Вы находитесь здесь: Главная > Архів номерів > Журнал східноєвропейського права № 91

Журнал східноєвропейського права № 91

golovna_91-page0001

титульна сторінка

зміст

Мосьондз С.О. Адміністративно-правові відносини у контексті реалізації державної політики у сфері освіти України

Стаття присвячена дослідженню правової природи адміністративно-правових відносин у контексті реалізації державної політики у сфері освіти України. Доведено, що правовідносини, які виникають з приводу реалізації державної політики у сфері освіти України можна чітко ідентифікувати як адміністративно-правові. Орієнтуючись на нормативно-правові акти, які є юридичною основою формування та реалізації державної політики у сфері освіти України стверджено те, що значна частина таких відносин є саме управлінськими, адже вони побудовані за принципом влади та підпорядкування.

Ключові слова: адміністративно-правові відносини, державна політика у сфері освіти, реалізація, завдання, ефективність.

Відкрити статтю>>>

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В., Зверховська В.Ф. Метафізичне праворозуміння та його вплив на формування уявлень про правопорядок

У статті проаналізовані особливості впливу метафізики на право, обґрунтовується зміст поняття метафізичне праворозуміння, а також його вплив на уявленнясуспільства про правопорядок. Доводиться цінність та вплив міфологічної та теологічної правосвідомості на утвердження фундаментальних правових принципів.

Ключові слова: праворозуміння, міф, теологія, правопорядок, право, правосвідомість.

Відкрити статтю>>>

Кравченко М.Г. Підстави та умови реалізації права на компенсацію матеріальної шкоди, завданої публічною адміністрацією (частина 1)

Стаття присвячена дослідженню підстав та умов реалізації права на державну компенсацію як реакції на шкоду, завдану приватній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю публічної адміністрації. У результаті проведеного дослідження констатовано те, що ні законодавство України, ні інтерпретаційні акти органів судової влади вичерпно не розкривають умови реалізації права на державну компенсацію. У зв’язку із цим детально проаналізовано та розкрито кожну окрему умову реалізації цього права.

Ключові слова: право на державну компенсацію, публічна адміністрація, матеріальна відповідальність, підстави відповідальності, умови відповідальності.

Відкрити статтю>>>

Проневич О.С., Коляда Т.А. Правове регулювання службової діяльності радників керівників органів виконавчої влади

Стаття присвячена осмисленню специфіки правового регулювання службової діяльності радників керівників органів виконавчої влади як особливої категорії публічних службовців, дотичних до наукового/аналітичного забезпечення формування та/або реалізації державної політики в окремих сферах суспільного життя, імплементації кращих управлінських практик, розроблення коректних алгоритмів вирішення складних управлінсько-правових колізій тощо. Встановлено, що інститут радника легалізовано у контексті ствердження патронатної служби, однак адміністративна правосуб’єктність радників чітко не визначена. Констатовано існування невиправданої еклектичності в артикуляції кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади радників та визначенні повноважень радників, а також відсутність механізмів моніторингу їх службової діяльності та об’єктивних критеріїв оцінювання її ефективності. Визнана необхідність новелізації чинної нормативно-правової бази, що регулює службову діяльність радників керівників органів виконавчої влади.

Ключові слова: патронатна служба, центральний органів виконавчої влади, місцева державна адміністрація, штатний радник, позаштатний радник/радник на громадських засадах.

Відкрити статтю>>>

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Інститут окремого провадження у ЦПК України: деякі новели

У науковій статті здійснено аналіз основних новел інституту окремого провадження, покликаний забезпечити їх правильне тлумачення та правозастосування, а також вироблення на цій основі пропозицій та рекомендацій щодо подальшої оптимізації цивільного процесуального законодавства України у зазначеному контексті. Встановлено, що новелізація інституту окремого провадження у ЦПК України опосередковується, здебільшого, тими нормами, які регламентують порядок розгляду певних категорій цивільних справ. Обґрунтовано, що деякі новели інституту окремого провадження потребують подальшої оптимізації, у зв’язку із чим доцільно внестизміни до ЦПК України.

Ключові слова: новелізація; окреме провадження; загальні положення окремого провадження; відсутність спору про право; строк дії законної сили рішення суду; оцінка ризиків; визнання фізичної особи недієздатною.

Відкрити статтю>>>

Кабенок Ю.В. Принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі крізь призму судової практики

У статті автором розглянуто принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора, який наразі використовується господарськими судами для оцінки ефективності арбітражного управління у ліквідаційній процедурі у справі про банкрутство. Аналізується судова практика щодо застосування вказаного принципу, його зміст та наслідки недотримання для арбітражного керуючого. Робиться пропозиція щодо уточнення термінологічного глосарію Кодексу України з процедур банкрутства.

Ключові слова: ліквідатор, ліквідаційна процедура, банкрутство, господарський суд, банкрут, кредитори.

Відкрити статтю>>>

Мороз О.Б., Гурковська К.А. Застосування електронних доказів в адміністративному судочинстві

Розглядаються питання новели Кодексу адміністративного судочинства – електронних доказів, їх подання до суду та збереження юридичних властивостей з метою врахування при винесенні рішення. Досліджуються визначення поняття «електронні докази», «електронний цифровий підпис» та «електронний документ». Окрема увага приділяється дослідженню позиції судів щодо визнання електронних доказів (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайтів (сторінок), текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, метаданих, баз даних) в якості доказів у адміністративному процесі.

Ключові слова: право на справедливий суд, електронні докази, електронний документ, електронний цифровий підпис, рішення суду.

Відкрити статтю>>>

Пришляк Г.Я. Питання нагляду за дотриманням екологічних прав у діяльності державних органів, реалізовуючи безпосередню та представницьку форми демократії

У статті розглядається нагляду за дотриманням екологічних прав у діяльності державних органів, реалізовуючи безпосередню та представницькуформи демократії. Зроблено висновок про те, що такі форми демократії як безпосередня та представницька, мають вплив на дотримання екологічних прав у діяльності державних органів, тому є потреба у формуванні надійних гарантій, які забезпечуватимуть вираження в управлінських рішеннях волі народу та здійснюватиметься ефективний нагляд свідомими громадянами над діяльністю представницьких органів держави в екологічному аспекті.

Ключові слова: демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, екологічні права, державні органи.

Відкрити статтю>>>

Турман Н.О., Бутирська І.А. Угода про примирення та інститут медіації: законодавчі положення та реалії практичного застосування у кримінальному процесі України

Стаття присвячена аналізу процесуальних норм, що регулюють порядок ініціювання та укладення угоди про примирення у кримінальному процесі України та практичної сфери застосування.У даній статті зосереджена увага на нормативних положеннях, які законодавчо закріпленні тривалий час, однак під час практичного застосування породжують певні запитання або застосовуються з певними порушеннями. Сформульовано висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального процесуального законодавства у зазначеній сфері.

Ключові слова: кримінальний процес, кримінальне провадження, угоди, угода про примирення, ініціювання, укладення та виконання угоди про примирення,медіація, процес здійснення медіації.

Відкрити статтю>>>

Лимаренко Ю.С. Домашнє насильство над дітьми: кримінологічні та психологічні проблеми

У статті представлені результати анонімного опитування працівників загальноосвітніх навчальних закладів Харківського регіону – шкільних психологів та соціальних педагогів щодо випадків домашнього насильства, яке було вчинено відносно дітей. Розглянуто питання визначення психологічного насильства над дітьми та надано практичні рекомендації щодо протидії та запобігання домашньому насильству над дітьми.

Ключові слова: домашнє насильство, психологічне насильство, насильство над дітьми, соціальний педагог, запобігання.

Відкрити статтю>>>

Maciąg-Świontek M. Прямое действие и верховенство права Евразийского экономического союза

Стаття присвячена праву Євразійського економічного союзу(ЄАЕС), метою якого є реалізація цілей і завдань євразійської інтеграції. Представленa характеристика власного правопарядка ЄАЕСзначення прямої дії і верховенства права. У статті розглядаються концепції автономної правової системи ЄАЕС, роль і місце права ЄАЕС. В даній статті дано оцінку ролі Суду ЄАЕС в формулюванні ключових властивостей права Союзу.

Ключові слова: право Євразійського економічного союзу, пряму дію і верховенства права, Суд Євразійського економічного союзу, Суд Європейського Союзу.

Відкрити статтю>>>

Матат А.В. Конституційне право на освіту та його інтерпретація в рішеннях Конституційного Суду України

Статтю присвячено закріпленню та гарантуванню права на освіту як конституційного права людини. Досліджено нормативну базу, а також доктринальні джерела в яких висвітлено конституційне право на освіту. Окремо автором звертається увага на інтерпретацію права на освіту органом конституційної юрисдикції – Конституційним Судом України. Для цього аналізуються відповідні рішення Конституційного Суду, в яких було розтлумачено статтю 53 Конституції України (право на освіту), а також інших рішень, пов’язаних з питанням конституційного права на освіту.

Ключові слова: конституційне право на освіту, права людини, Конституція України, позитивні обов’язки держави, рішення Конституційного Суду України.

Відкрити статтю>>>

Полях Є.В. Генезис та сучасний зміст права на недоторканність приватного життя

У статті, на підставі результатів наукового аналізу чинного законодавства України та міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, висвітлених точок зору у доктрині, авторка наводить загальну характеристику права на приватність як одного з фундаментальних особистісних прав у світі.

Ключові слова: прайвесі, право на приватність, приватне життя особи, недоторканість приватного життя.

Відкрити статтю>>>

Ярусевич А.С. Співвідношення контрольних повноважень та повноважень у сфері управління об’єктами державної власності державного концерну «Укроборонпром»

У статті розглядаються повноваження Державного Концерну «Укроборонпром» щодо здійснення контролю за підприємствами-учасниками, а також їх співвідношення управлінням об’єктами державної власності. Визначено та проаналізовано контролюючі повноваження Концерну. Встановлено, що наділення Концерну повноваженнями щодо здійснення регулювання, контролю та координації діяльності учасників Концерну та повноваження щодо здійснення контролю за діяльністю учасників Концерну конфліктує із повноваженнями щодо управління об’єктами державної власності та створює передумови щодо втручання Концерном у господарську діяльність підприємств-учасників та управління господарською діяльністю останніх. Охарактеризовано термінологію у сфері управління об’єктами державної власності.

Ключові слова: Укроборонпром, концерн, державне підприємство, управління об’єктами державної власності, господарська самостійність, контроль.

Відкрити статтю>>>

M. Kachynska The Concept and Essence of Gender-Based Violence

Стаття присвячена поняттю та сутності гендерно-обумовленого насильства. У статті розкрито генезис уваги дослідників в Україні та закордоном до означеного вище явища. Окремо розглянуто види гендеру, а саме: біологічний та соціальний. Проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців у означеній сфері. Автором надано визначення гендерно-обумовленого насильства.

Ключові слова: гендер, насильство, гендерно-обумовлене насильство, дискримінація, розвиток учень, рівність прав, права жінок та чоловіків.

Відкрити статтю>>>

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.