання, що призначалися за них.

Ключові слова: жінка, злочин, суб’єкт злочину, звичаєве право, Судебник Казимира 1468 р., Литовський Статут, Литовсько-Руська держава, Річ Посполита.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267114

Маршуба М.О. Зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом архітектурно-просторового планування міст

В статті розглянуто зарубіжний досвід створення програм протидії та запобіганню злочинності, що направлені на побудову стану захищеності простору. Ці програми включають напрями безпечного містобудування та архітектурно-просторових особливостей, що можуть негативно впливати на криміногенність територій. Ефективне використання зазначених ідей дозволить суттєво знизити кількість вчинюваних злочинних посягань на вулицях, біля будинків, закритих приміщеннях, усамітнених, недоступних візуальному спостереженню територіях.

Ключові слова: топографія, захищений простір, безпечне місто, архітектурно-просторове планування, енвайроментальна кримінологія.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267122

Мельничук С.М. Проблемні питання процедури публічних закупівель в Україні

Стаття присвячена проблемним питанням здійснення публічних закупівель в Україні. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо процедурних питань пов’язаних з розглядом та оцінкою тендерних пропозицій в межах публічних закупівель. Розглянуто основні нормативно-правові акти, що регламентують досліджуваний процес. Виокремлено суб’єктів моніторингу публічних закупівель та їх повноваження. Запропоновано шляхи удосконалення.

Ключові слова: публічні закупівлі, сучасна держава Україна, реалізація функцій сучасної держави Україна, тендерні пропозиції, оцінка тендерних пропозицій, замовник, учасник.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267126

O. Nalyvaiko, O. Chepik-Tregubenko Social and Economic Systems of Society: Concept, Objectives, Trends

У статті розкрито проблематику розвитку економічної та соціальної систем суспільства з позицій науки теорії держави і права. Наголошено, що сьогодні як міжнародна спільнота, так і українське суспільство в активному пошуку більш ефективних моделей соціальної та економічної систем. Підкреслено, що новітні тенденції зумовлюють здійснити інноваційно-структурну перебудову вітчизняної економічної системи суспільства. Зроблено висновок, що розвиток духовно-культурної та політичної сфер сьогодні все більше стикається з проблемою уповільнення формування відкритої економічної системи. Визначено напрями оновлення економічної системи суспільства.

Ключові слова: економічна система суспільства, соціальна система суспільства, кіберекономіка, модернізація, децентралізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267130

Циганчук Н.А. Особливості укладення  трудових  договорів  за законодавством   України та Польщі: порівняльно-правовий аналіз

У статті досліджуються питання регулювання трудових відносин в  Україні та Польщі. Проводиться порівняння норм Кодексу законів про працю України  з нормами Кодексу праці Польщі (Kodeks Pracy), а також порівняння окремих нормативно-правових актів, які регулюють відносини праці.

Ключові слова: працевлаштування, трудові відносини іноземних громадян, трудовий договір,  договір найму, договір підряду,  договір доручення, строк дії трудового договору.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267134

Завертайло І.О. Нормативне регулювання повноважень прокурора при обранні, продовженні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження в суді першої інстанції

Стаття присвячена дослідженню нормативного регулювання повноважень прокурора у підготовчому судовому провадженні та судовому розгляді під час вирішення судом питань, пов’язаних з обранням, зміною, скасуванням та продовженням заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів, розробленню пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з цих питань.

Ключові слова: КПК України, прокурор, заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, повноваження, підготовче судове провадження, судовий розгляд.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267170

Матат А.В. Громадянство як правовий статус фізичної особи – суб’єкта основних прав (німецька доктрина та український досвід)

Стаття присвячена дослідженню інституту громадянства, який є ключовим елементом правового статусу фізичної особи, за допомогою якого реалізовуються основні права людини. Розглянуто питання співвідношення громадянських та політичних прав людини, які здебільшого розглядаються як взаємозалежні різновиди прав людини. Проаналізовано німецьку та українську правничу літературу з теми дослідження, а також вивчено особливості громадянства Європейського Союзу.

Ключові слова: інститут громадянства, основні права, громадянські права, політичні права.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267178

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Щодо проблеми місцевих референдумів в Україні та в зарубіжних країнах. Порівняльний аспект

У статті досліджено особливості проведення місцевих референдумів на прикладі Швейцарії, США, Польщі, Великої Британії та інших зарубіжних країн. Проведено аналіз досвіду України щодо проведення місцевих референдумів. Наведено власні пропозиції щодо впровадження інституту дорадчого місцевого референдуму.

Ключові слова: дорадчий референдум, референдум як форма безпосередньої демократії, місцеві референдуми в зарубіжних країнах.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267180

Гоцкалюк І.П. Правове виховання молоді як фактор розбудови української держави

У статті розглядається  проблематика правового виховання молоді як фактор розбудови української держави. Здійснюється оцінка реального існування даного питання, його сутності та значення для сучасної правової держави. Запропоновано напрямок та спосіб вирішення  проблеми правового виховання молоді, яка потребує термінового вирішення.

Ключові слова.  Правове виховання, правосвідомість, правова культура, молодь України, правова держава.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267186

Кучеренко Д.І., Копиленко С.Є. Деякі проблеми правового регулювання нової редакції ст. 152 Кримінального Кодексу України

У статті розглянуто положення чинного кримінального законодавства України щодо деяких проблем правового регулювання нової редакції статті 152 Кримінального Кодексу України. Надано пояснення щодо питання досягнення згоди та поняття «добровільної згоди». Зроблено висновок про недосконалість законодавчого регулювання нової редакції злочину, передбаченого ст. 152 ККУ та запропоновано удосконалити деякі питання для спрощення застосування цієї норми.

Ключові слова: злочини проти статевої свободи та недоторканності особи, нова редакція, законодавчі зміни, зґвалтування, кримінальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267198

Лось А.С. Принцип презумпції винуватості для чиновників як засіб розв’язання проблеми корупції у державі: міжнародний та національний досвід

У статті досліджується міжнародний і національний досвід запровадження в законодавстві окремих держав принципу презумпції винуватості стосовно чиновників, які підозрюються у корупційних злочинах, та ефективності таких запроваджень, а також закріплення можливості запровадження принципу презумпції винуватості у міжнародному праві; проводиться оцінка рішень компетентних органів України стосовно українського антикорупційного законодавства, яке закріпило у правовій системі України принцип презумпції винуватості.

Ключові слова: презумпція винуватості, презумпція невинуватості, корупція, кримінальне законодавство, презумпція корупційності, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267208

Мельниченко І.О. Особливості дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури

В даній роботі було проаналізовано загальний порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, а також здійснено поділ за суб’єктним критерієм на загальний порядок та спеціальний. Досліджено склад дисциплінарного правопорушення. Простежено розвиток інституту дисциплінарної відповідальності прокурорів на основі діючого закону, а також низки міжнародних конвенцій, пактів та угод. Враховано етичну складову прокурора і ступінь суспільного ставлення до прокурорів-порушників.

Ключові слова: прокурор, дисциплінарна відповідальність, проступок, трудова дисципліна, прокурорська етика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267213

Осінська Д.С., Осітрова Ю.О. Боротьба з кіберзлочинністю на національному та міжнародному рівні

В статті проаналізовано проблемні моменти регламентації та вирішення проблем кіберзлочинності в Україні враховуючи зарубіжний досвід. Вказано на наявність проблемних питань, а саме: відсутність окремого нормативно-правового акту, який би визначав діяльність, функції та спеціальну компетенцію органів внутрішніх справ щодо запобігання кіберзлочинності, закріплення в Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» положень, які б створювали нормативно-правову базу для захисту населення від інформаційних злочинів.

Ключові слова: індивідуальна інформація, інформаційний злочин, інформація, кібербезпека, кіберзлочин.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267222

Плиска Ю.В. Довірча власність в праві України та міжнародному приватному праві країн континентальної правової сім’ї

Стаття присвячена дослідженню становлення інституту довірчої власності в праві країн континентальної правової сім’ї та розглядає можливі шляхи розвитку вітчизняного законодавства  у даній сфері. Також у статті надано характеристику сучасного стану правових реалій довірчої власності в Україні та запропонованих моделей його вдосконалення.

Ключові слова: довірча власність, трастоподібні конструкції, країни континентальної правової сім’ї, договір управління майном, установник управління, управитель, дуалізм права власності, законопроект.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267231

Рева А.О., Черняченко Д.Б. Право на свободу вираження поглядів як засіб контролю за владою в демократичних державах

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання обмеження права на свободу вираження поглядів. На підставі проведеного аналізу встановлено специфіку світової практики та висвітлено як випадки обмеження права на інформацію, так і наведено приклади країн, які відмовляються від запровадження таких механізмів. Автори зазначили низку цінних для правозастосування пропозицій у напрямку вдосконалення процедури захисту права на свободу вираження думок та неможливості випадків його обмеження.

Ключові слова: дифамація, свобода поглядів, право на інформацію, авторитет влади, критика влади.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267236

Трофімов Б.Д. Щодо закріплення в Конституції України курсу в ЄС та НАТО

У статті досліджуються зміни до Конституції України, що їх було внесено 07.02.2019 року, на предмет їх доцільності та способу закріплення. Аналізуються видозмінені та інші положення Конституції України, пояснювальна записка до законопроекту № 9037 від 03.09.2018, а також роботи вчених з проблематики, яка є пов’язаною з темою наукової статті. Визначаються проблеми, які на думку автора пов’язані зі змінами, які були внесені до Конституції України. Автором здійснюється спроба виробити оптимальний шлях впровадження запропонованих законодавцем змін до Конституції України.

Ключові слова: Конституція України, зміни до Конституції України, Європейський союз, ЄС, Організація Північноатлантичного договору, НАТО, референдум.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267242

Мірошников І.Ю., Козлова Г.Р. Апеляційне провадження в Україні: історія та сучасність

Стаття присвячена апеляційній формі перегляду судових рішень у кримінальних справах. Зокрема, історія запровадження на теренах України такого інституту, його розвиток і особливості правового врегулювання кримінальним процесуальним законом апеляційного провадження сьогодні. У статті проводиться аналіз ряду нормативних положень Кримінального процесуального кодексу України, розглядаються актуальні дискусійні питання, пов’язані з апеляційним переглядом і висловлюються судження провідних науковців щодо існуючих законодавчих прогалин.

Ключові слова: апеляційне провадження, апеляційний перегляд, апеляційна інстанція, оскарження, рішення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3267246

Кириченко А.А., Тунтула А.С., Бидей  А.Н., Шаповалова О.И. Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты ?: гипердоклад научного системного правового исследования

В статті обґрунтовано наявність при проведенні фактично двох етапів конкурсу з первинного формування касаційних судів і паралельно з другим етапом при формуванні Вищої антикорупційного суду та його апеляційної плати кілька десятків, побудованих на корупції та/або непрофесіоналізмі, істотних порушень. В силу цього запропоновано скасувати укази про призначення суддів за результатами цих конкурсів, провести перезавантаження ВККСУ та ВРП і повторний конкурс і винних притягти до антикримінальної відповідальності.

Ключові слова: конкурс в касаційні суди; конкурс до антикорупційного суд; корупція; непрофесіоналізм; перезавантаження ВККСУ та ВРП; повторний конкурс в касаційні суди.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.3346480

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поєдинок В., Чехович Т. Позбавлення основних прав на прикладі Конституції ФРН

Стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики захисту конституції на сучасному етапі в порівняльно-правовому аспекті. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду в сфері застосування окремих форм захисту конституції на прикладі ФРН. Розглянуто види форм захисту конституції у ФРН. Досліджено особливості правового регулювання та механізму реалізації репресивної форми захисту конституції – позбавлення основних прав. Доведено, що позбавлення основних прав є інститутом «озброєної» демократії і повинно «деполітизовувати» осіб, які становлять конкретну небезпеку останній.

Ключові слова: конституція, захист конституції, форми захисту конституції, позбавлення основних прав, демократичний суспільний порядок.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Фоміна Г.Ю. Правові засади реабілітації осіб з інвалідністю в Україні

У науковій статті проводиться дослідження правового регулювання реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Визначено зміст права осіб з інвалідністю на реабілітацію та принципів реабілітації. Відзначено, що проблеми осіб з інвалідністю повинні розглядатися на рівні прав людини, а не як вираження благодійництва. Досліджено проблеми реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Розроблено відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне законодавство, особи з інвалідністю, реабілітація, права осіб з інвалідністю.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сірко Л.П. Загальноправова характеристика етапів гендерно-правової експертизи: вітчизняна та зарубіжна практика

У статті проаналізовано зміст етапів проведення гендерно-правової експертизи. Висвітлено наукові підходи до здійснення гендерно-правової експертизи та досліджено зарубіжний досвід її проведення. Акцентовано увагу на необхідності законодавчо закріплених Методичних рекомендацій щодо проведення гендерно-правової експертизи, оскільки сьогодні такі Методичні рекомендації мають тільки рекомендаційний характер.

Ключові слова: паритетна демократія, гендер, рівність, права людини, гендерно-правова експертиза, рівні права та можливості чоловіків і жінок.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вільгушинський В.М. Проблеми визначення суті і змісту принципів гласності та відкритості як фундаментальних основ кримінального судочинства в сучасних умовах

Стаття призначена з’ясуванню суті і змісту принципів гласності і відкритості у кримінальному провадженні, що пов’язані з порядком організації кримінального судочинства, а також розгляду проблемних  питань реалізації зазначених принципів з урахуванням нормативного та фактичного їхнього  застосування в  кримінальному процесі.

Ключові слова: принцип, засади, гласність, відкритість, правосуддя, судовий розгляд, кримінальне провадження, кримінальний процес, кримінальне судочинство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стасюк О.М. Виконавчий напис нотаріуса (конституційно-правовий аспект)

У статті обговорюється питання про відповідність нормам Конституції України існуючого у законодавстві позасудового порядку застосування заходів державно-примусового характеру на підставі виконавчих написів нотаріусів. Сформульовано пропозиції про ліквідацію інституту вчинення виконавчих написів та запропоновано розширення переліку вимог, які можуть розглядатися судами у наказному провадженні.

Ключові слова: виконавчий напис нотаріуса, наказне провадження, безспірність вимоги.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Права людини чи людські права

У статті проаналізовано ключові історичні етапи формування людських прав, тезисно окреслено яким чином ці права можуть бути забезпечено, визначено дві основні наукові дискусії, що певним чином впливають на ідею появи категорії “людські права” поряд із загально прийнятою “права людини”, сформовано власні погляди на категорію “людські права” і визначено можливість існування “не людських прав”.

Ключові слова: людські права, права людини, свободи, забезпечення людських прав, об’єктні і без об’єктні права, колективні права, не людські права.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Титаренко О.О. Досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності: можливості для України

У статті розглянутий досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах. Встановлено, що єдина комплексна державна програма протидії злочинності відсутня. За результатами проведеного дослідження обґрунтовується можливість запозичення досвіду Латвії для України в частині визначення альтернативних джерел фінансування програмних документів, а також запровадження моделі «Програма-проектів».

Ключові слова: програмування, протидія злочинності, програми профілактики, зарубіжний досвід протидії злочинності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семчук Н.О. Кримінально-правовий захист породілі від акушерської агресії

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти захисту вагітних від акушерської агресії. Основна увага приділяється захисту цих прав через призму кримінального права.  Як ефективний крок може бути внесення до Кримінального кодексу ст. 139-1, що передбачає відповідальність за порушення прав пацієнта шляхом проведення медичних маніпуляцій без письмової згоди пацієнта, з покаранням, співпрацюючи з передбаченим ст. 139 КК. Такі зміни допоможуть збалансувати поточну ситуацію і  подолати медичну та акушерську агресію.

Ключові слова: акушерська агресія, правозахисний підхід, інформована згода, кримінальне право.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Писаренко Н.Б. Внутрішня незалежність суддів (деякі міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті проаналізовано окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексу адміністративного судочинства України, звернення до яких може позначитися на внутрішній незалежності суддів. Запропоновано дещо відкоригувати означені положення з тим, щоб надати суддям впевненості у застосуванні нормативних приписів з огляду на «індивідуалізовані» характеристики вирішуваних ними правових конфліктів.

Ключові слова: адміністративне судочинство, незалежність суддів, висновок щодо застосування норм права, правовий висновок, викладений у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парута О.В. Духовність як фактор правової соціалізації

В сучасних складних умовах становлення України як незалежної, соціальної та правової держави велику надію покладаємо на духовну стійкість людини, на її здатність поставати як надійний, та водночас як активний елемент громадянського суспільства. Статтю присвячено з’ясуванню ролі духовності у процесі правової соціалізації особи. Виокремлено духовність як чинник, який сприяє підвищенню ефективності  правової соціалізації, наближенню України до ідеалу правової демократичної держави.

Ключові слова: правова соціалізація, духовність, особистість, правове виховання, правова діяльність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук С.М. Фінансова діяльність сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій (теоретичні питання)

Стаття присвячена теоретичним питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо правової природи фінансової діяльності сучасної держави Україна. Виокремлено основні ознаки фінансової діяльності сучасної держави Україна й сформульовано визначення її поняття.

Ключові слова: фінансова діяльність держави, сучасна держава Україна, зміст фінансової діяльності держави, функції сучасної держави Україна, реалізація функцій сучасної держави Україна.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник С.М. Ознаки військового управління: адміністративно-правовий аспект

У статті досліджено ознаки державного управління в адміністративно правовому аспекті на підставі вивчення та беручі за основу ознаки державного управління. Військове управління розглянуто як безперервний процес постійного впливу керуючої системи (суб’єкта військового управління) на керовану систему (на об’єкт військового управління), в межах якого за допомогою такого впливу досягаються поставлені цілі.

Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко К.В., Солодовнікова Х.К. Окремі аспекти поняття та правового статусу фізичної особи по фазам життя

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних з поняттям та правовим статусом фізичної особи. Пропонується новий підхід до розуміння поняття фізичної особи через її внутрішній зміст. Зроблено висновок про те, що здатність фізичної особи користуватися основними правами може змінюватися протягом її життя залежно від певних критеріїв. Визначено, що існує необхідність та доцільність захисту основних прав до народження та після смерті фізичної особи.

Ключові слова: фізична особа, початок життя, правовий статус ембріону, неповнолітні, обмеження здатності користуватися основними правами.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Інституційні та організаційні гарантії основних прав людини: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав людини в Україні та у Німеччині. У статті проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених, у яких відображено вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав. Також досліджено законодавство України та Німеччини з позиції нормативного регулювання названих гарантій основних прав. Констатовано те, що вітчизняне вчення про інституційні та організаційні гарантії прав і свобод людини суттєво поступається німецькому вченню про гарантування основних прав.

Ключові слова: права людини, гарантії, обмеження, держава, вчення про права людини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS