Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 85

Журнал східноєвропейського права № 85

golovna_85-page0001

титульна сторінка

зміст

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В. Соціологічне праворозуміння як доктринальна основа судової правотворчості

У статті проаналізований вплив соціологічного типу праворозуміння на обґрунтування значення суддівської правотворчості для розвитку правової системи. Доводиться положення щодо соціального походження правової реальності, в основу якої покладене правовідношення. Це призводить до потреби у додатковій професійній правотворчості суддів, що наділені повноваженнями як безпосереднього розгляду обставин справи так і владою приймати рішення.

Ключові слова: праворозуміння, суддя, правотворчість, соціологія, живе право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625713

Кириченко А.А., Бидей А.Н. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть вторая

Раскрыта преступная сущность принципа состязательности как англосаксонского, так и перенявшего этот принцип украинского криминального судопроизводства. Обоснована неконституционность требований европейских партнеров по лишению прокуратуры общего надзора. Подчеркнута явная коррупционность и непрофессиональность процедуры конкурсов и доборов высших судебных и прокурорских инстанций.

Ключевые слова: состязательность англосаксонского и украинского криминального судопроизводства; общий надзор прокуратуры; судебный конкурс; добор прокуроров.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625725

Кравченко М.Г. Комунікативні свободи: конституційно-правове регулювання в Україні та Німеччині

Стаття присвячена дослідженню системи комунікативних свобод в Україні та Німеччині та їхньому конституційно-правовому регулюванню. Теоретичною базою дослідження були праці українських, німецьких та швейцарських вчених-юристів, присвячених аналізу вказаних свобод приватних осіб. У процесі дослідження було проаналізовано положення законодавства України та Федеративної Республіки Німеччина, а також акти Конституційного Суду України та Федерального Конституційного Суду Німеччини, присвячені конституційно-правовому регулюванню та трактуванню сфери захисту комунікативних свобод. На підставі дослідження зроблено висновок про те, що системи таких свобод в Україні та Німеччині частково збігаються. Однак, суттєво різняться підходи щодо розуміння їхньої мети, а також сфери конституційно-правового захисту. У результаті дослідження визначено сферу конституційно-правового захисту кожної окремої комунікативної свободи. Отримані результати можуть бути використані Конституційним Судом України при подальшому тлумаченні сутності та мети, сфери захисту, підстав обмеження вказаних свобод приватних осіб.

Ключові слова: комунікативні свободи, свобода поглядів, свобода слова, свобода мовлення, свобода кіно, свобода інформації, свобода науки та викладання, свобода мистецтва.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625800

Лесько Н.В., Цьвок М.С. Організаційно-правові проблеми діяльності виховних колоній в Україні

Стаття присвячена організаційно-правовим проблемам діяльності виховних колоній в Україні. Констатовано, що упродовж останніх п’яти років відбувається істотне зменшення кількості неповнолітніх, засуджених за вчинення злочинів. При цьому позитивною є тенденція застосування місцевими загальними судами до винних осіб альтернативних позбавленню волі покарань. Позбавлення підлітка волі – це крайній захід. Попередження правопорушень серед дітей шляхом активної дії на їх поведінку і спосіб життя, а також на спосіб мислення – ось шлях, який може дати позитивні результати. Крім того негативні наслідки ізоляції від суспільства, значно більше впливають на дітей, ніж на дорослих.

Ключові слова: неповнолітній засуджений, виховна колонія, виховний вплив, органи та служби у справах дітей.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625808

Янчук А.О., Мазур Т.В., Саєнко О.С. Напрямки удосконалення законодавства про місцеві референдуми в умовах глобалізації

У статті розглянуто питання законодавчих прогалин організації і проведення місцевих референдумів, запропоновано напрямки нормативного врегулювання відповідних питань, основні проблеми які мають бути вирішені у майбутньому законі про місцеві референдуми в умовах глобалізації.

Ключові слова: місцевий референдум, народовладдя, безпосередня демократія, партисипаторна демократія, місцеве самоврядування.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625812

Йосифович Д.І., Мороз О.Б. Органи Національної поліції України як суб’єкти запобігання та протидії домашньому насильству

У статті звертається увагу на функції та компетенцію Національної поліції України як суб’єкта запобігання домашньому насильству. Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції відіграє важливу роль у боротьбі з домашнім насильством, оскільки саме ці уповноважені органи зобов’язані безпосередньо здійснювати низку профілактичних дій та заходів.

Ключові слова: запобігання злочинності, протидія злочинності, домашнє насильство, суб’єкти протидії злочинності, Національна поліція.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625814

Ланцедова Ю.А., Косаревская О.В. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть первая

Обосновано наличие у правоохранительных органов тринадцати функций в контексте преодоления криминальных и иных правонарушений и переименование в этой связи их в антиделиктные органы. Предложены инновационные наименования и система антиделиктных органов, их сотрудников и деятельности.

Ключевые слова: функции и система антиделиктных органов; прокуратура; публичнотура; адвокатура; следотура; экпертнотура; ордистатура;  экспертнотура; исполнитотура.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625816

Мороз О.Б., Нікітін А.А. Загальна характеристика заходів процесуального примусу, які застосовуються в адміністративному судочинстві України

Стаття присвячена особливостям реалізації заходів процесуального примусу, передбачених Кодексом адміністративного судочинства. Заходи процесуального примусу – це процесуальні дії, що здійснюються судом у випадках, визначених процесуальним законом, щоб заохотити відповідних осіб дотримуватися встановлених судом правил, сумлінного виконання процесуальних обов’язків, заборони зловживання правами та запобігання незаконним протиправним діям під час під час здійснення судочинства . Заходи процесуального примусу поширюються лише на осіб, які порушили порядок, встановлений в суді під час адміністративної справи (порушення порядку може виражатися в недоречних образах, неповазі до суду, недотриманні вимог головуючого, поданні документів через судового розпорядника тощо), а також осіб, які  перешкоджають здійсненню адміністративних процедур під час адміністративного судочинства.

Ключові слова: Кодекс адміністративного судочинства України, заходи примусу, попередження, захист прав, учасники процесу.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625821

Парута О.В. Принципи організації та здійснення правової соціалізації

В теорії права переважають два полярних підходи до дослідження правової соціалізації: авторитарний, де домінує патерналістське розуміння соціалізації як дії на особу ззовні, і, гуманістичний, в межах якого правова соціалізація розглядається з точки зору процесів, що відбуваються у свідомості конкретної людини як її учасника. В межах гуманістичного підходу виникає потреба окреслення основних принципів (засад) здійснення правової соціалізації. Значення принципів вагоме, адже за допомогою принципів розкривається зміст правової соціалізації. Це критерій, через який можна формувати чимало суджень щодо правової природи та призначення процесу соціалізації людини.

Ключові слова: правова соціалізація, особистість, правомірна поведінка, правове виховання, правосвідомість, принципи правової соціалізації.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625825

Титова О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності у Франції: сучасні напрями розвитку

У  статті проаналізовані окремі сучасні напрями розвитку законодавства Франції, яке регулює підприємницьку діяльність. Розглянуто розвиток правового регулювання у таких сферах, як цифровізація економіки, створення економіки замкнутого циклу, корпоративна соціальна відповідальність, розвиток форм здійснення підприємницької діяльності. На підставі проведеного дослідження авторкою обґрунтовано окремі пропозиції щодо  вдосконалення та розвитку законодавства України у відповідних сферах.

Ключові слова: підприємницька діяльність, правове регулювання, законодавство, цифрова економіка, корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625827

Ткач Ю.Д., Куцакова А.А. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть четвертая

Представлены инновационные редакции тринадцати статей перспективного Конституционного кодекса Украины, а равно любой иной страны мира. Раскрыт инновационный конституционный статус института президента страны, прокуратуры, суда, публичнотуры, адвокатуры, следотуры, экпертнотуры, ордистатуры, экспертнотуры и исполнитотуры в части превращения украинского и иного государства мира в правовое государство.

Ключевые слова: конституционный правовой статус полномочий антиделиктных органов; правовое государство; обеспечение, соблюдение и восстановление правового статуса социосубъектов.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625832

Тунтула А.С., Бидей А.Н. Основы инновационного понимания сущности, функций, системы и порядка формирования антиделиктных органов: часть третья

Обосновано, что используемое в конкурсах антиделиктологов тестирование на «IQ» фактически означает коэффициент не интеллекта, а уровня решения специальных задач, который не  связан со способностью наиболее эффективно, рационально и качественно осуществлять определенный вид антиделиктной деятельности. Представлен вариант коренного реформирования адвокатуры, следотуры, экспертнотуры, ордистатуры и исполнитотуры и появления публичнотуры.

Ключевые слова: коэффициент интеллекта и решения специальных задач; публичнотура; адвокатура; следотура; экпертнотура; ордистатура;  экспертнотура; исполнитотура.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625836

Яблуновська К.М. Позасудовий контроль як спосіб захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України

Стаття присвячена дослідженню позасудового контролю як способу захисту права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання громадянами України. Автором обґрунтовується ідея про те, що існує об’єктивна потреба у посиленні нормативного забезпечення міжвідомчого та відомчого внутрішнього адміністративного контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації залучених до забезпечення реалізації вказаних прав громадян України. Крім того, доводиться необхідність закладення якісно нової юридичної основи співпраці інституцій громадянського суспільна з суб’єктами публічної адміністрації відповідальних за забезпечення названих прав громадян. Така співпраця, на думку автора, має здійснюватися на засадах рівності та партнерства. З цією метою запропоновано низку змін та доповнень до законодавства України.

Ключові слова: позасудовий контроль, публічна адміністрація, права людини, громадяни України, міграційне право.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625838

Полешко А.В. Пропозиції з удосконалення порядку здійснення виклику у кримінальному провадженні

Стаття покликана проаналізувати застосовний режим правового регулювання здійснення виклику у кримінальному провадженні та сформувати конкретні пропозиції щодо його вдосконалення. Визначено проблемні аспекти, пов’язані з недостатнім залученням новітніх засобів зв’язку, залученням третіх осіб тощо. За результатами виокремлення критеріїв належного виклику сформовано пропозиції щодо застосування електронної пошти й засобів мобільного зв’язку.

Ключові слова: виклик, повістка, діджиталізація, засоби зв’язку, кримінальне провадження.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625840

Суходоля М.В. Засоби впливу на правосвідомість та правову культуру

У статті аналізуються безпосередні засоби впливу на формування правової свідомості та правової культури, серед яких називаються правове виховання, правова освіта та правова просвіта. Виявлено співвідношення безпосередніх засобів впливу на правову культуру та правосвідомість.

Ключові слова: правосвідомість, правова культура, правове виховання, правова освіта, правова просвіта.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.4625844

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.