M. Kachynska The Concept and Essence of Gender-Based Violence

Стаття присвячена поняттю та сутності гендерно-обумовленого насильства. У статті розкрито генезис уваги дослідників в Україні та закордоном до означеного вище явища. Окремо розглянуто види гендеру, а саме: біологічний та соціальний. Проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців у означеній сфері. Автором надано визначення гендерно-обумовленого насильства.

Ключові слова: гендер, насильство, гендерно-обумовлене насильство, дискримінація, розвиток учень, рівність прав, права жінок та чоловіків.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ярусевич А.С. Співвідношення контрольних повноважень та повноважень у сфері управління об’єктами державної власності державного концерну «Укроборонпром»

У статті розглядаються повноваження Державного Концерну «Укроборонпром» щодо здійснення контролю за підприємствами-учасниками, а також їх співвідношення управлінням об’єктами державної власності. Визначено та проаналізовано контролюючі повноваження Концерну. Встановлено, що наділення Концерну повноваженнями щодо здійснення регулювання, контролю та координації діяльності учасників Концерну та повноваження щодо здійснення контролю за діяльністю учасників Концерну конфліктує із повноваженнями щодо управління об’єктами державної власності та створює передумови щодо втручання Концерном у господарську діяльність підприємств-учасників та управління господарською діяльністю останніх. Охарактеризовано термінологію у сфері управління об’єктами державної власності.

Ключові слова: Укроборонпром, концерн, державне підприємство, управління об’єктами державної власності, господарська самостійність, контроль.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полях Є.В. Генезис та сучасний зміст права на недоторканність приватного життя

У статті, на підставі результатів наукового аналізу чинного законодавства України та міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, висвітлених точок зору у доктрині, авторка наводить загальну характеристику права на приватність як одного з фундаментальних особистісних прав у світі.

Ключові слова: прайвесі, право на приватність, приватне життя особи, недоторканість приватного життя.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Конституційне право на освіту та його інтерпретація в рішеннях Конституційного Суду України

Статтю присвячено закріпленню та гарантуванню права на освіту як конституційного права людини. Досліджено нормативну базу, а також доктринальні джерела в яких висвітлено конституційне право на освіту. Окремо автором звертається увага на інтерпретацію права на освіту органом конституційної юрисдикції – Конституційним Судом України. Для цього аналізуються відповідні рішення Конституційного Суду, в яких було розтлумачено статтю 53 Конституції України (право на освіту), а також інших рішень, пов’язаних з питанням конституційного права на освіту.

Ключові слова: конституційне право на освіту, права людини, Конституція України, позитивні обов’язки держави, рішення Конституційного Суду України.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Maciąg-Świontek M. Прямое действие и верховенство права Евразийского экономического союза

Стаття присвячена праву Євразійського економічного союзу(ЄАЕС), метою якого є реалізація цілей і завдань євразійської інтеграції. Представленa характеристика власного правопарядка ЄАЕСзначення прямої дії і верховенства права. У статті розглядаються концепції автономної правової системи ЄАЕС, роль і місце права ЄАЕС. В даній статті дано оцінку ролі Суду ЄАЕС в формулюванні ключових властивостей права Союзу.

Ключові слова: право Євразійського економічного союзу, пряму дію і верховенства права, Суд Євразійського економічного союзу, Суд Європейського Союзу.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лимаренко Ю.С. Домашнє насильство над дітьми: кримінологічні та психологічні проблеми

У статті представлені результати анонімного опитування працівників загальноосвітніх навчальних закладів Харківського регіону – шкільних психологів та соціальних педагогів щодо випадків домашнього насильства, яке було вчинено відносно дітей. Розглянуто питання визначення психологічного насильства над дітьми та надано практичні рекомендації щодо протидії та запобігання домашньому насильству над дітьми.

Ключові слова: домашнє насильство, психологічне насильство, насильство над дітьми, соціальний педагог, запобігання.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Турман Н.О., Бутирська І.А. Угода про примирення та інститут медіації: законодавчі положення та реалії практичного застосування у кримінальному процесі України

Стаття присвячена аналізу процесуальних норм, що регулюють порядок ініціювання та укладення угоди про примирення у кримінальному процесі України та практичної сфери застосування.У даній статті зосереджена увага на нормативних положеннях, які законодавчо закріпленні тривалий час, однак під час практичного застосування породжують певні запитання або застосовуються з певними порушеннями. Сформульовано висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального процесуального законодавства у зазначеній сфері.

Ключові слова: кримінальний процес, кримінальне провадження, угоди, угода про примирення, ініціювання, укладення та виконання угоди про примирення,медіація, процес здійснення медіації.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пришляк Г.Я. Питання нагляду за дотриманням екологічних прав у діяльності державних органів, реалізовуючи безпосередню та представницьку форми демократії

У статті розглядається нагляду за дотриманням екологічних прав у діяльності державних органів, реалізовуючи безпосередню та представницькуформи демократії. Зроблено висновок про те, що такі форми демократії як безпосередня та представницька, мають вплив на дотримання екологічних прав у діяльності державних органів, тому є потреба у формуванні надійних гарантій, які забезпечуватимуть вираження в управлінських рішеннях волі народу та здійснюватиметься ефективний нагляд свідомими громадянами над діяльністю представницьких органів держави в екологічному аспекті.

Ключові слова: демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, екологічні права, державні органи.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мороз О.Б., Гурковська К.А. Застосування електронних доказів в адміністративному судочинстві

Розглядаються питання новели Кодексу адміністративного судочинства – електронних доказів, їх подання до суду та збереження юридичних властивостей з метою врахування при винесенні рішення. Досліджуються визначення поняття «електронні докази», «електронний цифровий підпис» та «електронний документ». Окрема увага приділяється дослідженню позиції судів щодо визнання електронних доказів (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайтів (сторінок), текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, метаданих, баз даних) в якості доказів у адміністративному процесі.

Ключові слова: право на справедливий суд, електронні докази, електронний документ, електронний цифровий підпис, рішення суду.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кабенок Ю.В. Принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі крізь призму судової практики

У статті автором розглянуто принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора, який наразі використовується господарськими судами для оцінки ефективності арбітражного управління у ліквідаційній процедурі у справі про банкрутство. Аналізується судова практика щодо застосування вказаного принципу, його зміст та наслідки недотримання для арбітражного керуючого. Робиться пропозиція щодо уточнення термінологічного глосарію Кодексу України з процедур банкрутства.

Ключові слова: ліквідатор, ліквідаційна процедура, банкрутство, господарський суд, банкрут, кредитори.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Інститут окремого провадження у ЦПК України: деякі новели

У науковій статті здійснено аналіз основних новел інституту окремого провадження, покликаний забезпечити їх правильне тлумачення та правозастосування, а також вироблення на цій основі пропозицій та рекомендацій щодо подальшої оптимізації цивільного процесуального законодавства України у зазначеному контексті. Встановлено, що новелізація інституту окремого провадження у ЦПК України опосередковується, здебільшого, тими нормами, які регламентують порядок розгляду певних категорій цивільних справ. Обґрунтовано, що деякі новели інституту окремого провадження потребують подальшої оптимізації, у зв’язку із чим доцільно внестизміни до ЦПК України.

Ключові слова: новелізація; окреме провадження; загальні положення окремого провадження; відсутність спору про право; строк дії законної сили рішення суду; оцінка ризиків; визнання фізичної особи недієздатною.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С., Коляда Т.А. Правове регулювання службової діяльності радників керівників органів виконавчої влади

Стаття присвячена осмисленню специфіки правового регулювання службової діяльності радників керівників органів виконавчої влади як особливої категорії публічних службовців, дотичних до наукового/аналітичного забезпечення формування та/або реалізації державної політики в окремих сферах суспільного життя, імплементації кращих управлінських практик, розроблення коректних алгоритмів вирішення складних управлінсько-правових колізій тощо. Встановлено, що інститут радника легалізовано у контексті ствердження патронатної служби, однак адміністративна правосуб’єктність радників чітко не визначена. Констатовано існування невиправданої еклектичності в артикуляції кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади радників та визначенні повноважень радників, а також відсутність механізмів моніторингу їх службової діяльності та об’єктивних критеріїв оцінювання її ефективності. Визнана необхідність новелізації чинної нормативно-правової бази, що регулює службову діяльність радників керівників органів виконавчої влади.

Ключові слова: патронатна служба, центральний органів виконавчої влади, місцева державна адміністрація, штатний радник, позаштатний радник/радник на громадських засадах.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Підстави та умови реалізації права на компенсацію матеріальної шкоди, завданої публічною адміністрацією (частина 1)

Стаття присвячена дослідженню підстав та умов реалізації права на державну компенсацію як реакції на шкоду, завдану приватній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю публічної адміністрації. У результаті проведеного дослідження констатовано те, що ні законодавство України, ні інтерпретаційні акти органів судової влади вичерпно не розкривають умови реалізації права на державну компенсацію. У зв’язку із цим детально проаналізовано та розкрито кожну окрему умову реалізації цього права.

Ключові слова: право на державну компенсацію, публічна адміністрація, матеріальна відповідальність, підстави відповідальності, умови відповідальності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В., Зверховська В.Ф. Метафізичне праворозуміння та його вплив на формування уявлень про правопорядок

У статті проаналізовані особливості впливу метафізики на право, обґрунтовується зміст поняття метафізичне праворозуміння, а також його вплив на уявленнясуспільства про правопорядок. Доводиться цінність та вплив міфологічної та теологічної правосвідомості на утвердження фундаментальних правових принципів.

Ключові слова: праворозуміння, міф, теологія, правопорядок, право, правосвідомість.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Адміністративно-правові відносини у контексті реалізації державної політики у сфері освіти України

Стаття присвячена дослідженню правової природи адміністративно-правових відносин у контексті реалізації державної політики у сфері освіти України. Доведено, що правовідносини, які виникають з приводу реалізації державної політики у сфері освіти України можна чітко ідентифікувати як адміністративно-правові. Орієнтуючись на нормативно-правові акти, які є юридичною основою формування та реалізації державної політики у сфері освіти України стверджено те, що значна частина таких відносин є саме управлінськими, адже вони побудовані за принципом влади та підпорядкування.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, державна політика у сфері освіти, реалізація, завдання, ефективність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 90

golovna_90-page0001

титульна сторінка

зміст

Кравченко М.Г. Непряма відповідальність держави: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню непрямої відповідальності держави як виду відповідальності, яку держава несе для компенсації збитків, завданих приватним особам публічними службовцями через їхні рішення, дії чи бездіяльність. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Конституційного Суду України та Федерального Конституційного Суду Німеччини, які присвячені цій тематиці. На підставі здійсненого дослідження зроблено висновок про те, що інститут матеріальної відповідальності держави в Україні проходить етап свого становлення.

Ключові слова: право на державну компенсацію, держава, правовий інститут, матеріальна відповідальність, обов’язок.

Відкрити статтю>>>

Рєзнік О.М., Кучмістенко О.В. Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів

У статті розглянуто недоліки правоохоронної діяльності шляхом здійсненні законодавчих повноваженьвідповідних структур, як елементів Національної системи фінансового моніторингу, на основі статистичної інформації, річних звітів, практичної діяльності таких суб’єктів. Окрему увагу ми приділили питанню удосконалення структурної співпраці правоохоронних органів між собою як нагальну необхідність сьогодення.

Ключові слова: легалізація злочинних доходів, відмивання майна, протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням), правоохоронні органи, незаконна легалізація, антилегалізаційна політика, фінансовий моніторинг.

Відкрити статтю>>>

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства: проблеми визначення поняття

У науковій статті досліджується сутність правової категорії «захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства». Аналізується розуміння зазначеного поняття в науковій доктрині, а також чинному законодавстві України. Виокремлюються ознаки досліджуваного поняття, а також визначається специфіка сімейних прав та інтересів як об’єкта правової охорони. Як наслідок формулюється дефініція правової категорії «захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства».

Ключові слова: захист; цивільне судочинство; сімейні права та інтереси; способи захисту; діяльність юрисдикційних органів; правова охорона.

Відкрити статтю>>>

Бондаренко О.С., Щербак Н.М. Аналізування недоліків взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами в сфері протидії та боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розкрито та проаналізовано зміст поняття «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом». Виокремлено основні особливості та форми взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні недоліки взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ у сфері протидії та боротьби з легалізацією доходів. Запропоновано створення методики взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ, яка дозволить значно підвищити ефективність та результативність їх співпраці.

Ключові слова: протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ; особливості та форми взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; недоліки взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ у сфері боротьби з легалізацією доходів; напрямки вирішення недоліків.

Відкрити статтю>>>

M. Kachynska Risk Assessment in Cases of Domestic Violence 

Стаття присвячена питанню оцінки ризиків у справах про вчинення домашнього насильства. У статті розкрита поява засад проведення означеного аналізу в Україні та закордоном. Автор детально аналізує національне законодавство України в означеній сфері, а також розкриває шляхи захисту потерпілих і свідків, від повторних випадків домашнього насильства, у тому числі, захисту від зростання небезпеки з боку незаконних дій агресора.

Ключові слова: оцінка ризиків, домашнє насильство, потерпілі, захист потерпілих від домашнього насильства, форма оцінки ризиків, поліцейський, правове регулювання оцінки ризиків, міжнародні стандарти оцінки ризиків домашнього насильства, правове регулювання, гендерно-обумовлене насильство.

Відкрити статтю>>>

Бернацька Ж.О. «Порядок денний у галузісталого розвитку на період до 2030 року» як орієнтир для стратегічного планування державної економічної політики України

Стаття присвячена обґрунтуванню ідеї про об’єктивну необхідність орієнтації економічної стратегії України на міжнародну комплексну стратегію, якою є Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. У процесі дослідження з’ясовано те, що Національна економічна стратегія на період до 2030 року ідейно не відповідає зазначеному міжнародному документу. У зв’язку із цим запропоновано внесення змін і доповнень до вказаної економічної стратегії України у частині заходів, спрямованих на: поєднання економічного зростання, екологічної безпеки та раціонального використання ресурсів в Україні; економічного розвитку та зайнятості населення; забезпечення економічних свобод приватних осіб.

Ключові слова: економічна стратегія, економічна функція держави, економічне зростання, ресурсозбереження, зайнятість населення, економічні свободи.

Відкрити статтю>>>

M. Maciąg-Świontek Роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене

Цікавим явищем, не лише з геополітичної точки зору, а й з точки зору міжнародного права, є створення Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Організація – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні разом з Організацією Договору про колективну безпеку. Стаття містить історію розвитку Шанхайської організації співробітництва, яка оцінює ШОС як міжнародну регіональну організацію, короткохарактеризуєорганізаційнуструктурутавійськовийвимірспівпраці, а також значення організації для Європейського Союзу.

Ключові слова: міжнародні організації, система коллективної безопеки, Шанхайська організація співробітництва, регіональні організації.

Відкрити статтю>>>

Омралинов Т.А. Принципы административного судопроизводства Республики Казахстан

Стаття присвячена аналізу принципів адміністративного судочинства в Республіці Казахстан і їх значущості для відправлення правосуддя. Окремі принципи розглядаються автором у порівнянні з наявним у законодавстві України закріпленням подібних принципів. Статтею також наводяться варіанти систематизації принципів адміністративного судочинства.

Ключові слова: адміністративна юстиція, принципи адміністративного судочинства, види принципів, активна роль суду, законність, справедливість.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Омралинов Т.А. Принципы административного судопроизводства Республики Казахстан

Стаття присвячена аналізу принципів адміністративного судочинства в Республіці Казахстан і їх значущості для відправлення правосуддя. Окремі принципи розглядаються автором у порівнянні з наявним у законодавстві України закріпленням подібних принципів. Статтею також наводяться варіанти систематизації принципів адміністративного судочинства.

Ключові слова: адміністративна юстиція, принципи адміністративного судочинства, види принципів, активна роль суду, законність, справедливість.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Maciąg-Świontek Роль Шанхайской организации сотрудничества на международной арене

Цікавим явищем, не лише з геополітичної точки зору, а й з точки зору міжнародного права, є створення Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Організація – військово-політичний союз шести держав, який є однією з найважливіших структур забезпечення безпеки в Євразійському регіоні разом з Організацією Договору про колективну безпеку. Стаття містить історію розвитку Шанхайської організації співробітництва, яка оцінює ШОС як міжнародну регіональну організацію, короткохарактеризуєорганізаційнуструктурутавійськовийвимірспівпраці, а також значення організації для Європейського Союзу.

Ключові слова: міжнародні організації, система коллективної безопеки, Шанхайська організація співробітництва, регіональні організації.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бернацька Ж.О. «Порядок денний у галузісталого розвитку на період до 2030 року» як орієнтир для стратегічного планування державної економічної політики України

Стаття присвячена обґрунтуванню ідеї про об’єктивну необхідність орієнтації економічної стратегії України на міжнародну комплексну стратегію, якою є Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. У процесі дослідження з’ясовано те, що Національна економічна стратегія на період до 2030 року ідейно не відповідає зазначеному міжнародному документу. У зв’язку із цим запропоновано внесення змін і доповнень до вказаної економічної стратегії України у частині заходів, спрямованих на: поєднання економічного зростання, екологічної безпеки та раціонального використання ресурсів в Україні; економічного розвитку та зайнятості населення; забезпечення економічних свобод приватних осіб.

Ключові слова: економічна стратегія, економічна функція держави, економічне зростання, ресурсозбереження, зайнятість населення, економічні свободи.

Відкрити статтю>>>

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska Risk Assessment in Cases of Domestic Violence

Стаття присвячена питанню оцінки ризиків у справах про вчинення домашнього насильства. У статті розкрита поява засад проведення означеного аналізу в Україні та закордоном. Автор детально аналізує національне законодавство України в означеній сфері, а також розкриває шляхи захисту потерпілих і свідків, від повторних випадків домашнього насильства, у тому числі, захисту від зростання небезпеки з боку незаконних дій агресора.

Ключові слова: оцінка ризиків, домашнє насильство, потерпілі, захист потерпілих від домашнього насильства, форма оцінки ризиків, поліцейський, правове регулювання оцінки ризиків, міжнародні стандарти оцінки ризиків домашнього насильства, правове регулювання, гендерно-обумовлене насильство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко О.С., Щербак Н.М. Аналізування недоліків взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами в сфері протидії та боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

У статті розкрито та проаналізовано зміст поняття «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом». Виокремлено основні особливості та форми взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні недоліки взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ у сфері протидії та боротьби з легалізацією доходів. Запропоновано створення методики взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ, яка дозволить значно підвищити ефективність та результативність їх співпраці.

Ключові слова: протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; взаємодія правоохоронних органів та фінансових установ; особливості та форми взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ з метою протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; недоліки взаємодії правоохоронних органів та фінансових установ у сфері боротьби з легалізацією доходів; напрямки вирішення недоліків.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства: проблеми визначення поняття

У науковій статті досліджується сутність правової категорії «захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства». Аналізується розуміння зазначеного поняття в науковій доктрині, а також чинному законодавстві України. Виокремлюються ознаки досліджуваного поняття, а також визначається специфіка сімейних прав та інтересів як об’єкта правової охорони. Як наслідок формулюється дефініція правової категорії «захист сімейних прав та інтересів у порядку цивільного судочинства».

Ключові слова: захист; цивільне судочинство; сімейні права та інтереси; способи захисту; діяльність юрисдикційних органів; правова охорона.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рєзнік О.М., Кучмістенко О.В. Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів

У статті розглянуто недоліки правоохоронної діяльності шляхом здійсненні законодавчих повноваженьвідповідних структур, як елементів Національної системи фінансового моніторингу, на основі статистичної інформації, річних звітів, практичної діяльності таких суб’єктів. Окрему увагу ми приділили питанню удосконалення структурної співпраці правоохоронних органів між собою як нагальну необхідність сьогодення.

Ключові слова: легалізація злочинних доходів, відмивання майна, протидія та боротьба з легалізацією (відмиванням), правоохоронні органи, незаконна легалізація, антилегалізаційна політика, фінансовий моніторинг.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Непряма відповідальність держави: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню непрямої відповідальності держави як виду відповідальності, яку держава несе для компенсації збитків, завданих приватним особам публічними службовцями через їхні рішення, дії чи бездіяльність. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Конституційного Суду України та Федерального Конституційного Суду Німеччини, які присвячені цій тематиці. На підставі здійсненого дослідження зроблено висновок про те, що інститут матеріальної відповідальності держави в Україні проходить етап свого становлення.

Ключові слова: право на державну компенсацію, держава, правовий інститут, матеріальна відповідальність, обов’язок.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 89

golovna_89-page0001

титульна сторінка

зміст

Блага А.Б. Надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям: сучасний стан і проблемні питання

Стаття присвячена дослідженню стану надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям. Проаналізоване нормативне забезпечення такої діяльності. Визначені основні проблемні питання, які виникають на місцевому рівні у зв’язку із виконанням суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, своїх повноважень.

Ключові слова: домашнє насильство, постраждалі діти, допомога тазахист, взаємодія, система суб’єктів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035578

Благая А.Б., Тунтула А.С. Инновационная природа Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства на основе классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач

Представлена чергова варіація інноваційного розуміння класифікації юридичних наук в контексті їхніх гіпергруппових завдань та з інших підстав. Розкрито сутність інноваційної природи Антикримінальної галузі права та Антикримінального судочинства як відповідно базісноантиделіктної правової юридичної науки і процедурної (антиделіктной, правової) юридичної науки. Обґрунтовано необхідність перейменування існуючих юридичних наук «Кримінальне право» і «Кримінальний процес» або «Кримінальне процесуальне право» вказаними інноваційними термінами.

Ключові слова: антикримінальна галузь права, антикримінальне судочинство, класифікація юридичних наук в контексті їхніх гіпергруппових завдань.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035581

Кравченко М.Г. Становлення права на державну компенсацію в Україні та Німеччині

Стаття присвячена дослідженню права на державну компенсацію та обумовленого ним інституту матеріальної відповідальності держави в Україні та Німеччині. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини, які присвячені цій тематиці. На підставі здійсненого дослідження зроблено висновок про те, що в Україні інститут матеріальної відповідальності публічної адміністрації проходить етап свого становлення. Орієнтиром для розбудови цього інституту Загального адміністративного права в Україні може стати німецький аналог, адже відповідний правовий інститут у цій країні має ґрунтовне правове регулювання та спирається на розроблену протягом двох століть правову доктрину. У результаті дослідження зроблено пропозицію щодо створення спеціального закону України «Про відповідальність держави».

Ключові слова: право на державну компенсацію, Загальне адміністративне право, правовий інститут, матеріальна відповідальність, обов’язок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035589

Личенко І.О., Костюк У.І. Правове регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу правового регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу. Особлива увага присвячена наднаціональному та національному рівню правового регулювання діяльності адвокатів в державах-членах Європейського Союзу. Ідентифіковано найважливіші ознаки правового регулювання діяльності адвокатів, що спільні для усіх держав-членів Європейського Союзу. Деталізовано систему наднаціонального регулювання спільного ринку адвокатських послуг в ЄС.

Ключові слова: адвокат, адвокатські послуги, правове регулювання, правовий статус, адвокатура.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035591

Задніпряна-Корінна М.Ю. Принцип відповідальності держави перед особою: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена порівняльно-правовому дослідженню принципу відповідальності держави перед людиною в Україні та Німеччині. При проведенні дослідження використаний порівняльно-правовий, структурно-функціональний та системний методи дослідження. У наслідок проведеного дослідження встановлено те, що вказаний принцип не реалізується в Україні повною мірою. Доведено те, що він має комплексну природу, елементами якої є позитивна та ретроспективна відповідальність держави. Конкретизовані напрями подальшого розвитку кожного із названих видів відповідальності держави.

Ключові слова: держава, приватна особа, відповідальність, принцип, законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035593

Попович О.В. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проблеми та шляхи їх вирішення

В роботі звернуто увагу  на загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні та запропонувати шляхи їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Встановлено особливості правового механізму державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ключові слова: злочинні кошти, злочинні доходи, легалізація злочинних доходів, досвід,протидія, «відмивання» доходів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035595

Тараненко М.Г., Тараненко М.М. До питання причин поразки національно-державного відродження України 1917 – 1921 рр.

В статті аналізуються основні причини поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та загибелі відродженої в їх процесі української державності. Автори вважають, що головними з них були непрофесійність і дилетантство тодішніх українських урядовців, непослідовність влади у вирішенні соціально-економічних проблем, прорахунки у зовнішній і внутрішній політиці та ін. На думку авторів, окремі з названих ними причин мають місце і в умовах будівництва сучасної Української держави.

Ключові слова: революція, Центральна Рада, Директорія, гібридна війна, внутріпартійна та міжпартійна боротьба, гетьманат.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035603

Андрієвська Л.О. Розгляд судом справ про видачу та продовження обмежувального припису у цивільному процесі

У статті досліджено явище домашнього насильства, проаналізовано чинне законодавство, що регулює відносини, що сприяють виникненню даного явища та виокремлено поняття обмежувального припису як заходу протидії явищу домашнього насильства, а також порядок розгляду судом справ щодо видачі та продовження такого припису.

Ключові слова: домашнє насильство, обмежувальний припис, цивільний процес, заява, відповідальність за вчинення домашнього насильства.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035611

Манько Г.В. Визначення здійснення адміністративних процедур  у сфері захисту довкілля  та природних ресурсів

У статті визначено поняття та особливості здійснення адміністративних процедур  у сфері захисту довкілля  та природних ресурсів. Встановлено, що під адміністративними процедурами у сфері захисту довкілля  та природних ресурсів розуміється встановлений законодавством України порядок діяльності органів публічної адміністрації, результатом якої є прийняття адміністративного акта (довідки, дозволу, реєстрації, свідоцтва, рішення, ліцензії тощо), спрямованої на забезпечення природовикористання об’єкта відповідно до його цільового призначення з метою ведення господарської діяльності, реалізації інтересів суб’єктів звернення  у створенні оптимальних умов життєдіяльності.

Ключові слова: адміністративні процедури у сфері екології та природних ресурсів, довкілля,дозвіл, ліцензія, природний об’єкт, публічні послуги, цільове призначення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035617

Мухатаєва Я.І. Питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини

У статті розглядається питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини. Під час аналізу рішень Європейського суду з прав людини стосовно захисту адвокатської таємниці їх поділено на три категорії, залежно від проблем, яких торкається Суд у своїх рішеннях: конфіденційність спілкування адвоката з довірителем; обшук в офісі адвоката; контроль адвокатської кореспонденції. Визначено позицію Європейського суду з прав людини з питання дотримання адвокатської таємниці.

Ключові слова: адвокат, адвокатська таємниця, конфіденційність, рішення Європейського суду з прав людини, дотримання адвокатської таємниці.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035621

Антипенко В.В. Особливості судової практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ, пов’язаних з визначенням місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків

У статті розглядається правове регулювання відносин, пов’язаних з визначенням місця проживання дитини  при  роздільному проживанні батьків. В тому числі наводяться приклади з практики ЄСПЛ з приводу вирішення питань про визначення місця проживання дитини   при  роздільному проживанні батьків, і відзначається вплив діяльності ЄСПЛ на національне право, зокрема судову практику.

Ключові слова: рівність прав батьків, інтереси дитини, спори про дітей, місце проживання дитини, практика ЄСПЛ, Конвенція.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035623

Геращенко Н.М., Зазека А.Б. Пандемія COVID-19 в Україні: законність введення обмежень та відповідальність за їх порушення

У статті досліджено правовий аспект введення карантину у зв’язку з пандемією COVID-19. Акцент в дослідженні було зроблено на питаннях законності та доцільності введених, державою, обмежень, та адміністративної відповідальності, що виникає у випадку порушення таких обмежень. Крім того, визначено головні проблеми конституційності введених обмежень та практичні проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення таких обмежень.

Ключові слова: COVID-19, карантинні обмеження, конституційні права, адміністративна відповідальність, епідемічна небезпека, порушення карантину.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035627

Гукова А.Р. Співвідношення комерційної таємниці та режиму конфіденційності в договорі комерційної концесі

У статті розкрито актуальні теоретичні та практичні правові аспекти врегулювання питань щодо схоронності інформації, що містить комерційну цінність, та інформації з обмеженим доступом у договорі комерційної концесії. Вивчено сутність елементів предмету договору комерційної концесії, доведено його комплексний характер. Проаналізовано правове регулювання комерційної таємниці та режиму конфіденційності. Досліджено специфічність співвідношення обсягу комерційної таємниці та обсягу конфіденційної інформації. Доведено, що доречним у договорі комерційної концесії є визначення обсягу комерційної таємниці та додаткове внесення її в обсяг конфіденційної інформації.

Ключові слова: договір комерційної концесії, комерційна таємниця, конфіденційна інформація, NDA, франшиза.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035629

Лободюк Г.І., Крохмаль Р.О. Гарантії працівників під час проходження військової служби в умовах особливого періоду

У статті було розглянуто проблеми гарантування працівникам збереження місця роботи та середнього заробітку під час проходження військової служби. Дослідивши судову практику Верховного Суду, Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, а також законодавство іноземних країн, у висновку авторами було запропоновано модель врегулювання цих відносин.

Ключові слова: трудові гарантії, гарантії військовослужбовцям, виплата середньомісячного заробітку, збереження робочого місця.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035633

Михайліченко О.С. Щодо реалізації права на вакцинацію в умовах пандемії

У статті досліджено правові аспекти обов’язковості вакцинації особи. Висвітлено законодавче регулювання вакцинації в Україні, розглянуто правомірність обмежень прав людини у сфері охорони здоров’я в умовах існування суспільної потреби захисту населення від найбільш поширених захворювань. Проведено аналіз права на вакцинацію шляхом звернення до доктрини природного права, національної та міжнародної практики в аспекті щеплення. Також розглянуті перспективи введення обов’язкового захисту здоров’я особи від COVID-19 та надано висновок щодо подвійної природи права на вакцинацію.

Ключові слова: право на вакцинацію, здоров’я особи, публічний та приватний інтерес, обмеження прав людини, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини, Vavřička and Others v. the Czech Republic.

 Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035635

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Михайліченко О.С. Щодо реалізації права на вакцинацію в умовах пандемії

У статті досліджено правові аспекти обов’язковості вакцинації особи. Висвітлено законодавче регулювання вакцинації в Україні, розглянуто правомірність обмежень прав людини у сфері охорони здоров’я в умовах існування суспільної потреби захисту населення від найбільш поширених захворювань. Проведено аналіз права на вакцинацію шляхом звернення до доктрини природного права, національної та міжнародної практики в аспекті щеплення. Також розглянуті перспективи введення обов’язкового захисту здоров’я особи від COVID-19 та надано висновок щодо подвійної природи права на вакцинацію.

Ключові слова: право на вакцинацію, здоров’я особи, публічний та приватний інтерес, обмеження прав людини, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини, Vavřička and Others v. the Czech Republic.

 Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лободюк Г.І., Крохмаль Р.О. Гарантії працівників під час проходження військової служби в умовах особливого періоду

У статті було розглянуто проблеми гарантування працівникам збереження місця роботи та середнього заробітку під час проходження військової служби. Дослідивши судову практику Верховного Суду, Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, а також законодавство іноземних країн, у висновку авторами було запропоновано модель врегулювання цих відносин.

Ключові слова: трудові гарантії, гарантії військовослужбовцям, виплата середньомісячного заробітку, збереження робочого місця.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гукова А.Р. Співвідношення комерційної таємниці та режиму конфіденційності в договорі комерційної концесі

У статті розкрито актуальні теоретичні та практичні правові аспекти врегулювання питань щодо схоронності інформації, що містить комерційну цінність, та інформації з обмеженим доступом у договорі комерційної концесії. Вивчено сутність елементів предмету договору комерційної концесії, доведено його комплексний характер. Проаналізовано правове регулювання комерційної таємниці та режиму конфіденційності. Досліджено специфічність співвідношення обсягу комерційної таємниці та обсягу конфіденційної інформації. Доведено, що доречним у договорі комерційної концесії є визначення обсягу комерційної таємниці та додаткове внесення її в обсяг конфіденційної інформації.

Ключові слова: договір комерційної концесії, комерційна таємниця, конфіденційна інформація, NDA, франшиза.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Геращенко Н.М., Зазека А.Б. Пандемія COVID-19 в Україні: законність введення обмежень та відповідальність за їх порушення

У статті досліджено правовий аспект введення карантину у зв’язку з пандемією COVID-19. Акцент в дослідженні було зроблено на питаннях законності та доцільності введених, державою, обмежень, та адміністративної відповідальності, що виникає у випадку порушення таких обмежень. Крім того, визначено головні проблеми конституційності введених обмежень та практичні проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення таких обмежень.

Ключові слова: COVID-19, карантинні обмеження, конституційні права, адміністративна відповідальність, епідемічна небезпека, порушення карантину.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антипенко В.В. Особливості судової практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ, пов’язаних з визначенням місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків

У статті розглядається правове регулювання відносин, пов’язаних з визначенням місця проживання дитини  при  роздільному проживанні батьків. В тому числі наводяться приклади з практики ЄСПЛ з приводу вирішення питань про визначення місця проживання дитини   при  роздільному проживанні батьків, і відзначається вплив діяльності ЄСПЛ на національне право, зокрема судову практику.

Ключові слова: рівність прав батьків, інтереси дитини, спори про дітей, місце проживання дитини, практика ЄСПЛ, Конвенція.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мухатаєва Я.І. Питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини

У статті розглядається питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини. Під час аналізу рішень Європейського суду з прав людини стосовно захисту адвокатської таємниці їх поділено на три категорії, залежно від проблем, яких торкається Суд у своїх рішеннях: конфіденційність спілкування адвоката з довірителем; обшук в офісі адвоката; контроль адвокатської кореспонденції. Визначено позицію Європейського суду з прав людини з питання дотримання адвокатської таємниці.

Ключові слова: адвокат, адвокатська таємниця, конфіденційність, рішення Європейського суду з прав людини, дотримання адвокатської таємниці.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Манько Г.В. Визначення здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

У статті визначено поняття та особливості здійснення адміністративних процедур  у сфері захисту довкілля  та природних ресурсів. Встановлено, що під адміністративними процедурами у сфері захисту довкілля  та природних ресурсів розуміється встановлений законодавством України порядок діяльності органів публічної адміністрації, результатом якої є прийняття адміністративного акта (довідки, дозволу, реєстрації, свідоцтва, рішення, ліцензії тощо), спрямованої на забезпечення природовикористання об’єкта відповідно до його цільового призначення з метою ведення господарської діяльності, реалізації інтересів суб’єктів звернення  у створенні оптимальних умов життєдіяльності.

Ключові слова: адміністративні процедури у сфері екології та природних ресурсів, довкілля,дозвіл, ліцензія, природний об’єкт, публічні послуги, цільове призначення.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрієвська Л.О. Розгляд судом справ про видачу та продовження обмежувального припису у цивільному процесі

У статті досліджено явище домашнього насильства, проаналізовано чинне законодавство, що регулює відносини, що сприяють виникненню даного явища та виокремлено поняття обмежувального припису як заходу протидії явищу домашнього насильства, а також порядок розгляду судом справ щодо видачі та продовження такого припису.

Ключові слова: домашнє насильство, обмежувальний припис, цивільний процес, заява, відповідальність за вчинення домашнього насильства.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тараненко М.Г., Тараненко М.М. До питання причин поразки національно-державного відродження України 1917 – 1921 рр.

В статті аналізуються основні причини поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та загибелі відродженої в їх процесі української державності. Автори вважають, що головними з них були непрофесійність і дилетантство тодішніх українських урядовців, непослідовність влади у вирішенні соціально-економічних проблем, прорахунки у зовнішній і внутрішній політиці та ін. На думку авторів, окремі з названих ними причин мають місце і в умовах будівництва сучасної Української держави.

Ключові слова: революція, Центральна Рада, Директорія, гібридна війна, внутріпартійна та міжпартійна боротьба, гетьманат.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Попович О.В. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проблеми та шляхи їх вирішення

В роботі звернуто увагу  на загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні та запропонувати шляхи їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Встановлено особливості правового механізму державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ключові слова: злочинні кошти, злочинні доходи, легалізація злочинних доходів, досвід,протидія, «відмивання» доходів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Задніпряна-Корінна М.Ю. Принцип відповідальності держави перед особою: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена порівняльно-правовому дослідженню принципу відповідальності держави перед людиною в Україні та Німеччині. При проведенні дослідження використаний порівняльно-правовий, структурно-функціональний та системний методи дослідження. У наслідок проведеного дослідження встановлено те, що вказаний принцип не реалізується в Україні повною мірою. Доведено те, що він має комплексну природу, елементами якої є позитивна та ретроспективна відповідальність держави. Конкретизовані напрями подальшого розвитку кожного із названих видів відповідальності держави.

Ключові слова: держава, приватна особа, відповідальність, принцип, законодавство.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Личенко І.О., Костюк У.І. Правове регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу правового регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу. Особлива увага присвячена наднаціональному та національному рівню правового регулювання діяльності адвокатів в державах-членах Європейського Союзу. Ідентифіковано найважливіші ознаки правового регулювання діяльності адвокатів, що спільні для усіх держав-членів Європейського Союзу. Деталізовано систему наднаціонального регулювання спільного ринку адвокатських послуг в ЄС.

Ключові слова: адвокат, адвокатські послуги, правове регулювання, правовий статус, адвокатура.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Становлення права на державну компенсацію в Україні та Німеччині

Стаття присвячена дослідженню права на державну компенсацію та обумовленого ним інституту матеріальної відповідальності держави в Україні та Німеччині. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини, які присвячені цій тематиці. На підставі здійсненого дослідження зроблено висновок про те, що в Україні інститут матеріальної відповідальності публічної адміністрації проходить етап свого становлення. Орієнтиром для розбудови цього інституту Загального адміністративного права в Україні може стати німецький аналог, адже відповідний правовий інститут у цій країні має ґрунтовне правове регулювання та спирається на розроблену протягом двох століть правову доктрину. У результаті дослідження зроблено пропозицію щодо створення спеціального закону України «Про відповідальність держави».

Ключові слова: право на державну компенсацію, Загальне адміністративне право, правовий інститут, матеріальна відповідальність, обов’язок.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Благая А.Б., Тунтула А.С. Инновационная природа Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства на основе классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач

Представлена чергова варіація інноваційного розуміння класифікації юридичних наук в контексті їхніх гіпергруппових завдань та з інших підстав. Розкрито сутність інноваційної природи Антикримінальної галузі права та Антикримінального судочинства як відповідно базісноантиделіктної правової юридичної науки і процедурної (антиделіктной, правової) юридичної науки. Обґрунтовано необхідність перейменування існуючих юридичних наук «Кримінальне право» і «Кримінальний процес» або «Кримінальне процесуальне право» вказаними інноваційними термінами.

Ключові слова: антикримінальна галузь права, антикримінальне судочинство, класифікація юридичних наук в контексті їхніх гіпергруппових завдань.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Блага А.Б. Надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям: сучасний стан і проблемні питання

Стаття присвячена дослідженню стану надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям. Проаналізоване нормативне забезпечення такої діяльності. Визначені основні проблемні питання, які виникають на місцевому рівні у зв’язку із виконанням суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, своїх повноважень.

Ключові слова: домашнє насильство, постраждалі діти, допомога тазахист, взаємодія, система суб’єктів.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 88

golovna_88-page0001

титульна сторінка

зміст

Баїк О.І. Державна податкова політика у сфері господарювання

У статті розглянуто особливості реалізації державної податкової політики в Україні. Проаналізовано положення щодо реалізації державної податкової політики у сфері господарювання, закріплені у національному законодавстві. Визначено, що державна податкова політика у сфері господарювання повинна реалізовуватись з метою покращення, підвищення економічного й соціального рівня українського суспільства та спрямовуватись на усунення наявних проблемних питань у цій сфері відносин.

Ключові слова: господарські відносини, державна податкова політика, суб’єкти господарювання, сфера господарювання, учасники відносин у сфері господарювання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035639

Білоусов Є.М., Лебедєва А.М. Правомірність запровадження примусової вакцинації крізь призму принципу поінформованої згоди та права на приватне життя

У статті здійснено юридичний аналіз правомірності запровадження примусової вакцинації з огляду на дотримання принципу поінформованої згоди, закріпленого численними міжнародно-правовими актами та права на повагу до приватного життя. Розглянуто актуальні справи ЄСПЛ у вирішенні питань правомірності примусової вакцинації та порушення прав людини. Зроблено висновки і пропозиції у питанні співвідношення особистого і суспільного інтересу, зазначено про необхідність дотримання «справедливого балансу» інтересів і зауважено про неправомірність превалювання суспільного інтересу (загального блага) над особистим правом (інтересом) індивіда. Запропоновано критерії допустимості примусової вакцинації з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ та міжнародно визнаних гарантій і стандартів дотримання прав людини.

Ключові слова: вакцинація, правомірність, справедливий баланс, поінформована згода, право на приватне життя, ЄСПЛ.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035641

Кравченко М.Г. Свобода мистецтва як комунікативна свобода: українській та німецький правові виміри

Стаття присвячена дослідженню меж конституційно-правового гарантування та захисту свободи мистецтва як комунікативної свободи. Теоретичною базою дослідження були праці українських та німецьких дослідників, присвячених аналізу вказаної свободи приватних осіб. Зроблені пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Конституції України з метою встановлення конституційно-правового захисту свободи мистецтва.

Ключові слова: свобода мистецтва, комунікативна свобода, межі захисту, Конституція України, зони правової охорони.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035643

Проневич О.С., Коляда Т.А. Аутсорсинг окремих функцій суб’єктів публічної адміністрації: управлінсько-правовий аспект

Стаття присвяченаосмисленню управлінсько-правового аспекту аутсорсингу окремих функцій суб’єктів публічної адміністрації, виокремленню притаманних державі та/або місцевому самоврядуванню функцій, які можуть виконуватися приватним сектором на умовах аутсорсингу, з’ясуванню можливостей впровадження в Україні аутсорсингу окремих публічних функцій.Встановлено, що аутсорсинг окремих публічних функцій (адміністративно-управлінських процесів) є висхідним світовим управлінсько-правовим трендом. Констатована необхідність новелізації вітчизняного законодавства з метою легалізації аутсорсингу окремих функцій суб’єктів публічної адміністрації.

Ключові словааутсорсинг, аутсорсинг функцій держави або місцевого самоврядування,суб’єкти публічної адміністрації, адміністративно-управлінські процеси.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035647

Ващук Н.Ф. Проблеми і перспективи адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості

Стаття присвячена проблемам та перспективам удосконалення адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості. Автором надано визначення «адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості». У статті здійснено аналіз існуючого законодавства. Розглянуто першорядні стримуючі чинники розвитку легкої промисловості.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання у галузі легкої промисловості, галузь легкої промисловості, проблеми та перспективи удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035649

Комарницька І.І. Адміністративна профілактика правопорушень у бюджетній сфері 

У роботі досліджено профілактику бюджетних правопорушень, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління. Визначено наукову основу дослідження профілактики бюджетних правопорушень, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління, та встановлено, що вона системою наукових ідей, підходів до наукової інтерпретації ключових термінів та категорій, зокрема запобігання бюджетним правопорушенням та профілактика бюджетних правопорушень.

Ключові слова: адміністративне право, бюджет, бюджетна сфера, бюджетні правопорушення, посадова особа, юридична відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035651

Корінний С.О. Система принципів медіації: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена аналізу системи принципів медіації на підставі аналізу досвіду України та Німеччини. У результаті проведеного дослідження окреслена система методів медіації. Наголошено на тому, що ефективне функціонування цього альтернативного способу вирішення спорів неможливе без одночасного поєднання усієї системи методів медіації. Окремо наголошено на значенні принципу поінформованості та принципу «незапланованого» результату медіації, що не знайшли свого закріплення на рівні проекту Закону про медіацію.

Ключові слова: принципи медіації, принцип добровільності медіації, принцип нейтралітету медіатора, принцип особистої відповідальності, принцип конфіденційності, принцип поінформованості, принцип «незапланованого» результату медіації.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035655

Нос С.П. Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України

Стаття присвячена аналізу суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України. Зазначено, що єдиною ознакою суб’єктивної сторони основного складу досліджуваного складу кримінального правопорушення є виключно вина у формі прямого умислу. Мотив і мета у диспозиції досліджуваної статті не вказані і на остаточну кваліфікацію не впливають. В той же час, кваліфікуючою ознакою складу цього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України, є вчинення тих самих дій з корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, вина, мотив, мета, суб’єктивна сторона.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035657

Антипенко В.В. Європол і міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

Аналізується історія створення Європейської поліцейської організації  Європолу, її організаційна побудова, компетенція і предмет відання. Розглядаються основні напрямки діяльності Європолу з науково-технічного сприяння розслідування злочинів та інформаційного забезпечення правоохоронних органів держав ЄС. Досліджується питання співробітництва Європолу з країнами, в тому числі з Україною.

Ключові слова: Європол, Європейська поліцейська організація, Євросоюз, транснаціональна злочинність, правоохоронні органи, політика безпеки.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035659

Борщ М.Г. Актуальні аспекти боротьби з торгівлею людьми як сучасної форми рабства

У статті автором розглядається актуальне на сьогоднішній день питання міжнародно-правового регулювання боротьби з торгівлею людьми та безпосередньо наводиться практика Європейського суду з прав людини щодо в контексті порушень ст. 4 Конвенції про захист прав людини ті основоположних свобод. Автор розкриває зміст поняття «торгівлі людьми», форми торгівлі людьми, фактори, які спричиняють торгівлю людьми, розглядаються міжнародні договори, які регулюють питання заборони такої торгівлі, а також правове регулювання таких відносин на національному рівні.

Ключові слова: торгівля людьми,практика ЄСПЛ, заборона рабства, Конвенція, міжнародний договір, транскордонна співпраця, експлуатація, рабство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035665

Васільєва В.А., Курочкіна А.І. Аналіз довічного позбавлення волі як виду покарання в Україні крізь призму практики Європейського суду з прав людини

У статті розглянуто положення національного законодавства щодо застосування такого виду кримінально-правової санкції як довічне позбавлення волі. Проведено порівняння кримінально-правових норм України з позиціями Європейського суду з прав людини. Детально проаналізовано рішення у справі «Петухов проти України (№ 2)» ( Petukhovv. Ukraine (No. 2) від 09.09.2019 та визначено ряд недоліків національного законодавства. Досліджено Постанову Верховного суду у справі № 1-42/2004 від 08.07.2020 та зазначено контраргументи щодо неможливості ефективного захисту прав засуджених до довічного позбавлення волі. Розглянуто зміни, що представлені в контрольному тексті Проєкту Кримінального кодексу України (станом на 29.03.21) щодо зупинення виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Запропоновано один із можливих способів захисту прав засуджених у межах конституційного провадження.

Ключові слова: довічне позбавлення волі, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, Верховний Суд, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035669

Должко В.В. Окремі аспекти практики Європейського суду з прав людини щодо невиконання остаточних рішень національних судів: ключові положення та сучасний стан законодавства

В статті досліджено окремі аспекти практики Європейського суду з прав людини щодо невиконання остаточних рішень національних судів, а саме проведено аналіз ключових положень, які містяться в рішеннях Європейського суду з прав людини проти України, а також проаналізовано сучасний стан законодавства в цій сфері.

Ключові слова: права людини, Україна, Європейський суд з прав людини, невиконання рішень, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035671

Зубко А., Ткачук К. Реалізація права на повагу до людської гідності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Авторами розглянуто та проаналізовано поняття «людської гідності» та «гідності людини». Було детально вивчено джерела міжнародного права, двосторонні та багатосторонні міжнародні договори, що передбачають гарантування забезпечення цього права. Особливу увагу приділено розгляду права на людську гідність в аспекті тлумаченні статті 3  Європейської конвенцією з прав людини. Особливий наголос зроблено на забезпеченні та реалізації цього права в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, міжнародне право захисту прав людини, виконавче право, право на честь та гідність, право на не бути підданому катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, судова практика, виконання покарань.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035673

Контарьова Т.І., Цатурян Н.М. Повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні: загальна характеристика

У статті розглянуто положення процесуального законодавства України щодо проблемних питань, пов’язаних, зокрема, з тлумаченням поняття повідомлення про підозру, її обґрунтованості та порядком її здійснення, практики національних судів та ЄСПЛ. Зроблено висновок про комплексність цього поняття, надано його визначення.

Ключові слова: підозра, повідомлення про підозру, обґрунтованість підозри, достатність доказів, кримінальне провадження, процесуальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035675

Котова І.С. Час диктує умови: чи є примусова вакцинація порушенням положень ЄКПЛ

У науковій статті розглянуто межі допустимого правомірного втручання держави в приватне життя осіб, досліджено питання обов’язковості вакцинації в розрізі відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, наведено актуальну практику Європейського Суду з прав людини, запропоновано позицію щодо співвідношення обов’язковості щеплень дітей від загальновідомих хвороб із вакцинацією в період пандемії Covid-19 та теоретичний підхід до вирішення подібних справ в майбутньому.

Ключові слова: вакцинація, рішення Європейського Суду з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, критерії правомірності, приватне життя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035677

Кочолодзян М. До проблеми запровадження інституту дострокового звільнення довічно ув’язнених осіб

У статті розглядається процедура помилування Президентом України як різновид звільнення від довічного позбавлення волі в Україні, яка аналізується з точки зору дотримання прав людини, в тому числі з урахуванням позицій Європейського суду з прав людини. Розглянуто, сформульованого в практиці ЄСПЛ права не бути позбавленим надії на звільнення, яке в українському політико-правовому просторі отримало назву «право на надію», в контексті звільнення від довічного позбавлення волі. Проаналізовано основні законодавчі ініціативи, які присвячені змінам підходів до дострокового звільнення довічно ув’язнених осіб в Україні, окреслено основні переваги нових процедур та їх проблемні аспекти.

Ключові слова: кримінальне право, покарання, довічне позбавлення волі, помилування Президентом України, дострокове звільнення, право на надію, права засуджених.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035681

Кротюк Є.В., Абрамова В.О. Проблеми модернізації енергетичного виробнитва в Україні в контексті статті 8 ЄКПЛ

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, що пов’язані з впливом енергетичної промисловості на якість життя людей в Україні в контексті статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Проаналізовано найбільш значимі рішення Європейського суду з прав людини щодо негативного впливу промисловості на якість життя, в тому числі на право користування власним житлом.

Ключові слова: стаття 8ЄКПЛ, промисловість, якість життя, екологізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035685

Кучер А.О. Кримінальна відповідальність за згвалтування: проблеми законодавчого визначення та застосування

У статті досліджуються питання, пов’язанні з внесенням змін до Кримінального кодексу України (далі – КК України), серед яких чільне місце посідає нова редакція статті 152 − «Зґвалтування». Звертається увага на першочергове значення Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами як основи законодавства в зазначеній сфері. Проаналізовано проблеми та недоліки втілення європейських стандартів в національному законодавстві, їх вплив на зміну психологічного ставлення та відмову від застарілих стереотипів стосовно насильства.

Ключові слова: кримінальні правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканності, зґвалтування, дії сексуального характеру, статева свобода, статева недоторканість,добровільна згода.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035690

Лось А.С. Елементний зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля або ж на сприятливе навколишнє середовище.

Ключові слова: право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право людини на сприятливе навколишнє середовище, Європейський суд з прав людини, екологічне право, цивільне право, особисті немайнові права, зміст суб’єктивного права, правомочності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035692

Паньок С., Явтушенко О. Свобода мирних зібрань: порівняльний аналіз законодавства країн-сусідів України

Стаття присвячена теоретичному дослідженню проблеми регулювання права на мирні зібрання. Здійснено порівняльний аналіз законодавства країн-сусідів України з метою впровадження практики іноземних держав в правове регулювання України. У статті означена проблема необхідності подальших досліджень з реформування українського законодавства.

Ключові слова: публічнізаходи, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування, збори, свободамирнихзібрань, Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035698

Рева А.О. Правове регулювання захисту ювелірних виробів як об’єкта інтелектуальної власності

Серед ювелірних дизайнерів та виробників існує великий інтерес до використання правових засобів, що надає право інтелектуальної власності, з метою захисту прав на оригінальний зовнішній вигляд їх виробів. За останні роки в міжнародній практиці було чимало позовів через порушення авторських прав на ювелірний дизайн і Україна не є виключенням. Щоб комплексно дослідити цю тему авторка розглядає різні види захисту виключних прав, такі як авторське право, патент та торговельна марка. Також проаналізовано міжнародну та національну судову практику.

Ключові слова: авторське право, патент, торговельна марка, дизайн, ювелірний виріб, промисловий зразок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035702

Сокира В.В., Бадика Д.Д. Актуальні аспекти теорії і практики за договором позики

У статті розкрито важливі, актуальні теоретичні та практичні  правові аспекти договору позики. А саме: проаналізовано ключові правові позиції, викладені в судовій практиці при вирішенні спорів, що виникають із позикових правовідносин. Розглянуто правовий статус розписки. Підтверджено можливість надання грошових коштів у позику як у національній валюті – гривні, так і іноземній. Досліджено строк як умову договору та особливості позики у шлюбних відносинах.

Ключові слова: позика, форма договору позики, розписка, предмет договору позики, іноземна валюта.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035704

­Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Процедура імпічменту як інститут конституційно-правової відповідальності в зарубіжних країнах: співвідношення формального закріплення і фактичної реалізації

Стаття присвячена характеристиці імпічменту як інституту конституційно – правової відповідальності в зарубіжних країнах. Розглядається проблема співвідношення формального  закріплення та фактичної реалізації даної процедури. Висвітлюються складнощі, які заважають її функціонуванню на прикладі порівняння процедур США та Білорусі.

Ключові слова: імпічмент, реалізація імпічменту, усунення глави держав,  конституційно – правова відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035707

Ткач Д.К., Мельниченко В.С. Обмеження права на свободу вираження поглядів у державах-учасницях Ради Європи

Ця стаття присвячена аналізу змісту права на свободу вираження поглядів як одного з основних принципів демократичного суспільства та його реалізації в державах-учасницях Ради Європи. Проаналізовано міжнародно-правове регулювання у сфері захисту права на свободу вираження поглядів. У цій статті розглядаються законні підстави для обмеження права на свободу вираження поглядів. Розглянуто особливості реалізації права на свободу вираження поглядів у ЗМІ та мережі Інтернет.

Ключові слова: свобода вираження поглядів, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, інформація, Європейський суд з прав людини, демократія, журналістика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035709

Ходосов О.О. Особливості здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19

Статтею розглядаються особливості здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19. У статті розглядається як внутрішнє законодавство, так і міжнародна практика, в тому числі практика Європейського Союзу та Всесвітньої митної організації.

Ключові слова: митні процедури, митні формальності, пандемія, COVID-19, перетин державного кордону.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035713

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ходосов О.О. Особливості здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19

Статтею розглядаються особливості здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19. У статті розглядається як внутрішнє законодавство, так і міжнародна практика, в тому числі практика Європейського Союзу та Всесвітньої митної організації.

Ключові слова: митні процедури, митні формальності, пандемія, COVID-19, перетин державного кордону.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Д.К., Мельниченко В.С. Обмеження права на свободу вираження поглядів у державах-учасницях Ради Європи

Ця стаття присвячена аналізу змісту права на свободу вираження поглядів як одного з основних принципів демократичного суспільства та його реалізації в державах-учасницях Ради Європи. Проаналізовано міжнародно-правове регулювання у сфері захисту права на свободу вираження поглядів. У цій статті розглядаються законні підстави для обмеження права на свободу вираження поглядів. Розглянуто особливості реалізації права на свободу вираження поглядів у ЗМІ та мережі Інтернет.

Ключові слова: свобода вираження поглядів, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, інформація, Європейський суд з прав людини, демократія, журналістика.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Процедура імпічменту як інститут конституційно-правової відповідальності в зарубіжних країнах: співвідношення формального закріплення і фактичної реалізації

Стаття присвячена характеристиці імпічменту як інституту конституційно – правової відповідальності в зарубіжних країнах. Розглядається проблема співвідношення формального  закріплення та фактичної реалізації даної процедури. Висвітлюються складнощі, які заважають її функціонуванню на прикладі порівняння процедур США та Білорусі.

Ключові слова: імпічмент, реалізація імпічменту, усунення глави держав,  конституційно – правова відповідальність.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сокира В.В., Бадика Д.Д. Актуальні аспекти теорії і практики за договором позики

У статті розкрито важливі, актуальні теоретичні та практичні  правові аспекти договору позики. А саме: проаналізовано ключові правові позиції, викладені в судовій практиці при вирішенні спорів, що виникають із позикових правовідносин. Розглянуто правовий статус розписки. Підтверджено можливість надання грошових коштів у позику як у національній валюті – гривні, так і іноземній. Досліджено строк як умову договору та особливості позики у шлюбних відносинах.

Ключові слова: позика, форма договору позики, розписка, предмет договору позики, іноземна валюта.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рева А.О. Правове регулювання захисту ювелірних виробів як об’єкта інтелектуальної власності

Серед ювелірних дизайнерів та виробників існує великий інтерес до використання правових засобів, що надає право інтелектуальної власності, з метою захисту прав на оригінальний зовнішній вигляд їх виробів. За останні роки в міжнародній практиці було чимало позовів через порушення авторських прав на ювелірний дизайн і Україна не є виключенням. Щоб комплексно дослідити цю тему авторка розглядає різні види захисту виключних прав, такі як авторське право, патент та торговельна марка. Також проаналізовано міжнародну та національну судову практику.

Ключові слова: авторське право, патент, торговельна марка, дизайн, ювелірний виріб, промисловий зразок.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Паньок С., Явтушенко О. Свобода мирних зібрань: порівняльний аналіз законодавства країн-сусідів України

Стаття присвячена теоретичному дослідженню проблеми регулювання права на мирні зібрання. Здійснено порівняльний аналіз законодавства країн-сусідів України з метою впровадження практики іноземних держав в правове регулювання України. У статті означена проблема необхідності подальших досліджень з реформування українського законодавства.

Ключові слова: публічнізаходи, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування, збори, свободамирнихзібрань, Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лось А.С. Елементний зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля або ж на сприятливе навколишнє середовище.

Ключові слова: право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право людини на сприятливе навколишнє середовище, Європейський суд з прав людини, екологічне право, цивільне право, особисті немайнові права, зміст суб’єктивного права, правомочності.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучер А.О. Кримінальна відповідальність за згвалтування: проблеми законодавчого визначення та застосування

У статті досліджуються питання, пов’язанні з внесенням змін до Кримінального кодексу України (далі – КК України), серед яких чільне місце посідає нова редакція статті 152 − «Зґвалтування». Звертається увага на першочергове значення Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами як основи законодавства в зазначеній сфері. Проаналізовано проблеми та недоліки втілення європейських стандартів в національному законодавстві, їх вплив на зміну психологічного ставлення та відмову від застарілих стереотипів стосовно насильства.

Ключові слова: кримінальні правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканності, зґвалтування, дії сексуального характеру, статева свобода, статева недоторканість,добровільна згода.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кротюк Є.В., Абрамова В.О. Проблеми модернізації енергетичного виробнитва в Україні в контексті статті 8 ЄКПЛ

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, що пов’язані з впливом енергетичної промисловості на якість життя людей в Україні в контексті статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Проаналізовано найбільш значимі рішення Європейського суду з прав людини щодо негативного впливу промисловості на якість життя, в тому числі на право користування власним житлом.

Ключові слова: стаття 8ЄКПЛ, промисловість, якість життя, екологізація.

Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS