Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 89

Журнал східноєвропейського права № 89

golovna_89-page0001

титульна сторінка

зміст

Блага А.Б. Надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям: сучасний стан і проблемні питання

Стаття присвячена дослідженню стану надання допомоги та захисту постраждалим від домашнього насильства дітям. Проаналізоване нормативне забезпечення такої діяльності. Визначені основні проблемні питання, які виникають на місцевому рівні у зв’язку із виконанням суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, своїх повноважень.

Ключові слова: домашнє насильство, постраждалі діти, допомога тазахист, взаємодія, система суб’єктів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035578

Благая А.Б., Тунтула А.С. Инновационная природа Антикриминальной отрасли права и Антикриминального судопроизводства на основе классификации юридических наук в контексте их гипергрупповых задач

Представлена чергова варіація інноваційного розуміння класифікації юридичних наук в контексті їхніх гіпергруппових завдань та з інших підстав. Розкрито сутність інноваційної природи Антикримінальної галузі права та Антикримінального судочинства як відповідно базісноантиделіктної правової юридичної науки і процедурної (антиделіктной, правової) юридичної науки. Обґрунтовано необхідність перейменування існуючих юридичних наук «Кримінальне право» і «Кримінальний процес» або «Кримінальне процесуальне право» вказаними інноваційними термінами.

Ключові слова: антикримінальна галузь права, антикримінальне судочинство, класифікація юридичних наук в контексті їхніх гіпергруппових завдань.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035581

Кравченко М.Г. Становлення права на державну компенсацію в Україні та Німеччині

Стаття присвячена дослідженню права на державну компенсацію та обумовленого ним інституту матеріальної відповідальності держави в Україні та Німеччині. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини, які присвячені цій тематиці. На підставі здійсненого дослідження зроблено висновок про те, що в Україні інститут матеріальної відповідальності публічної адміністрації проходить етап свого становлення. Орієнтиром для розбудови цього інституту Загального адміністративного права в Україні може стати німецький аналог, адже відповідний правовий інститут у цій країні має ґрунтовне правове регулювання та спирається на розроблену протягом двох століть правову доктрину. У результаті дослідження зроблено пропозицію щодо створення спеціального закону України «Про відповідальність держави».

Ключові слова: право на державну компенсацію, Загальне адміністративне право, правовий інститут, матеріальна відповідальність, обов’язок.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035589

Личенко І.О., Костюк У.І. Правове регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу правового регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу. Особлива увага присвячена наднаціональному та національному рівню правового регулювання діяльності адвокатів в державах-членах Європейського Союзу. Ідентифіковано найважливіші ознаки правового регулювання діяльності адвокатів, що спільні для усіх держав-членів Європейського Союзу. Деталізовано систему наднаціонального регулювання спільного ринку адвокатських послуг в ЄС.

Ключові слова: адвокат, адвокатські послуги, правове регулювання, правовий статус, адвокатура.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035591

Задніпряна-Корінна М.Ю. Принцип відповідальності держави перед особою: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена порівняльно-правовому дослідженню принципу відповідальності держави перед людиною в Україні та Німеччині. При проведенні дослідження використаний порівняльно-правовий, структурно-функціональний та системний методи дослідження. У наслідок проведеного дослідження встановлено те, що вказаний принцип не реалізується в Україні повною мірою. Доведено те, що він має комплексну природу, елементами якої є позитивна та ретроспективна відповідальність держави. Конкретизовані напрями подальшого розвитку кожного із названих видів відповідальності держави.

Ключові слова: держава, приватна особа, відповідальність, принцип, законодавство.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035593

Попович О.В. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, проблеми та шляхи їх вирішення

В роботі звернуто увагу  на загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні та запропонувати шляхи їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Встановлено особливості правового механізму державної політики запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ключові слова: злочинні кошти, злочинні доходи, легалізація злочинних доходів, досвід,протидія, «відмивання» доходів.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035595

Тараненко М.Г., Тараненко М.М. До питання причин поразки національно-державного відродження України 1917 – 1921 рр.

В статті аналізуються основні причини поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та загибелі відродженої в їх процесі української державності. Автори вважають, що головними з них були непрофесійність і дилетантство тодішніх українських урядовців, непослідовність влади у вирішенні соціально-економічних проблем, прорахунки у зовнішній і внутрішній політиці та ін. На думку авторів, окремі з названих ними причин мають місце і в умовах будівництва сучасної Української держави.

Ключові слова: революція, Центральна Рада, Директорія, гібридна війна, внутріпартійна та міжпартійна боротьба, гетьманат.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035603

Андрієвська Л.О. Розгляд судом справ про видачу та продовження обмежувального припису у цивільному процесі

У статті досліджено явище домашнього насильства, проаналізовано чинне законодавство, що регулює відносини, що сприяють виникненню даного явища та виокремлено поняття обмежувального припису як заходу протидії явищу домашнього насильства, а також порядок розгляду судом справ щодо видачі та продовження такого припису.

Ключові слова: домашнє насильство, обмежувальний припис, цивільний процес, заява, відповідальність за вчинення домашнього насильства.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035611

Манько Г.В. Визначення здійснення адміністративних процедур  у сфері захисту довкілля  та природних ресурсів

У статті визначено поняття та особливості здійснення адміністративних процедур  у сфері захисту довкілля  та природних ресурсів. Встановлено, що під адміністративними процедурами у сфері захисту довкілля  та природних ресурсів розуміється встановлений законодавством України порядок діяльності органів публічної адміністрації, результатом якої є прийняття адміністративного акта (довідки, дозволу, реєстрації, свідоцтва, рішення, ліцензії тощо), спрямованої на забезпечення природовикористання об’єкта відповідно до його цільового призначення з метою ведення господарської діяльності, реалізації інтересів суб’єктів звернення  у створенні оптимальних умов життєдіяльності.

Ключові слова: адміністративні процедури у сфері екології та природних ресурсів, довкілля,дозвіл, ліцензія, природний об’єкт, публічні послуги, цільове призначення.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035617

Мухатаєва Я.І. Питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини

У статті розглядається питання дотримання адвокатської таємниці в рішеннях Європейського суду з прав людини. Під час аналізу рішень Європейського суду з прав людини стосовно захисту адвокатської таємниці їх поділено на три категорії, залежно від проблем, яких торкається Суд у своїх рішеннях: конфіденційність спілкування адвоката з довірителем; обшук в офісі адвоката; контроль адвокатської кореспонденції. Визначено позицію Європейського суду з прав людини з питання дотримання адвокатської таємниці.

Ключові слова: адвокат, адвокатська таємниця, конфіденційність, рішення Європейського суду з прав людини, дотримання адвокатської таємниці.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035621

Антипенко В.В. Особливості судової практики Європейського суду з прав людини при розгляді справ, пов’язаних з визначенням місця проживання дитини при роздільному проживанні батьків

У статті розглядається правове регулювання відносин, пов’язаних з визначенням місця проживання дитини  при  роздільному проживанні батьків. В тому числі наводяться приклади з практики ЄСПЛ з приводу вирішення питань про визначення місця проживання дитини   при  роздільному проживанні батьків, і відзначається вплив діяльності ЄСПЛ на національне право, зокрема судову практику.

Ключові слова: рівність прав батьків, інтереси дитини, спори про дітей, місце проживання дитини, практика ЄСПЛ, Конвенція.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035623

Геращенко Н.М., Зазека А.Б. Пандемія COVID-19 в Україні: законність введення обмежень та відповідальність за їх порушення

У статті досліджено правовий аспект введення карантину у зв’язку з пандемією COVID-19. Акцент в дослідженні було зроблено на питаннях законності та доцільності введених, державою, обмежень, та адміністративної відповідальності, що виникає у випадку порушення таких обмежень. Крім того, визначено головні проблеми конституційності введених обмежень та практичні проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення таких обмежень.

Ключові слова: COVID-19, карантинні обмеження, конституційні права, адміністративна відповідальність, епідемічна небезпека, порушення карантину.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035627

Гукова А.Р. Співвідношення комерційної таємниці та режиму конфіденційності в договорі комерційної концесі

У статті розкрито актуальні теоретичні та практичні правові аспекти врегулювання питань щодо схоронності інформації, що містить комерційну цінність, та інформації з обмеженим доступом у договорі комерційної концесії. Вивчено сутність елементів предмету договору комерційної концесії, доведено його комплексний характер. Проаналізовано правове регулювання комерційної таємниці та режиму конфіденційності. Досліджено специфічність співвідношення обсягу комерційної таємниці та обсягу конфіденційної інформації. Доведено, що доречним у договорі комерційної концесії є визначення обсягу комерційної таємниці та додаткове внесення її в обсяг конфіденційної інформації.

Ключові слова: договір комерційної концесії, комерційна таємниця, конфіденційна інформація, NDA, франшиза.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035629

Лободюк Г.І., Крохмаль Р.О. Гарантії працівників під час проходження військової служби в умовах особливого періоду

У статті було розглянуто проблеми гарантування працівникам збереження місця роботи та середнього заробітку під час проходження військової служби. Дослідивши судову практику Верховного Суду, Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, а також законодавство іноземних країн, у висновку авторами було запропоновано модель врегулювання цих відносин.

Ключові слова: трудові гарантії, гарантії військовослужбовцям, виплата середньомісячного заробітку, збереження робочого місця.

Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035633

Михайліченко О.С. Щодо реалізації права на вакцинацію в умовах пандемії

У статті досліджено правові аспекти обов’язковості вакцинації особи. Висвітлено законодавче регулювання вакцинації в Україні, розглянуто правомірність обмежень прав людини у сфері охорони здоров’я в умовах існування суспільної потреби захисту населення від найбільш поширених захворювань. Проведено аналіз права на вакцинацію шляхом звернення до доктрини природного права, національної та міжнародної практики в аспекті щеплення. Також розглянуті перспективи введення обов’язкового захисту здоров’я особи від COVID-19 та надано висновок щодо подвійної природи права на вакцинацію.

Ключові слова: право на вакцинацію, здоров’я особи, публічний та приватний інтерес, обмеження прав людини, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини, Vavřička and Others v. the Czech Republic.

 Відкрити статтю>>>

https://doi.org/10.5281/zenodo.5035635

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.