Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Полешко А.В. Двопалатний парламент: візія ефективної моделі

Стаття присвячена аналізу процесів формування та діяльності двопалатних парламентів, а також оцінці застосовності такої моделі для України. Виділено узагальнені передумови й наслідки формування верхньої палати парламенту, а також сформульовано узагальнені моделі репрезентації у верхній палаті парламенту. Запропоновано до імплементації в Україні схему формування й діяльності верхньої палати парламенту, засновану на синтезі епістократичної моделі й моделі […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Максюта Н.В. Людський вимір права у формуванні органів виконавчої влади на основі доброчесності

У статті дослідженню проблематику та перспективи людського виміру права у формуванні органів виконавчої влади, аналізу дискусійних питань законодавства щодо доброчесності посадовців цієї сфери. Саме виконавча влада  покликана розробляти і втілювати державну політику щодо забезпечення виконання законів, управління сферами суспільного життя. Виникає питання: чи можливе вирішення окреслених питань службовцями, які нехтують такими критеріями як високий рівень […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тараненко М.Г., Тараненко М.М. До питання причин поразки національно-державного відродження України 1917 – 1921 рр.

В статті аналізуються основні причини поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та загибелі відродженої в їх процесі української державності. Автори вважають, що головними з них були непрофесійність і дилетантство тодішніх українських урядовців, непослідовність влади у вирішенні соціально-економічних проблем, прорахунки у зовнішній і внутрішній політиці та ін. На думку авторів, окремі з названих ними причин мають місце […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Корінний С.О. Система принципів медіації: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена аналізу системи принципів медіації на підставі аналізу досвіду України та Німеччини. У результаті проведеного дослідження окреслена система методів медіації. Наголошено на тому, що ефективне функціонування цього альтернативного способу вирішення спорів неможливе без одночасного поєднання усієї системи методів медіації. Окремо наголошено на значенні принципу поінформованості та принципу «незапланованого» результату медіації, що не знайшли свого […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грень Н.М. Тлумачення терміну «дискримінація» в сучасній юридичній науці

У статті проводиться аналіз тлумачення терміну «дискримінація» в сучасній юридичній науці та міжнародній нормативній базі. Зроблено висновок про відсутність уніфікованого поняття «дискримінації». Всі наукові позиції за сутнісним змістом, який позиціоновано в дефініції розподілено у три групи: позиція, що відстоює розуміння дискримінація як безпосереднього порушення прав та свобод людини в окремих сферах, її законних інтересів, гідності […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Драч Д.Л. Теоретико-правова характеристика ефективності права

Статтю присвячено дослідженню теоретико-правової характеристики ефективності права. На основі аналізу наукових концепцій сформульовано авторську дефініцію поняття ефективності права та розкрито його багатогранну сутність. З’ясовано основоположні особливості та значення ефективності права для особи, суспільства, держави і права як такого. Проаналізовано й удосконалено теоретико-правові положення щодо співвідношення ефективності права із суміжними поняттями. Ключові слова: ефективність права, суспільні відносини, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Суходоля М.В. Засоби впливу на правосвідомість та правову культуру

У статті аналізуються безпосередні засоби впливу на формування правової свідомості та правової культури, серед яких називаються правове виховання, правова освіта та правова просвіта. Виявлено співвідношення безпосередніх засобів впливу на правову культуру та правосвідомість. Ключові слова: правосвідомість, правова культура, правове виховання, правова освіта, правова просвіта. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поклонська О.Ю., Поклонський А.С. Зловживання правом та його подолання на міжнародному та регіональному рівні

Стаття присвячена дослідженню явища «зловживання правом» з точки зору його негативного прояву у різних правових системах. З метою з’ясування правової природи та змісту зловживання правом проаналізовано питання співвідношення правомірної та неправомірної поведінки. На підставі вивчення доктринальних джерел з означеної проблематики визначено шляхи подолання зловживання правом на міжнародному та регіональному рівні. Ключові слова: право, законодавство, правомірна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парута О.В. Деструктивна соціалізація як засіб забезпечення стабільності тоталітарного режиму

Пріоритетна роль держави у тоталітарному суспільстві полягає в тому, щоб забезпечити єдність особистості, партії та держави задля досягнення вищої, національної ідеї. Будь-яка форма тоталітарного правління спирається на деструктивну соціалізацію, яка має на меті формування заляканої, млявої, безініціативної та інертної людини, діяльність якої легко спрогнозувати та регулювати. Ключові слова: деструктивна соціалізація, тоталітаризм, особистість, правове виховання, насильство. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Виноградов А.К. Гендерная парадигма образовательного комплекса

Викладені інноваційні основи гендерної парадигми освітянського комплексу. Запропоновано гендерпорушення поділяти на ерпесексуальні, нан-ерпесексуальні і полісексуальні кримінальні та інші правопорушення, гендерпредикатні і гендервіктимні діяння та гендерзловживання. У контексті гендервіктимних діянь сформульовано поняття клозмінімізації. Розкрита сутність викривача гендерпорушень та повідомлення про гендерпорушення, а також процедури попередження, виявлення, припинення, розкриття та іншого подолання гендерпорушень в освітянській діяльності. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Мета та принципи призначення покарання за Литовським Статутом

У статті розглядаються мета та принципи призначення покарання для жінки, що вчинила злочин за нормами трьох редакцій Литовського Статуту. Зосереджується увага на такій меті покарання, як відшкодування шкоди потерпілій особі, захист її прав, попередження злочинів, поповнення державної скарбниці, спокутування гріха, завдання злочинниці адекватного покарання залежно від тяжкості злочину, виправлення засудженої та залякування. Розглядаються такі принципи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мазур Т.В. Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини в історичних населених місцях України

У статті проаналізовано розвиток законодавчого забезпечення охорони культурної спадщини в історичних населених місцях України. За результатами аналізу запропоновано прискорити розроблення й затвердження меж та режимів використання історичних ареалів історичних населених місць у тих населених пунктах, де вони ще не затверджені, а також виконати вимоги постанови Уряду від 26.07.2001 р. № 878 про занесення сіл, які відповідають необхідним […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Савченко В.О. Суб’єкти та правові наслідки професійної патології

Стаття присвячена аналізу суб’єктів та правових наслідків професійної патології. В статті розглянуто правові наслідки визнання професійної патології. Наведено права суб’єктів професійної патології. Визначено головним учасником відносин з професійної патології працівника, який внаслідок професійної діяльності отримав погіршення стану здоров’я або хворобу. Розкрито порядок створення та функціонування комісії з проведення розслідування причин виникнення професійного захворювання. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Николина К.В. Юридична процедура як стратегія легітимації юридично значимих рішень

В статті досліджується взаємозв’язок легітимності та  дотримання юридичної процедури. Обґрунтовується виокремлення процедурної легітимності як самостійного різновиду. Зроблено висновок про розширення сфер необхідної легітимації юридично значимих рішень, зокрема в межах неюрисдикційних способів вирішення юридичних спорів (медіація, корпоративні відносини, мирові суди тощо). Ключові слова: легітимність, легітимація, юридична процедура, процедурна легітимність, належна юридична процедура. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Махлай Б.В. Про напрямки національної співпраці із закордонними українцями

У статті досліджуються політичні засади співпраці Української держави із закордонними українцями. Аналізується стан забезпечення їх прав у країнах їхнього проживання. Осмислюється потреба у детальному законодавчому врегулюванні механізму взаємодії з українською діаспорою, що позитивно вплине на політичний імідж України. Ключові  слова: українська діаспора, закордонні українці, національно-культурні потреби, співпраця, політичний імідж. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борисов Є.М. Еволюція наукової думки щодо правового забезпечення військово-морської діяльності у ХV-ХІХ ст.

У статті розглянуті аспекти становлення у міжнародно-правовій та історично-правовій літературі системи наукових публікацій у сфері військово-морської діяльності, які містять відображення її правового забезпечення. Зроблено висновок стосовно здійснення відповідних праць насамперед в межах гострої актуальності вказаної тематики в умовах постійного розвитку військово-морських сил та відповідної еволюції їх організаційного та нормативного забезпечення Ключові слова: блокада, військово-морські сили, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Геєць І.В. Соціальна сутність та соціальна функція держави: порівняльно-правовий аспект

У статті розглянуто соціальну сутність та соціальну функцію держави в порівняльно-правовому аспекті. Зроблено висновок про те, що концентрованою сутністю будь-якого державного функціонування є співвідношення економічної і соціальної функцій держави. Ключові слова: держава, функції держави, сутність та зміст соціальної функції, соціальні відносини, соціальна сутність держави. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520329

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Струс Л.Б. Правове регулювання зміни статі

У статті розглядається проблема захисту прав людини за ознакою гендеру. Акцентується увага на особливостях правового регулювання зміни статі. На основі аналізу рішень ЄСПЛ та позитивної практики зарубіжних держав, вказується на потребі удосконалення чинної національної практики у визначеній сфері. Ключові слова: зміна статі, гендерна ідентичність, трансгендерність, правове регулювання, стать. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3474779

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцкалюк І.П. Правове виховання молоді як фактор розбудови української держави

У статті розглядається  проблематика правового виховання молоді як фактор розбудови української держави. Здійснюється оцінка реального існування даного питання, його сутності та значення для сучасної правової держави. Запропоновано напрямок та спосіб вирішення  проблеми правового виховання молоді, яка потребує термінового вирішення. Ключові слова.  Правове виховання, правосвідомість, правова культура, молодь України, правова держава. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Nalyvaiko, O. Chepik-Tregubenko Social and Economic Systems of Society: Concept, Objectives, Trends

У статті розкрито проблематику розвитку економічної та соціальної систем суспільства з позицій науки теорії держави і права. Наголошено, що сьогодні як міжнародна спільнота, так і українське суспільство в активному пошуку більш ефективних моделей соціальної та економічної систем. Підкреслено, що новітні тенденції зумовлюють здійснити інноваційно-структурну перебудову вітчизняної економічної системи суспільства. Зроблено висновок, що розвиток духовно-культурної та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Жінка як суб’єкт злочину в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

У статті розглядаються особливості кримінальної відповідальності жінки за вчинені нею злочини в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. залежно від ступеня суспільної небезпеки. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання жінки. Розглядаються такі специфічні злочини, як вбивство […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кузьменко Б.С. Еволюція функцій прокуратури в контексті викликів часу

У статті досліджується процес зародження прокуратури в Російській імперії за часів Петра І. Визначено причини та порядок виникнення інституту прокуратури, його повноваження і недоліки. У статті визначаються основні зміни, що відбулися в обсязі повноважень і правовому статусі прокуратури за часів Катерини ІІ. Ключові слова: судова реформа 1864 р., прокуратура, судова система, генерал-прокурор, прокурор, реформи, історичне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Копиленко П.О. Правові стратегії, які функціонують у різних правових системах

У статті розглянуто проблематику правових стратегій у різних правових системах. Досліджено правові стратегії у групових правових системах, як складові концептуальних положень теорії держави і права, розглянуто різні модифікації колективного права, звичаєвого права як самостійних правових систем з визначенням в них правових стратегій. Ключові слова: правові стратегії, групова правова система, колективне право, внутрішньогрупові зв’язки стратегічність. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макарчук В.В. Трансформація правового статусу реєстрового козацтва в умовах ліквідації Української гетьманської держави

В статті розглянуто умови трансформації правового статусу реєстрового козацтва у XVIII ст. Відображено поступовий процес ліквідації Української гетьманської держави та остаточну інтеграцію українського суспільства і козацтва до загальноімперської структури суспільства абсолютної монархії – Російської імперії. Ключові слова: реєстрове козацтво, правовий статус, Українська гетьманська держава, польсько-литовське законодавство, правові акти гетьманської влади, договірні статті, російське законодавство. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кузьменко Ю.В. Правнична освіта в Україні в умовах модернізації вищої школи

Мета статті полягає у висвітленні шляхів розвитку правничої освіти в Україні в умовах модернізації вищої школи. Автором представлено перелік українських вишів, що увійшли у світові рейтинги першості на світовому ринку освітніх послуг; здійснено аналіз нормативно-правових документів в контексті модернізації правничої освіти в Україні; окреслено діючі зміни на шляху реформування юридичної освіти. Ключові слова: правнича освіта, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гдичинський В.Б. Предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчості

За сучасних реалій розвитку правової науки в Україні за часів незалежності дослідження загальнотеоретичних засад правових парадигм як об’єктів, явищ і процесів правосвідомості і правореалізації набуває актуальності. Досліджено предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчій діяльності. Ключові слова: парадигмальність, загальнотеоретичні засади правових парадигм, парадигмально-правові концепції, глобалізаційні правові процеси. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кононенко В.В. Декомунізація як правова чи політична оцінка наслідків комуністичного режиму: український досвід в загальноєвропейському контексті

У статті досліджуються правові аспекти проведення декомунізації як правової та політичної оцінки наслідків панування тоталітарного комуністичного режиму в Україні. У дослідженні вказано на необхідності чіткого виокремлення у національному законодавстві підстав юридичної оцінки наслідків комуністичного режиму. Ключові слова: Україна, тоталітарний комуністичний режим, декомунізація, правова оцінка, політична оцінка. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Закоморна К.О. Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній та зарубіжній доктрині

Розкрито основні підходи до визначення поняття децентралізація публічної влади у вітчизняній та зарубіжній доктрині. Визначено поняття децентралізації публічної влади через призму зміцнення засад демократичного правління. Висвітлено категорію децентралізація публічної влади в якості тенденції світового розвитку. Ключові слова: вітчизняна і зарубіжна доктрина, демократичне правління, децентралізація, публічна влада, тенденції світового розвитку. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Наставний Б.Е. Помилка як загальнонаукове та конкретно-юридичне поняття та проблеми його співвідношення з суміжними галузевими поняттями

Стаття присвячена актуальній проблематиці питання теоретико-правової характеристики поняття помилки як загальнонаукового та конкретно-юридичного явища, зокрема пануючу у вітчизняній та зарубіжній літературі дискусію стосовно різновидів поглядів досліджуваного явища. Здійснено аналіз співвідношення поняття «помилка» у юридичній науці на загальнотеоретичному та галузевому рівнях та наведено розмежування понять «юридична помилка» та «помилка у використанні законодавчої техніки». Ключові слова: помилка, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цвєткова Ю.В. Врегулювання свободи протестантського віросповідання нормативно-правовими актами німецького імперського законодавства з 1555 до 1640 р.

Стаття аналізує правові норми, що стосувалися свободи віросповідання в Священній Римській імперії німецької нації та були прийняті на федеральному законодавчому рівні. Доводиться, що норми Аугсбурзького акту 1555 р.  в цей період постійно оскаржувалися та порушувалися, особливо з боку протестантських князів. В результаті складних політичних, військових та економічних умов правове становище протестантських земель покращилося, а правовий […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравець Т.Є. Правосвідомість як джерело права

У статті розглядається проблематика правосвідомості як джерела права. Виявлено, що формування джерел права зумовлено соціально-історичними чинниками, сприйнятими й актуалізованими на рівні правосвідомості. Крім того, доведено, що правосвідомість не лише впливає на генезис права, а і є системоутворюючим чинником та інтегративним елементом між системою джерел права й іншими юридичними та неюридичними феноменами. Сформульовано власну наукову позицію […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Прийма С.В. Принцип гуманізму тлумачення права

Стаття присвячена загальнотеоретичному дослідженню принципу гуманізму тлумачення права на підставі вчення про гуманізм в праві. Зазначається, що його основною категорією є людська гідність, у зв’язку з чим до кожного суб’єкта необхідно ставитися найбільш  людяно. Цей принцип визначається як принцип інтерпретаційної діяльності, основною вимогою якого є таке тлумачення юридичних норм, що забезпечує відповідному суб’єктові найбільш поблажливе […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дашковська О.Р. Захист репродуктивних прав людини і демографічна політика держави

Стаття присвячена дослідженню правової природи та особливостей реалізації репродуктивних прав людини, які включають комплекс взаємопов’язаних прав на здійснення та охорону репродуктивного здоров’я, вільне прийняття рішень щодо народження чи відмови від народження дітей, а також на медичну, соціальну, інформаційну і консультаційну допомогу в цій сфері. Акцентовано увагу, що соціально-демографічний аспект прав людини повинен бути інтегрований в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шумський І.К. Етнорелігійний чинник у контексті історичних зв’язків Київської Русі і Скандинавії

Стаття присвячена аналізу джерельного матеріалу і новітньої літератури. Розкрита сутність етнорелігійного чинника у контексті механізму історичних звязків Київської Русі і Скандинавії. Здійснюється порівняльний аналіз окремих елементів запровадження християнства в країнах Північної Европи та на теренах Давноруської держави. Ключові слова: скандинавський фактор, Київська Русь, суспільний розвиток, релігійні відносини, христианізация, політична кон’єктура. 
           Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю., Настенко Д.Ю. Юридична відповідальність як гарантія реалізації прав, свобод та обов’язків особи у сфері новітніх технологій

В статті досліджуються поняття юридичної відповідальності як гарантії реалізації прав, свобод та обов’язків особи у сфері новітніх технологій. Аналізуються конкретні види юридичної відповідальності. Дається авторське визначення юридичної відповідальності як гарантії реалізації прав, свобод та обов’язків у сфері новітніх технологій. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: юридична відповідальність, права, свободи та обов’язки особи, новітні технології, реалізація […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Миронюк О. Поняття та етапи здійснення реформування права в Україні

Автор досліджує поняття та основні етапи процесу здійсненні правової реформи в Україні. Висвітлено як головні закономірності процесу реформування, так і його національні особливості. Ключові слова: реформа, реформування, законодавство, правова система. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цвєткова Ю.В. Томос для Української Православної церкви: правові перспективи та попередній канонічно-правовий аналіз становища сторін

В статті аналізуються канони Вселенських соборів, що регулюють надання автокефалії та зміну підпорядкування території єпархії різним патріархам, які можуть бути використані при розв’язанні спору Московського та Константинопольського патріархів щодо статусу Української Православної церкви та надання їй автокефальності . Також окреслюються перспективні проблеми, що можуть виникнути у Української Православної церкви після здобуття автокефального статусу екзархату Константинопольського […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цвєткова Ю.В. Правове регулювання свободи православного віросповідання в контексті державно-правової політики Великого Князівства Литовського з 1385 по 1569 роки

В статті аналізуються правові норми привілеїв Великого Князівства Литовського, що гарантують його підданим свободу православного віросповідання. Проводяться паралелі та зв’язок релігійної толерантності представників влади з подіями, що відбуваються у суспільстві та у внутрішній та зовнішній державній політиці Князівства. Ключові слова: загальнодержавні та земські привілеї Великого Князівства Литовського, свобода віросповідання, православ’я, Новогрудська митрополія. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Копиленко С.Є. Значення гуманітарних наук для демократії

У статті досліджена важливість гуманітарних дисциплін для досягнення демократичного суспільства в Україні, вказано їхній вплив на психологію людини, проаналізовано сучасний стан гуманітарних наук на основі соціологічних досліджень, приведено приклад зарубіжної практики. Зроблений висновок про недостатність гуманітарних предметів в здобутті освіти, невелику кількість, відведених для них, годин,  не заохочення учнів та низький рівень оцінювання праці викладачів. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шлычек А.Ю., Валькова Е.В. Актуальные аспекты развития правосознания будущих учителей правоведения

У науковій статті досліджуються теоретико-методологічні проблеми формування правової свідомості, а також розвитку правової компетентності майбутнього фахівця. Визначаються особливості правової свідомості та фактори, які впливають на формування правосвідомості особистості. Ключові слова: фактори, правова свідомість, фахівець, вчитель, правознавство, вчителі правознавства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Семирозум О.А. Проблематика розвитку юридичної науки в Україні

У статті розглянуто проблеми які існують у сучасному ХХІ столітті, щодо тенденцій та перспектив розвитку України в юридичній сфері та в науці в цілому, спрямовано та визначено шляхи можливого вирішення кризової ситуації та надано висновок, щодо дій які допоможуть вийти на загальноєвропейський рівень. Ключові слова:  юридична наука, системний  аналіз, глобалізація, поліцентричність, навчально-матеріальна база, переорієнтація , […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравець Т.Є. Політико-правовий аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 року

Автор статті аналізує Конституцію Пилипа Орлика 1710 року, досліджує струк­туру документа, позиції та ключові ідеї демократизму, прав і свобод, принципи ор­ганізації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування тощо. Також було розтлумачено теоретико-правове підґрунтя та конституційно-правовий характер положень «Пактів й конституцій законів та вольностей Війська Запорозького…» 1710 року. Ключові слова: конституція, демократія, Генеральна Рада, суд, права […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Єременко Ю.А. Історія зародження та правове регулювання військової прокуратури на українських землях у XVII- XX ст

У статті проаналізовано правове регулювання, передумови формування, повноваження та організацію тих органів, які маючи різні назви, виконували функції військової прокуратури в Україні. Дослідження здійснювалося стосовно часів Війська Запорізького, знаходження України  у складі Російської імперії, перших десятиліть існування СРСР. Ключові слова: військова прокуратура, аудитор, фіскал, крігс-комісар, військовий суд, осавул, історія, правове регулювання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Парпан У.М. Основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти

У статті окреслено основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти. Організаційно-правовий механізм державного регулювання трансформації вищої освіти можна визначити як систему взаємопов’язаних правових засобів та структурно-організаційних інструментів, за допомогою яких здійснюються і регулюються суспільні відносини між суб’єктами та об’єктами регулюючого впливу в умовах соціально-економічних змін, спрямованих на трансформаційне перетворення вищої освіти. Ключові слова: державна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Закоморна К.О. Територіальна організація влади в Республіці Індія

Розкрито правову природу територіальної організації влади в Республіці Індія. Визначено особливості вертикальних і горизонтальних взаємин органів публічної влади в Республіці Індія. Висвітлено сучасні тенденції розвитку структурно-функціональної організації органів державної влади та місцевого самоврядування в Республіці Індія.. Ключові слова: вертикальні і горизонтальні взаємини органів публічної влади, Республіка Індія, структурно-функціональна організація органів державної влади та місцевого самоврядування, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

І. Zharovska, N. Ortynska Problems of Legal Socialization of Minors in the Context of Globalization Challenges of Nowadays

У статті розглянуто правову соціалізацію неповнолітніх. Особливу увагу приділено виокремленню характерних ознак правової соціалізації неповнолітніх. Окреслено основні види правової соціалізації як багатоелементного явища, що передбачає багато складників, серед яких засвоєння необхідних правових знань, формування правоповажного ставлення та практичних навичок реалізації правових знань, необхідних для позитивної поведінки. Ключові слова: соціалізація, правова соціалізація, неповнолітні. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.S. Tuntula, O.Yu. Shlychek Legal Factors, Antidelictual Basic Orders of Preventing Violations and Prompt Restoration of the Legal Status of Socio-Subject Entities

У статті розглянуті негативні наслідки позбавлення органів прокуратури функції загального нагляду та звернуто увагу на неналежне виконання цього завдання «гарячими лініями губернаторів» та іншими новими аналогічними  способами. Розкрито сутність бюрократичного порядку відновлення правового статусу соціосуб’єктів. Запропоновано нову доктрину суду як єдиного антиделіктного органу у вигляді конституційної, адміністративної, антикримінальної, трудової, де-факто майново-договірної або цивільної і де-юре […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щербина В.С. Питання поняття, функцій та ролі засобів законодавчої техніки у працях західноєвропейських вчених-правознавців кінця XIX початку XX століття

У цій статті аналізуються основні підходи до визначення поняття «засобів законодавчої техніки», розкривається суть даного поняття як необхідного інструменту законодавчої діяльності, вказано основну роль та функції засобів законодавчої техніки як невід’ємного інструменту правотворчості, що дозволяє краще визначити їх сутність та призначення у суспільстві, а також показано результати досліджень даного питання у працях відомих правознавців. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мухін В.В. Техніка індивідуальних правових актів

В статті розглядаються юридико-технічні вимоги до індивідуальних правових актів. Автор виділяє загальні вимоги, що мають висуватися до всіх індивідуальних актів, а також аналізує вимоги до окремих видів індивідуальних актів – договору і судового рішення. Ключові слова: юридична техніка, індивідуальні правові акти, договір, судове рішення, правовий акт, юридико-технічні вимоги. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Шличек А.Ю. Сущность и значение новой доктрины правонарушений для предупреждения нарушений и наиболее полного постановления правового статуса социосубъектов

У статті проведено аналіз позицій українських та інших учених щодо сутності та видового поділу правопорушень. Запропоновано інноваційний видовий поділ правопорушень на кримінальні правопорушення (злочини, паразлочини, квазізлочини, квазіпаразлочини, паранещасні випадки, нещасні випадки) та на адміністративні, дисциплінарні, де-факто майново-договірні та де-юре майново-договірні правопорушення (відповідні проступки та казуси). Ключові слова: кримінальні правопорушення; злочин; паразлочин, квазізлочин, квазіпаразлочин, паранещасний випадок, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS