Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 88

Журнал східноєвропейського права № 88

golovna_88-page0001

титульна сторінка

зміст

Баїк О.І. Державна податкова політика у сфері господарювання

У статті розглянуто особливості реалізації державної податкової політики в Україні. Проаналізовано положення щодо реалізації державної податкової політики у сфері господарювання, закріплені у національному законодавстві. Визначено, що державна податкова політика у сфері господарювання повинна реалізовуватись з метою покращення, підвищення економічного й соціального рівня українського суспільства та спрямовуватись на усунення наявних проблемних питань у цій сфері відносин.

Ключові слова: господарські відносини, державна податкова політика, суб’єкти господарювання, сфера господарювання, учасники відносин у сфері господарювання.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035639

Білоусов Є.М., Лебедєва А.М. Правомірність запровадження примусової вакцинації крізь призму принципу поінформованої згоди та права на приватне життя

У статті здійснено юридичний аналіз правомірності запровадження примусової вакцинації з огляду на дотримання принципу поінформованої згоди, закріпленого численними міжнародно-правовими актами та права на повагу до приватного життя. Розглянуто актуальні справи ЄСПЛ у вирішенні питань правомірності примусової вакцинації та порушення прав людини. Зроблено висновки і пропозиції у питанні співвідношення особистого і суспільного інтересу, зазначено про необхідність дотримання «справедливого балансу» інтересів і зауважено про неправомірність превалювання суспільного інтересу (загального блага) над особистим правом (інтересом) індивіда. Запропоновано критерії допустимості примусової вакцинації з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ та міжнародно визнаних гарантій і стандартів дотримання прав людини.

Ключові слова: вакцинація, правомірність, справедливий баланс, поінформована згода, право на приватне життя, ЄСПЛ.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035641

Кравченко М.Г. Свобода мистецтва як комунікативна свобода: українській та німецький правові виміри

Стаття присвячена дослідженню меж конституційно-правового гарантування та захисту свободи мистецтва як комунікативної свободи. Теоретичною базою дослідження були праці українських та німецьких дослідників, присвячених аналізу вказаної свободи приватних осіб. Зроблені пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Конституції України з метою встановлення конституційно-правового захисту свободи мистецтва.

Ключові слова: свобода мистецтва, комунікативна свобода, межі захисту, Конституція України, зони правової охорони.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035643

Проневич О.С., Коляда Т.А. Аутсорсинг окремих функцій суб’єктів публічної адміністрації: управлінсько-правовий аспект

Стаття присвяченаосмисленню управлінсько-правового аспекту аутсорсингу окремих функцій суб’єктів публічної адміністрації, виокремленню притаманних державі та/або місцевому самоврядуванню функцій, які можуть виконуватися приватним сектором на умовах аутсорсингу, з’ясуванню можливостей впровадження в Україні аутсорсингу окремих публічних функцій.Встановлено, що аутсорсинг окремих публічних функцій (адміністративно-управлінських процесів) є висхідним світовим управлінсько-правовим трендом. Констатована необхідність новелізації вітчизняного законодавства з метою легалізації аутсорсингу окремих функцій суб’єктів публічної адміністрації.

Ключові словааутсорсинг, аутсорсинг функцій держави або місцевого самоврядування,суб’єкти публічної адміністрації, адміністративно-управлінські процеси.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035647

Ващук Н.Ф. Проблеми і перспективи адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості

Стаття присвячена проблемам та перспективам удосконалення адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості. Автором надано визначення «адміністративно-правового регулювання галузі легкої промисловості». У статті здійснено аналіз існуючого законодавства. Розглянуто першорядні стримуючі чинники розвитку легкої промисловості.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання у галузі легкої промисловості, галузь легкої промисловості, проблеми та перспективи удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035649

Комарницька І.І. Адміністративна профілактика правопорушень у бюджетній сфері 

У роботі досліджено профілактику бюджетних правопорушень, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління. Визначено наукову основу дослідження профілактики бюджетних правопорушень, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління, та встановлено, що вона системою наукових ідей, підходів до наукової інтерпретації ключових термінів та категорій, зокрема запобігання бюджетним правопорушенням та профілактика бюджетних правопорушень.

Ключові слова: адміністративне право, бюджет, бюджетна сфера, бюджетні правопорушення, посадова особа, юридична відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035651

Корінний С.О. Система принципів медіації: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена аналізу системи принципів медіації на підставі аналізу досвіду України та Німеччини. У результаті проведеного дослідження окреслена система методів медіації. Наголошено на тому, що ефективне функціонування цього альтернативного способу вирішення спорів неможливе без одночасного поєднання усієї системи методів медіації. Окремо наголошено на значенні принципу поінформованості та принципу «незапланованого» результату медіації, що не знайшли свого закріплення на рівні проекту Закону про медіацію.

Ключові слова: принципи медіації, принцип добровільності медіації, принцип нейтралітету медіатора, принцип особистої відповідальності, принцип конфіденційності, принцип поінформованості, принцип «незапланованого» результату медіації.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035655

Нос С.П. Суб’єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України

Стаття присвячена аналізу суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 375 КК України. Зазначено, що єдиною ознакою суб’єктивної сторони основного складу досліджуваного складу кримінального правопорушення є виключно вина у формі прямого умислу. Мотив і мета у диспозиції досліджуваної статті не вказані і на остаточну кваліфікацію не впливають. В той же час, кваліфікуючою ознакою складу цього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України, є вчинення тих самих дій з корисливих мотивів чи іншої особистої заінтересованості.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, вина, мотив, мета, суб’єктивна сторона.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035657

Антипенко В.В. Європол і міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

Аналізується історія створення Європейської поліцейської організації  Європолу, її організаційна побудова, компетенція і предмет відання. Розглядаються основні напрямки діяльності Європолу з науково-технічного сприяння розслідування злочинів та інформаційного забезпечення правоохоронних органів держав ЄС. Досліджується питання співробітництва Європолу з країнами, в тому числі з Україною.

Ключові слова: Європол, Європейська поліцейська організація, Євросоюз, транснаціональна злочинність, правоохоронні органи, політика безпеки.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035659

Борщ М.Г. Актуальні аспекти боротьби з торгівлею людьми як сучасної форми рабства

У статті автором розглядається актуальне на сьогоднішній день питання міжнародно-правового регулювання боротьби з торгівлею людьми та безпосередньо наводиться практика Європейського суду з прав людини щодо в контексті порушень ст. 4 Конвенції про захист прав людини ті основоположних свобод. Автор розкриває зміст поняття «торгівлі людьми», форми торгівлі людьми, фактори, які спричиняють торгівлю людьми, розглядаються міжнародні договори, які регулюють питання заборони такої торгівлі, а також правове регулювання таких відносин на національному рівні.

Ключові слова: торгівля людьми,практика ЄСПЛ, заборона рабства, Конвенція, міжнародний договір, транскордонна співпраця, експлуатація, рабство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035665

Васільєва В.А., Курочкіна А.І. Аналіз довічного позбавлення волі як виду покарання в Україні крізь призму практики Європейського суду з прав людини

У статті розглянуто положення національного законодавства щодо застосування такого виду кримінально-правової санкції як довічне позбавлення волі. Проведено порівняння кримінально-правових норм України з позиціями Європейського суду з прав людини. Детально проаналізовано рішення у справі «Петухов проти України (№ 2)» ( Petukhovv. Ukraine (No. 2) від 09.09.2019 та визначено ряд недоліків національного законодавства. Досліджено Постанову Верховного суду у справі № 1-42/2004 від 08.07.2020 та зазначено контраргументи щодо неможливості ефективного захисту прав засуджених до довічного позбавлення волі. Розглянуто зміни, що представлені в контрольному тексті Проєкту Кримінального кодексу України (станом на 29.03.21) щодо зупинення виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Запропоновано один із можливих способів захисту прав засуджених у межах конституційного провадження.

Ключові слова: довічне позбавлення волі, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, Верховний Суд, Конституційний Суд України.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035669

Должко В.В. Окремі аспекти практики Європейського суду з прав людини щодо невиконання остаточних рішень національних судів: ключові положення та сучасний стан законодавства

В статті досліджено окремі аспекти практики Європейського суду з прав людини щодо невиконання остаточних рішень національних судів, а саме проведено аналіз ключових положень, які містяться в рішеннях Європейського суду з прав людини проти України, а також проаналізовано сучасний стан законодавства в цій сфері.

Ключові слова: права людини, Україна, Європейський суд з прав людини, невиконання рішень, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035671

Зубко А., Ткачук К. Реалізація права на повагу до людської гідності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Авторами розглянуто та проаналізовано поняття «людської гідності» та «гідності людини». Було детально вивчено джерела міжнародного права, двосторонні та багатосторонні міжнародні договори, що передбачають гарантування забезпечення цього права. Особливу увагу приділено розгляду права на людську гідність в аспекті тлумаченні статті 3  Європейської конвенцією з прав людини. Особливий наголос зроблено на забезпеченні та реалізації цього права в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, міжнародне право захисту прав людини, виконавче право, право на честь та гідність, право на не бути підданому катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, судова практика, виконання покарань.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035673

Контарьова Т.І., Цатурян Н.М. Повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні: загальна характеристика

У статті розглянуто положення процесуального законодавства України щодо проблемних питань, пов’язаних, зокрема, з тлумаченням поняття повідомлення про підозру, її обґрунтованості та порядком її здійснення, практики національних судів та ЄСПЛ. Зроблено висновок про комплексність цього поняття, надано його визначення.

Ключові слова: підозра, повідомлення про підозру, обґрунтованість підозри, достатність доказів, кримінальне провадження, процесуальне законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035675

Котова І.С. Час диктує умови: чи є примусова вакцинація порушенням положень ЄКПЛ

У науковій статті розглянуто межі допустимого правомірного втручання держави в приватне життя осіб, досліджено питання обов’язковості вакцинації в розрізі відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, наведено актуальну практику Європейського Суду з прав людини, запропоновано позицію щодо співвідношення обов’язковості щеплень дітей від загальновідомих хвороб із вакцинацією в період пандемії Covid-19 та теоретичний підхід до вирішення подібних справ в майбутньому.

Ключові слова: вакцинація, рішення Європейського Суду з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, критерії правомірності, приватне життя.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035677

Кочолодзян М. До проблеми запровадження інституту дострокового звільнення довічно ув’язнених осіб

У статті розглядається процедура помилування Президентом України як різновид звільнення від довічного позбавлення волі в Україні, яка аналізується з точки зору дотримання прав людини, в тому числі з урахуванням позицій Європейського суду з прав людини. Розглянуто, сформульованого в практиці ЄСПЛ права не бути позбавленим надії на звільнення, яке в українському політико-правовому просторі отримало назву «право на надію», в контексті звільнення від довічного позбавлення волі. Проаналізовано основні законодавчі ініціативи, які присвячені змінам підходів до дострокового звільнення довічно ув’язнених осіб в Україні, окреслено основні переваги нових процедур та їх проблемні аспекти.

Ключові слова: кримінальне право, покарання, довічне позбавлення волі, помилування Президентом України, дострокове звільнення, право на надію, права засуджених.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035681

Кротюк Є.В., Абрамова В.О. Проблеми модернізації енергетичного виробнитва в Україні в контексті статті 8 ЄКПЛ

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, що пов’язані з впливом енергетичної промисловості на якість життя людей в Україні в контексті статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Проаналізовано найбільш значимі рішення Європейського суду з прав людини щодо негативного впливу промисловості на якість життя, в тому числі на право користування власним житлом.

Ключові слова: стаття 8ЄКПЛ, промисловість, якість життя, екологізація.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035685

Кучер А.О. Кримінальна відповідальність за згвалтування: проблеми законодавчого визначення та застосування

У статті досліджуються питання, пов’язанні з внесенням змін до Кримінального кодексу України (далі – КК України), серед яких чільне місце посідає нова редакція статті 152 − «Зґвалтування». Звертається увага на першочергове значення Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами як основи законодавства в зазначеній сфері. Проаналізовано проблеми та недоліки втілення європейських стандартів в національному законодавстві, їх вплив на зміну психологічного ставлення та відмову від застарілих стереотипів стосовно насильства.

Ключові слова: кримінальні правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканності, зґвалтування, дії сексуального характеру, статева свобода, статева недоторканість,добровільна згода.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035690

Лось А.С. Елементний зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля в практиці Європейського суду з прав людини

У цій статті проводиться дослідження ряду справ Європейського суду з прав людини щодо захисту екологічних прав, свобод й інтересів людини, також у статті визначається природа права на безпечне для життя і здоров’я довкілля, його основні теоретично-правові ознаки, окреслюється й систематизується визначений рішеннями вищезгаданої міжнародної інституції зміст права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля або ж на сприятливе навколишнє середовище.

Ключові слова: право людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, право людини на сприятливе навколишнє середовище, Європейський суд з прав людини, екологічне право, цивільне право, особисті немайнові права, зміст суб’єктивного права, правомочності.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035692

Паньок С., Явтушенко О. Свобода мирних зібрань: порівняльний аналіз законодавства країн-сусідів України

Стаття присвячена теоретичному дослідженню проблеми регулювання права на мирні зібрання. Здійснено порівняльний аналіз законодавства країн-сусідів України з метою впровадження практики іноземних держав в правове регулювання України. У статті означена проблема необхідності подальших досліджень з реформування українського законодавства.

Ключові слова: публічнізаходи, мітинги, демонстрації, ходи, пікетування, збори, свободамирнихзібрань, Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035698

Рева А.О. Правове регулювання захисту ювелірних виробів як об’єкта інтелектуальної власності

Серед ювелірних дизайнерів та виробників існує великий інтерес до використання правових засобів, що надає право інтелектуальної власності, з метою захисту прав на оригінальний зовнішній вигляд їх виробів. За останні роки в міжнародній практиці було чимало позовів через порушення авторських прав на ювелірний дизайн і Україна не є виключенням. Щоб комплексно дослідити цю тему авторка розглядає різні види захисту виключних прав, такі як авторське право, патент та торговельна марка. Також проаналізовано міжнародну та національну судову практику.

Ключові слова: авторське право, патент, торговельна марка, дизайн, ювелірний виріб, промисловий зразок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035702

Сокира В.В., Бадика Д.Д. Актуальні аспекти теорії і практики за договором позики

У статті розкрито важливі, актуальні теоретичні та практичні  правові аспекти договору позики. А саме: проаналізовано ключові правові позиції, викладені в судовій практиці при вирішенні спорів, що виникають із позикових правовідносин. Розглянуто правовий статус розписки. Підтверджено можливість надання грошових коштів у позику як у національній валюті – гривні, так і іноземній. Досліджено строк як умову договору та особливості позики у шлюбних відносинах.

Ключові слова: позика, форма договору позики, розписка, предмет договору позики, іноземна валюта.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035704

­Сухоруков І.Я., Челпанова А.Г. Процедура імпічменту як інститут конституційно-правової відповідальності в зарубіжних країнах: співвідношення формального закріплення і фактичної реалізації

Стаття присвячена характеристиці імпічменту як інституту конституційно – правової відповідальності в зарубіжних країнах. Розглядається проблема співвідношення формального  закріплення та фактичної реалізації даної процедури. Висвітлюються складнощі, які заважають її функціонуванню на прикладі порівняння процедур США та Білорусі.

Ключові слова: імпічмент, реалізація імпічменту, усунення глави держав,  конституційно – правова відповідальність.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035707

Ткач Д.К., Мельниченко В.С. Обмеження права на свободу вираження поглядів у державах-учасницях Ради Європи

Ця стаття присвячена аналізу змісту права на свободу вираження поглядів як одного з основних принципів демократичного суспільства та його реалізації в державах-учасницях Ради Європи. Проаналізовано міжнародно-правове регулювання у сфері захисту права на свободу вираження поглядів. У цій статті розглядаються законні підстави для обмеження права на свободу вираження поглядів. Розглянуто особливості реалізації права на свободу вираження поглядів у ЗМІ та мережі Інтернет.

Ключові слова: свобода вираження поглядів, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, інформація, Європейський суд з прав людини, демократія, журналістика.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035709

Ходосов О.О. Особливості здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19

Статтею розглядаються особливості здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19. У статті розглядається як внутрішнє законодавство, так і міжнародна практика, в тому числі практика Європейського Союзу та Всесвітньої митної організації.

Ключові слова: митні процедури, митні формальності, пандемія, COVID-19, перетин державного кордону.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035713

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.