Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Дашковська О.Р. Гендерний вимір права на гідність і особисту недоторканість

Стаття присвячена дослідженню гендерних характеристик права людини на гідність та особисту недоторканість як об’єкта захисту прав жінки в контексті заборони дискримінації за ознакою статі. Зазначено, що найважливішою умовою права на гідність є особиста недоторканність людини, яка може бути порушена в результаті застосування до неї насильства як у публічній, так і в приватній сферах, розглянуто міжнародні  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Міхайліна Т.В. Аспекти співвідношення правового прецеденту та судової практики у контексті правосвідомості

У статті досліджено співвідношення правового прецеденту із суміжними правовими категоріями. Розкрито аспекти розмежування юридичного прецеденту як джерела права та судової практики, а також інтерпретаційних юридичних актів, з урахуванням загальних ознак цих правових категорій та додаткового критерію – правосвідомості суб’єкта прийняття. Ключові слова: джерело права, правовий прецедент, правосвідомість, судова практика, правозастосовча практика, інтерпретаційний акт. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. I. Bodnaruk The Formation of the Basics of Social Insurance During the 17th – 19th Centuries

Залежно від рівня забезпеченості соціально незахищених верств населення, можна судити про рівень розвитку суспільства зокрема та держави загалом. У даній статті автором було піддано детальному юридичному аналізові відповідні соціальні процеси, які мали місце на українських теренах у XVII-XIX століттях та у підсумку призвели до формування та розвитку інституту соціальної допомоги населенню, а також його відповідного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Grytsai External Experience of Implementation of the Gender Equality Principle

У статті досліджено загальнотеоретичний аспект реалізації принципу гендерної рівності в зарубіжних країнах. Наголошено, що вітчизняна практика реалізації гендерної політики потребує інтенсифікації. Підкреслено, що для України гендерне квотування має теоретичне та практичне значення, яке потрібно використовувати як перехідний засіб для підготовки громадянського суспільства до усвідомлення необхідності представництва жінок в органах державної влади та місцевого самоврядування. Перспективними […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.I. Bodnaruk Social Insurance as a Legal Phenomenon. the Historical-Legal Aspect of Its Formation and Development (from the Ancient Times till the Middle Ages)

У тексті статті зазначається, що лише людині притаманний феномен взаємодопомоги який проявляється між індивідами, які не мають між собою жодного комунікаційного каналу, більше того, навіть не знають про існування один одного. Розглядаючи зазначену проблематику автор приходить до висновку, що ще на зорі людства виникає феномен взаємодопомоги, який з часом еволюціонував у фактор соціального страхування. Дослідженню […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.I. Nalyvaiko, S.V. Soldatenko Private and Public Interests: Issue of Optimization of Relationship in Globalization Conditions

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз проблеми оптимізації співвідношення приватноправових та публічноправових інтересів в глобалізаційних умовах. Вказано, що істотну роль у розв’язанні цієї проблеми відіграють норми Конституції України та рішення Конституційного Суду України. Залежно від потреби захисту публічних або приватних інтересів виокремлено чотири моделі відповідно до чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію співвідношення приватних і публічних інтересів. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I. Grytsai Terminological Determination in the Field of Gender Policy as the Condition of Effective Implementation of the Gender Equality Principle

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз термінологічної визначеності в сфері гендерної політики як умови ефективної реалізації принципу гендерної рівності. З’ясовано сучасне змістовне наповнення понять «гендерна політика» та «державна гендерна політика». Визначено суб’єктів реалізації гендерної політики та державної гендерної політики. Ключові слова: гендерна нерівність, гендерний баланс, гендерна політика, державна гендерна політика, егалітарна модель державної гендерної політики, рівність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

L. Nalyvaiko, V. Oliinyk Practice of Foreign Countries in the Interaction of Judicial Authorities and Civil Society Institutions

У дослідженні проаналізовано зарубіжний досвід взаємодії органів судової влади та інститутів громадянського суспільства. Вказується, що до ефективних засобів здійснення соціального контролю громадянського суспільства за діяльністю носіїв судової влади слід віднести не лише декларування доходів, а й витрат. Зроблено висновок, що журналісти не завжди обізнані із специфічними правилами висвітлення судової проблематики та про брак в українських […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I.O. Hrytsai Concept and Interaction of Gender Democracy and Parity Democracy: Theoretical and Legal Aspects

У статті здійснено загальноправовий аналіз таких явищ, як «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Акцентовано увагу на взаємозв’язку понять «гендерна демократія» та «паритетна демократія». Систематизовано авторські погляди відносно співвідношення гендерної демократії та паритетної демократії. Ключові слова: паритет, гендер, гендерна демократія, паритетна демократія, гендерна сегрегація, гендерна збалансованість, рівність прав і свобод людини і громадянина. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Геєць І.В. Правова регламентація вищої педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька)

У статті розглянуто правову регламентацію підготовки вчителів в Україні на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Зроблено висновок, що вона  здійснювалася відповідно до двох методiв: централізованого (домінантного) та децентралізованого. Ключові слова: статут, педагогічні кадри, нормативно-правові акти, правова регламентація, метод. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за Литовським Статутом

У статті розглядаються злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також на соціальних чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Розглядаються такі злочини, як зґвалтування, перелюбство, звідництво, насильницьке викрадення жінки, посягання на особисту свободу жінки, образа […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Николина К.В. Правовий текст як об’єкт юридичної інтерпретації

В статті аналізуються сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до розуміння тлумачення в праві. Автором з’ясовано співвідношення категорій «герменевтика» та «тлумачення» і обґрунтовано, що їх слід розглядати як загальне і частину відповідно. Визначено, що об’єктом інтерпретації можна вважати не лише письмові джерела права, а й правові принципи, дії, усні висловлювання або навіть наміри, які дозволяють […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартинюк О.В. Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом

У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту. Ключові слова: жінка, злочини проти здоров’я, тілесні ушкодження, нав’язка,  Литовський Статут, Литовсько-Руська […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бедрій М.М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв

Стаття присвячена проблемі історико-юридичної класифікації правових звичаїв. Досліджено види правових звичаїв за критеріями співвідношення із законом, походженням, змістом припису та сферою правового регулювання. Проаналізовано правові звичаї, які: визначали організацію публічної влади; передбачали порядок здійснення судочинства; застосовувалися у міждержавних відносинах; встановлювали правовий статус осіб; визначали речові права; регулювали землекористування та зобов’язання; застосовувалися у міжнародній торгівлі, у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Щирба М.Ю. Правовий статус пацієнта в умовах глобалізації суспільства

У статті розглядаються проблеми у сфері охорони здоров’я. В основному акцентовано увагу на факторах впливу глобалізації на правовий статус пацієнта. Вказується, що глобальні виклики у сфері охорони здоров’я проявляються в наступному: проблеми екології Всесвіту, рівного доступу до медичних послуг, глобальні захворювання, трансформація культурно-цивілізаційних пріоритетів та зміна моральних ціннісних категорій у сфері охорони здоров’я. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Косович В.М. Проект Закону України «Про закони і законодавчу діяльність» та проект Закону України «Про нормативно-правові акти»: порівняльний аналіз

У статті проаналізовано проекти Законів України «Про закони і законодавчу діяльність» і «Про нормативно-правові акти». З’ясовано, які із засобів нормопроектної техніки та стадій нормотворчого процесу знайшли  у них своє відображення. Запропоновано доповнити їх низкою положень щодо засобів нормопроектної техніки, які будуть слугувати основою для формування змісту законопроектів.  Розроблено модель юридичної норми, яка б встановлювала підстави […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Осауленко А.В. Соціальна функція в контексті розвитку теорії соціальної держави та її значення

У статті розглянуто соціальну функцію держави, проаналізовано її доктринальні визначення, ознаки та зміст, методологічні підходи до визначення соціальної держави, зазначені основні принципи та стратегічні пріоритети соціальної держави, теорії соціальної держави, встановлено значення соціальної функції в контексті розвитку теорії соціальної держави. Ключові слова: функції держави, соціальна функція, еволюція соціальної функції держави, принцип соціальної держави, теорії соціальної, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко О.А., Волкова Х.Л., Флоря А.Р. Про деякі правові акти з удосконалення освітянської діяльності

У статті обґрунтовується необхідність внесення змін в окремі існуючі та прийняття нових правових актів щодо подолання деяких фактів адміністративного свавілля та беззаконня в українській освітянській діяльності. У цьому аспекті запропоновано внести зміни щодо порядку присвоєння вчених звань, порядку виплати викладачам надбавок та порядку здійснення правової освіти у середній та вищій школі. Пропонується видати роз’яснення міністерства […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернега А.П. Законні інтереси як правова категорія

Статтю присвячено теоретичному аналізу законних інтересів у юридичній науковій літературі. Розглядаються різні підходи до розуміння законних інтересів. З’ясовано правову природу законних інтересів,  специфічні ознаки та виокремлено їх в самостійне соціально-правове явище. Ключові слова: інтерес, законні інтереси, суб’єктивне право, законні інтереси особи, правова категорія. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Токарська А.С. Правова комунікація: теорія і її практика

Досліджені погляди вчених на правову комунікацію. Критично оцінені парадигми, які з’явилися у світовій філософсько-правовій думці у різний час, зокрема, ідеї правової комунікації російської філософсько-правової школи. Зупинена увага на критичних поглядах російських учених щодо політико-правової опінії українського суспільства. Йдеться про право на комунікацію громадян у демократичному суспільстві, яке прагне до верховенства права. Ключові слова: правова комунікація; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.A. Kirichenko, A.S. Stefurak A New Doctrine of Free and Affordable Fourteen-Graded Juridical Education and Science: Invitation to Discussion

Стаття присвячена новій доктрині освіти і науки. Розкрито сутність дошкільного, шкільного, полегшеного шкільного, особливого, позанормативного, кваліфікованого робітничого, спеціалізованого шкільного, базового університетського, спеціалізованого університетського, академічного, наукового, післядипломного та самоосвітнього рівня, а також освіти соціооточенням. Ключові слова: юридична освіта, основні, допоміжні і ситуативні освітньо-кваліфікаційні рівні. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Віхров О.П., Віхров С.О. Зобов’язання як міжгалузева категорія

Зобов’язання розглядається як міжгалузева загальнотеоретична категорія, що має специфічне вираження в окремих галузях права. Аналізуються загальні характерні ознаки зобов’язання: відносний характер; динамізм – властивість опосередковувати рух суспільних благ; наявність права вимоги управненої сторони та відповідного обов’язку сторони зобов’язаної; подвійна сутність – одночасно бути ідеальною правовою моделлю відповідного відношення та реальним, фактичним втіленням цієї моделі. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грицак Х.М. Еволюція заходів кримінально-процесуального примусу на Русі в період XIII-XIХ століття

Стаття присвячена історичному огляду становлення та розвитку системи запобіжних заходів як форми процесуального примусу у кримінальному процесі періоду ХІІІ – ХІХ століття на Русі. Здійснено аналіз первісних форм процесуального примусу у вигляді обшуків та арешту аж до їх еволюціонування періоду судової реформи 1864 року. Ключові слова: запобіжні заходи, процесуальний примус, кримінальне провадження, судова реформа 1864. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борисов Є.М. Правові стандарти функціонування військово-морських сил у ХVІІІ ХІХ ст.

Досліджено історико-правові аспекти правового регулювання діяльності військово-морських сил періоду XVIII-XIX ст. Висвітлено релевантні правові акти, механізми й інституції, охарактеризовано організаційний та політико-правовий виміри цих відносин на українських землях під владою Російської імперії. Вказано на значення Статуту морського 1720 р., як ключового акту з питань функціонування та обов’язків екіпажів кораблів у плаванні та на березі, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Настюк А.А. Вплив князівської влади на розвиток дипломатичних відносин Київської Русі

У статті висвітлюються важливі проблемні питання дослідження дипломатичних відносин Київської Русі в період правління князя Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Ключові слова: князівська влада, великий князь,  Київська Русь, Візантійська імперія, бояри. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качмар Б.М. Міжнародно-правові засади забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні

У статті наведені ключові міжнародно-правові акти у сфері забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. На підставі аналізу їх змісту виокремленні основні засади, що характерні для даного виду діяльності та є загальновизнаними у світі. Ключові слова: засада, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному проваджені, міжнародний договір. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Николина К.В. Теоретико-правові проблеми розуміння процедурних правовідносин

Стаття присвячена теоретичному аналізу сучасних підходів до розуміння процедурних правовідносин як самостійного різновиду. Обгрунтовується розмежування процесуальних та процедурних правовідносин внаслідок існування відмінностей між категоріями юридичний процес та юридична процедура, які об’єктивуються у відповідних правовідносинах. Встановлено специфічні ознаки та сформульоване авторське визначення процедурних правовідносин. Ключові слова: юридична процедура, юридичний процес, процедурність, правовідносини, процедурні правовідносини, процесуальні правовідносини. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукашевич С.Ю. Міжнародний досвід залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності

У статті піддано аналізу міжнародний досвід залучення громадськості до здійснення заходів запобігання злочинам проти власності. Проаналізовані нормативно-правові акти, що регламентують різні форми участі громадськості у запобіганні злочинам проти власності. Наголошено на соціальній значущості права власності та необхідності його захисту засобами правового регулювання нормами міжнародного права. Піддано аналізу досвід спільної участі громадськості та правоохоронних органів у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ковтун В.І. «Європейське застереження» як гарантія державного суверенітету держав-членів ЄС

У статті розглянуто конституційні механізми гарантування державного суверенітету держав-членів ЄС. Проаналізовано нормативні (конституційні та міжнародно-правові) особливості входження різних країн до Європейського Союзу. Так, якщо держави-засновники Євросоюзу (Франція та Німеччина) ухвалили низку норм (розділ) про засади своїх відносин з Європейським Союзом, то нові держави-члени можуть вдатися до застосування так званого «європейського застереження», за яким до їх […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Голобородько Д.В. Застосування судами практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ про адміністративні правопорушення

Стаття присвячена аналізу застосування судами України, різних інстанцій, практики Європейського суду з прав людини. Аналізуються основні правові позиції, рішення національних судів при винесенні постанов в справах про адміністративні правопорушення. Ключові слова: Європейський суд з прав людини, адміністративна відповідальність, правова позиція ЄСПЛ, провадження в справах про адміністративні правопорушення, постанова, адміністративні стягнення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Галіцина Н.В. Теоретико-правові засади розуміння завдань, принципів та сутності соціальної держави

У статті зроблена спроба проаналізувати та конкретизувати теоретико-правові засади розуміння завдань, принципів та сутності соціальної держави.  Автором обґрунтовується необхідність «розкладання» системи принципів соціальної держави на: загальнодержавні принципи, принципи побудови соціальної держави та принципи функціонування соціальної держави. Формулюється авторське визначення соціальної держави, в якому розкривається її сутність. Ключові слова: соціальна держава, завдання соціальної держави, принципи соціальної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Феномен правозаконності як сучасна теоретико-правова модель

Статтю присвячено дослідженню проблем розмежування таких категоріальних понять, як «законність» та «право законність» на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Доведено, що концептуальні ознаки правозаконності принципово відрізняються від раніше широко відомих принципів законності. Основними критеріями при цьому виступають:   відмова від принципу формального виконання законів; дотримання прав, а не закону стає основним критерієм правопорядку в правовій державі; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Калмиков Т.О. Взаємодія Комісара з прав людини Ради Європи з європейськими інститутами правозахисту

У статті розглянуто питання участі Комісара з прав людини в процесі взаємодії Ради Європи з регіональними організаціями та Європейським Союзом. Зроблено висновок щодо превентивної функції Комісара а також його ролі у створенні підґрунтя для прийняття Радою Європи політичних рішень. Ключові слова: Комісар Ради Європи з прав людини, Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини, ОБСЄ, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Богданець А.В. Особливості деpжaвного зaмовлення на підготовку юристів з вищою освітою в Україні

У статті визначено особливості державного замовлення на підготовку юристів з вищою освітою, проаналізовано сучасний стан та проблеми нормативно-правового регулювання щодо формування та розміщення державного замовлення у сфері вищої юридичної освіти, а також досліджені нововведення щодо розподілу місць державного замовлення в аспекті вступної кампанії 2015 р. Ключові слова: вища юридична освіта, вищий навчальний заклад, правове регулювання, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Середюк В.В. Проблема визначення складу фактичної підстави юридичної відповідальності

В статті розглядається конструкція фактичної підстави юридичної відповідальності як конкретних життєвих обставин, що уможливлюють застосування до особи заходів юридичної відповідальності. Показано, що в загальній теорії права склалося два підходи конструювання фактичної підстави: кримінально-правовий та цивілістичний. Виходячи з того, що теорія права виступає фундаментальною наукою, що пропонує галузевим дослідженням узагальнені моделі правових явищ, висвітлено непридатність поширення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поліщук О.В. Міжнародно-правове регулювання трудової міграції населення на універсальному рівні

У статті досліджується сучасний стан механізмів міжнародно-правового регулювання міжнародної трудової міграції на всіх рівнях; проаналізовано механізм правового регулювання на універсальному рівні; визначено теоретичне та практичне значення міжнародно-правового регулювання на універсальному рівні; висвітлено тенденції щодо вдосконалення механізму міжнародно-правового регулювання питання трудової міграції на універсальному рівні; очевидна неефективність та потреби змін  засобів впливу. Ключові слова: універсальне регулювання, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поліщук О.В. Принципи міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення

У статті досліджуються принципи міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення, як елемент механізму міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення; проаналізовано вплив принципів на основний зміст міжнародного права; визначено роль загальних та спеціальних принципів; сформульовано авторську класифікацію принципів міжнародного правового регулювання трудової міграції населення. Ключові слова: принципи, трудова міграція, загальні принципи, спеціальні принципи. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрейченко С.С. Поведінка приватних осіб та утворень у контексті міжнародної відповідальності держави: загальні доктринальні обґрунтування

У статті розглядається питання міжнародної відповідальності держави за поведінку приватних осіб, що порушує права та інтереси інших держав та індивідуумів за відсутності зв’язку з державою, який був би значущим з точки зору правил атрибуції. Доводиться, що застосування концепції атрибуції державі щодо протиправної поведінки приватних акторів можливе лише у вкрай обмежених випадках, а саме, коли це прямо […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпакович О.М. Особливості установчих документів міжнародних організацій

У статті розглянуто статути міжнародних організацій як більш складні документи, ніж звичайна багатостороння угода. Вони містять норми, які регулюють правовий статус міжнародної організації, взаємовідносини між нею та державами-членами, набуття статусу члена організації, його припинення та призупинення, вихід зі складу членів, структуру, функції, повноваження органів, порядок та форми відносин організації з іншими суб’єктами міжнародного права. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мірошниченко М.І. Пізнавальний потенціал понять «право України» і «українске право» у контексті проблеми становлення та розвитку права в Україні

В статті порушено актуальну проблему теоретичних підстав наукового аналізу становлення та розвитку права в Україні. Обґрунтовано авторську позицію щодо вирішення проблеми на основі аналізу пізнавального ресурсу ключових понять «право України» і «українське право. Автор констатує, що на заданій методологічній основі – діалектиці названих понять можна вирішувати як історико-теоретичні, так і історико-правові проблеми становлення та розвитку  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.H. Melenko The Conceptual Peculiarities of the European Law Ideological Bases

Виходячи зі змісту концепції світоглядних джерел європейського, у тому числі й українського, права сформульованої академіком М. В. Костицьким, можна чітко визначити її архітектоніку, до складу якої належать такі складові елементи, як еллінська (давньогрецька) філософія права, теорія і норми римського права та християнська етика. Зазначені феномени, у свою чергу, є нічим іншим як потужними консолідуючими центрами, що об’єднують […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Несинова С.В., Князєва Ю.С. Міжнародні стандарти у сфері прав людини та їх імплементація в українське законодавство: теоретичні аспекти

У статті розглянуто різноманітні підходи до визначення понять «міжнародні стандарти у сфері прав людини», «імплементації міжнародних стандартів у сфері прав людини» та запропоноване власне розуміння зазначених правових категорій. Також надається правова характеристика природи міжнародних стандартів та процедура їх імплементації у національне законодавство України. Ключові слова: стандарти, міжнародні стандарти, права людини, імплементація, національне законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Котенко Т.В. Теоретико-правові проблеми реформування місцевого самоврядування в аспекті його функціонального призначення

У статті аналізуються теоретичні проблеми функціонального призначення місцевого самоврядування в Україні, визначаються шляхи реформування системи місцевого самоврядування та тенденції їх розвитку. Виокремлені напрямки удосконалення функціонування місцевого самоврядування в Україні, в тому числі реформування принципів розвитку регіональної політики держави та створення науково-обґрунтованої концепції самоврядування. Ключові слова: місцеве самоуправління, функції, функціональне призначення, регіональна політика, механізм реалізації функцій. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кабанець Н.І. Науковий статус контрактної теорії держави в загальній теорії права

На основі аналізу критичних зауважень відносно наукової природи контрактної теорії походження держави в старій школі природного права та розгляду сучасних конструктивних підходів  дослідження в новій школі філософії права, робиться висновок про можливість зміни її наукового статусу в загальній теорії права. Зокрема, через обґрунтування загальної теорії договору на основі поняття складу договірного зобов’язання. Ключові слова: історична […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дудар С.К. Адаптація законодавства України та практики його застосування до acquis ЄС: теоретико-методологічний аспект

У статті розглянуто проблему формування теоретико-методологічних засад здійснення адаптації законодавства України та практики його застосування до acquis ЄС у світлі укладеної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На основі аналізу та порівняння існуючих підходів до розуміння природи закону, його ролі у житті суспільства розкрито особливості інновативної методології адаптації законодавства, що орієнтується на забезпечення розумності, справедливості […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Gavrylenko Legal Policy of the Soviet State in Relation to the Ukrainian Peasantry in 1921-1923

Gradually, step by step Ukrainian historical science is dispelling many myths that have been created over the centuries. This process of demythologisation of the history is not easy, because many facts are considered by researchers to be axioms which need no proof, and when the material refuting certain statements is found to disprove them, radical […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поліщук О.В. Теоретичний та практичний зміст міжнародно-правового регулювання відповідальності держав

У статті досліджується сучасний стан механізмів міжнародно-правового регулювання міжнародної відповідальності держав; проаналізовано відповідність норм інституту міжнародної відповідальності вимогам часу; визначено теоретичне та практичне значення міжнародно-правового регулювання відповідальності держав; висвітлено тенденції щодо вдосконалення механізму міжнародно-правового регулювання питання відповідальності держав. Ключові слова: інститут міжнародно-правової відповідальності, механізм міжнародного права, держава, правопорядок, безпека Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник В.П. Тенденції імплементації Конвенції ООН про права інвалідів у новітніх умовах сьогодення: проблеми та перспективи

У статті здійснюється дослідження тенденцій імплементації конвенції ООН про права інвалідів в новітніх умовах сьогодення. Автор вірно зазначає, що в умовах низького рівня соціальних стандартів та гарантій, розвиток кризових явищ у суспільстві і державі призводить до зростання цінової політики а, відтак вартісної межі достатнього життєвого рівня, знецінення соціальних виплат, негативно позначається на соціально-правовому становищі  осіб […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Monaienko Anton Die Erweiterung der Europaeischen Union nach Osten: die Konsequenzen für die Ukraine

Ця стаття присвячена аналізу відносин між Україною і Європейським Союзом в інтеграційному процесі, перепон вступу України до Європейського Союзу, ризикам та перевагам для України під час її вступу до Європейського Союзу. Автор аналізує позитивний вплив розширення ЄС на Схід на економіку України. Ключові слова: інтеграція, розширення, тариф, експорт, євро, валютна політика, зовнішньоекономічна діяльність, торговельний режим. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К., Кириченко А.А. Новая доктрина классификации юридических наук, сущности и перспектив развития их отдельных: групп приглашение к дискуссии

Стаття присвячена новій доктрині класифікації юридичних наук в контексті їх гіпергрупових задач на теорологічні, регулятивні та антиделіктні юридичні науки. Розглянута класифікація юридичних наук на правові і неправові, антиделіктні і безделіктні юридичні науки. Розкрита сутність кожної з антиделіктних юридичних наук. Показана перспектива розвитку наук адміністративістської спрямованості та деяких інших груп юридичних наук. Ключові слова: класифікація юридичних […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS