Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 83

Журнал східноєвропейського права № 83

golovna_83-page0001

титульна сторінка

зміст

Мельник Р.С. Доктрина прав людини: перегляд окремих вихідних позицій

У статті аналізується доктрина прав людини у її взаємозв’язку із сферою правотворчості, публічного управління та відправлення правосуддя. На підставі аналізу юридичної літератури, практики правозастосування, рішень іноземних та національних судів робиться висновок про необхідність переоцінки (у напрямі збільшення) значення теорії прав людини у правовій державі.

Ключові слова: права людини, правова держава, адміністративне право, публічне управління, адміністративне судочинство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625874

Шлоер Б. Академічний плагіат: Нормативно-правова база та практика у Німеччині

Викладені правові документи та судова практика німецьких адміністративних судів продемонструють всеохоплюючу систему протидії проти наукового плагіату. Викладений матеріал також покаже, що науковий плагіат є зростаючою проблемою, яка ґрунтується на сучасних системах оцінювання наукової успішності. Тому потрібно шукати інші додаткові важелі протидії порушенням академічної доброчесності.

Ключові слова: академічний доброчесність, плагіат, Німеччина.  

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625878

Діковська І.А. Чи повинні окремі підстави для відмови у визнанні іноземних судових рішень у цивільних справах, передбачені законодавством України, існувати?

У статті здійснено порівняння підстав для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання іноземних судових рішень у цивільних справах за правом Німеччини, Франції, Австрії, Італії та України. Зроблено висновок, що окремі з підстав для відмови є відомим лише Цивільному процесуальному кодексу України. Пояснено необхідність скасування норм, що встановлюють властиві лише законодавству України підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на примусове виконання іноземних рішень у цивільних справах.

Ключові слова: підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових рішень у цивільних справах, Цивільний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс Німеччини, Цивільний процесуальний кодекс Франції,  Закон Австрії «Про примусове виконання», Закон Італії «Про міжнародне приватне право».

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625880

Личенко І.О., Пушка М.А., Климович Ю.В. Адвокатська діяльність: досвід країн Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу процесів, що закладають основу функціонування європейської адвокатури, вивченню основ правового регулювання роботи європейських адвокатів на національному та наднаціональному рівнях задля оновлення сучасної моделі правового забезпечення адвокатської діяльності в Україні. Наголошено, що уся система права Європейського Союзу засвідчує автономність професії адвоката, її незалежність, самоврядність. Акцентовано на пріоритетному значенні гарантування права реалізовувати адвокатське самоврядування.

Ключові слова: адвокат, адвокатура, адвокатська справа, адвокатська діяльність, адвокатські послуги, адвокатське самоврядування, адвокатська етика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625884

Гончарова А.В., Мурач Д.В. До проблеми правового регулювання статусу електронних осіб

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних проблем вітчизняного правознавства, теми статусу електронної особи. Предметом дослідження є проблемні питання правового дослідження правосуб’єктності нового виду правових осіб “електронної особи”.  Наведено сучасні дефініції електронного особи, включаючи позиції зарубіжних вчених.  Вказана важливість дослідження проблематики “електронного особи” та самого штучного інтелекту.  Проведено аналіз нормативного закріплення Комісії з цивільно-правового регулювання у сфері роботетхнікі Європейського Парламенту. У статті зазначені можливі ризики та ситуації, ключовим ініціатором яких може виступати штучний інтелект. Взято приклади із зарубіжної практики. Проаналізовано теоретичні моменти вдосконалення чинного законодавства України.

Ключові слова: електронна особа, правовий статус, штучний інтелект, робо-право, Європарламент, статус електронної особи, цивільне право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625886

Заболотна Н.Я. Сучасний стан правового регулювання праці жінок та правова охорона материнства

Дана стаття присвячена розкриттю трудового законодавства у сфері правового регулювання праці жінок та охорони материнства, з’ясуванню основних проблем у цій сфері та визначенню можливих шляхів їх вирішення. Авторами  розглянуто  правове регулювання та конституційні засади праці жінок та правової охорони материнства в Україні. Охарактеризовано становлення, сучасний стан і перспективи розвитку інститутів праці жінок та правової охорони материнства за трудовим законодавством України.

Ключові слова: дискримінація працевлаштування, охорона материнства, праця жінок, трудове законодавство, гендерна рівність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625888

Ланцедова Ю.О., Попович Т.М. Значення інноваційного розуміння сутності, функцій та системи антиделіктних органів для підвищення рівня захисту правового статусу переслідуваної особи в кримінальному судочинстві

Викладене обґрунтування необхідності перейменування правоохоронних органів в антиделіктні. Розглянуто інноваційні функції антиделіктних органів,що мають охоплювати всі стадії подолання кримінальних та інших правопорушень. Запропонована інноваційна система антиделіктних органів. Обґрунтована необхідність появи публічнотури,слідчотури, ордистатури, експертнотури та виконавчотури і докорінного реформування повноважень та системи прокуратури як правої руки інституту президентства держави, суду та адвокатури.

Ключові слова: сутність, функції і система антиделіктних органів; інноваційні повноваження органів прокуратури, публічнотури та адвокатури.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625890

Поклонська О.Ю., Поклонський А.С. Зловживання правом та його подолання на міжнародному та регіональному рівні

Стаття присвячена дослідженню явища «зловживання правом» з точки зору його негативного прояву у різних правових системах. З метою з’ясування правової природи та змісту зловживання правом проаналізовано питання співвідношення правомірної та неправомірної поведінки. На підставі вивчення доктринальних джерел з означеної проблематики визначено шляхи подолання зловживання правом на міжнародному та регіональному рівні.

Ключові слова: право, законодавство, правомірна поведінка, зловживання правом, протидія, міжнародний та регіональний рівень.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625894

Тунтула О., Котова О. Значення інноваційного розуміння прокурорської діяльності для підвищення рівня забезпечення безпеки учасників антикримінального судочинства

З метою підвищення ефективності забезпечення безпеки учасників в антикримінальному судочинстві розкриті можливості докорінного реформування повноважень прокуратури за трьома напрямками у частині усунення в чинному законодавстві юридичних ляпсусів, суперечностей та інших недоліків, перетворення чинного дійсно кримінального у власне антикримінальне судочинство та як правої руки інституту президентства із забезпечення правового статусу громадян та інших соціосуб’єктів. Акцентована увага на необхідності повернення прокуратурі природної функції зі здійснення нагляду за точним, одноманітним та неухильним виконанням правових актів будь-якими соціосуб’єктами.

Ключові слова: безпека учасників антикримінального судочинства, перетворення кримінального провадження в антикримінальне судочинство, здійснення нагляду за точним, одноманітним і неухильним дотриманням правових актів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625896

Тунтула О., Ювченко О. Інноваційні конституційні основи забезпечення захисту правового статусу учасників антикримінального судочинства

З метою підвищення рівня захисту правового статусу правопорушника та потерпілого лише на основі об’єктивної істини у будь-якому виді судочинства викладені інноваційні редакції тринадцяти статей перспективного Конституційного кодексу України. Обґрунтовані інноваційні повноваження і система суду. прокуратури, публічнотури, адвокатури та низки інших антиделіктних органів.

Ключові слова: конституційні основи рівного захисту правового статусу правопорушника і потерпілого у всіх видах судочинства, Конституційний кодекс України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625898

Чорнописька В.З. Адміністративна відповідальність релігійних організацій: оптимальні шляхи модернізації національного законодавства

У статті розглянуто особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій із визначенням оптимальних шляхів модернізації вітчизняного законодавства відповідно до наявних суспільних відносин та вимог сучасності. Проаналізовані положення чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації визначають необхідність внесення змін й доповнень до нормативно-правових актів, які регламентують відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Ключові слова: адміністративна відповідальність юридичних осіб, адміністративна відповідальність релігійних організацій, адміністративно-правове регулювання, адміністративні правопорушення, вина юридичної особи, модернізація національного законодавства.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625901

Антипенко В.В. Міжнародні повітряні перевезення пасажирів в умовах карантинних заходів пандемії COVID-19

У статті розглянуто вплив карантинних заходів пандемії на міжнародні пасажирські повітряні перевезення. Проаналізовано міжнародні стандарти відповідальності авіаперевізників за невиконання зобов’язань за договором, а також наслідки введення карантинних заходів для сторін договору повітряного перевезення. У роботі також аналізуються акти внутрішнього регулювання пасажирських перевезень провідних авіакомпаній світу, описано процедуру повернення коштів та інші форми компенсацій.

Ключові слова: пандемія, авіалінії, економічна криза, сфера транспорту, авіаперевезення, соціальне дистанціювання, салон літака, пандемія.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625906

Васільєва В.А. До питання з приводу презумпції невинуватості як «уявної» проблеми при боротьбі з корупцією

У науковій статті розглянуто криміналізацію незаконного збагачення, в національному законодавстві крізь аспект відповідності такого делікту принципу презумпції невинуватості та з’ясовано ефективність функціонування даної норми відповідно до сучасної доктрини кримінального права. Зазначено міжнародну практику у вирішенні питання щодо відповідності незаконного збагачення принципам верховенства права та презумпції невинуватості.

Ключові слова: корупція, незаконне збагачення, презумпція невинуватості, Конституційний Суд України, Національне антикорупційне бюро України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625908

Дюжник Д.О. Електронне урядування в Україні: стан впровадження та перспективи розвитку

У статті досліджено зміст і сутність категорії «електронне урядування», його співвідношення з поняттям «публічне адміністрування». Проаналізовано спроби імплементації електронного урядування в Україні. Визначено головні проблеми впровадження інформаційно-комунікативних технологій у сферу публічного адміністрування та основні напрямки їх вирішення. Вивчено сучасні проекти з впровадження елементів електронного урядування в Україні.

Ключові слова: електронне урядування, інформатизація, інформаційно-комунікативні технології, публічне адміністрування, цифрова трансформація, електронні послуги.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625910

Должко В.В. Окремі теоретичні аспекти нормативного врегулювання та диференціації процесів «злиття» та «поглинання» у сфері міжнародних приватноправових комерційних відносин

В статті досліджено окремі нормативні аспекти процесів «злиття» та «поглинання» у сфері міжнародних комерційних приватноправових відносин (міжнародного бізнесу), а саме проведено аналіз понять та підходів до визначення зазначених процесів, їх змістовного наповнення та характерних відмінностей із врахуванням останніх вітчизняних та зарубіжних наукових напрацювань в цій сфері.

Ключові слова: злиття, поглинання, міжнародний бізнес, комерційні приватноправові відносини, відмінності процесів злиття та поглинання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625912

Зубко А.О., Ткачук К.Р. Особливості поняття гендерної дискримінації в розрізі практики Європейського суду з прав людини та Суду справедливості Європейського Союзу

В статті розглянуто та детально проаналізовано джерела Європейського Союзу спрямовані на забезпечення рівного та справедливого ставлення до жінок та чоловіків. Авторами визначено, що наразі в Європейському Союзу не існує єдиного підходу до визначення поняття «дискримінації», через відсутність основного уніфікованого джерела права, це питання регулюється як власні акти ЄС так і загальновідомі міжнародні акти. Було проведено дослідження рішень найвпливовіших судових органів Європейського союзу для встановлення єдиного розуміння поняття «гендерної дискримінації».

Ключові слова: право Європейського Союзу, дискримінація, зворотний сексизм, Європейський суд з прав людини, Суд справедливості, конвенція, право на захист, рівність, справедливість, міжнародна організація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625914

Крапив’янська В.В., Сидоренко А.О. Колізійні норми в міжнародному договорі купівлі продажу

Ця стаття присвячена питанням колізійних норм міжнародного договору купівлі-продажу, аналізу і визначенню проблем колізійного методу правового регулювання. Досліджено основні джерела правового регулювання угод міжнародної купівлі-продажу товарів, як на міжнародному так і національному рівні. Звернено увагу на проблеми гармонізації українського законодавства з європейським та з міжнародним правом в сфері правового регулювання договору купівлі-продажу.

Ключові слова: колізійні норми,договір купівлі-продажу, конвенція, продавець, покупець.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625920

Кротюк Є.В. Критерії членства в Європейському Союзі: проблеми та перспективи для України

Стаття присвячена дослідженню нормативних документів, що визначають правові основи членства у Європейському союзі та критерії, яким має відповідати держава задля набуття статусу кандидата у члени;визначенню та аналізу сучасного стану та проблем України на шляху до Європейського Союзу, надано рекомендації для пришвидшення процесу набуття статусу членства.

Ключові слова: Європейський Союз, міжнародне право, інтеграція, членство, критерії членства, країна-кандидат, політичні критерії, економічні критерії, Копенгагенські критерії.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625926

Кузьменко Б.С., Дроздик О.А. Проблеми правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі

У статті досліджується питання доцільності обов’язковогозалучення засуджених до праці. Звернуто увагу на необхідності належного стимулювання таких осіб до зайняття трудовою діяльністю. Розглянуто проблему працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Окреслено можливі варіанти вирішення проблем нормативного регулюваннядосліджуваногопитання.

Ключові слова: засуджений, право на працю, обов’язок працювати, стимулювання праці, працевлаштування засуджених.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625930

Лось А.С. Зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, у яких опосередковано визнається право людини на сприятливе навколишнє середовище, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля або ж на сприятливе навколишнє середовище, зокрема, особливості правомочностей, які наявні в його елементній структурі, а також особливості таких правомочностей, наголошуєтьсяна необхідності дослідження інших аспектів й особливостей правомочностей у межах права на сприятливе навколишнє середовище в контексті практики Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право людини на сприятливе навколишнє середовище, Європейський суд з прав людини, екологічне право, цивільне право, особисті немайнові права, зміст суб’єктивного права, правомочності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625932

Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Проблема допустимості доказів, отриманих шляхом застосування гіпнозу

Стаття присвячена основним питанням, що стосуються можливості прийняття судами свідчень, отриманих шляхом гіпнозу. Зважаючи на те, що експериментальні та клінічні дані свідчать про виникнення при застосуванні гіпнозу підвищеної сугестивності, в статті розглядаються позиції судів з приводу проблеми допустимості таких доказів.

Ключові слова: допустимість доказів, гіпноз, свідчення, гіпноз у свідченнях.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625938

Ткач Д.К., Мельниченко В.С. Аналіз правового регулювання міжнародного усиновлення в Україні

Дана стаття присвячена дослідженню правового регулювання міжнародного усиновлення в Україні. У даному дослідженні основна увага приділена міжнародним угодам у галузі міжнародного усиновлення, оскільки вони найбільш детально регулюють дане питання. Проаналізовано  стан національного законодавства України у галузі міжнародного усиновлення. Виявлено найбільш гострі проблеми у сфері міжнародного усиновлення та способи їх урегулювання.

Ключові слова: сім’я, міжнародне усиновлення, права дитини, Сімейний кодекс, Гаазька конвенція про міждержавне усиновлення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625942

Чуєнко О.І. Аутстаффінг в Україні: сутність та законодавче регулювання

Стаття присвячена визначенню сутності аутстаффінгу, його характерних ознак. Досліджено наукові підходи до розмежування нетипових форм зайнятості. Розглянуто переваги та недоліки позикової праці для працівників та замовників послуг з працевлаштування. У статті наявний аналіз законодавства та судової практики з досліджуваного питання. Стаття містить висновки щодо необхідності законодавчого регулювання аутстаффінгу, закріплення прав та гарантій для учасників цих трудових відносин.

Ключові слова: аутстаффінг, нетипові форми зайнятості, послуги з працевлаштування, позикова праця, підприємство-користувач.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625944

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.