Журнал східноєвропейського права № 82

golovna_82-page0001

титульна сторінка

зміст

Бобко У.П. Особливості вимог до договорів укладених у сфері публічних закупівель та внесення змін до них

У статті розглянуто особливості укладення договорів у сфері публічних закупівель в контексті нового Закону України Про «публічні закупівлі» та детально охарактеризовано вісім підстав щодо зміни істотних умов договору про закупівлю, зобов’язання за якими ще не виконані в повному обсязі. Також, автором розглянуто порядок опублікування повідомлення про зміни до істотних умов договору у порядку передбаченому законодавством в системі ProZorro.

Ключові слова: публічні закупівлі, договір, договір про публічну закупівлю, зміна договору, ціна договору.

Відкрити статтю>>>

Бондаренко О.С., Сагайдак В.О. Загальні засади юридичної відповідальності за контрабанду відповідно до кримінального закону України

У зазначеній статті розглянуто поняття сутності контрабанди та її негативний наслідок для суспільства. Проаналізовано загальні засади юридичної відповідальності за контрабанду в Україні відповідно до чинного законодавства. Також досліджено та визначено основні види контрабанди та способи протидії цьому кримінальному правопорушенню.

Ключові слова: контрабанда, кримінальна відповідальність за контрабанду, способи протидії контрабанді товарів, боротьба з порушеннями митних правил, наслідки вчинення контрабанди товарів.

Відкрити статтю>>>

Бредіхіна В.Л., Приходько В.Ю. Адаптація до зміни клімату як чинник забезпечення національної безпеки України

Стаття присвячена правовому регулюванню суспільних відносин в умовах зміни клімату та її небезпечних негативних наслідків з урахуванням необхідності пристосування до них. Адаптація до зміни клімату розглядається в аспекті кліматичної політики держави, що означає її першочергову роль при вирішенні тих проблем, які виникають у зв’язку зі зміною клімату. Увага приділяється міжнародному регулюванню даного питання та імплементації міжнародних норм Україною. Глобальне потепління розглядається саме як чинник, який загрожує національній безпеці України, що безумовно є гострою проблемою для нашої країни сьогодні. Важливим елементом даного дослідження є аналіз сучасного стану кліматичної політики України та етапам її формування.

Ключові слова: глобальне потепління, зміна клімату, адаптація до зміни клімату, національна безпека, кліматична політика, запобігання зміни клімату, викиди парникових газів.

Відкрити статтю>>>

Думчиков М.О., Репін Д.А. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою використання віртуальної валюти (криптовалюти): кримінологічний та кримінально-правовий аспект

Стаття присвячена визначенню та аналізу віртаульної валюти для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.  Аналізуються найпоширеніші способи легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Розглянуто роль blockchain інструментів в легалізації доходів отриманих злочинним шляхом за допомогою віртуальних валют.

Ключові слова: легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, віртуальна валюта, криптовалюта, блокчейн.

Відкрити статтю>>>

Заболотна Н.Я., Забзалюк О.В. Гендерна дискримінація на ринку праці як причина порушення трудових прав жінок

В даній статті проаналізовано прояви ґендерної дискримінації у сфері праці в Україні, її законодавче регламентування та зарубіжний досвід регулювання. Авторами досліджено процес виникнення, становлення і розвитку (генезису) трудових прав жінок та особливості закріплення таких прав у міжнародних та національних правових актах. Регламентовано співвідношення і взаємодія внутрішньодержавних норм і міжнародно-правових норм щодо регулювання праці жінок в Україні.

Ключові слова:  ґендерна дискримінація, трудові права жінок,  правова допомога  адвоката, міжнародно-правове регулювання праці, ринок  праці.

Відкрити статтю>>>

Карасюк М.В. Правове регулювання запобігання корупції при здійсненні фінансового контролю в цифровому середовищі

У статті проаналізовано правове регулювання основних понять щодо запобігання корупції при здійсненні фінансового контролю в цифровому середовищі. На підставі проведеного дослідження автором окреслюється суспільні чинники, які є підставою для систематизації нормативно-правових норм у сфері цифрового середовища та фінансового контролю.

Ключові слова: фінансовий контроль, запобігання корупції, цифрове середовище, публічна адміністрація, публічні кошти.

Відкрити статтю>>>

Колотуха К.А., Краковська А.Є. Поняття та зміст адміністративних послуг 

У статті виявлено теоретичну та практичну проблему тлумачення і розуміння визначення «адміністративних послуг». Здійснено порівняльний аналіз існуючих підходів науковців до дефініції такого поняття.  Встановлено, що у європейських країнах, використовується інший термінологічний апарат послуг, що надаються органами  влади, це – «public service», дослідженопідходи до визначення змісту такого поняття. Розроблено власне наукове визначення терміну «адміністративні послуги», обґрунтовано пропозиції щодо закріплення такого визначення у Законі України «Про адміністративні послуги».

Ключові слова: адміністративна послуга, публічна послуга, дефініція, поняття, суб’єкт, діяльність, «public service», суб’єкт владних повноважень.

Відкрити статтю>>>

Косілова О.І., Федірко І.П. Розвиток е-урядування в Україні на шляху до реалізації прав і свобод громадян

Стаття присвячена дослідженню концепції «електронного урядування» та аналізу стану її реалізації у сучасній Україні як основи надання адміністративно-правових послуг населенню та реалізації прав та свобод громадян. В статті аналізується стан та перспективи реалізації електронного урядування в Україні на шляху до створення цифрової держави (держави у смартфоні). Як один з прикладів успішного застосування та створення е-урядування наведено досвід Естонії, яка відома своїми цифровими державними, податковими та медичними системами. В статті проаналізовані інструменти е-урядування які були створені та вже успішно діють в Україні задля покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб. Визначено основні напрями реалізації е-урядування в Україні, які вже діють та визначено нагальні завдання для успішного  подальшого розвитку е-урядування в Україні.

Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, е-демократія, інформаційно-комунікативні технології, адміністративні послуги, права і свободи громадян, державне управління.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. «Захист молоді» як критерій обмеження права на інформацію: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню «захисту молоді» як окремого критерію для обмеження права на інформацію. На підставі порівняльно-правового дослідження законодавства та правозастосовчої практики України та Федеративної Республіки Німеччина з’ясовано наскільки є ефективним вітчизняний механізм захисту молоді від шкідливої інформації. У результаті проведеного дослідження зроблено низку пропозицій щодо покращення нормативного та інституційного забезпечення захисту молоді від шкідливої інформації в Україні.

Ключові слова: молодь, захист, інформація, держава, законодавство.

Відкрити статтю>>>

Літвінова І.Ф., Лисенко Т.В. Гарантії  на правову допомогу особам, засудженим до позбавлення волі

У статті наданоправову характеристику гарантіям реалізації засудженими до позбавлення волі права на правову допомогу. Встановлено, щогарантування практичної реалізації права засуджених на правову допомогу ще перебуває на досить низькому правовому рівні та потребує, по-перше, чіткого законодавчого врегулювання як механізму його реалізації, так і можливостей щодо відновлення у разі порушення, а по-друге, зміни орієнтації практичної діяльності установ виконання покарань у бік реалізації юридичних механізмів забезпечення умов для подальшого користування правом на правову допомогу.Визначено, щогарантія забезпечення права засудженого на правову допомогу фактично повинна мати вигляд урегульованого порядку реалізації подібної функції у вигляді чітких, законодавчо закріплених і розроблених на підставі новітніх досягнень юридичної науки процедурних правил.

Ключові слова:позбавлення волі, гарантії забезпечення права засудженого, правова допомога засудженим.

Відкрити статтю>>>

Музика Т.О. Оціночні поняття в цивільному праві: ознаки та практика застосування

У статті визначено основні ознаки оціночних понять як елемента сучасного законодавствав контексті переоцінки способів і методів правового регулювання цивільних відносин. Йдеться про особливу природу таких понять, унаслідок якої їхня повна конкретизація в законодавстві неможлива й недоцільна. З’ясовано механізми встановлення меж інтерпретації оціночних понять, які можуть міститися в законодавстві, визначатися судовою та іншою правозастосовною практикою та зазнавати впливу суспільної правосвідомості та індивідуальної правосвідомості суб’єкта правозастосування.

Ключові слова: оціночне поняття, правозастосування, тлумачення оціночних понять, законодавча невизначеність оціночних понять, конкретизація оціночних понять, істотність, інтереси держави, розсуд, правосвідомість.

Відкрити статтю>>>

Пасіка С.П., Бараневич Д.В. Правові аспекти соціального та правового забезпечення військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних силах України в особливий період

Мета статті – розглянуто та досліджено деякі актуальні проблеми соціального та правового забезпечення військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період та зроблено спробу проаналізувати такі терміни як «соціальний захист», «соціальне забезпечення», «особливий період» і «правове забезпечення». Досліджено судову практику та підкреслено проблематику розуміння поняття особливого періоду та часових меж його дії.

Ключові слова: соціальне забезпечення, правовий захист, військовослужбовці, особливий період, соціальний захист.

Відкрити статтю>>>

Пипяк М.І. Правове регулювання економіки України в умовах євроінтеграції 

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання економіки України. Розглянута низка необхідних змін такого правового регулювання в умовах євроінтеграції. Зроблена оцінка позитивного впливу на економіку внаслідок вдосконалення правового регулювання та запозичення позитивного досвіду у країн-членів Євросоюзу.

Ключові слова: економіка України, правове регулювання, євроінтеграція, економічна система, внутрішній валовий продукт.

Відкрити статтю>>>

Поклонський А.С., Поклонська О.Ю. Міжнародні та національні правові стандарти регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади

У статті досліджено теоретичні та організаційно-практичні аспекти діяльності місцевих органів виконавчої влади на основі аналізу міжнародних та національно-правових стандартів їх регулювання. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду функціонування місцевих органів виконавчої влади, що дало можливість виробити відповідну модель цієї інституції в умовах адміністративної реформи в Україні.Визначено правову основу та основні завдання місцевих органів виконавчої владина регіональному рівні,розглянуто особливості та форми їх взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Ключові слова: стандарт, право,адміністративна реформа, регіональний рівень, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Відкрити статтю>>>

Сіроткіна М.В. Укладення та затвердження угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні: проблеми правозастосовчої практики в Україні

У статті досліджуються проблеми правозастосовчої практики укладення та затвердження угод про визнання винуватості у кримінальному судочинстві України. Автор статті звертає увагу на недопустимості застосування бінарного підходу про укладення угоди про визнання винуватості до злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. За результатами дослідження робляться висновки, що порівняно незначний досвід застосування судами України норм, які регулюють досягнення компромісу між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим) засвідчують наявність прогалин та недоліків механізму його застосування як у самих нормах законодавства, так і під час здійснення судочинства.

Ключові слова: угода, визнання винуватості, правозастосовча практика, кримінальне судочинство, прокурор, підозрюваний, потерпілий.

Відкрити статтю>>>

Уткіна М.С. Здійснення фінансового моніторингу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: зарубіжний досвід

Стаття присвячена загальній характеристиці закордонного досвіду процесу організації та здійснення первинного та державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Було проаналізовано законодавство країн пострадянського простору, а також провідних країн світу.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, первинний фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг.

Відкрити статтю>>>

Христич І.О. Використання технологій штучного інтелекту – один із напрямів запобігання корупції у приватній сфері України

У статті розглянуто визначення штучного інтелекту, три типи його, основні питання щодо використання штучного інтелекту для вимірювання різних правових явищ, особливо корупції у приватній сфері з метою розробки напрямів запобігання їй на підставі використання існуючої правової системи.

Ключові слова:штучний інтелект, корупція, латентність, приватна сфера, запобігання, правова система.

Відкрити статтю>>>

Корзун А.С. Зміст протидії масовим заворушенням оперативними підрозділами Національної поліції України

У статті обґрунтовано актуальність наукової розробки питань протидії масовим заворушенням оперативними підрозділами Національної поліції України. Досліджено поняття, зміст, різновиди та стадії масових заворушень. Визначено роль оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії масовим заворушенням. Окреслено комплекс дій оперативних підрозділів Національної поліції України на кожній зі стадій вчинення масових заворушень.

Ключові слова: масові заворушення, оперативні підрозділи, Національна поліція, протидія злочинності, злочинний натовп.

Відкрити статтю>>>

Кравченко К.В. Право на ім’я та компенсація моральної шкоди, заподіяної його порушенням, в Німеччині та Україні

Стаття присвячена одному з найважливіших прав людини, яке слугує її індивідуалізації та ідентифікації – праву на ім’я. У статті розглянуті складові права на ім’я, класифікація, сфера захисту та наслідки порушення у вигляді компенсації моральної шкоди. Проаналізовано законодавство, доктрину та судову практику Німеччини. Німецьке право з цього питання порівнюється з українським правом.

Ключові слова: право на ім’я, ім’я, індивідуаліціазія фізичної особи, порушення права на ім’я, компенсація моральної шкоди.

Відкрити статтю>>>

Беркела Г.Ю. Договір підряду на капітальне будівництво: особливості, предмет, істотні умови та відповідальність

У статті розглянуто особливості договору підряду на капітальне будівництво. Визначено поняття, предмет та істотні умови даного договору. Проведено аналіз законодавства, що регулює порядок укладення та виконання договору підряду на капітальне будівництво.

Ключові слова: договір підряду на капітальне будівництво, підрядник, замовник, підрядні відносини, робота, договір.

Відкрити статтю>>>

Борщ М.Г. Проблеми уніфікації колізійно-правового регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві

У статті розглядаються питання, пов’язані із проблемами уніфікації колізійних норм у сфері міжнародних спадкових відносин, регулювання міжнародних спадкових відносин. Проаналізовано колізійні норми в системі джерел правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Висвітлено актуальні проблеми колізійного регулювання спадкових відносин за допомогою багатосторонніх міжнародних договорів. Розглянуто такі важливі питання для розвитку законодавства України, як спадковий траст та спадковий договір в контексті розвитку спадкового законодавства України та уніфікації колізійних норм у сфері спадкування.

Ключові слова: уніфікація, спадкування, спадкування в міжнародному приватному праві, колізійні норми у сфері спадкових відносин, спадковий договір, спадковий траст.

Відкрити статтю>>>

Джига Д.В. Захист екологічних прав громадян: практика ЄСПЛ та напрямки удосконалення національного законодавства

Стаття присвячена аналізу судової практики Європейського суду з прав людини у сфері захисту екологічних прав людини кріз призму їх взаємозв’язку з основоположними правами, які закріплені у Конвенції 1950 року, а саме: правом на життя та правом на повагу до приватного та сімейного життя. У статті автором висловлено власну позицію щодо досліджених правових позицій ЄСПЛ, виокремлено недоліки національного законодавчого регулювання досліджуваного питання та висловлено власні пропозиції щодо їх подолання.

Ключові слова: екологічні права, порушення, зобов’язання держави, екологічна інформація, правосуддя, реформування законодавства.

Відкрити статтю>>>

Єфіменко Г.Є. Європейський та вітчизняний досвід протидії поліцейському свавіллю 

У статті висвітлена проблематика поліцейського свавілля і необхідність регламентації у законодавстві обсягу і допустимих меж застосування спеціальних заходів, які використовуються для підтримки правопорядку. Визначено права і основоположні свободи людини як пріоритет у діяльності Національної поліції та відображено її сервісну функцію у державі та суспільстві. Надано характеристику поліції як суб’єкту адміністративного права і гаранту дотримання закону та порядку в країні

Ключові слова: поліція, держава, законодавство, права людини, спеціальні заходи.

Відкрити статтю>>>

Махлай Б.В. Дотримання засади розумних строків у кримінальному провадженні як аспект права на справедливий судовий розгляд

Стаття присвячена аналізу змісту такої засади кримінального провадження як розумні строки. Розглядаються основні критерії визначення розумності строків. Аналізується питання дотримання засади розумних строків у кримінальному судочинстві крізь призму практики ЄСПЛ.

Ключові слова: засади кримінального провадження, розумні строки, критерії розумності строків, складність кримінального провадження.

Відкрити статтю>>>

Морозова А.О. Право споживачів на інформацію про продукцію: питання гармонізації національного законодавства відповідно до права Європейського Союзу

У статті розглянуто забезпечення права споживачів на інформацію про продукцію в національному законодавстві та праві Європейського Союзу. Проаналізовано закріплення цього права в Конституції України, Законі України «Про захист прав споживачів» та Цивільному кодексі України. Автор приходить до висновку, що слід здійснювати гармонізацію національного законодавства відповідно до вимог Європейського Союзу.

Ключові слова: права споживачів, право споживачів на інформацію про продукцію, національне законодавство, право Європейського Союзу, гармонізація.

Відкрити статтю>>>

Сєнна О.Г., Сичик В.В. Особливості доведення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу в окремому провадженні

У статті здійснений аналіз особливостей, які враховуються судом у вирішенні питання застосування окремого провадження для встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Визначено передумови права на звернення до суду та умови реалізації права на звернення до суду по цій категорії справ, а також проаналізовано процесуальні наслідки недотримання цих умов. Розглянуто ставлення науковців до дефініції поняття «спір про право» як в позовному, так і в окремому провадженні.

Ключові слова: проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, окреме провадження, факт, що має юридичне значення; передумови права на звернення до суду, спір про право, судова практика.

Відкрити статтю>>>

Снігур А.І. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції»

Стаття присвячена дослідженню понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції». Проведено аналіз чинного законодавства на предмет порівняння даних понять, зазначено їх спільні та відмінні ознаки. Висвітлено найбільш дискусійні питання співвідношення господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій. Проаналізовано різноманітні погляди науковців стосовно даного питання.

Ключові слова: відповідальність, санкція, господарсько-правова відповідальність, господарсько-правові санкції, співвідношення, відмінність.

Відкрити статтю>>>

Собуцька О.А. Проблемні аспекти досудового врегулювання господарських спорів та шляхи іх вирішення

Стаття присвячена визначенню особливостей досудового регулювання господарських спорів в Україні, досліджено для порівняння практику застосування цього інститу на прикладі європейських країн, проаналізовано недоліки та запропоновано відповідні шляхи вдосконалення.

Ключові слова: досудове врегулювання, господарський спір, претензія, господарський процес, господарські відносини.

Відкрити статтю>>>

Стародубцева Д.О. Останні зміни у земельному законодавстві: актуальні питання

У статті розглянуто зміни, які будуть внесені із прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» внаслідок відкриття ринку землі. Досліджено рішення Європейського суду з прав людини в контексті даного питання.

Ключові слова: Земельний кодекс України, ринок землі, мараторій, земельні відносини, референдум.

Відкрити статтю>>>

Ткачук К.В. Припинення права користування надрами: законодавство і практика

У статті розглянуто запровадженні зміни до законодавства щодо питання користування надрами та анулювання спеціального дозволу, який надає право використання надр України. Досліджено практику національних судів та Європейського суду з прав людини з приводу законності припинення права надрокористування.

Ключові слова: користування надрами, Кодекс України про надра, зміни законодавства, практика Верховного суду, рішення ЄСПЛ.

Відкрити статтю>>>

Черняченко Д.Б. «Гонорар успіху» адвоката та його співвідношення з інститутом судових витрат

У статті розглянуто правову природу «гонорару успіху», його взаємозв’язок з гонораром адвоката, висвітлено загальні та спеціальні функції цих двох форм оплати адвокатської праці, проаналізовано позитивні наслідки використання «гонорару успіху» в національній системі надання професійної правничої допомоги, простежено співвідношення «гонорару успіху» з інститутом судових витрат, висвітлено основні підходи щодо можливості стягнення розміру витрат на виплату «гонорару успіху» з відповідача.

Ключові слова: адвокат, «гонорар успіху», «ймовірний гонорар», «умовний гонорар», судові витрати.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Джига Д.В. Захист екологічних прав громадян: практика ЄСПЛ та напрямки удосконалення національного законодавства

Стаття присвячена аналізу судової практики Європейського суду з прав людини у сфері захисту екологічних прав людини кріз призму їх взаємозв’язку з основоположними правами, які закріплені у Конвенції 1950 року, а саме: правом на життя та правом на повагу до приватного та сімейного життя. У статті автором висловлено власну позицію щодо досліджених правових позицій ЄСПЛ, виокремлено недоліки національного законодавчого регулювання досліджуваного питання та висловлено власні пропозиції щодо їх подолання.

Ключові слова: екологічні права, порушення, зобов’язання держави, екологічна інформація, правосуддя, реформування законодавства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бобко У.П. Особливості вимог до договорів укладених у сфері публічних закупівель та внесення змін до них

У статті розглянуто особливості укладення договорів у сфері публічних закупівель в контексті нового Закону України Про «публічні закупівлі» та детально охарактеризовано вісім підстав щодо зміни істотних умов договору про закупівлю, зобов’язання за якими ще не виконані в повному обсязі. Також, автором розглянуто порядок опублікування повідомлення про зміни до істотних умов договору у порядку передбаченому законодавством в системі ProZorro.

Ключові слова: публічні закупівлі, договір, договір про публічну закупівлю, зміна договору, ціна договору.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Карасюк М.В. Правове регулювання запобігання корупції при здійсненні фінансового контролю в цифровому середовищі

У статті проаналізовано правове регулювання основних понять щодо запобігання корупції при здійсненні фінансового контролю в цифровому середовищі. На підставі проведеного дослідження автором окреслюється суспільні чинники, які є підставою для систематизації нормативно-правових норм у сфері цифрового середовища та фінансового контролю.

Ключові слова: фінансовий контроль, запобігання корупції, цифрове середовище, публічна адміністрація, публічні кошти.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко К.В. Право на ім’я та компенсація моральної шкоди, заподіяної його порушенням, в Німеччині та Україні

Стаття присвячена одному з найважливіших прав людини, яке слугує її індивідуалізації та ідентифікації – праву на ім’я. У статті розглянуті складові права на ім’я, класифікація, сфера захисту та наслідки порушення у вигляді компенсації моральної шкоди. Проаналізовано законодавство, доктрину та судову практику Німеччини. Німецьке право з цього питання порівнюється з українським правом.

Ключові слова: право на ім’я, ім’я, індивідуаліціазія фізичної особи, порушення права на ім’я, компенсація моральної шкоди.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пасіка С.П., Бараневич Д.В. Правові аспекти соціального та правового забезпечення військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період

Мета статті – розглянуто та досліджено деякі актуальні проблеми соціального та правового забезпечення військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період та зроблено спробу проаналізувати такі терміни як «соціальний захист», «соціальне забезпечення», «особливий період» і «правове забезпечення». Досліджено судову практику та підкреслено проблематику розуміння поняття особливого періоду та часових меж його дії.

Ключові слова: соціальне забезпечення, правовий захист, військовослужбовці, особливий період, соціальний захист.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поклонський А.С., Поклонська О.Ю. Міжнародні та національні правові стандарти регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади

У статті досліджено теоретичні та організаційно-практичні аспекти діяльності місцевих органів виконавчої влади на основі аналізу міжнародних та національно-правових стандартів їх регулювання. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду функціонування місцевих органів виконавчої влади, що дало можливість виробити відповідну модель цієї інституції в умовах адміністративної реформи в Україні.Визначено правову основу та основні завдання місцевих органів виконавчої владина регіональному рівні,розглянуто особливості та форми їх взаємодії з органами місцевого самоврядування.

Ключові слова: стандарт, право,адміністративна реформа, регіональний рівень, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Морозова А.О. Право споживачів на інформацію про продукцію: питання гармонізації національного законодавства відповідно до права Європейського Союзу

У статті розглянуто забезпечення права споживачів на інформацію про продукцію в національному законодавстві та праві Європейського Союзу. Проаналізовано закріплення цього права в Конституції України, Законі України «Про захист прав споживачів» та Цивільному кодексі України. Автор приходить до висновку, що слід здійснювати гармонізацію національного законодавства відповідно до вимог Європейського Союзу.

Ключові слова: права споживачів, право споживачів на інформацію про продукцію, національне законодавство, право Європейського Союзу, гармонізація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Корзун А.С. Зміст протидії масовим заворушенням оперативними підрозділами Національної поліції України

У статті обґрунтовано актуальність наукової розробки питань протидії масовим заворушенням оперативними підрозділами Національної поліції України. Досліджено поняття, зміст, різновиди та стадії масових заворушень. Визначено роль оперативних підрозділів Національної поліції України у протидії масовим заворушенням. Окреслено комплекс дій оперативних підрозділів Національної поліції України на кожній зі стадій вчинення масових заворушень.

Ключові слова: масові заворушення, оперативні підрозділи, Національна поліція, протидія злочинності, злочинний натовп.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Христич І.О. Використання технологій штучного інтелекту – один із напрямів запобігання корупції у приватній сфері України

У статті розглянуто визначення штучного інтелекту, три типи його, основні питання щодо використання штучного інтелекту для вимірювання різних правових явищ, особливо корупції у приватній сфері з метою розробки напрямів запобігання їй на підставі використання існуючої правової системи.

Ключові слова:штучний інтелект, корупція, латентність, приватна сфера, запобігання, правова система.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Колотуха К.А., Краковська А.Є. Поняття та зміст адміністративних послуг

У статті виявлено теоретичну та практичну проблему тлумачення і розуміння визначення «адміністративних послуг». Здійснено порівняльний аналіз існуючих підходів науковців до дефініції такого поняття.  Встановлено, що у європейських країнах, використовується інший термінологічний апарат послуг, що надаються органами  влади, це – «public service», дослідженопідходи до визначення змісту такого поняття. Розроблено власне наукове визначення терміну «адміністративні послуги», обґрунтовано пропозиції щодо закріплення такого визначення у Законі України «Про адміністративні послуги».

Ключові слова: адміністративна послуга, публічна послуга, дефініція, поняття, суб’єкт, діяльність, «public service», суб’єкт владних повноважень.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняченко Д.Б. «Гонорар успіху» адвоката та його співвідношення з інститутом судових витрат

У статті розглянуто правову природу «гонорару успіху», його взаємозв’язок з гонораром адвоката, висвітлено загальні та спеціальні функції цих двох форм оплати адвокатської праці, проаналізовано позитивні наслідки використання «гонорару успіху» в національній системі надання професійної правничої допомоги, простежено співвідношення «гонорару успіху» з інститутом судових витрат, висвітлено основні підходи щодо можливості стягнення розміру витрат на виплату «гонорару успіху» з відповідача.

Ключові слова: адвокат, «гонорар успіху», «ймовірний гонорар», «умовний гонорар», судові витрати.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бредіхіна В.Л., Приходько В.Ю. Адаптація до зміни клімату як чинник забезпечення національної безпеки України

Стаття присвячена правовому регулюванню суспільних відносин в умовах зміни клімату та її небезпечних негативних наслідків з урахуванням необхідності пристосування до них. Адаптація до зміни клімату розглядається в аспекті кліматичної політики держави, що означає її першочергову роль при вирішенні тих проблем, які виникають у зв’язку зі зміною клімату. Увага приділяється міжнародному регулюванню даного питання та імплементації міжнародних норм Україною. Глобальне потепління розглядається саме як чинник, який загрожує національній безпеці України, що безумовно є гострою проблемою для нашої країни сьогодні. Важливим елементом даного дослідження є аналіз сучасного стану кліматичної політики України та етапам її формування.

Ключові слова: глобальне потепління, зміна клімату, адаптація до зміни клімату, національна безпека, кліматична політика, запобігання зміни клімату, викиди парникових газів.

Відкрити статтю>>>

 

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борщ М.Г. Проблеми уніфікації колізійно-правового регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві

У статті розглядаються питання, пов’язані із проблемами уніфікації колізійних норм у сфері міжнародних спадкових відносин, регулювання міжнародних спадкових відносин. Проаналізовано колізійні норми в системі джерел правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Висвітлено актуальні проблеми колізійного регулювання спадкових відносин за допомогою багатосторонніх міжнародних договорів. Розглянуто такі важливі питання для розвитку законодавства України, як спадковий траст та спадковий договір в контексті розвитку спадкового законодавства України та уніфікації колізійних норм у сфері спадкування.

Ключові слова: уніфікація, спадкування, спадкування в міжнародному приватному праві, колізійні норми у сфері спадкових відносин, спадковий договір, спадковий траст.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткачук К.В. Припинення права користування надрами: законодавство і практика

У статті розглянуто запровадженні зміни до законодавства щодо питання користування надрами та анулювання спеціального дозволу, який надає право використання надр України. Досліджено практику національних судів та Європейського суду з прав людини з приводу законності припинення права надрокористування.

Ключові слова: користування надрами, Кодекс України про надра, зміни законодавства, практика Верховного суду, рішення ЄСПЛ.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уткіна М.С. Здійснення фінансового моніторингу щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: зарубіжний досвід

Стаття присвячена загальній характеристиці закордонного досвіду процесу організації та здійснення первинного та державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Було проаналізовано законодавство країн пострадянського простору, а також провідних країн світу.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, первинний фінансовий моніторинг, державний фінансовий моніторинг.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Єфіменко Г.Є. Європейський та вітчизняний досвід протидії поліцейському свавіллю

У статті висвітлена проблематика поліцейського свавілля і необхідність регламентації у законодавстві обсягу і допустимих меж застосування спеціальних заходів, які використовуються для підтримки правопорядку. Визначено права і основоположні свободи людини як пріоритет у діяльності Національної поліції та відображено її сервісну функцію у державі та суспільстві. Надано характеристику поліції як суб’єкту адміністративного права і гаранту дотримання закону та порядку в країні

Ключові слова: поліція, держава, законодавство, права людини, спеціальні заходи.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Заболотна Н.Я., Забзалюк О.В. Гендерна дискримінація на ринку праці як причина порушення трудових прав жінок

В даній статті проаналізовано прояви ґендерної дискримінації у сфері праці в Україні, її законодавче регламентування та зарубіжний досвід регулювання. Авторами досліджено процес виникнення, становлення і розвитку (генезису) трудових прав жінок та особливості закріплення таких прав у міжнародних та національних правових актах. Регламентовано співвідношення і взаємодія внутрішньодержавних норм і міжнародно-правових норм щодо регулювання праці жінок в Україні.

Ключові слова:  ґендерна дискримінація, трудові права жінок,  правова допомога  адвоката, міжнародно-правове регулювання праці, ринок  праці.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стародубцева Д.О. Останні зміни у земельному законодавстві: актуальні питання

У статті розглянуто зміни, які будуть внесені із прийняттям Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» внаслідок відкриття ринку землі. Досліджено рішення Європейського суду з прав людини в контексті даного питання.

Ключові слова: Земельний кодекс України, ринок землі, мараторій, земельні відносини, референдум.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Собуцька О.А. Проблемні аспекти досудового врегулювання господарських спорів та шляхи іх вирішення

Стаття присвячена визначенню особливостей досудового регулювання господарських спорів в Україні, досліджено для порівняння практику застосування цього інститу на прикладі європейських країн, проаналізовано недоліки та запропоновано відповідні шляхи вдосконалення.

Ключові слова: досудове врегулювання, господарський спір, претензія, господарський процес, господарські відносини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Снігур А.І. Співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції»

Стаття присвячена дослідженню понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції». Проведено аналіз чинного законодавства на предмет порівняння даних понять, зазначено їх спільні та відмінні ознаки. Висвітлено найбільш дискусійні питання співвідношення господарсько-правової відповідальності та господарсько-правових санкцій. Проаналізовано різноманітні погляди науковців стосовно даного питання.

Ключові слова: відповідальність, санкція, господарсько-правова відповідальність, господарсько-правові санкції, співвідношення, відмінність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сіроткіна М.В. Укладення та затвердження угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні: проблеми правозастосовчої практики в Україні

У статті досліджуються проблеми правозастосовчої практики укладення та затвердження угод про визнання винуватості у кримінальному судочинстві України. Автор статті звертає увагу на недопустимості застосування бінарного підходу про укладення угоди про визнання винуватості до злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. За результатами дослідження робляться висновки, що порівняно незначний досвід застосування судами України норм, які регулюють досягнення компромісу між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим) засвідчують наявність прогалин та недоліків механізму його застосування як у самих нормах законодавства, так і під час здійснення судочинства.

Ключові слова: угода, визнання винуватості, правозастосовча практика, кримінальне судочинство, прокурор, підозрюваний, потерпілий.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сєнна О.Г., Сичик В.В. Особливості доведення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу в окремому провадженні

У статті здійснений аналіз особливостей, які враховуються судом у вирішенні питання застосування окремого провадження для встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Визначено передумови права на звернення до суду та умови реалізації права на звернення до суду по цій категорії справ, а також проаналізовано процесуальні наслідки недотримання цих умов. Розглянуто ставлення науковців до дефініції поняття «спір про право» як в позовному, так і в окремому провадженні.

Ключові слова: проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, окреме провадження, факт, що має юридичне значення; передумови права на звернення до суду, спір про право, судова практика.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Музика Т.О. Оціночні поняття в цивільному праві: ознаки та практика застосування

У статті визначено основні ознаки оціночних понять як елемента сучасного законодавствав контексті переоцінки способів і методів правового регулювання цивільних відносин. Йдеться про особливу природу таких понять, унаслідок якої їхня повна конкретизація в законодавстві неможлива й недоцільна. З’ясовано механізми встановлення меж інтерпретації оціночних понять, які можуть міститися в законодавстві, визначатися судовою та іншою правозастосовною практикою та зазнавати впливу суспільної правосвідомості та індивідуальної правосвідомості суб’єкта правозастосування.

Ключові слова: оціночне поняття, правозастосування, тлумачення оціночних понять, законодавча невизначеність оціночних понять, конкретизація оціночних понять, істотність, інтереси держави, розсуд, правосвідомість.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Махлай Б.В. Дотримання засади розумних строків у кримінальному провадженні як аспект права на справедливий судовий розгляд

Стаття присвячена аналізу змісту такої засади кримінального провадження як розумні строки. Розглядаються основні критерії визначення розумності строків. Аналізується питання дотримання засади розумних строків у кримінальному судочинстві крізь призму практики ЄСПЛ.

Ключові слова: засади кримінального провадження, розумні строки, критерії розумності строків, складність кримінального провадження.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. «Захист молоді» як критерій обмеження права на інформацію: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню «захисту молоді» як окремого критерію для обмеження права на інформацію. На підставі порівняльно-правового дослідження законодавства та правозастосовчої практики України та Федеративної Республіки Німеччина з’ясовано наскільки є ефективним вітчизняний механізм захисту молоді від шкідливої інформації. У результаті проведеного дослідження зроблено низку пропозицій щодо покращення нормативного та інституційного забезпечення захисту молоді від шкідливої інформації в Україні.

Ключові слова: молодь, захист, інформація, держава, законодавство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Косілова О.І., Федірко І.П. Розвиток е-урядування в Україні на шляху до реалізації прав і свобод громадян

Стаття присвячена дослідженню концепції «електронного урядування» та аналізу стану її реалізації у сучасній Україні як основи надання адміністративно-правових послуг населенню та реалізації прав та свобод громадян. В статті аналізується стан та перспективи реалізації електронного урядування в Україні на шляху до створення цифрової держави (держави у смартфоні). Як один з прикладів успішного застосування та створення е-урядування наведено досвід Естонії, яка відома своїми цифровими державними, податковими та медичними системами. В статті проаналізовані інструменти е-урядування які були створені та вже успішно діють в Україні задля покращення якості обслуговування фізичних і юридичних осіб. Визначено основні напрями реалізації е-урядування в Україні, які вже діють та визначено нагальні завдання для успішного  подальшого розвитку е-урядування в Україні.

Ключові слова: електронне урядування, електронний уряд, е-демократія, інформаційно-комунікативні технології, адміністративні послуги, права і свободи громадян, державне управління.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Думчиков М.О., Репін Д.А. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою використання віртуальної валюти (криптовалюти): кримінологічний та кримінально-правовий аспект

Стаття присвячена визначенню та аналізу віртаульної валюти для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.  Аналізуються найпоширеніші способи легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Розглянуто роль blockchain інструментів в легалізації доходів отриманих злочинним шляхом за допомогою віртуальних валют.

Ключові слова: легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, віртуальна валюта, криптовалюта, блокчейн.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко О.С., Сагайдак В.О. Загальні засади юридичної відповідальності за контрабанду відповідно до кримінального закону України

У зазначеній статті розглянуто поняття сутності контрабанди та її негативний наслідок для суспільства. Проаналізовано загальні засади юридичної відповідальності за контрабанду в Україні відповідно до чинного законодавства. Також досліджено та визначено основні види контрабанди та способи протидії цьому кримінальному правопорушенню.

Ключові слова: контрабанда, кримінальна відповідальність за контрабанду, способи протидії контрабанді товарів, боротьба з порушеннями митних правил, наслідки вчинення контрабанди товарів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Беркела Г.Ю. Договір підряду на капітальне будівництво: особливості, предмет, істотні умови та відповідальність

У статті розглянуто особливості договору підряду на капітальне будівництво. Визначено поняття, предмет та істотні умови даного договору. Проведено аналіз законодавства, що регулює порядок укладення та виконання договору підряду на капітальне будівництво.

Ключові слова: договір підряду на капітальне будівництво, підрядник, замовник, підрядні відносини, робота, договір.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Літвінова І.Ф., Лисенко Т.В. Гарантії на правову допомогу особам, засудженим до позбавлення волі

У статті наданоправову характеристику гарантіям реалізації засудженими до позбавлення волі права на правову допомогу.Встановлено, щогарантування практичної реалізації права засуджених на правову допомогу ще перебуває на досить низькому правовому рівні та потребує, по-перше, чіткого законодавчого врегулювання як механізму його реалізації, так і можливостей щодо відновлення у разі порушення, а по-друге, зміни орієнтації практичної діяльності установ виконання покарань у бік реалізації юридичних механізмів забезпечення умов для подальшого користування правом на правову допомогу.Визначено, щогарантія забезпечення права засудженого на правову допомогу фактично повинна мати вигляд урегульованого порядку реалізації подібної функції у вигляді чітких, законодавчо закріплених і розроблених на підставі новітніх досягнень юридичної науки процедурних правил.

Ключові слова:позбавлення волі, гарантії забезпечення права засудженого, правова допомога засудженим.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пипяк М.І. Правове регулювання економіки України в умовах євроінтеграції

У статті проаналізовано сучасний стан правового регулювання економіки України. Розглянута низка необхідних змін такого правового регулювання в умовах євроінтеграції. Зроблена оцінка позитивного впливу на економіку внаслідок вдосконалення правового регулювання та запозичення позитивного досвіду у країн-членів Євросоюзу.

Ключові слова: економіка України, правове регулювання, євроінтеграція, економічна система, внутрішній валовий продукт.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 81

golovna_81-page0001

титульна сторінка

зміст

Пахомов В.В., Дегтяр Р.О. Еволюція правової охорони торгогельних марок, як об’єкта права інтелектуальної вланості у Європейському Союзі

Статтю присвячено аналізу розвитку правової системи Європейського Союзу (далі – ЄС) у галузі приватного права, зокрема, у сфері правової охорони інтелектуальної власності з питань охорони прав на торговельні марки. Дослідження еволюції правової системи ЄС з питання правової охорони та захисту торговельних марок є надзвичайно важливим та надає можливість визначити перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері.

Ключові слова: торговельна марка; правова система; правова охорона; нормативний акт; ЄС.

Відкрити статтю>>>

Бобко У.П. Новели законодавства у сфері публічних закупівель і їх вплив на захист прав та інтересів малого та середнього підприємництва

У статті розглянуто новели Закону України “Про публічні закупівлі” в контексті захисту прав та інтересів малого та середнього підприємництва, проаналізовано діяльність державних органів оскарження рішень у сфері публічних закупівель та органів уповноважених здійснювати моніторинг за державними закупівлями, та надано їх правову оцінку, а також запропоновано шляхи вдосконалення захисту прав та інтересів добросовісних підприємців які хочуть розширити сферу надання своїх послуг та товару.

Ключові слова: публічні закупівлі, замовник торгів, учасник торгів, добросовісні підприємці, система “ProZorro”.

Відкрити статтю>>>

Бондаренко О.С., Пасьовин І.А. Принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції

У зазначеній статті розглянуто поняття сутності корупції та її негативний наслідок для суспільства. Проаналізовано питання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції та його напрямки. Також досліджено та визначено загальні та спеціальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Ключові слова: корупція, міжнародне співробітництво, основні напрямки міжнародного співробітництва, протидія корупції, загальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції, спеціальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Відкрити статтю>>>

Комарницька І.І. Теоретичні основи дослідження адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері

Стаття присвячена визначенню теоретичних основ дослідження адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері в Україні. Особлива увага присвячена змістовному окресленню категорії «засоби профілактики правопорушень у фінансовій сфері в Україні», співвідношенню засобів фінансового та адміністративного права та критеріям розмежування фінансової та адміністративної відповідальності як засадничим підставам для диференціації засобів профілактики правопорушень. Наголошено, що засоби адміністративного права є важливим інструментом профілактики не лише адміністративних правопорушень у фінансовій сфері, але й фінансових правопорушень, оскільки за допомогою потенціалу адміністративного права здатні попередити та припинити деліктну поведінку фінансового характеру.

Ключові слова: адміністративно-правові засоби, профілактика, правопорушення, фінансова сфера, фінансові правопорушення, адміністративні правопорушення, засоби адміністративного права у фінансово-правовій сфері.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Напрями вдосконалення викладання вчення про фундаментальні права людини в Україні

Стаття присвячена дослідженню проблеми якості викладання вчення про фундаментальні права людини в Україні. На підставі дослідження стандартів викладання вчення про фундаментальні права людини у Німеччині зроблена низка пропозицій, спрямованих на покращення, насамперед, змістового наповнення курсів, присвячених правам людини в Україні.

Ключові слова: права людини, юридична освіта, недоліки викладання, практика ЄСПЛ, якість навальних матеріалів.

Відкрити статтю>>>

Парута О.В. Деструктивна соціалізація як засіб забезпечення стабільності тоталітарного режиму

Пріоритетна роль держави у тоталітарному суспільстві полягає в тому, щоб забезпечити єдність особистості, партії та держави задля досягнення вищої, національної ідеї. Будь-яка форма тоталітарного правління спирається на деструктивну соціалізацію, яка має на меті формування заляканої, млявої, безініціативної та інертної людини, діяльність якої легко спрогнозувати та регулювати.

Ключові слова: деструктивна соціалізація, тоталітаризм, особистість, правове виховання, насильство.

Відкрити статтю>>>

Січковська І.В. Сексуальне вбивство: особливості початку досудового розслідування 

Наукову статтю присвячено висвітленню питань особливостей початку досудового розслідування сексуального вбивства. Визначено, що своєчасно розпочате кримінальне провадження – важлива умова розкриття злочину.  Уточнено що найчастіше зволікання з початком кримінального провадження за фактом учинення вбивства із запізненням лише на день спричиняє втрату речових доказів, знищення слідів, втечу злочинця, його самогубство і таке інше. Крім того, у зв’язку з тим, що такі злочини вчиняються переважно в міській зоні, іноді запізнення слідчо-оперативної групи з виїздом на місце події спричиняє повне знищення слідової картини вбивства

Ключові слова: слідчий, вбивство, досудове розслідування, кримінальне провадження, початок.

Відкрити статтю>>>

Ткаченко І.М. Адміністративно-правові відносини: дискусійні питання

У статті розкриті дискусійні питання поняття, ознак, структури  адміністративно-правових відносин. Продемонстровано підходи до поняття адміністративно-правових відносин. Наголошено, що адміністративно-правовими відносинами є суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, однією із сторін яких завжди є орган державної влади, наділений державно-владними повноваженнями у сфері державного управління для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, ознаки адміністративно-правових відносин, структура адміністративно-правових відносин, суб’єкти адміністративно-правових відносин, об’єкт адміністративно-правових відносин, зміст адміністративно-правових відносин.

Відкрити статтю>>>

Кравченко К.В. Дія ст. 1 Основного Закону Німеччини в цивільному праві

Стаття присвячена гідності людини, яка передбачена ст. 1 Основного Закону Німеччини та її дії в німецькому цивільному праві. Цей аспект торкається більш глобального питання, а саме, впливу основних прав в цивільному праві та дії основних прав на третіх осіб. У статті розглядаються та аналізуються доктринальні погляди щодо дії основних прав в німецькому цивільному праві.

Ключові слова: гідність людини, дія основних прав на третіх осіб, цивільне право, основні права, німецьке право.

Відкрити статтю>>>

Герман О.В. Суб’єкти протидії порушенням бюджетного законодавства 

У статті проаналізовано поняття «протидія порушенням бюджетного законодавства» та визначено суб’єктів такої протидії. Відзначено, що протидія порушенням бюджетного законодавства передбачає діяльність уповноважених суб’єктів щодо формування державної політики у цій сфері (з визначенням координаційного механізму), попередження (виявлення та нейтралізація причин та умов), виявлення і припинення бюджетних деліктів, застосування заходів відповідальності та усунення негативних наслідків від їх вчинення.

Ключові слова: протидія порушенням бюджетного законодавства, суб’єкти, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, суд, правоохоронні органи, органи бюджетного контролю, координація.

Відкрити статтю>>>

Матат А.В. Загальна характеристика регіональної структури захисту прав людини

Дослідження присвячено загальній характеристиці регіоналізму як ознаки прав людини, а також особливостей її структури. Розглядається регіональна система захисту прав людини, а саме: американська, африканська та регіональна система на Близькому Сході. Окремо аналізуються результати наукових досліджень, представленні в українській правничій доктрині в галузі прав людини.

Ключові слова: права людини, людські права, універсалізм, регіоналізм, регіональна структура прав людини.

Відкрити статтю>>>

Францевич А.П. Реалізація інформаційної взаємодії Державним бюро розслідувань при запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розкриті дискусійні питання впровадження та реалізації реформи у сфері судово-правоохоронної системи. Розглянуто наукові погляди на поняття «взаємодія», інформаційний напрям взаємодії. Розглянуто взаємодію Державного бюро розслідувань з Державною службою фінансового моніторингу України. Визначено завдання Державного бюро розслідувань у сфері інформаційної взаємодії. Виділено напрями інформування, які реалізуються зазначеним правоохоронним органом.

Ключові слова: взаємодія, координація, інформація, інформаційна взаємодія, правоохоронні органи, державне бюро розслідувань, злочинність, відмивання коштів.

Відкрити статтю>>>

Кочолодзян М. Реалізація принципу соціальної спрямованості в проєктах Трудового кодексу 

В статті розглянуто низку проєктів Трудового кодексу, зареєстрованих у апараті Верховної Ради України станом на вересень 2020 року, які  проаналізовано на предмет їх соціальної спрямованості. Проведено порівняння проектів з чинним трудовим законодавством. Визначено основні недоліки кожного проєкту та зроблено висновки про їх соціальне наповнення.

Ключові слова: трудове право, трудове законодавство, Кодекс Законів про Працю України, проєкт Трудового кодексу, соціальна спрямованість, соціальні гарантії.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочолодзян М. Реалізація принципу соціальної спрямованості в проєктах Трудового кодексу

В статті розглянуто низку проєктів Трудового кодексу, зареєстрованих у апараті Верховної Ради України станом на вересень 2020 року, які  проаналізовано на предмет їх соціальної спрямованості. Проведено порівняння проектів з чинним трудовим законодавством. Визначено основні недоліки кожного проєкту та зроблено висновки про їх соціальне наповнення.

Ключові слова: трудове право, трудове законодавство, Кодекс Законів про Працю України, проєкт Трудового кодексу, соціальна спрямованість, соціальні гарантії.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Францевич А.П. Реалізація інформаційної взаємодії Державним бюро розслідувань при запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розкриті дискусійні питання впровадження та реалізації реформи у сфері судово-правоохоронної системи. Розглянуто наукові погляди на поняття «взаємодія», інформаційний напрям взаємодії. Розглянуто взаємодію Державного бюро розслідувань з Державною службою фінансового моніторингу України. Визначено завдання Державного бюро розслідувань у сфері інформаційної взаємодії. Виділено напрями інформування, які реалізуються зазначеним правоохоронним органом.

Ключові слова: взаємодія, координація, інформація, інформаційна взаємодія, правоохоронні органи, державне бюро розслідувань, злочинність, відмивання коштів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Загальна характеристика регіональної структури захисту прав людини

Дослідження присвячено загальній характеристиці регіоналізму як ознаки прав людини, а також особливостей її структури. Розглядається регіональна система захисту прав людини, а саме: американська, африканська та регіональна система на Близькому Сході. Окремо аналізуються результати наукових досліджень, представленні в українській правничій доктрині в галузі прав людини.

Ключові слова: права людини, людські права, універсалізм, регіоналізм, регіональна структура прав людини.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Герман О.В. Суб’єкти протидії порушенням бюджетного законодавства

У статті проаналізовано поняття «протидія порушенням бюджетного законодавства» та визначено суб’єктів такої протидії. Відзначено, що протидія порушенням бюджетного законодавства передбачає діяльність уповноважених суб’єктів щодо формування державної політики у цій сфері (з визначенням координаційного механізму), попередження (виявлення та нейтралізація причин та умов), виявлення і припинення бюджетних деліктів, застосування заходів відповідальності та усунення негативних наслідків від їх вчинення.

Ключові слова: протидія порушенням бюджетного законодавства, суб’єкти, Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, суд, правоохоронні органи, органи бюджетного контролю, координація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко К.В. Дія ст. 1 Основного Закону Німеччини в цивільному праві

Стаття присвячена гідності людини, яка передбачена ст. 1 Основного Закону Німеччини та її дії в німецькому цивільному праві. Цей аспект торкається більш глобального питання, а саме, впливу основних прав в цивільному праві та дії основних прав на третіх осіб. У статті розглядаються та аналізуються доктринальні погляди щодо дії основних прав в німецькому цивільному праві.

Ключові слова: гідність людини, дія основних прав на третіх осіб, цивільне право, основні права, німецьке право.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткаченко І.М. Адміністративно-правові відносини: дискусійні питання

У статті розкриті дискусійні питання поняття, ознак, структури  адміністративно-правових відносин. Продемонстровано підходи до поняття адміністративно-правових відносин. Наголошено, що адміністративно-правовими відносинами є суспільні відносини, врегульовані нормами адміністративного права, однією із сторін яких завжди є орган державної влади, наділений державно-владними повноваженнями у сфері державного управління для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, ознаки адміністративно-правових відносин, структура адміністративно-правових відносин, суб’єкти адміністративно-правових відносин, об’єкт адміністративно-правових відносин, зміст адміністративно-правових відносин.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Січковська І.В. Сексуальне вбивство: особливості початку досудового розслідування

Наукову статтю присвячено висвітленню питань особливостей початку досудового розслідування сексуального вбивства. Визначено, що своєчасно розпочате кримінальне провадження – важлива умова розкриття злочину.  Уточнено що найчастіше зволікання з початком кримінального провадження за фактом учинення вбивства із запізненням лише на день спричиняє втрату речових доказів, знищення слідів, втечу злочинця, його самогубство і таке інше. Крім того, у зв’язку з тим, що такі злочини вчиняються переважно в міській зоні, іноді запізнення слідчо-оперативної групи з виїздом на місце події спричиняє повне знищення слідової картини вбивства

Ключові слова: слідчий, вбивство, досудове розслідування, кримінальне провадження, початок.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парута О.В. Деструктивна соціалізація як засіб забезпечення стабільності тоталітарного режиму

Пріоритетна роль держави у тоталітарному суспільстві полягає в тому, щоб забезпечити єдність особистості, партії та держави задля досягнення вищої, національної ідеї. Будь-яка форма тоталітарного правління спирається на деструктивну соціалізацію, яка має на меті формування заляканої, млявої, безініціативної та інертної людини, діяльність якої легко спрогнозувати та регулювати.

Ключові слова: деструктивна соціалізація, тоталітаризм, особистість, правове виховання, насильство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Напрями вдосконалення викладання вчення про фундаментальні права людини в Україні

Стаття присвячена дослідженню проблеми якості викладання вчення про фундаментальні права людини в Україні. На підставі дослідження стандартів викладання вчення про фундаментальні права людини у Німеччині зроблена низка пропозицій, спрямованих на покращення, насамперед, змістового наповнення курсів, присвячених правам людини в Україні.

Ключові слова: права людини, юридична освіта, недоліки викладання, практика ЄСПЛ, якість навальних матеріалів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Комарницька І.І. Теоретичні основи дослідження адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері

Стаття присвячена визначенню теоретичних основ дослідження адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері в Україні. Особлива увага присвячена змістовному окресленню категорії «засоби профілактики правопорушень у фінансовій сфері в Україні», співвідношенню засобів фінансового та адміністративного права та критеріям розмежування фінансової та адміністративної відповідальності як засадничим підставам для диференціації засобів профілактики правопорушень. Наголошено, що засоби адміністративного права є важливим інструментом профілактики не лише адміністративних правопорушень у фінансовій сфері, але й фінансових правопорушень, оскільки за допомогою потенціалу адміністративного права здатні попередити та припинити деліктну поведінку фінансового характеру.

Ключові слова: адміністративно-правові засоби, профілактика, правопорушення, фінансова сфера, фінансові правопорушення, адміністративні правопорушення, засоби адміністративного права у фінансово-правовій сфері.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко О.С., Пасьовин І.А. Принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції

У зазначеній статті розглянуто поняття сутності корупції та її негативний наслідок для суспільства. Проаналізовано питання міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції та його напрямки. Також досліджено та визначено загальні та спеціальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Ключові слова: корупція, міжнародне співробітництво, основні напрямки міжнародного співробітництва, протидія корупції, загальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції, спеціальні принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії корупції.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бобко У.П. Новели законодавства у сфері публічних закупівель і їх вплив на захист прав та інтересів малого та середнього підприємництва

У статті розглянуто новели Закону України “Про публічні закупівлі” в контексті захисту прав та інтересів малого та середнього підприємництва, проаналізовано діяльність державних органів оскарження рішень у сфері публічних закупівель та органів уповноважених здійснювати моніторинг за державними закупівлями, та надано їх правову оцінку, а також запропоновано шляхи вдосконалення захисту прав та інтересів добросовісних підприємців які хочуть розширити сферу надання своїх послуг та товару.

Ключові слова: публічні закупівлі, замовник торгів, учасник торгів, добросовісні підприємці, система “ProZorro”.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пахомов В.В., Дегтяр Р.О. Еволюція правової охорони торгогельних марок, як об’єкта права інтелектуальної вланості у Європейському Союзі

Статтю присвячено аналізу розвитку правової системи Європейського Союзу (далі – ЄС) у галузі приватного права, зокрема, у сфері правової охорони інтелектуальної власності з питань охорони прав на торговельні марки. Дослідження еволюції правової системи ЄС з питання правової охорони та захисту торговельних марок є надзвичайно важливим та надає можливість визначити перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері.

Ключові слова: торговельна марка; правова система; правова охорона; нормативний акт; ЄС.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 80

golovna_80-page0001

титульна сторінка

зміст

Давидова Н.О., Менджул М.В. Цивільно-правові відносини між викладачем та закладом освіти

У статті аналізується cпецифіка правового статусу науково-педагогічних працівників, яка полягає в тому, що вони проходять процедуру конкурсу на заміщення вакантної посади; мають скорочену тривалість робочого часу; підлягають періодичній атестації; працюють, як правило, за строковим трудовим контрактом; зобов’язані проходити періодичне підвищення кваліфікації та стажування.

Ключові слова: правовий статус, науково-педагогічний працівник, заклад освіти, трудові правовідносини.

Відкрити статтю>>>

Шлоер Б. Оголошення результатів іспитів та Загальний регламент про захист даних ЄС

Мета статті – представлення аспектів європейського права про захист даних, які є важливими в межах повідомлення щодо результатів іспитів студентів. Ці результати є персональними даними, тому необхідно застосовувати право про захист особистих даних. Аналіз показує, що деякі способи оголошення результатів іспитів в університетах стикаються з юридичними питаннями. Аналіз включає також аспекти, які стосуються онлайн-іспитів, що проводилися під час пандемії. Дане дослідження представляє й низку проблем законодавства про захист даних та інших питань, які необхідно вирішити в подальших дослідженнях.

Ключові слова: іспит, особисті дані, іспит онлайн, конфіденційність іспитів, міжнародний захист особистих даних.

Відкрити статтю>>>

Шлоер Б., Кравченко К.В. Неповнолітні: конституційно-правові аспекти в німецькому та українському праві

Стаття присвячена дослідженню конституційно-правових проблем, які стосуються неповнолітніх. Для досягнення поставленої мети проведено порівняльно-правовий аналіз німецької та української доктрини конституційного права. У статті аналізується проблема меж віку для реалізації неповнолітніми прав та свобод, гарантованих Конституцією.

Ключові слова: неповнолітні, права неповнолітніх, конституційне право, вікові межі, конституційна дієздатність, конституційна правоздатність.

Відкрити статтю>>>

M. Kachynska Some Aspects of Domestic Violence

Стаття присвячена окремим аспектам попередження домашнього насильства. У статті розглянуто питання юридичної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Автор проаналізував коло осіб на яких поширюється законодавство у сфері попередження та протидії правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті. У статті наведено окремі аспекти правового регулювання у сфері шлюбно-сімейних, родинних відносин, а також їх вплив на кваліфікацію домашнього насильства.

Ключові слова: домашнє насильство, невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він винесений, попередження домашнього насильства, адміністративна відповідальність, суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона, суб’єктивна сторона.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Критерії для обмеження права на об’єднання у політичні партії: вимоги міжнародного права, законодавства України та Німеччини

У статті проаналізовані вимоги міжнародного права, а також законодавства України та Німеччини щодо втручання держави в особі суб’єктів публічної влади у реалізацію права на об’єднання у політичні партії. На підставі проведеного дослідження автором окреслюється система критеріїв, які є підставою для обмеження цього політичного права приватних осіб.

Ключові слова: права людини, держава, обмеження, критерії, політичні партії.

Відкрити статтю>>>

Крижановський А.С. Стандарти запобігання та протидії корупції в ЄС 

Стаття присвячена аналізу стандартів запобігання та протидії корупції в ЄС. Зазначено, що антикорупційне законодавство ЄС є обмеженим у порівнянні зі стандартами, прийнятими іншими міжнародними організаціями. Його увага зосереджена на уніфікації кримінально-правових визначень корупції в приватному та публічному секторах, криміналізації легалізації доходів, отриманих корупційним шляхом та відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.

Ключові слова: корупція, стандарт, протидія, закон, право.

Відкрити статтю>>>

Бльок Н.В. Адміністративно-правовий механізм регулювання трудової міграції

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правового механізму регулювання трудової міграції. Особлива увага присвячена висвітленню проблем трудової міграції в Україні, а також реалізації правових норм, які відбувається у таких формах, як дотримання заборон, виконання обов’язків, застосування прав та свобод, а також правозастосування. Проаналізовано адміністративно-правове регулювання міграційних процесів та класифікацію адміністративно-правових режимів.

Ключові слова: трудова міграція, незаконна міграція, міграційний режим, механізм регулювання трудової міграції, міграційний процес,  правовий механізм регулювання.

 Відкрити статтю>>>

Мельниченко І.П. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй в діяльності з виконання та відбування довічного позбавлення волі

В статті проаналізовано Конгреси ООН з попередження злочинності, в яких розглянуто питання щодо застосування довічного позбавлення волі. Визначено універсальні та спеціальні міжнародні стандарти ООН щодо поводження з ув’язненими до довічного позбавлення волі. Встановлено, що єдиним спеціальним міжнародним документом, який визначає порядок відбування довічного позбавлення волі, є Рекомендації ООН 1994 року, які передбачили основні напрямки роботи з зазначеною категорією ув’язнених.

Ключові слова: довічне позбавлення волі, міжнародні стандарти, рекомендації Організацій Об’єднаних Націй, ув’язнений.

Відкрити статтю>>>

Maciąg-Świontek M. Организация Договора о Коллективной Безопасности – перспективы развития

Організація Договору про колективну безпеку – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні. У статті розглядаються питання, пов’язані з національною і міжнародною безпекою країн СНД. У статті оцінюється ОДКБ як регіональна організація колективної безпеки. У ОДКБ є можливості стати більш ефективною організацією, яка буде сприяти появі нової архітектури безпеки в Євразії.

Ключові слова: міжнародні організації, система коллективной безопасности, Організація Договору про колективну безпеку, регіональні організації.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Maciąg-Świontek M. Организация Договора о Коллективной Безопасности – перспективы развития

Організація Договору про колективну безпеку – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні. У статті розглядаються питання, пов’язані з національною і міжнародною безпекою країн СНД. У статті оцінюється ОДКБ як регіональна організація колективної безпеки. У ОДКБ є можливості стати більш ефективною організацією, яка буде сприяти появі нової архітектури безпеки в Євразії.

Ключові слова: міжнародні організації, система коллективной безопасности, Організація Договору про колективну безпеку, регіональні організації.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельниченко І.П. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй в діяльності з виконання та відбування довічного позбавлення волі

В статті проаналізовано Конгреси ООН з попередження злочинності, в яких розглянуто питання щодо застосування довічного позбавлення волі. Визначено універсальні та спеціальні міжнародні стандарти ООН щодо поводження з ув’язненими до довічного позбавлення волі. Встановлено, що єдиним спеціальним міжнародним документом, який визначає порядок відбування довічного позбавлення волі, є Рекомендації ООН 1994 року, які передбачили основні напрямки роботи з зазначеною категорією ув’язнених.

Ключові слова: довічне позбавлення волі, міжнародні стандарти, рекомендації Організацій Об’єднаних Націй, ув’язнений.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бльок Н.В. Адміністративно-правовий механізм регулювання трудової міграції

Стаття присвячена аналізу адміністративно-правового механізму регулювання трудової міграції. Особлива увага присвячена висвітленню проблем трудової міграції в Україні, а також реалізації правових норм, які відбувається у таких формах, як дотримання заборон, виконання обов’язків, застосування прав та свобод, а також правозастосування. Проаналізовано адміністративно-правове регулювання міграційних процесів та класифікацію адміністративно-правових режимів.

Ключові слова: трудова міграція, незаконна міграція, міграційний режим, механізм регулювання трудової міграції, міграційний процес,  правовий механізм регулювання.

 Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS