Етичні норми

Етичні норми

Стандарти подання звітності

Автори доповідей оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об’єктивне обговорення її значущості. Основні дані повинні бути достовірно представлені в статті. Стаття має містити достатньо інформації і посилань для того, щоб інші могли дублювати роботу. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичними і неприйнятними. Огляди і професійні видання статей мають бути точними і об’єктивними, і редакційна «думка» повинна бути такою ж.

Доступи зберігання даних

У авторів можуть запросити вихідні дані взв’язку зі статтею для редакційного огляду, і вони повинні бути готові надати громадськості доступ до таких даних (відповідно до Заяви ALPSP СТМ про дані та бази даних (ALPSP-STM Statement on Data and Databases), якщо це можливо, і в будь-якому разі повинні бути готові зберігати такі дані протягом обгрунтованого терміну після їх публікації.

Оригінальність і плагіат

Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальні твори, і у випадку, якщо вони використовували роботу та/або слова інших авторів, це було належним чином процитовано або взято в лапки.

Плагіат приймає безліч форм, від представлення чужої роботи як свою до копіювання або перефразування суттєвих частин чужої праці (без зазначення авторства), до привласнення результатів досліджень, проведених іншими. Плагіат у всіх його формах є неетичним і неприйнятним.

Повторнідублюючі або одночасні публікації

Автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті те ж дослідження в більш ніж одному журналі або первинній публікації. Відправка одного й того ж рукопису у більш ніж один журнал одночасно є неетичним і неприйнятним.

Загалом, автор не повинен представляти для розгляду в інший журнал раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів робіт (наприклад, клінічних рекомендацій, перекладів) у більш ніж одному журналі іноді виправдано, якщо виконуються певні умови. Автори та редактори журналів повинні погодитися на вторинну публікацію, яка має відображати ті ж дані або переклад первинного документу. Основне посилання повинне бути приведене у вторинній публікації.

Підтвердження джерел

Автор завжди повинен належним чином підтверждувати роботи інших авторів. Автори повинні приводити публікації, які мали вирішальне значення у визначенні характеру опублікованої роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, наприклад в розмові, листуванні або обговоренні з третіми особами, не повинна використовуватися або повідомлятися без письмового дозволу джерела. Інформація, отримана в ході конфіденційних послуг, таких як рецензування рукописів або грантових заявок, не повинна використовуватися без письмового дозволу автора роботи.

Авторство на роботу

Авторство має належати тому, хто вніс значний внесок у концепцію, задум, виконання або інтерпретацію опублікованого дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути перераховані в якості співавторів. Ті, хто брав участь у певних суттєвих аспектах дослідницького проекту, повинні бути визнані або наведені в якості учасників.

Автор повинен гарантувати, що у роботі вказані всі встановлені співавтори, і що вони ознайомились і схвалили остаточний варіант документу і погодилися з його подачею для публікації.

Фактори ризику і тема людей та тварин  

Якщо робота пов’язана з хімічними речовинами, процедурами та обладнанням, яким властиві будь-які незвичайні фактори ризику, автор повинен чітко визначити їх у рукописі. Якщо робота передбачає використання теми тварин або людей, автор повинен гарантувати, що рукопис містить заяву, що всі процедури були виконані згідно з відповідними законами та правовими засадами та що вони були схвалені відповідними інституційними установами. Автори повинні включити заяву в рукопис про те, що було отримано згоду на основі повної інформації для експериментального долслідження людської істоти. Права на особисте життя людини завжди повинні дотримуватися.

Розкриття інформації і конфлікти інтересів

Конфлікт інтересів може існувати, коли автор або установа автора має фінансові чи інші взаємини з іншими людьми або організаціями, які можуть неналежним чином впливати на авторську роботу. Конфлікт може бути реальним або потенційним, і повна відкритість інформації являється найбезпечнішим варіантом. Вся інформація, яка подається, повинна розкривати всі зв’язки, які можуть трактуватись як представляючі конфлікт інтересів.    Журнал може використовувати таку інформацію в якості основи для редакційних рішень і може опублікувати такі відомості, якщо вони вважаються важливими для читачів в оцінці рукопису. Журналом може бути прийняте рішення не публікувати на основі заявленого конфлікту. В кінці тексту, під підзаголовком “Заяву про розкриття інформації”, всі автори повинні пред’являти інформацію про будь-які фактичні або потенційні конфлікти інтересів, включаючи будь-які фінансові, особисті чи інші відносини з другими людьми або організаціями протягом 3 (трьох) років з початку представленої роботи, щомогло б негативно вплинути (спотворити) на їх роботу.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті, включають роботу, консультування, володіння акціями, гонорари, оплачені експертні висновки, патентні заявки/реєстрації, гранти або інші джерела фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на якомога більш ранньому етапі.

Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. Ця заява (з заголовком “Роль джерела фінансування”) повинна бути зроблена в окремому розділі тексту і поміщена перед Списком літератури. Автори повинні описати роль спонсора(ів) дослідження, якщо такі є, в плані дослідження; зборі, аналізі та інтерпретації даних; у написанні доповіді; і в прийнятті рішення представити документ для публікації.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє суттєву помилку чи неточність в його/її власній опублікованій роботі, автор повинен оперативно повідомити про це редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором з метою виправлення документу. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої сторони, що опублікована робота містить суттєву помилку, автор повинен негайно виправити документ або представити в редакцію докази правильності оригінальної статті.

Обов’язки редакторів (на основі рекомендацій видання Ельзевір і Кодексу поведінки та рекомендації з передових практик для редакторів журналів)

Публікаційне рішення

Рішення редакторів прийняти чи відхилити документ для публікації на основі важливості, оригінальності та ясності статті, і обґрунтованість дослідження та його відповідність тематиці журналу.

Редактори приймають рішення щодо того, які статті публікувати в залежності від якості та придатності для журналу і без втручання з боку власника/видавця журналу.

Рішення про публікацію приймається з урахуванням законодавства  про авторське право. Рішення редактора на основі його/її кращого судження і думок інших редакторів або рецензентів.

Гра по правилам

Статтям надається неупереджена оцінка, враховуючи їх науковий, практичний зміст. Всі статті оцінюються незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства чи політичних переконань автора.

Конфіденціальність

Редакційна рада не розголошує відомості, які стали відомі в процесі вивчення поданих статей та інших матеріалів, за винятком автора, рецензента (рецензентів).

Розкриття інформації та конфлікти інтересів

Редакційна рада має уникати конфлікту інтересів, тобто випадків коли автор (чи установа автора), рецензент чи редактор мають такі фінансові або особистісні відносини, котрі неналежним чином впливають на об’єктивність, неупередженість роботи редакційної ради, наукове сприйняття поданої статті.

У разі виникнення конфлікту інтересів у члена редакційної ради, він може вмотивовано відмовитися від вивчення й оцінки рукопису, заявивши клопотання про передання такого рукопису іншому члену редакційної ради.

Головний редактор, заступники головного редактора від усіх учасників процесу мають право вимагати інформацію про конфлікт інтересів до чи після публікації статті й робити відповідні спростування, зміни чи викриття.

Участь і співробітництво у дослідженнях

У випадку подання скарги автором щодо його публікації у журналі, редакційна рада застосовує відповідні адекватні заходи. Такі заходи мають характер перемовин редакційної ради з автором. Факти порушення етичних норм розглядаються редакційною радою незалежно від давності публікації. Якщо доводи, скарги виявилися обґрунтованими, редакційна рада зобов’язана зробити відповідні спростування, зміни чи викриття.

Обов’язки Рецензентів (на основі рекомендацій видання ЕльзевірКодексу поведінки та рекомендації з передових практик для редакторів журналів і Етичного керівництва Комітету з публікаційної етики для експертів-рецензентів)

Внесок у редакційне рішення

Незалежний й неупереджений висновок якості представленої статті (публікації) сприяє ухваленню редакційною радою об’єктивного рішення щодо розміщення такої публікації в журналі. Науковці, котрі зголосилися виконати обов’язок рецензента, мають добросовісно вивчити й оцінити статтю (публікацію).

Своєчасність

Редакція надаватиме інформацію про крайні терміни з проханням про розгляд. Повідомте їх протягом доби або двох про те, що ви отримали запит. Вони оцінять те, що ви своєчасно поставили їх до відома відносно того, чи ви в змозі завершити огляд чи ні. Відмова переглянути документ не несе за собою ніяких наслідків.

Якщо рецензент розуміє, що відгук займе більше часу, ніж звичайно, будь ласка, зв’яжіться з редактором, щоб обговорити це питання. Редактор може попросити вас рекомендувати іншого рецензента, або може бути готовий чекати трохи довше (наприклад, якщо документ є вузькоспеціалізованим і рецензентів важко знайти). В якості загальної рекомендації, якщо ви знаєте, що не зможете завершити огляд у зазначені строки, ви повинні відмовитися від розгляду документу.

Конфіденціальність

Будь-які рукописи, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Вони не повинні бути показані або обговорені з іншими, крім випадків, коли це оговорено з редактором. Неопубліковані матеріали, розкриті в представленому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Інформація, не підлягаюча розголошенню, або ідеї отримані під час проведення незалежної оцінки повинні бути конфіденційними і не повинні використовуватися для особистої вигоди.

Принципи об’єктивності

Відгуки про надіслані публікації мають бути неупередженими, об’єктивними й ґрунтуватися винятково на всебічній оцінці змісту й результатів здійсненного дослідження. Неприйнятною є критика особистості автора. Відгук має бути підготовлений, зрозумілий і аргументований.

Підтвердження джерела

Рецензенти зобов’язані виявляти відповідні опубліковані роботи в рецензованому матеріалі, які не були процитовані авторами. Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в будь-яких публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені як цитати. Рецензент також зобов’язаний звертати увагу головного редактора на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Розкриття інформації та конфлікти інтересів

Рецензенти не приймають рукописи, з якими можуть виникнути конфлікти інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв’язків з будь-яким із авторів, компаній або установ, які мають відношення дороботи. У такому випадку рецензент повинен зв’язатися з редактором і відмовитися від огляду конкретного документу.

 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS